JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24. 01. 2018. године

26.01.2018 11:50 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб Чајниче

тел-факс 058/315-156; тел 058 310-020; 058/310-021;                             

е-mail os190@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник/ професор  разредне наставе у централној школи на одређено радно вријеме до повратка  раднице са породиљског боловања, са радним  искуством и положеним стручним испитом.

Радник ступа на  рад даном потписивања уговора о раду на одређено радно вријеме.

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у  складу са   чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од  три године или еквивалент;

       б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

       в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности  за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.                   

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за радно мјесто на које конкуришу.

  

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

3. Извода из МК рођених или личне карте;

4. Увјерења о држављанству;

5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са

ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора  по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

       1. За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који

садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

       2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  документ у форми

увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме  чекања на посао у стручној спреми затраженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица);

       3. Дужина радног стажа – документ  у форми увјерења о радном стажу, издатог од

ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла

Интервју са  кандидатима,  који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 5.2.2018. године, са почетком у 11 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.   

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Игумана Василија бб

73 280 Чајниче, препоручено или директно у школу.

******************

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

ДЈЕЧИЈИ  ВРТИЋ "ПАТРИЈАРХ ПАВЛЕ"

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

                    

 I -  Конкурс се расписује за попуну радног мјеста у Предшколској установи Дјечији  вртић  "Патријарх Павле" Источно Ново Сарајево на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци и то:

1. Стручни сарадник за економске послове - приправник - 1  извршилац

II - Општи услови

Кандидат мора испуњавати сљедеће опште услове:

1. Да је држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да није отпуштан  из државне службе на било ком нивоу власти БиХ (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,

5.  Да није осуђиван  за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

6.  Да се против њега не води кривични поступак,

III - Посебни услови

   Кандидат  мора  испуњавати сљедеће посебне услове:     

- ВСС –  дипломирани економиста  -  завршен  први циклус  студија или еквивалент студијског програма  у области финансија и рачуноводства

IV - Потребна документација:

       Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни приложити сљедеће овјерене копије доказа о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

• Увјерење о држављанству,

• Извод из матичне књиге рођених,

• За доказе из тачке II подтачке 4. и 5. општих услова, кандидати достављају овјерену

           писану изјаву, као и изјаву о непостојању сукоба интереса,

• Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

• Диплому о завршеном образовању,

      Сви кандидати који буду испуњавали опште и посебне услове из овог конкурса биће позвани на интервју, а о чему ће бити благовремено обавијештени

       Кандидати који буде примљени, прије заснивања радног односа дужни су доставити увјерење о неосуђиваности и увјерење о општој здравственој способности.

V - Рок за подношење пријава:

      Рок за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске", посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

     Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

     О резултатима конкурса кандидати ће бити писмено обавијештени.

     Пријаве на конкурс са потребном документацијом  могу се доставити лично или путем поште, на адресу: ПУ Дјечији вртић "Патријарх Павле" Источно Ново Сарајево, Змај Јовина бб, 71123 Источно Ново Сарајево, са називом "Комисија за спровођење поступка пријема радника у ПУ Дјечији вртић  "Патријарх Павле" Источно Ново Сарајево.

*********

           

           

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ"

Вишеград, Ул. Краља Петра И  бр.16.

www.ssvisgrad.com, ss74@skolers.org,

тел.+387(0)58630250, факс 630-481,

секретар 630-470, рачуноводство 630-480 

ПОНИШТАВА СЕ ДИО КОНКУРСА

за пријем радника на одређено вријеме под редним бројем 1.

Професор математике, 1 извршилац са искуством , 18 часова – до повратка раднице са породиљског одсуства, који је објављен у листу "Глас Српске"  дана 10.1.2018. године.

************

                                                                          

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 5.7.2017. године у дијелу који се односи на избор наставника за ужу научну област Умјетност (стваралаштво - сви облици стваралаштва) и ужу област образовања Теоријско умјетничка област (предмети: Методика наставе ликовне културе и Дјечије стваралаштво) на Педагошком факултету Бијељина.

           

**********

********************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ"

БИЈЕЉИНА

Доноси

ОДЛУКУ

о поништењу јавног огласа

Члан 1.

Поништава се Јавни оглас за пријем 2 (два) васпитача, на одређено вријеме, на пола радног времена, објављен у дневним новинама "Глас Српске" дана 10.1.2018. године.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у дневним новинама "Глас Српске" и на сајту Завода за запошљавање Републике Српске.

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

Светог Саве бр. 26, 76300 Бијељина

расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

        

1. Наставник математике, пуна норма, с радним искуством, на неодређено вријеме – 1 извршилац,

2. Наставник техничког образовања, 14 часова седмично непосредног васпитно-образовног рада, приправник, на неодређено вријеме - 1 извршилац и

3. Наставник исламске вјеронауке, 4 часа седмично непосредног васпитно-образовног рада, приправник, на одређено вријеме, до повратка раднице са боловања - 1 извршилац.

(1) Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

(2) Уз потписану пријаву, поред наведеног, кандидат је дужан доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент, односно одговарајућа стручна спрема у складу са чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), 

- Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о

основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за

радно мјесто наставника математике, (право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци),

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања,

или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи податке из којих се види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

        

Дана 6.2.2018. године у 9 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Свети Сава", улица Светог Саве 26, Бијељина, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Свети Сава" улица Светог Саве 26, Бијељина, 76300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица