JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 22.08. 2018. godine

24.08.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 22.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

*******************

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR RUDO

Cara Dušana 35, 73260 Rudo

E mail: ss75@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor matematike - 11 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog odsustva. Prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

2. profesor psihologije 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 1 izvršilac

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove propisane odredbom člana 104. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. gl. RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Sl. gl. RS” 102/14 i 42/16)

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- prijavu (potpisanu od stane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs) sa kratkom biografijom i kontakt telefonom,

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte,

- uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci,

- uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje o radnom stažu ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog staža po vrstama posla (ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom isto je potrebno proračunati u puno radno vrijeme),

- uvjerenje opštinskog/granskog organa uprave  nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje opštinskog/granskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/granskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu prije zasnivanja radnog odnosa dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Intervju i testiranje će se obaviti 31.8.2018. u 11 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene.

Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom “za konkurs”.

JU Srednjoškolski centar Rudo

Ulica Cara Dušana broj 35, 73260 Rudo.

 *****************

R E P U B L I K A   S R P S K A

OPŠTINA PALE

JU OSNOVNA ŠKOLA “MOKRO”

MOKRO

Kontakt tel: direktor - 057/235-030;

Sekretar - tel/faks:057/235-031

E-mail: os185@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac,  8 časova nedjeljno, sa radnim iskustvom, do 31.8.2019.

2. Nastavnik muzičke kulture - 1 izvršilac, 6 časova nedjeljno, na određeno vrijeme, sa iskustvom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja.

3. Profesor razredne nastave u PO “Vučija Luka” - 1 izvršilac na određeno vrijeme do završetka školske 2018/19. godine;

4. Voditelj produženog boravka - 1 izvršilac na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa školske 2018/2019. godine

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položenim stručni ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Posao voditelja produženog boravka može obavljati:

a) nastavnik razredne nastave i

b) pedagog

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:  77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i članom 13. stav 6. Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 51/11, 19/12, 77/12, 81/12).

 

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

 

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. Da je državljanin RS ili BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. Da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3. Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

5. Uvjerenje o neosuđivanosti dostaviće izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1. Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Testiranje kandidata obaviće se 31.8.2018. godine sa početkom u 8 časova. Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se 31.8.2018. godine u 11 časova u prostorijama JU OŠ “Mokro” u Mokrom. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na konkurs” na adresu škole Mokro b.b., 7 428 Mokro preporučenom pošiljkom.

              *******************                                                                                                                                                                                                    

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjA ŠKOLA “28. JUNI”

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Stefana Nemanje 10

 71123 Istočno Sarajevo

 tel-faks : 057/342523

e-mail : ss71@skolers.org

raspisuje                     

K O N K U R S

O prijemu radnika sa radnim iskustvom, na određeno radno vrijeme do 30.06.2019. godine /raspisivanje konkursa po drugi put za navedena radna mjesta/

1. Francuski jezik  u kulinarstvu, jedan  izvršilac - profesor francuskog jezika, 6 časova

 

2. Struka: Ugostiteljstvo i turizam

- za zanimanje kulinarski tehničar

- praktična nastava 21 čas -  menadžer hotelijerstva - gastronom ili restorater, dipl. menadžer turizma, jedan izvršilac

- kuvarstvo 6 časova, dipl. inž. tehnologije biotehnološko-prehrambeni smjer ili menadžer hotelijerstva-gastronom, jedan  izvršilac

- za zanimanje kuvar

Praktična nastava 10 časova, kuvar specijalista peti stepen, ugostiteljsko-kulinarski tehničar specijalista peti stepen, 1 izvršilac

kuvarstvo 2 časa, dipl. inž. prehrambene tehnologije ili dipl. inž. tehnologije biotehnološko-prehrambeni smjer, 1 izvršilac.

- osnove pekarstva, 2 časa - dipl. inž. tehnologije za prehrambenu tehnologiju, dipl. inž. tehnologije  odsjek biotehnološko prehrambeni, 1 izvršilac,

3. Struka Ostale djelatnosti

Profesor stručne grupe predmeta za kozmetičke tehničare za predmete: estetska njega, kozmetologija, praktična nastava

8 časova teorije i 24 praktične nastave, dva izvršioca /jedna puna norma jedna nepuna/

Dipl. kozmetolog ili dipl. farmaceut, a za praktičnu nastavu dipl. kozmetolog ili kozmetičar specijalista peti stepen.

- fizikalna medicina 4 časa, doktor medicine, specijalista za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, 1 izvršilac

- Dermatologija 4 časa doktor medicine, specijalista dermatovenerologije, 1 izvršilac

Uslovi konkursa:

- utvrđenih Zakonom o radu - (“Službeni glasnik RS” broj: 1/16), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104. 106.  Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Sl. glasnik RS” 29/12.) Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14). I izmjene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/16).

 

Uz potpisanu  prijavu za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Lice koje ima završen drugi ciklus studija obavezno mora imati završen prvi ciklus studija iz iste naučne oblasti, izuzetno od prethodnog stava 3. poslove nastavnika praktične nastave mogu izvoditi lica sa drugim stepenom stručne spreme u skladu sa pravilnikom kojim se definišu stručni profili nastavnika i stručnih saradnika.

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6.   uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

7.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakonom o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, broj: 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14). I izmjene  i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Ukoliko na raspisani konkurs ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmotriće se prijave kandidata bez položenog stručnog ispita i radnog iskustva.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeni u JU Srednja škola “28. juni” 31.8.2018. god. u 12 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednja škola “28. juni”

Ulica Stefana Nemanje br. 10

71123  Istočno  Sarajevo /sa naznakom za konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje   

                   ***************                                                                                     .                                                                    

  

Javna predškolska ustanova

Dječiji vrtić “Bambi” Rogatica

Tel. 058/415-912

E-mail: djecijeobdanister@teol.net

     

 raspisuje

JAVNI KONKURS

za provođenje postupka prijema radnika-pripravnika

Konkurs za prijem jednog radnika na određeno vrijeme (1 godina)

  1. Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije, puno radno vrijeme - 40 časova sedmično, 1 izvršilac.
  2. Diplomirani pravnik, puno radno vrijeme - 40 časova sedmično, 1 izvršilac.

3. Profesor razredne nastave, puno radno vrijeme - 40 časova sedmično, 2 izvršioca.

II - Kandidati iz prethodnog poglavlja moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Dječijem vrtiću,

5. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

III - Posebni uslovi:

       Kandidati iz poglavlja I ovog konkursa moraju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

1.1 Visoka stručna sprema

a) Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu Specijalna edukacija i rehabilitacija-Razvojni poremećaji.

2.2 Visoka stručna sprema

a)  Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje - Diplomirani pravnik

3.3 Visoka stručna sprema

a)  Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje - Profesor razredne nastave

       IV - Potrebna dokumentacija za kandidate (1.1, 2.2 i 3.3):

       Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje da nisu osuđivani,

4. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

5. Diplomu o završenom obrazovanju,

6. Dokaz o radnom iskustvu

       Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa komisija će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

       Kandidati koji budu primljeni dužni su ustanovi dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

          

V - Rok za podnošenje prijava:

        Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu “Glas Srpske” i na oglasnoj tabli Dječijeg vrtića “Bambi” Rogatica.

          Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JPU Dječiji vrtić “Bambi” Rogatica, Trg oslobodilaca 14, 73220 Rogatica, sa nazivom Komisija za sprovođenje postupka prijema radnika u JPU Dječiji vrtić “Bambi” Rogatica.

*****************

REPUBLIKA SRPSKA

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

“Petar Petrović Njegoš”

Čajniče

raspisuje

KONKURS

1. Fizika - 9 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

2. Matematika - 4 časa sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

3. Iskorišćavanje šuma - 3 časa sedmično, sa iskustvom do 31.8.2019. godine

4. Praktična nastava (šumarski tehničar) - 2 časa sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2019. godine

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti: 
1. uvjerenje o državljanstvu;
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;
3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;
4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;
5. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);
6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;
7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;
8. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža; 
9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;
10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;
11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 102/14 i 42/16 ).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje i intervju kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljeno 3.9.2018. godine, u 11 časova, u prostorijama škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar “Petar Petrović Njegoš”, Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA “SOKOLAC”

SOKOLAC

 raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme - do povratka radnica sa porodiljskog odsustva, puna norma, tri izvršioca sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

2. Nastavnik hemije, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, nepuna norma 10 časova redovne nastave, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

3. Nastavnik matematike, na određeno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma, jedan izvršilac – pripravnik.

   

OPŠTI USLOVI:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovi      ne, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18);

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – za radna mjesta pod 1. i 2;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju);

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

 

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

 

Konkursna komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

**************

REPUBLIKA SRPSKA

JU OŠ JOVAN DUČIĆ KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

Mladička br. 3,  71213  Istočna Ilidža; 

telefon: Direktor - 057/ 310-220;

tel adm.: 057/316-865;

faks: 057/317-078;  

web: http://oskasindo.org;  

e-mail: os187@teol.net;  

raspisuje

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i  sistematizaciji radnih mjesta i ukazanih potreba, direktor JU Osnovna škola “Jovan Dučić” Kasindo raspisuje konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta:

1. Nastavnik razredne nastave - jedan (1) izvršilac  sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do kraja školske 20018/19. godine, tj. do 31.8.2019. godine.

2. Nastavnik razredne nastave - jedan (1) izvršilac, bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, do kraja školske 20018/19. godine, tj. do 31.8.2019. godine.

3. Nastavnik razredne nastave, voditelj produženog boravka, polovina norme (50%) - jedan (1) izvršilac, bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, najduže do 30.6.2019. godine.

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 2 časa - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do kraja školske 20018/19. godine, tj. do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:
         a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

    b) da je punoljetan,

         v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po  prijemu u radni odnos),

         g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos).

 

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

e) Za kandidate pod rednim brojem 1. i 4; da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

G) POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

  1. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3.  uvjerenje o državljanstvu; 

    b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad, za kandidate pod rednim brojem 1. i 4;

7. uvjerenje o radnom stažu kod ranijeg poslodavca, od čega minimalno jedna (1) godina u struci, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova, za kandidate pod rednim brojem 1. i 4;

8. uvjerenje  izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,  koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije  boraca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.

Prijem nastavnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18).

Nepotpune i neblagovremene, kao  i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima  koji  dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole obaviće se testiranje 31.8.2018. godine u 10 sati, a intervju 3.9.2018. godine sa početkom u 10 sati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje. Ako se ne pojave na zakazanom testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.
Konkurs  ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja, a razmatraće se prijave koje stignu najkasnije 30.8.2018. godine do 15 sati.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom “prijava na konkurs, ne otvarati” - slati isključivo putem pošte na adresu škole:

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

MLADIČKA BR 3

71213 ISTOČNA ILIDžA

***********

     

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA PALE

PALE

E-mail: os194.sekretar@skolers.org

raspisuje

 KONKURS

1. Profesor srpskog jezika, šest časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme, jedan izvršilac do 31.08.2019. g.

2. Profesor geografije, dva časa, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme, jedan izvršilac do 31.8.2019. godine.

3. Profesor biologije, šest časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, jedan izvršilac.

Opšti i posebni uslovi konkursa:

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104, 105. Zakona  o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18, 31/18) kao i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima, nastavnika stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15), te  Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika  u radni odnos  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju(Službeni glasnik Republike Srpske 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, a dostavlja ga  kandidat koji bude izabran putem konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa - ne  starije od 6 mjeseci.

4. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos, sa adresom i brojem telefona i dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova, kao i  dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

 

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji, nakon sticanja stručne spreme.

4. Uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca koje odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom.

5. Uvjerenje o položenom  stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

6. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca.

7. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.

8. uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, održaće se  dana 31.8.2018. godine  u 11 časova u prostorijama škole, a intervju 31.8.2018. godine u 13 časova. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave dostavljati na adresu: JU OŠ “Pale” Pale, M Simovića 26. Pale, sa naznakom “Prijava na konkurs” putem pošte ili lično u sekretarijat škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

              ******************                 

                                                                                               

REPUBLIKA SRPSKA

JU OSNOVNA ŠKOLA PALE

PALE

E mail: os194.sekretar@skolers.org

 vrši

PONIŠTENjE KONKURSA

objavljenog dana 15.8.2018. u “Glasu Srpske”

na  radno  mjesto pod rednim brojem 2.  Nastavnik  matematike, 16 časova, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na  neodređeno vrijeme zbog tehničke greške.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica