ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 22.08. 2018. године

24.08.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 22.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

*******************

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР РУДО

Цара Душана 35, 73260 Рудо

E mail: ss75@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор математике - 11 часова, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског одсуства. Предност имају кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

2. професор психологије 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац

ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове прописане одредбом члана 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број 41/18) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гл. РС”, број 29/12, 80/14 и 83/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Сл. гл. РС” 102/14 и 42/16)

Кандидати су дужни приложити сљедећу документацију:

- пријаву (потписану од стане кандидата који се пријављује на јавни конкурс) са кратком биографијом и контакт телефоном,

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

- увјерење о држављанству не старије од шест мјесеци,

- увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла (уколико је кандидат радио са непуним радним временом исто је потребно прорачунати у пуно радно вријеме),

- увјерење општинског/гранског органа управе  надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење општинског/гранског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/гранског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу прије заснивања радног односа дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Интервју и тестирање ће се обавити 31.8.2018. у 11 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене.

Достављена документација се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком “за конкурс”.

ЈУ Средњошколски центар Рудо

Улица Цара Душана број 35, 73260 Рудо.

 *****************

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А

ОПШТИНА ПАЛЕ

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “МОКРО”

МОКРО

Контакт тел: директор - 057/235-030;

Секретар - тел/факс:057/235-031

Е-mail: os185@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник математике - 1 извршилац,  8 часова недјељно, са радним искуством, до 31.8.2019.

2. Наставник музичке културе - 1 извршилац, 6 часова недјељно, на одређено вријеме, са искуством, до повратка раднице са породиљског боловања.

3. Професор разредне наставе у ПО “Вучија Лука” - 1 извршилац на одређено вријеме до завршетка школске 2018/19. године;

4. Водитељ продуженог боравка - 1 извршилац на одређено вријеме до краја наставног процеса школске 2018/2019. године

У радни однос прима се лице са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положеним стручни испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Посао водитеља продуженог боравка може обављати:

а) наставник разредне наставе и

б) педагог

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број:  77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске”, број: 51/11, 19/12, 77/12, 81/12).

 

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

 

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. Да је држављанин РС или БиХ, што доказује увјерењем о држављанству,

2. Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених,

3. Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5. Увјерење о неосуђиваности доставиће изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1. Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата обавиће се 31.8.2018. године са почетком у 8 часова. Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 31.8.2018. године у 11 часова у просторијама ЈУ ОШ “Мокро” у Мокром. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу школе Мокро б.б., 7 428 Мокро препорученом пошиљком.

              *******************                                                                                                                                                                                                    

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “28. ЈУНИ”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Стефана Немање 10

 71123 Источно Сарајево

 тел-факс : 057/342523

е-mail : ss71@skolers.org

расписује                     

К О Н К У Р С

О пријему радника са радним искуством, на одређено радно вријеме до 30.06.2019. године /расписивање конкурса по други пут за наведена радна мјеста/

1. Француски језик  у кулинарству, један  извршилац - професор француског језика, 6 часова

 

2. Струка: Угоститељство и туризам

- за занимање кулинарски техничар

- практична настава 21 час -  менаџер хотелијерства - гастроном или ресторатер, дипл. менаџер туризма, један извршилац

- куварство 6 часова, дипл. инж. технологије биотехнолошко-прехрамбени смјер или менаџер хотелијерства-гастроном, један  извршилац

- за занимање кувар

Практична настава 10 часова, кувар специјалиста пети степен, угоститељско-кулинарски техничар специјалиста пети степен, 1 извршилац

куварство 2 часа, дипл. инж. прехрамбене технологије или дипл. инж. технологије биотехнолошко-прехрамбени смјер, 1 извршилац.

- основе пекарства, 2 часа - дипл. инж. технологије за прехрамбену технологију, дипл. инж. технологије  одсјек биотехнолошко прехрамбени, 1 извршилац,

3. Струка Остале дјелатности

Професор стручне групе предмета за козметичке техничаре за предмете: естетска њега, козметологија, практична настава

8 часова теорије и 24 практичне наставе, два извршиоца /једна пуна норма једна непуна/

Дипл. козметолог или дипл. фармацеут, а за практичну наставу дипл. козметолог или козметичар специјалиста пети степен.

- физикална медицина 4 часа, доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, 1 извршилац

- Дерматологија 4 часа доктор медицине, специјалиста дерматовенерологије, 1 извршилац

Услови конкурса:

- утврђених Законом о раду - (“Службени гласник РС” број: 1/16), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104. 106.  Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18) Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” 29/12.) Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14). И измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 42/16).

 

Уз потписану  пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.   увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7.  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Законом о средњем образовању и  васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14). И измјене  и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 42/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Уколико на расписани конкурс не буде пријављених кандидата са радним искуством и положеним стручним испитом, размотриће се пријаве кандидата без положеног стручног испита и радног искуства.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављени у ЈУ Средња школа “28. јуни” 31.8.2018. год. у 12 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средња школа “28. јуни”

Улица Стефана Немање бр. 10

71123  Источно  Сарајево /са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује   

                   ***************                                                                                     .                                                                    

  

Јавна предшколска установа

Дјечији вртић “Бамби” Рогатица

Тел. 058/415-912

E-mail: djecijeobdanister@teol.net

     

 расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за провођење поступка пријема радника-приправника

Конкурс за пријем једног радника на одређено вријеме (1 година)

  1. Професор специјалне едукације и рехабилитације, пуно радно вријеме - 40 часова седмично, 1 извршилац.
  2. Дипломирани правник, пуно радно вријеме - 40 часова седмично, 1 извршилац.

3. Професор разредне наставе, пуно радно вријеме - 40 часова седмично, 2 извршиоца.

II - Кандидати из претходног поглавља морају испуњавати сљедеће опште услове:

1. Да су држављани Републике Српске, односно БиХ,

2. Да су старији од 18 година,

3. Да имају општу здравствену способност,

4. Да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривично дјело која их чине неподобним за обављање послова у Дјечијем вртићу,

5. Да се против њих не води кривични поступак,

III - Посебни услови:

       Кандидати из поглавља I овог конкурса морају испуњавати и сљедеће посебне услове:

1.1 Висока стручна спрема

а) Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму Специјална едукација и рехабилитација-Развојни поремећаји.

2.2 Висока стручна спрема

а)  Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање - Дипломирани правник

3.3 Висока стручна спрема

а)  Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање - Професор разредне наставе

       IV - Потребна документација за кандидате (1.1, 2.2 и 3.3):

       Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење да нису осуђивани,

4. Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

5. Диплому о завршеном образовању,

6. Доказ о радном искуству

       Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса комисија ће обавити разговор-интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

       Кандидати који буду примљени дужни су установи доставити увјерење о општој здравственој способности.

          

V - Рок за подношење пријава:

        Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу “Глас Српске” и на огласној табли Дјечијег вртића “Бамби” Рогатица.

          Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: ЈПУ Дјечији вртић “Бамби” Рогатица, Трг ослободилаца 14, 73220 Рогатица, са називом Комисија за спровођење поступка пријема радника у ЈПУ Дјечији вртић “Бамби” Рогатица.

*****************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

“Петар Петровић Његош”

Чајниче

расписује

КОНКУРС

1. Физика - 9 часова седмично, са искуством, до 31.8.2019. године

2. Математика - 4 часа седмично, са искуством, до 31.8.2019. године

3. Искоришћавање шума - 3 часа седмично, са искуством до 31.8.2019. године

4. Практична настава (шумарски техничар) - 2 часа седмично, са искуством, до 31.8.2019. године

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити: 
1. увјерење о држављанству;
2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;
3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;
4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;
5. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);
6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;
7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;
8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа; 
9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;
10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;
11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16 ).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање и интервју кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом, биће обављено 3.9.2018. године, у 11 часова, у просторијама школе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар “Петар Петровић Његош”, Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈАВНА УСТАНОВА

ОСНОВНА ШКОЛА “СОКОЛАЦ”

СОКОЛАЦ

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме - до повратка радница са породиљског одсуства, пуна норма, три извршиоца са искуством и положеним стручним испитом;

2. Наставник хемије, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства, непуна норма 10 часова редовне наставе, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом;

3. Наставник математике, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства, пуна норма, један извршилац – приправник.

   

ОПШТИ УСЛОВИ:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцегови      не, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, злоупотребе опојних средстава. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

 

Поред општих услова предвиђених законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању. Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области, а у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18);

2. Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

3. Увјерење о положеном стручном испиту – за радна мјеста под 1. и 2;

4. Увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита;

5. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење;

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа (право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању);

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

 

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

 

Конкурсна комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења интервјуа.

 

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

**************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОШ ЈОВАН ДУЧИЋ КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Младичка бр. 3,  71213  Источна Илиџа; 

телефон: Директор - 057/ 310-220;

тел адм.: 057/316-865;

факс: 057/317-078;  

web: http://oskasindo.org;  

е-mail: os187@teol.net;  

расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

На основу Правилника о организацији и  систематизацији радних мјеста и указаних потреба, директор ЈУ Основна школа “Јован Дучић” Касиндо расписује конкурс за попуну упражњених радних мјеста:

1. Наставник разредне наставе - један (1) извршилац  са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до краја школске 20018/19. године, тј. до 31.8.2019. године.

2. Наставник разредне наставе - један (1) извршилац, без радног искуства, на одређено вријеме, до краја школске 20018/19. године, тј. до 31.8.2019. године.

3. Наставник разредне наставе, водитељ продуженог боравка, половина норме (50%) - један (1) извршилац, без радног искуства, на одређено вријеме, најдуже до 30.6.2019. године.

4. Наставник демократије и људских права, 2 часа - један (1) извршилац са радним искуством, положен стручни испит, на одређено вријеме, до краја школске 20018/19. године, тј. до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:
         а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

    б) да је пунољетан,

         в) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по  пријему у радни однос),

         г) да није осуђиван правоснажном пресудом (увјерење тражи школа по пријему у радни однос).

 

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

ђ) Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

е) За кандидате под редним бројем 1. и 4; да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Г) ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

  1. Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  увјерење о држављанству; 

    б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад, за кандидате под редним бројем 1. и 4;

7. увјерење о радном стажу код ранијег послодавца, од чега минимално једна (1) година у струци, коју издаје васпитно-образовна установа, за кандидате под редним бројем 1. и 4;

8. увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,  која траже запослење,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије  бораца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената која се послије не враћају.

Пријем наставника у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријима пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима  који  доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе обавиће се тестирање 31.8.2018. године у 10 сати, а интервју 3.9.2018. године са почетком у 10 сати.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тестирање. Ако се не појаве на заказаном тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.
Конкурс  остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања, а разматраће се пријаве које стигну најкасније 30.8.2018. године до 15 сати.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Потребна документа са назнаком “пријава на конкурс, не отварати” - слати искључиво путем поште на адресу школе:

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

МЛАДИЧКА БР 3

71213 ИСТОЧНА ИЛИЏА

***********

     

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ПАЛЕ

ПАЛЕ

Е-mail: os194.sekretar@skolers.org

расписује

 КОНКУРС

1. Професор српског језика, шест часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме, један извршилац до 31.08.2019. г.

2. Професор географије, два часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме, један извршилац до 31.8.2019. године.

3. Професор биологије, шест часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, одређено вријеме до 31.8.2019. године, један извршилац.

Општи и посебни услови конкурса:

 

Поред општих услова прописаних Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” број: 1/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104, 105. Закона  о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18, 31/18) као и Правилника о стручним профилима и звањима, наставника стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14. и 76/15), те  Правилника о процедури и критеријумима пријема радника  у радни однос  у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању(Службени гласник Републике Српске 44/17 и 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови:

1. Да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем са обавезним доказом о психофизичкој способности, а доставља га  кандидат који буде изабран путем конкурса, а прије заснивања радног односа - не  старије од 6 мјесеци.

4. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства, личности и морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног интегритета, полног и другог насиља над дјететом и другим малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз својеручно потписану пријаву за пријем у радни однос, са адресом и бројем телефона и документацијом којом се доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију којом се доказује  испуњеност  посебних услова, као и  документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

 

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у којој је наведено стручно звање или еквивалент.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку  оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији, након стицања стручне спреме.

4. Увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца које одговара стручној спреми и профилу који се тражи овим конкурсом.

5. Увјерење о положеном  стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

6. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из  категорије породице погинулог борца.

7. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије војног инвалида.

8. увјерење општинског /градског/ органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, одржаће се  дана 31.8.2018. године  у 11 часова у просторијама школе, а интервју 31.8.2018. године у 13 часова. Кандидати су дужни доставити овјерене копије докумената и исте неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Пријаве достављати на адресу: ЈУ ОШ “Пале” Пале, М Симовића 26. Пале, са назнаком “Пријава на конкурс” путем поште или лично у секретаријат школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

              ******************                 

                                                                                               

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА ПАЛЕ

ПАЛЕ

E mail: os194.sekretar@skolers.org

 врши

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

објављеног дана 15.8.2018. у “Гласу Српске”

на  радно  мјесто под редним бројем 2.  Наставник  математике, 16 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, на  неодређено вријеме због техничке грешке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица