ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 21. 02. 2018. године

23.02.2018 00:28 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 21.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*************

***********

**************

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ" Вишеград

www.ssvisegrad.com,

ss74@skolers.org

тел.+387(0)58/630-250,

факс 630-481, секретар 630-470,

рачуноводство 630-480 

Ул. Краља Петра I  бр. 16

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

На одређено вријеме

1. Професор математике, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 18 часова – до повратка раднице са породиљског одсуства,

2. Професор латинског језика, 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 4 часа  – до повратка раднице са породиљског одсуства,

3. Професор економске групе предмета и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац са искуством, 12 часова – до повратка раднице са породиљског одсуства,

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим  услова прописаних Законом о раду – ("Службени гласник РС", број: 1/2016), испуњавају и сљедеће услове:

- Има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС» број: 34/15 и 83/15), и средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

-  Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

- Није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

-  Да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу,

 

Уз  пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. кратку биографију;

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10. потврда о радном стажу/ искуству  у струци, издато од стране ранијег послодавца

код којег  је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

11. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно образовном процесу.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102/14 и 42/16,).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против, достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју и тестирање ће се обавити 5.3.2018. године у 7.30 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирање или интервјуу, сматраће се да су одустали од  пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Напомена: У наредној школској години фонд часова за наведене предмете би могао бити умањен.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски "Иво Андрић" Вишеград

Ул. Краља Петра И број 16.

73240 Вишеград, са назнаком "За конкурс".

**********

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ" Вишеград

www.ssvisegrad.com,

ss74@skolers.org

тел.+387(0)58/630-250,

факс 630-481, секретар 630-470,

рачуноводство 630-480 

Ул. Краља Петра I  бр. 16

ПОНИШТАВА СЕ КОНКУРС

за пријем радника на одређено вријеме

који је објављен у листу "Глас Српске" дана 10.1.2018. године

1. Професор економске групе предмета, 1 извршилац са искуством, 12 часова, до повратка раднице са породиљског одсустава  и

2. Професор историје и латинског језика, 1 извршилац са искуством, 4 часа латинског и 2 часа историје - до повратка раднице са породиљског одсуства.

********************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ЧАЈНИЧЕ

 расписује

КОНКУРС

1. Физика – 11 часова седмично,  са искуством, до 31.8.2018. године,

2. Математика – 6 часова седмично, са искуством, до 31.8.2018. године,

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који поред услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 1/16), испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", бр. 34/15 и 83/15) и Правилника о  врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву  потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих  услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (увјерење треба да садржи сљедеће податке: врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла) 

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Тестирање  и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 6.3.2018. године у просторијама школе у 9 часова за предмет физика, у 10 часова за предмет математика. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар "Петар Петровић Његош", Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

*********************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ    

 објављује

                ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 19.7.2017. године у дијелу који се односи на избор наставника за ужу научну област Фармакологија и фармација и ужу област образовања Фармакологија са клиничком фармакологијом (Фармакологија и токсикологија, Клиничка  © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица