JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 19.09. 2018. godine

21.09.2018 00:34 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 19.09. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***************

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE “NEVEN”

VIŠEGRAD

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem dva pripravnika sa završenom srednjom stručnom spremom na šest mjeseci

u Javnu ustanovu “Neven”

Raspisuje se javni konkurs za prijem dva pripravnika sa SSS na šest mjeseci sa punim radnim vremenom, 2 izvršioca u JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven” Višegrad i to:

1. Jedan pripravnik sa završenom SSS - IV stepen - ekonomski tehničar

2. Jedan pripravnik sa završenom SSS - IV stepen - gimnazija

I Pripravnički status

Pripravnik je lice koje nakon završene srednje škole prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu stručne spreme. Pripravnik nema status službenika. Pripravnički staž za lice sa SSS traje šest mjeseci, kada pripravnik stiče uslov za polaganje stručnog ispita.

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2. Da je stariji od 18 godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

II

Posebni uslovi:

1. Da ima stečeno srednjoškolsko obrazovanje u struci predviđeno javnim konkursom

2. Da prvi put zasniva radni odnos

3. Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao nezaposleno lice.

III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na javni konkurs, koji treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje da nije osuđivan/a (ne starije od tri mjeseca)

4. Uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak

5. Ovjerenu fotokopiju diplome

6. Dokaz da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, kao nezaposleno lice

7. Dokaz da prvi put zasniva radni odnos (potpisan i ovjeren od nadležnog organa, ovjerena pismena izjava da prvi put zasniva radni odnos u tom zanimanju i ovjerena kopija radne knjižice).

8. Dokumenta koja budu priložena na javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Kandidati koji budu primljeni dužni su u ustanovu donijeti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Dokumenta priložena na javni konkurs neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove javnog konkursa, Komisija će obaviti razgovor - intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

IV

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu “Glas Srpske”, Zavodu za zapošljavanje RS - Filijala Istočno Sarajevo - Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU “Neven”.

Ako javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Neven”, sa naznakom “Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika sa SSS u JU 'Neven' Višegrad”.

******************

JU SŠC “27. JANUAR” ROGATICA

Ul. Srpske sloge 98

objavljuje

ISPRAVKU KONKURSA

                  

Ispravlja se konkurs objavljen dana 12.9.2018. godine u “ Glasu Srpske” u dijelu koji se odnosi na radno mjesto pod rednim brojem:

5. Profesor filozofije i sociologije - 13 časova - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine i glasi:

- profesor filozofije i sociologije - 13 časova - 1 izvršilac sa radnim iskustvom, na neodređeno radno vrijeme.

Ostali dio teksta konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje isti.

JP “INFORMATIVNI CENTAR” RUDO

raspisuje

OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

- na radno mjesto pod nazivom poslovni sekretar za računovodstvo, administraciju i

marketing ............................. jedan (1) izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat koji se prijavljuje na ovaj oglas potrebno je da ispunjava i posebne uslove i to:

- da ima visoku stručnu spremu, odnosno najmanje tri, a najviše četiri godine visokog obrazovanja, stručnog naziva “diplomirani”, koje se vrednuju sa najmanje 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova - ekonomskog smjera računovodstvo ili smjera marketing,

- da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su vezani za medije

- poznavanje poslovne i računovodstvene dokumentacije,

- odgovornost, preciznost i pedantnost,

- poznavanje kompjuterskih znanja potrebnih za ove poslove

- sposobnost verbalne i pisane komunikacije

- organizacione sposobnosti

- poznavanje vođenja poslovnih knjiga

- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni dostaviti

- diplomu o završenom fakultetu, sa stečenim zvanjem dipl. ekonomista smjera računovodstvo ili marketing

- biografiju

- uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu

- uvjerenje o završenoj obuci za rad na kompjuteru

- uvjerenje, sertifikat o edukaciji u vezi sa komunikacijskim vještinama (ukoliko kandidat nema ovaj sertifikat, u toku intervjua će se procijeniti tražena vještina)

- kopiju vozačke dozvole B kategorije

Kandidati uz prijavu mogu dostaviti i druga dokazna dokumenta kojima mogu uticati na opredjeljenje poslodavca da budu izabrani, dodatne sertifikate ili stručne sposobnosti i dr.

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obaviće se usmeni test (stručni intervju i opšti utisak o kandidatu), prilikom kojeg će se izvršiti provjera sposobnosti kandidata po referencama bitnim za poslodavca i radno mjesto u skladu sa Pravilnikom o bodovnim kriterijumima JP IC Rudo, broj: 312/17 od 26.12.2017. godine.

Podnosioci prijava sa kojima se u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, odnosno koji se ne odazovu na intervju, mogu doći i preuzeti svoju dokumentaciju u prostorije preduzeća.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana prijavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu: Javno preduzeće “Informativni centar” Rudo, Kragujevačka br. 16, 73260 Rudo, sa naznakom “Prijava na oglas”.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

********

CLUB APARTHOTEL VUČKAO DOO

Poslovna jedinica “Hotel”

Olimpijska br. 1, Jahorina

raspisuje

OGLAS

Potrebni sljedeći radnici za rad u “Hotelu”:

Kuvar - više izvršilaca.

Poželjno radno iskustvo od dvije godine.

Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065/433-432 ili poslati mail sa CV-em na mail adresu d.stjepanovi@aparthotelvucko.com i dstjepanovic32@gmail.com

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

Na osnovu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i ukazanih potreba, direktor JU Osnovna škola “Jovan Dučić” Kasindo raspisuje konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta:

1. Diplomirani defektolog-oligofrenolog - jedan (1) izvršilac (50% norme), sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 74/18).

A) Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos).

B) Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

đ) Da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

e) Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

G) Potrebna dokumentacija

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje o državljanstvu;

 b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad;

7. uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, od čega minimalno jedna (1) godina u struci, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova, za kandidate pod rednim brojem 1. i 4;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koja se poslije ne vraćaju.

Prijem nastavnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima prijema u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” broj 74/18).

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, u prostorijama škole, obaviće se testiranje 1.10.2018. godine u 10 sati, a intervju 3.10.2018. godine sa početkom u 10 sati.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa neće se posebno pozivati na testiranje. Ako se ne pojave na zakazanom testiranju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja, a razmatraće se prijave koje stignu najkasnije 28.10.2018. godine do 15 sati.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom “prijava na konkurs, ne otvarati” - slati isključivo putem pošte na adresu škole: JU OŠ “JOVAN DUČIĆ” KASINDO, MLADIČKA BR 3

71 213 ISTOČNA ILIDžA

 *********

JU SŠC “ISTOČNA ILIDžA”

raspisuje

KONKUR S

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

 

1. Profesor harmonike - 4 časa, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom;

2. Profesor medicinske grupe predmeta - 6 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” 34/15 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 102/14 i 42/16).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Škola će prilikom prijema u radni odnos kandidata, u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 31/18), zatražiti podatke od nadležnog organa za vođenje Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece da li je izabrani kandidat upisan u Registar.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove tražene konkursom biće obavljeno 3.10.2018. godine u 9 časova, a intervju u 10 časova u prostorijama škole. Spisak kandidata koji ispunjavaju formalno-pravne uslove za testiranje biće objavljen na oglasnoj tabli škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar “Istočna Ilidža”

ulica Stefana Nemanje broj 10

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom “Za konkurs - pozicija broj ___ “

Kontakt telefon: 057/342-735                          

                   ****************                            

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

objavljuje

KONKURS

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija................................................................................................... 1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Organizaciona jedinica: Akademija likovnih umjetnosti Trebinje

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo............................ 1 izvršilac 

Vojvode Stepe Stepanovića bb, 89 101 Trebinje

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA ANGLISTIKU

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifični jezici (anglistika) ....................................................................................1 izvršilac

KATEDRA ZA GEOGRAFIJU

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Društvena geografija .................................................................................... 1 izvršilac

KATEDRA ZA RAČUNARSKE NAUKE I SISTEME

1. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Računarske nauke ..............................................................................................1 izvršilac

KATEDRA ZA PSIHOLOGIJU

1. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Socijalna psihologija .....................................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 1, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Medicinski fakultet Foča

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina ...............................................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Farmakologija i farmacija .........................................................................................................1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina ....................................................................................2 izvršioca

4. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Stomatologija, oralna hirurgija i medicina .......................................................................................1 izvršilac

5. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Ginekologija i akušerstvo .......................................................................................................2 izvršioca

Studentska br. 1 , 73 300 Foča

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje docenta ili vanrednog profesora za užu naučna oblast Međunarodna ekonomija ……………………............................……...............1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakulteta Doboj

1. Za izbor u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo ..........................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u sva nastavno-naučna zvanja za užu naučnu oblast Računarske nauke .......................................................................................................1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke ..........................................................1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke, predmet Košarka .......................................1 izvršilac

Stambulčić bb, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Biologija ćelije, mikrobiologija ...........................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Zaštita zdravlja biljaka ........................................................................................1 izvršilac

Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

- ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju, kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Uz opšte uslove, predviđene Zakonom o radu i Zakonom o visokom obrazovanju, kandidati koji konkurišu na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje u zvanje docenta za užu naučnu oblast Umjetnost (stvaralaštvo svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Slikarstvo treba da ispunjavaju i posebne uslove:

-  završenu ALU ili FLU - drugi ciklus studija - Masterij ili master - smjer Slikarstvo,

-  prilikom prijave na konkurs na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje kandidati treba da dostave i najmanje 10 opremljenih radova iz oblasti na koju konkurišu.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica