ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 19.09. 2018. године

21.09.2018 00:34 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 19.09. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ “НЕВЕН”

ВИШЕГРАД

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем два приправника са завршеном средњом стручном спремом на шест мјесеци

у Јавну установу “Невен”

Расписује се јавни конкурс за пријем два приправника са ССС на шест мјесеци са пуним радним временом, 2 извршиоца у ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен” Вишеград и то:

1. Један приправник са завршеном ССС - IV степен - економски техничар

2. Један приправник са завршеном ССС - IV степен - гимназија

I Приправнички статус

Приправник је лице које након завршене средње школе први пут заснива радни однос у том степену стручне спреме. Приправник нема статус службеника. Приправнички стаж за лице са ССС траје шест мјесеци, када приправник стиче услов за полагање стручног испита.

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи

5. Да се против њега не води кривични поступак.

II

Посебни услови:

1. Да има стечено средњошколско образовање у струци предвиђено јавним конкурсом

2. Да први пут заснива радни однос

3. Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, као незапослено лице.

III

Потребна документација:

Уз пријаву на јавни конкурс, који треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење да није осуђиван/а (не старије од три мјесеца)

4. Увјерење да се против истог не води кривични поступак

5. Овјерену фотокопију дипломе

6. Доказ да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске, као незапослено лице

7. Доказ да први пут заснива радни однос (потписан и овјерен од надлежног органа, овјерена писмена изјава да први пут заснива радни однос у том занимању и овјерена копија радне књижице).

8. Документа која буду приложена на јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

Кандидати који буду примљени дужни су у установу донијети увјерење о општој здравственој способности.

Документа приложена на јавни конкурс неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове јавног конкурса, Комисија ће обавити разговор - интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

IV

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу “Глас Српске”, Заводу за запошљавање РС - Филијала Источно Сарајево - Биро Вишеград и огласној табли ЈУ “Невен”.

Ако јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање “Невен”, са назнаком “Комисија за спровођење поступка за пријем приправника са ССС у ЈУ 'Невен' Вишеград”.

******************

ЈУ СШЦ “27. ЈАНУАР” РОГАТИЦА

Ул. Српске слоге 98

објављује

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

                  

Исправља се конкурс објављен дана 12.9.2018. године у “ Гласу Српске” у дијелу који се односи на радно мјесто под редним бројем:

5. Професор филозофије и социологије - 13 часова - 1 извршилац са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године и гласи:

- професор филозофије и социологије - 13 часова - 1 извршилац са радним искуством, на неодређено радно вријеме.

Остали дио текста конкурса за попуну упражњених радних мјеста остаје исти.

ЈП “ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР” РУДО

расписује

ОГЛАС

за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме

- на радно мјесто под називом пословни секретар за рачуноводство, администрацију и

маркетинг ............................. један (1) извршилац

Поред општих услова предвиђених Законом, кандидат који се пријављује на овај оглас потребно је да испуњава и посебне услове и то:

- да има високу стручну спрему, односно најмање три, а највише четири године високог образовања, стручног назива “дипломирани”, које се вреднују са најмање 180 ECTS односно 240 ECTS бодова - економског смјера рачуноводство или смјера маркетинг,

- да има најмање три године радног искуства на пословима који су везани за медије

- познавање пословне и рачуноводствене документације,

- одговорност, прецизност и педантност,

- познавање компјутерских знања потребних за ове послове

- способност вербалне и писане комуникације

- организационе способности

- познавање вођења пословних књига

- посједовање возачке дозволе Б категорије

Уз пријаву на оглас, кандидати су дужни доставити

- диплому о завршеном факултету, са стеченим звањем дипл. економиста смјера рачуноводство или маркетинг

- биографију

- увјерење/потврду о радном искуству

- увјерење о завршеној обуци за рад на компјутеру

- увјерење, сертификат о едукацији у вези са комуникацијским вјештинама (уколико кандидат нема овај сертификат, у току интервјуа ће се процијенити тражена вјештина)

- копију возачке дозволе Б категорије

Кандидати уз пријаву могу доставити и друга доказна документа којима могу утицати на опредјељење послодавца да буду изабрани, додатне сертификате или стручне способности и др.

Сва документа доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Са кандидатима који буду испуњавали формално-правне услове обавиће се усмени тест (стручни интервју и општи утисак о кандидату), приликом којег ће се извршити провјера способности кандидата по референцама битним за послодавца и радно мјесто у складу са Правилником о бодовним критеријумима ЈП ИЦ Рудо, број: 312/17 од 26.12.2017. године.

Подносиоци пријава са којима се у року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава не ступи у контакт, односно који се не одазову на интервју, могу доћи и преузети своју документацију у просторије предузећа.

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана пријављивања у средствима јавног информисања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова из огласа доставити на адресу: Јавно предузеће “Информативни центар” Рудо, Крагујевачка бр. 16, 73260 Рудо, са назнаком “Пријава на оглас”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

********

CLUB APARTHOTEL VUČKAO DOO

Пословна јединица “Хотел”

Олимпијска бр. 1, Јахорина

расписује

ОГЛАС

Потребни сљедећи радници за рад у “Хотелу”:

Кувар - више извршилаца.

Пожељно радно искуство од двије године.

Сви заинтересовани кандидати могу се јавити на број телефона 065/433-432 или послати mail са CV-ем на mail адресу d.stjepanovi@aparthotelvucko.com и dstjepanovic32@gmail.com

Оглас остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО

ИСТОЧНА ИЛИЏА

расписује

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

На основу Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста и указаних потреба, директор ЈУ Основна школа “Јован Дучић” Касиндо расписује конкурс за попуну упражњеног радног мјеста:

1. Дипломирани дефектолог-олигофренолог - један (1) извршилац (50% норме), са радним искуством, положен стручни испит, на неодређено вријеме.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17), Законом о измјенама и допунама закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) и Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 74/18).

А) Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по пријему у радни однос),

г) да није осуђиван правоснажном пресудом (увјерење тражи школа по пријему у радни однос).

Б) Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

ђ) Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

е) Да има положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Г) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а) Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3. увјерење о држављанству;

 б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у области траженој конкурсом или еквивалент,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење о положеном стручном испиту за самосталан васпитно-образовни рад;

7. увјерење о радном стажу, код ранијег послодавца, од чега минимално једна (1) година у струци, коју издаје васпитно-образовна установа, за кандидате под редним бројем 1. и 4;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, која траже запослење,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената која се послије не враћају.

Пријем наставника у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима пријема у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник РС” број 74/18).

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе, обавиће се тестирање 1.10.2018. године у 10 сати, а интервју 3.10.2018. године са почетком у 10 сати.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на тестирање. Ако се не појаве на заказаном тестирању, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања, а разматраће се пријаве које стигну најкасније 28.10.2018. године до 15 сати.

Примљени кандидати почињу са радом након завршене конкурсне процедуре.

Потребна документа са назнаком “пријава на конкурс, не отварати” - слати искључиво путем поште на адресу школе: ЈУ ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ” КАСИНДО, МЛАДИЧКА БР 3

71 213 ИСТОЧНА ИЛИЏА

 *********

ЈУ СШЦ “ИСТОЧНА ИЛИЏА”

расписује

КОНКУР С

за пријем радника на упражњена радна мјеста

 

1. Професор хармонике - 4 часа, на одређено вријеме - до повратка радника са породиљског одсуства, са радним искуством;

2. Професор медицинске групе предмета - 6 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који, осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16 и 66/18), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

9. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” бр. 102/14 и 42/16).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Школа ће приликом пријема у радни однос кандидата, у складу са чланом 8. став 2. Закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце (“Службени гласник Републике Српске” број 31/18), затражити податке од надлежног органа за вођење Регистра лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце да ли је изабрани кандидат уписан у Регистар.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уколико не буде пријављених кандидата са радним искуством, разматраће се пријаве кандидата без радног искуства.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 3.10.2018. године у 9 часова, а интервју у 10 часова у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају формално-правне услове за тестирање биће објављен на огласној табли школе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Источна Илиџа”

улица Стефана Немање број 10

71123 Источно Сарајево, са назнаком “За конкурс - позиција број ___ “

Контакт телефон: 057/342-735                          

                   ****************                            

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

КОНКУРС

Организациона јединица: Економски факултет Брчко

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Рачуноводство и ревизија................................................................................................... 1 извршилац

Студентска 11, 76 100 Брчко

Организациона јединица: Академија ликовних умјетности Требиње

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство............................ 1 извршилац 

Војводе Степе Степановића бб, 89 101 Требиње

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСТИКУ

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици (англистика) ....................................................................................1 извршилац

КАТЕДРА ЗА ГЕОГРАФИЈУ

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Друштвена географија .................................................................................... 1 извршилац

КАТЕДРА ЗА РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ И СИСТЕМЕ

1. За избор у звање асистента за ужу научну област Рачунарске науке ..............................................................................................1 извршилац

КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

1. За избор у звање асистента за ужу научну област Социјална психологија .....................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина ...............................................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање доцента за ужу научну област Фармакологија и фармација .........................................................................................................1 извршилац

3. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина ....................................................................................2 извршиоца

4. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина .......................................................................................1 извршилац

5. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Гинекологија и акушерство .......................................................................................................2 извршиоца

Студентска бр. 1 , 73 300 Фоча

Организациона јединица: Економски факултет Пале

1. За избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научна област Међународна економија ……………………............................……...............1 извршилац

Алексе Шантића 3, 71 420 Пале

Организациона јединица: Саобраћајни факултета Добој

1. За избор у сва наставно-научна звања за ужу научну област Транспортно инжењерство ..........................................................................................1 извршилац

2. За избор у сва наставно-научна звања за ужу научну област Рачунарске науке .......................................................................................................1 извршилац

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке ..........................................................1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Организациона јединица: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке, предмет Кошарка .......................................1 извршилац

Стамбулчић бб, 71 420 Пале

Организациона јединица: Пољопривредни факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Биологија ћелије, микробиологија ...........................................................................1 извршилац

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Заштита здравља биљака ........................................................................................1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Уз опште услове, предвиђене Законом о раду и Законом о високом образовању, кандидати који конкуришу на Академији ликовних умјетности Требиње у звање доцента за ужу научну област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва), група предмета Сликарство треба да испуњавају и посебне услове:

-  завршену АЛУ или ФЛУ - други циклус студија - Мастериј или мастер - смјер Сликарство,

-  приликом пријаве на конкурс на Академији ликовних умјетности Требиње кандидати треба да доставе и најмање 10 опремљених радова из области на коју конкуришу.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица