JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine 20.10.2017 22:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.10. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "SRBIJA" PALE

Ul. Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22

Tel. 057/225-170 faks: 057/225-161

E-mail:ossrbija.pale@gmail.com

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, puna radna norma, za rad u produženom boravku, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine.

U radni odnos prima se lice sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima za koje se raspisuje javni konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", broj 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

7) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 26.10.2017. godine u 11 časova u prostorijama OŠ "Srbija" u Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

**************

JU OŠ "PALE"

PALE

E-mail: os194.sekretar@skolers.org

 

KONKURS

za  popunu upražnjenog  radnog mjesta

1. Nastavnik istorije, 13 časova, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

2. Nastavnik njemačkog jezika, 10 časova, na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

3. Nastavnik biologije, 6 časova, na određeno vrijeme, do 31.8.2018. godine sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

   

U radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom ostvarenim na poslovima  za koje se raspisuje  javni  konkurs i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

Opšti i posebni uslovi konkursa:

Opšti uslovi:

1) Da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2) Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3) Da  je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem sa obaveznim dokazom o psihofizičkoj sposobnosti, a dostavlja izabrani  kandidat,  prije zasnivanja radnog odnosa - ne starije od 6 mjeseci.

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva, ličnosti i morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog integriteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom i drugim maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu, sa adresom i brojem telefona  i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje  ispunjenost  posebnih uslova, kao i  dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku  ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj instituciji.

4) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

5) Uvjerenje  o radnom stažu  izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radog staža po vrstama posla.

6) Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz  kategorije porodice poginulog borca.

7) Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije vojnog invalida.

8) Uvjerenje opštinskog /gradskog/ organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

Intervju sa kandidatima koji su ispunili uslove konkursa i koji su dostavili blagovremene i potpune prijave će se održati dana, 30.10.2017. godine,  u 11 časova u prostorijama  Osnovne škole "Pale" Pale.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije dokumenata i iste neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavljati na adresu: JU OŠ "Pale" Pale, M Simovića 26. Pale, sa naznakom "Prijava na konkurs" putem pošte ili lično u sekretarijat Škole.

*********************

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

RUDO

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom

I –Direktor JU Centar za socijalni rad Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika i to:

1. Pripravnik – visoka stručna sprema ................... jedan (1) izvršilac,  određeno vrijeme - 12 mjeseci

            

II – Opis poslova        

Pripravnik  sa visokom stručnom spremom je lice koje nakon završetka studija na visokoškolskoj ustanovi prvi put zasniva radni odnos u tom stepenu školske spreme.

Pripravnički staž za lice sa završenom visokom stručnom spremom traje 12 mjeseci.

           

III – Opšti uslovi za prijem pripravnika u radni odnos

Kandidati za prijem u radni odnos u statusu pripravnika sa visokom stručnom spremom moraju ispunjavati sljedeće opšte uslove:

            1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

            2. da je stariji od 18 godina

            3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost(po okončanju postupka prijema izabrani kandidat)

            4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave/ za kandidate rođene u Republici Srpskoj uvjerenje će se pribaviti službenim putem.

          

IV – Posebni uslovi

           1. VSS, VII stepen stručne spreme – profesor specijalne edukacije i rehabilitacije - logopedija i surdologija

 V – Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni da dostave biografiju i sljedeće dokumente (original ili ovjerena kopija):

- diplomu o završenoj stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija

- uvjerenje o državljanstvu

- izvod iz matične knjige rođenih

- ovjerenu kopiju lične karte

- izvod iz kaznene evidencije prema mjestu rođenja

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

- uvjerenje Biroa rada od kada se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

         VI – Sa kandidatima  koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa Komisija za izbor obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

        VII –Način i rok za podnošenje prijava

Javni konkurs će se objaviti na sajtu Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i  oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Istočno Sarajevo, Biro Rudo.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u jednom od glasila iz prethodnog stava.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično u JU Centar za socijalni rad  ili poštom na adresu JU Centar za socijalni rad Rudo, ul. Vožda Karađorđa Petrovića broj 38.

                                                                                                                                               © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica