JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17.10. 2018. godine

19.10.2018 16:14 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 17.10. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

********

JAVNO PREDUZEĆE "INFORMATIVNI CENTAR"

RUDO

donosi

O D L U K U

o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JP Informativni centar Rudo i raspisivanju javnog konkursa

za izbor i imenovanje direktora JP Informativni centar Rudo

Član 1.

Odlučeno je da se poništi javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JP IC Rudo koji je javno objavljen dana 10.10.2018. godine u "Glasu Srpske", iz razloga što Nadzorni odbor JP IC Rudo nije naznačio da će predmetni konkurs za direktora JP Informativni centar Rudo biti objavljen i u "Službenom glasniku Republike Srpske", shodno članu 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/03).

Član 2.

Raspisuje se novi konkurs za imenovanje direktora JP IC Rudo sa ispravkom vezanom za obavezu objavljivanja predmetnog javnog konkursa u "Službenom glasniku Republike Srpske" i isti će biti objavljen dana 17.10.2018. Prilog ove odluke je javni konkurs br. 319/18 od 10.10.2018. godine.

*********

JAVNO PREDUZEĆE "INFORMATIVNI CENTAR"

RUDO

raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

Javnog preduzeća Informativni centar Rudo

I - Nadzorni odbor Javnog preduzeća Informativni centar Rudo raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog preduzeća Informativni centar Rudo

II - Opis poslova:

Direktor obavlja poslove u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Statutom i Opštim aktima Javnog preduzeća Informativni centar Rudo.

III - Mandat

Mandat direktora traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

IV - Opšti uslovi za kandidata:

1. da su stariji od 18 godina,

2. da su državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

3. da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kom nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

5. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

6. da nisu osuđivani za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje poslova upražnjene pozicije,

7. da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. stav 1. Ustava BiH.

V - Posebni uslovi za kandidata:

1. Visoka stručna sprema,

2. Najmanje tri godine radnog iskustva u struci,

3. Ponuda kvalitetnog programa rada preduzeća za mandatni period,

4. Dokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova

5. Posjedovanje organizacijskih i rukovodnih sposobnosti.

VI - Sukob interesa:

Kandidati za direktora ne mogu obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa, kako je propisano Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima RS ("Službeni glasnik RS" broj 41/03), Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 73/08) i Zakonom o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" broj 75/04 i 78/11).

VII - Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, sa adresom prebivališta i brojem telefona i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu,

3. Biografija o kretanju u službi,

4. Uvjerenje da nisu osuđivani za krivično djelo (za kandidate rođene u RS uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

5. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci),

6. Dokaz o stručnoj spremi - diploma,

7. Dokaz o radnom iskustvu,

8. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu izjavu za ostale uslove.

Uz izjavu se može priložiti originalan dokument ili njegova ovjerena kopija.

VIII - Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja konkursa u "Službenom glasniku Republike Srpske", Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske i dnevnom listu "Glas Srpske".

Ako konkurs ne bude istovremeno objavljen u svim glasilima, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JP Informativni centar Rudo, Kragujevačka 16, sa naznakom "Za Nadzorni odbor".

Sa svim kandidatima obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.

*******

JU OSNOVNA ŠKOLA "SVETI SAVA"          

ROGATICA

raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja, 1 izvršilac za 14 časova sedmično, na

određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik likovne kulture, 1 izvršilac za 2 časa sedmično, na određeno

vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom i

3. Nastavnik matematike, 1 izvršilac za 8 časova sedmično, na određeno vrijeme od dana prijema do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17 i 31/18) i članom 3. tačka s), j) i n) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se

dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili

kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti

službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

4) uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi,

5) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

7) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija ne razmatra, već ih evidentira, uz konstataciju da prijave na javni konkurs nisu dostavljene blagovremeno i/ili nisu potpune, a nakon toga predlaže direktoru škole donošenje zaključka kojom se prijava odbacuje.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu: Javna ustanova Osnovna škola "Sveti Sava" Rogatica, Preobraženjska bb, 73220 Rogatica.

********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"27. JANUAR" ROGATICA

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Vjeroučitelj - 4 časa - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 1 izvršilac,

 Uslovi konkursa:

- utvrđeni Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 1/16.), kandidat treba da ispunjava i uslove u skladu sa čl. 104 - 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS" broj 41/18) Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik RS" 29/12.) Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14) i izmjene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/16).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i sa navedenim brojem telefona) kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom);

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik RS" broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 102/14) i izmjene i dopune Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 42/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - škola će pribaviti službenim putem za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, ne starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja. Test i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene konkursom, biće obavljen u JU SŠC "27. JANUAR" - 29.10.2018. god. u 14 časova /sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave/ odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene /ne starije od 6 mjeseci/. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU SŠC "27. JANUAR"

Ulica Srpske sloge 98, 73 220 Rogatica / sa naznakom za konkurs - na koju tačku se kandidat prijavljuje.

 ********

JAVNA USTANOVA ŠKOLA ZA

OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE

ISTOČNO SARAJEVO

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik flaute - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

2. Nastavnik gitare - 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme do 31.12.2018. godine, sa radnim iskustvom u struci i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 1/16 i 66/18), kandidat treba da ispunjava i uslove predviđene članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18), kao i uslove predviđene Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14, i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18) ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu, potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, potrebno je dostaviti sljedeće dokumente kojima se dokazuju opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti - ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

4. Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava (škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa).

Dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18) i člana 6. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18) je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita u školi;

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na javni konkurs komisija neće razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana javnog objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu:

JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje

Đenerala Draže Mihajlovića br. 40

71123 Istočno Novo Sarajevo

*********

JAVNA USTANOVA

OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC"

SOKOLAC

raspisuje

K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

1. Nastavnik informatike, nepuna norma - 6 časova redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme - do kraja školske 2018/2019. godine, jedan izvršilac pripravnik;

2. Nastavnik matematike, nepuna norma - 4 časa redovne nastave sedmično, na određeno vrijeme - do kraja nastave u školskoj 2018/2019/ godini, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom;

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju. Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti, a u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17 i 31/18);

2. Uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, za radno mjesto pod brojem 2;

4. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita;

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju);

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Konkursna komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu: ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

********

PREDŠKOLSKA USTANOVA

DJEČIJI VRTIĆ "PATRIJARH PAVLE"

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

Ul. Zmaj Jovina bb

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos radi obavljanja pripravničkog staža

I - Osnovni podaci

1. Raspisuje se javni konkurs za prijem 4 (četiri) pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci, radi obavljanja pripravničkog staža, a u skladu sa Ugovorom o finansiranju neto plate pripravnika sa VSS br. 02-446/18 od 16.8.2018. godine.

II - Uslovi za kandidate

2. Pored uslova predviđenih članovima od 26. do 31. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 01/16), a koji se tiču godina života i opšte zdravstvene sposobnosti za rad, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove i to:

- 2 (dva) kandidata:

Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ili programu za obrazovanje vaspitača

- 1 (jedan) kandidat

Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu pedagogija

- 1 (jedan) kandidat

Najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečena akademska titula i stručno zvanje diplomirani pravnik

3. Rad u predškolskoj ustanovi ne može obavljati lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje poslova i zadataka predškolskog vaspitanja i obrazovanja, a odnosi se na djela učinjena protiv: dostojanstva ličnosti, morala, službene

dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorišćavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela, a što će Ustanova provjeriti službenim putem za izabranog kandidata prije stupanja na rad.

III - Dokumenti potrebni za prijavu na konkurs

4. Kandidati su obavezni dostaviti sljedeće:

- Prijavu na javni konkurs (slobodna forma koja pored osnovnih podataka o kandidatu sadrži i kratku biografiju, ili obrazac prijave koji kandidati mogu preuzeti u Ustanovi).

- Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija obrasca bez ograničenja trajanja)

- Uvjerenje o državljanstvu (original ne stariji od 6 mjeseci ili ovjerena fotokopija)

- Diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u traženoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diploma stečena nakon završenih integrisanih akademskih studija u traženoj oblasti (original ili ovjerena fotokopija)

- Dokument u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja (original ili ovjerena fotokopija)

- Dokument u formi uvjerenja o ukupnom vremenu čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom izdat od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (original ili ovjerena fotokopija)

5. Dostavljeni dokumenti neće se vraćati kandidatima.

IV - Rok za podnošenje prijave

6. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objave konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

VI - Način dostavljanja

7. Prijave se mogu dostaviti lično na protokol Ustanove, ili putem pošte na adresu Ustanove.

VII - Intervju

8. Intervju za kandidate koji dostave potpune i blagovremene prijave, održaće se u prostorijama Ustanove, dana 29.10.2018. godine, u 10 časova, te se kandidati neće posebno pozivati.

9. Ukoliko se kandidat ne pojavi na intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

VIII - Način objavljivanja

10. Javni konkurs će biti u dnevnom listu "Glas Srpske".

*******

JU "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj produženog boravaka, polovina norme (50%) - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, najduže do 30.6.2019. godine.

2. Defektolog, polovina norme (50%) - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos propisani su Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15) i Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 74/18).

A) Opšti uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban (ljekarsko uvjerenje se dostavlja po prijemu u radni odnos),

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom (uvjerenje traži škola po prijemu u radni odnos).

B) Posebni uslovi, koje kandidati treba da ispunjavaju:

d) Za poziciju 1. da ima odgovarajući nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent. Za poziciju 2. Završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15), Uredbom o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 51/11, 19/12 i 77/12) i Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18).

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme, kao i lica propisana član 104. Stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 44/17, 31/18).

đ) Da ima položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

V) Potrebna dokumentacija

1. Uz prijavu (svojeručno potpisanu od strane kandidata, sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom) potrebno je da kandidati dostave:

a) Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova:

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

3. uvjerenje o državljanstvu;

b) Dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

4. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u oblasti traženoj konkursom ili ekvivalent,

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za samostalan vaspitno-obrazovni rad,

8. uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku dijela ispita u školi,

9. uvjerenje o radnom stažu, kod ranijeg poslodavca, koju izdaje vaspitno-obrazovna ustanova,

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, koja traže zaposlenje,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem nastavnika u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri prijema, kriterijima prijema u radni odnos i načinom bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18).

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Ako se ne pojave na zakazanom testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana, od dana objavljivanja.

Primljeni kandidati počinju sa radom nakon završene konkursne procedure.

Potrebna dokumenta sa naznakom "prijava na konkurs, ne otvarati" - slati isključivo putem pošte na adresu škole:

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

MLADIČKA BR 3

71 213 ISTOČNA ILIDžA

********

JU "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

Poništava

 

KONKURS

objavljen u "Glasu Srpske" 22.8.2018. godine, za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac sa iskustvom, položen stručni ispit, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine

2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, bez radnog iskustva, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine

3. Nastavnik razredne nastave -1 izvršilac bez radnog iskustva, voditelj produženog boravka, 50% norme, na određeno vrijeme, do 30.6.2019. godine

4. Nastavnik demokratije i ljudskih prava, 1 izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, 2 časa norme, na određeno vrijeme, do 31.8.2019. godine.

********

JU "JOVAN DUČIĆ" KASINDO

ISTOČNA ILIDžA

Objavljuje

PONIŠTENjE KONKURSA

objavljenog u "Glasu Srpske" 19.9.2018. godine, za popunu radnog mjesta

1. Defektolog, polovina norme (50%) - jedan (1) izvršilac sa radnim iskustvom, položen stručni ispit, na neodređeno vrijeme.

********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR "ISTOČNA ILIDžA"

raspisuje

 

KONKURS

za prijem radnika na upražnjena radna mjesta

3. Profesor srpskog jezika i književnosti - 15 časova, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa funkcije, sa radnim iskustvom;

4. Profesor gitare - 6 časova, na određeno vrijeme - do nastavne godine, sa radnim iskustvom;

5. Profesor vjeronauke - 6 časova, na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine, sa radnim iskustvom.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim uslova utvrđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS" broj 01/16 i 66/18), ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. stav 1. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj 41/18), Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS" 29/12, 80/14 i 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS" 34/15 i 83/15).

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

4. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i stručno zvanje u određenoj oblasti;

5. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

6. uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci, dostavlja prije zasnivanja radnog odnosa kandidat koji bude izabran na konkursu);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih. Za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji računa se ukupno vrijeme čekanja na posao u stručnoj spremi traženoj konkursom;

9. uvjerenje o radnom stažu, izdato od ranijeg poslodavca u kojem je jasno naznačena vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža;

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Procedura prijema u radni odnos kandidata regulisana je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 42/16).

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Škola će prilikom prijema u radni odnos kandidata, u skladu sa članom 8. stav 2. Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 31/18), zatražiti podatke od nadležnog organa za vođenje Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece da li je izabrani kandidat upisan u Registar.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove. Navedeno lice je dužno da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u školi. Ovo lice nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18) ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Ukoliko ne bude prijavljenih kandidata sa radnim iskustvom, razmatraće se prijave kandidata bez radnog iskustva.

Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove tražene konkursom za poziciju 1. biće obavljeno 31.10.2018. godine u 12 časova, a intervju u 14 časova u prostorijama škole.

Testiranje kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove tražene konkursom za pozicije 2. i 3. biće obavljeno 31.10.2018. godine u 9.30 časova, a intervju u 11 časova u prostorijama škole.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža"

Ulica Stefana Nemanje broj 10

71123 Istočno Sarajevo, sa naznakom "Za konkurs - pozicija broj ___

Kontakt telefon: 057/342-735                     

        ***********                             

JU "SVETI SAVA" Trnovo

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik hemije - 4 časa norme sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - pripravnik ......................................................................................................... 1 izvršilac

2. Nastavnik fizičkog vaspitanja - 4 časa norme na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora - pripravnik ...................................................................... 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ( "Službeni glasnik RS", broj: 1/16 i 66/18) i članom 5. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 74/18), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17 i 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu za prijem u radni odnos i dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplome stečene nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti;

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta;

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje;

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Komisija pisanim putem obavještava kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti lično ili poštom na adresu: JU OŠ" Sveti Sava" Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica