JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17. 01. 2018. godine

19.01.2018 00:17 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU ZA PREDŠKOLSKO VASPITANjE I OBRAZOVANjE

"NEVEN" VIŠEGRAD

Tel. 058/ 620-461

obdanistenevenvgŽgmail.com

raspisuje

                                         

JAVNI KONKURS

  Za prijem jednog vaspitača na određeno vrijeme

 u Javnu ustanovu "Neven"

                                                                    I

   Raspisuje za Javni konkurs za prijem jednog vaspitača sa završenom VSS, radi obavljanja poslova vaspitača u trajanju od godinu dana, pola radnog vremena – 20 sati sedmično, 1 izvršilac, u Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" Višegrad.

                                                                    II

 Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. Da je stariji od 18. godina

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u predškolskoj ustanovi,

5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

                                                                   III

Posebni uslovi

1. Završen najmanje prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno visoko obrazovanje na studijskom programu predškolskog vaspitanja i obrazovanja ili na programu za obrazovanje vaspitača,

2. Položen stručni ispit.

                                                                     III

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje da nisu osuđivani (ne starije od tri mjeseca),

4. Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome,

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Dokumenta koja budu priložena na Javni konkurs, neće biti vraćena kandidatima.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor – intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

                                                                    

                                                                IV

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu "Glas Srpske", Zavodu za zapošljavanje RS - Filijala Istočno Sarajevo – Biro Višegrad i oglasnoj tabli JU "Neven".

Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje "Neven" Višegrad,  sa naznakom "Komisija za provođenje postupka za prijem radnika u JU "Neven" Višegrad.

************

"TEKO MINING LAPIŠNICA" DOO ISTOČNO SARAJEVO

Bulozi bb

71144 HREŠA - I. SARAJEVO

raspisuje

KONKURS

za prijem u radi odnos

I Naziv radnog mjesta: Tehnički rukovodilac - pomoćnik – 1 izvršilac - na određeno vrijeme (probni rad) – 3 mjeseca sa mogućnošću produženja ugovora

II Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

- da je državljanin RS, odnosno BiH,

- da je punoljetan,

- da posjeduje opštu zdravstvenu sposobnost,

- da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivična djela koja ih čine nesposobnim za obavljanje poslova u kamenolomu,

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

III  Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

- završen rudarsko-geološki fakultet,

- diplomirani inženjer rudarstva,

- VSS / VII stepen,

- položen stručni ispit iz oblasti rudarstva,

- 3 godine radnog staža u struci,

- položen vozački ispit "B" kategorije.

IV

Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa biće obaviješteni o mjestu i datumu održavanja intervjua.

V

Prijava na konkurs, uz dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova konkursa, dostavlja se na adresu poslodavca Bulozi bb, poštanski pretinac 71420 Pale ili na e-mail: nenad.ilic@tekomining.com.

Rok za prijave je 30.1.2018. godine

VI

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

**********

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ČAJNIČE

Igumana Vasilija bb, Čajniče,

tel-faks 058/315-156; tel 058 310-020; 058/310-021;                             

 e-mail: os190@skolers.org

PONIŠTAVA  SE  KONKURS

Objavljen u "Glasu Srpske" dana, 6.12.2017. godine, zbog nepreciznog formulisanja  uslova na osnovu člana 113. tačka 5. Zakona o Osnovnom vaspitanju i obrazovanju  u pogledu  stepena i vrste stručne spreme  kandidata, za popunu  radnog mjesta: Profesora /nastavnika razredne nastave  u centralnoj  školi na određeno radno vrijeme do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom.

         *********  

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I

1.      Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

Kućni majstor  na OJ Medicinski fakultet Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1;

2. Referent za knjigovodstvene poslove na OJ Filozofski fakultet,  Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Broj izvršilaca: 1;

II

Kandidati su dužni ispunjavati opšte uslove propisane Zakonom o radu, Pravilnikom o radu Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, kao i sljedeće posebne uslove:

Posebni uslovi za radno mjesto: Kućni majstor:

- KV ili SSS ili VKV;

-  jedna godina radnog iskustva;

-  položen vozački ispit "B" kategorije

Posebni uslovi za radno mjesto: Referent za knjigovodstvene poslove:

- VŠS ili SSS (ekonomskog smjera),

-  jedna godina radnog iskustva;

- poznavanje rada na računaru;

III

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih (za sve pozicije),

2. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine koje ne smije biti starije od šest mjeseci, (za sve pozicije),

3. ovjerenu izjavu da kandidat nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova na Univerzitetu, (za sve pozicije),

4. ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave ili javne ustanove kao rezultat disciplinske mjere, (za sve pozicije),

5. original ili ovjerenu kopiju uvjerenja izdatog od strane nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; (za sve pozicije),

6. ovjerenu kopiju diplome ili svjedočanstva o završenoj stručnoj spremi, (za sve pozicije),

7. dokaz o radnom iskustvu (za sve pozicije),

8. dokaz  o poznavanju rada na računaru za poziciju broj 2.;

9. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije za poziciju broj 1.

Nakon provođenja konkursne procedure, a prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

IV

Sa kandidatima koji ispunjavaju opšte i posebne uslove obaviće se testiranje i intervju.

O vremenu i mjestu obavljanja testiranja i intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

V

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa  u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Univerzitet u Istočnom Sarajevu – Rektorat - Vuka Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo sa naznakom "Prijava na Javni konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme sa naznakom radnog mjesta i organizacione jedinice".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

******************

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

 KONKURS

Organizaciona jedinica: Saobraćajni fakultet Doboj

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta  za užu naučnu oblast Transportno inženjerstvo........................................................................................1 izvršilac

Vojvode Mišića 52, 74 000 Doboj

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

************

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO

Kasindolskog bataljona 113, Istočno Sarajevo

www.bolnicakasindo.com,

E-mail.uprava@ bolnicakasindo.com

Direktor: 057/325-325, faks 057/316-195, centrala 057/325-311

 raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

za radno mjesto:

- Specijalista  ginekologije i akušerstva  na Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo- 1 izvršilac.

Pored opštih  uslova propisanih zakonom o radu kandidat mora da ispunjava i sljedeće posebne uslove:

- završen medicinski fakultet (integrisani studij 360 ECTS),

- položen specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva,

- licenca za obavljanje profesionalne djelatnosti,

Zainteresovani kandidat uz prijavu dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- Prijavu na oglas (obavezno navesti kontakt telefon),

- Kratku biografiju,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu,

- Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

- Ovjerenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz ginekologije i akušerstva,

- Ovjerenu fotokopiju licence za obavljanje profesionalne djelatnosti,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci).

- Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Glasu Srpske". Sa kandidatom biće obavljen intervju, o čemu će kandidat biti blagovremeno obaviješten.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično na protokol JZU Bolnica Istočno Sarajevo ili putem pošte, na adresu: JZU Bolnica Istočno Sarajevo, ul. Kasindolskog bataljona 113, 71 213 Kasindo, sa naznakom Prijava na oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Specijalista ginekologije i akušerstva.

*************

JU OŠ "SOKOLAC"

SOKOLAC

raspisuje

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1. Profesor razredne nastave, na određeno vrijeme, do povratka na posao radnica sa porodiljskog odsustva, puna norma - 2 izvršioca sa iskustvom i položenim stručnim ispitom.

   

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu.

2. Da je punoljetan a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte.

3. Da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju o ispunjenosti opštih uslova potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent u skladu sa Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09 i 86/10, 25//14, 76/15) i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17). Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.

4. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina radnog staža. (pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju).

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7.  Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske".

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se dana, 29. januara 2018. godine, sa početkom u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju. Kandidati koji se ne pojave na intervju naznačenog dana smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata lično ili putem pošte na adresu ul. Omladinska br. 2, 71350 Sokolac i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica