JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године

19.01.2018 00:17 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

"НЕВЕН" ВИШЕГРАД

Тел. 058/ 620-461

обданистеневенвгЖгmail.цом

расписује

                                         

ЈАВНИ КОНКУРС

  За пријем једног васпитача на одређено вријеме

 у Јавну установу "Невен"

                                                                    I

   Расписује за Јавни конкурс за пријем једног васпитача са завршеном ВСС, ради обављања послова васпитача у трајању од годину дана, пола радног времена – 20 сати седмично, 1 извршилац, у Јавној установи за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград.

                                                                    II

 Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,

2. Да је старији од 18. година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у предшколској установи,

5. Да се против њега не води кривични поступак

                                                                   III

Посебни услови

1. Завршен најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или на програму за образовање васпитача,

2. Положен стручни испит.

                                                                     III

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, која треба да садржи кратку биографију, кандидати су дужни, у оригиналу или овјереној фотокопији, приложити сљедеће доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса:

1. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење да нису осуђивани (не старије од три мјесеца),

4. Увјерење да се против њих не води кривични поступак,

5. Овјерену фотокопију дипломе,

6. Увјерење о положеном стручном испиту.

Документа која буду приложена на Јавни конкурс, неће бити враћена кандидатима.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, Комисија ће обавити разговор – интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

                                                                    

                                                                IV

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања Јавног конкурса у дневном листу "Глас Српске", Заводу за запошљавање РС - Филијала Источно Сарајево – Биро Вишеград и огласној табли ЈУ "Невен".

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу ЈУ за предшколско васпитање и образовање "Невен" Вишеград,  са назнаком "Комисија за провођење поступка за пријем радника у ЈУ "Невен" Вишеград.

************

"ТЕКО МИНИНГ ЛАПИШНИЦА" ДОО ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Булози бб

71144 ХРЕША - И. САРАЈЕВО

расписује

КОНКУРС

за пријем у ради однос

I Назив радног мјеста: Технички руководилац - помоћник – 1 извршилац - на одређено вријеме (пробни рад) – 3 мјесеца са могућношћу продужења уговора

II Општи услови за пријем у радни однос:

- да је држављанин РС, односно БиХ,

- да је пунољетан,

- да посједује општу здравствену способност,

- да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци за кривична дјела која их чине неспособним за обављање послова у каменолому,

- да се против њега не води кривични поступак.

III  Посебни услови за пријем у радни однос:

- завршен рударско-геолошки факултет,

- дипломирани инжењер рударства,

- ВСС / VII степен,

- положен стручни испит из области рударства,

- 3 године радног стажа у струци,

- положен возачки испит "Б" категорије.

IV

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса биће обавијештени о мјесту и датуму одржавања интервјуа.

V

Пријава на конкурс, уз доказе о испуњености општих и посебних услова конкурса, доставља се на адресу послодавца Булози бб, поштански претинац 71420 Пале или на е-mail: nenad.ilic@tekomining.com.

Рок за пријаве је 30.1.2018. године

VI

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

**********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб, Чајниче,

тел-факс 058/315-156; тел 058 310-020; 058/310-021;                             

 е-mail: os190@skolers.org

ПОНИШТАВА  СЕ  КОНКУРС

Објављен у "Гласу Српске" дана, 6.12.2017. године, због непрецизног формулисања  услова на основу члана 113. тачка 5. Закона о Основном васпитању и образовању  у погледу  степена и врсте стручне спреме  кандидата, за попуну  радног мјеста: Професора /наставника разредне наставе  у централној  школи на одређено радно вријеме до повратка  раднице са породиљског боловања, са радним искуством.

         *********  

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника

I

1.      Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто:

Кућни мајстор  на ОЈ Медицински факултет Фоча Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1;

2. Референт за књиговодствене послове на ОЈ Филозофски факултет,  Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1;

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

Посебни услови за радно мјесто: Кућни мајстор:

- КВ или ССС или ВКВ;

-  једна година радног искуства;

-  положен возачки испит "Б" категорије

Посебни услови за радно мјесто: Референт за књиговодствене послове:

- ВШС или ССС (економског смјера),

-  једна година радног искуства;

- познавање рада на рачунару;

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених (за све позиције),

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци, (за све позиције),

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету, (за све позиције),

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере, (за све позиције),

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак; (за све позиције),

6. овјерену копију дипломе или свједочанства о завршеној стручној спреми, (за све позиције),

7. доказ о радном искуству (за све позиције),

8. доказ  о познавању рада на рачунару за позицију број 2.;

9. доказ о положеном возачком испиту Б категорије за позицију број 1.

Након провођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности.

IV

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса  у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме са назнаком радног мјеста и организационе јединице".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

******************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује

 КОНКУРС

Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој

1. За избор у звање вишег асистента  за ужу научну област Транспортно инжењерство........................................................................................1 извршилац

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

************

ЈЗУ БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Касиндолског батаљона 113, Источно Сарајево

www.bolnicakasindo.com,

Е-mail.uprava@ bolnicakasindo.com

Директор: 057/325-325, факс 057/316-195, централа 057/325-311

 расписује

ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено вријеме

за радно мјесто:

- Специјалиста  гинекологије и акушерства  на Одјељењу за гинекологију и акушерство- 1 извршилац.

Поред општих  услова прописаних законом о раду кандидат мора да испуњава и сљедеће посебне услове:

- завршен медицински факултет (интегрисани студиј 360 ECTS),

- положен специјалистички испит из гинекологије и акушерства,

- лиценца за обављање професионалне дјелатности,

Заинтересовани кандидат уз пријаву дужан је доставити сљедећу документацију:

- Пријаву на оглас (обавезно навести контакт телефон),

- Кратку биографију,

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету,

- Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту,

- Овјерену фотокопију дипломе о положеном специјалистичком испиту из гинекологије и акушерства,

- Овјерену фотокопију лиценце за обављање професионалне дјелатности,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци).

- Увјерење о здравственој способности.

Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 15 дана од дана објављивања огласа у "Гласу Српске". Са кандидатом биће обављен интервју, о чему ће кандидат бити благовремено обавијештен.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично на протокол ЈЗУ Болница Источно Сарајево или путем поште, на адресу: ЈЗУ Болница Источно Сарајево, ул. Касиндолског батаљона 113, 71 213 Касиндо, са назнаком Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено вријеме за радно мјесто: Специјалиста гинекологије и акушерства.

*************

ЈУ ОШ "СОКОЛАЦ"

СОКОЛАЦ

расписује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Професор разредне наставе, на одређено вријеме, до повратка на посао радница са породиљског одсуства, пуна норма - 2 извршиоца са искуством и положеним стручним испитом.

   

Општи услови:

1. Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2. Да је пунољетан а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте.

3. Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове у складу са Законом о основном васпитању и образовању.

Уз потписану пријаву и документацију о испуњености општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма и остварених најмање 180 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17). Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

4. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа. (право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању).

5. Увјерење о положеном стручном испиту.

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.  Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске".

Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се дана, 29. јануара 2018. године, са почетком у 10 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на интервју. Кандидати који се не појаве на интервју назначеног дана сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената лично или путем поште на адресу ул. Омладинска бр. 2, 71350 Соколац и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица