JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14. 02. 2018. godine

16.02.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

************

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

  JAVNI  KONKURS

  za popunu upražnjenih radnih mjesta

 

1. Pripravnik - volonter ...........................................................izvršilaca 3

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:

VSS - Završen pravni fakultet (zvanje stečeno četvorogodišnjim studijem na pravnom fakultetu prije reforme visokog obrazovanja ili po sistemu obrazovanja prema Bolonjskom procesu završen četvorogodišnji studij na pravnom fakultetu i stečeno najmanje 240 ECTS bodova)

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, prosjek ocjena tokom studiranja, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu.

U postupku prijema kandidata provešće se intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5.

71123 Istočno Sarajevo

************

JU "NARODNA BIBLIOTEKA ROGATICA"

ROGATICA

Srpske sloge bb

raspisuje

JAVNI KONKURS

za provođenje postupka prijema radnika

 

1. Bibliotekar, 1 izvršilac, određeno  radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije direktora

I – Opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa:

1. Da su državljani Republike Srpske, odnosno BiH,

2. Da su stariji od 18 godina,

3. Da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da nisu otpuštani iz državne službe na bilo kom nivou vlasti BiH ( bilo na nivou države ili entiteta) kao rezultat disciplinske mjere, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,

5. Da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci za krivično djelo koja ih čine nepodobnim za obavljanje poslova u Narodnoj biblioteci,

6. Da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

7. Da se na njih ne odnosi član IX tačka 1. Ustava BiH

II – Posebni uslovi:

1. Visoka stručna sprema – završen prvi ciklus studija

2. Stručni ispit za bibliotekara

III – Potrebna dokumentacija:

       Uz prijavu na konkurs, koja treba da sadrži kratku biografiju, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa:

1.  Uvjerenje o državljanstvu,

2.  Izvod iz matične knjige rođenih,

3.  Za dokaze iz tačke 4. i 7. opštih uslova, kandidati dostavljaju ovjerenu pismenu izjavu,

4.  Uvjerenje da nisu osuđivani,

5.  Uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak,

6.  Diplomu o završenom obrazovanju,

7.  Uvjerenje  o položenom stručnom ispitu za bibliotekara

Kandidat koji bude primljen dužan je dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, Komisija će obaviti razgovor-intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.    

IV - Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnom listu "Glas Srpske". Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu: JU "Narodna biblioteka Rogatica" Rogatica,  Srpske sloge bb Rogatica, sa  naznakom "Prijava na konkurs".

**********

UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

PONIŠTENjE

Konkurs za prijem radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto bibliotekar na OJ Ekonomski fakultet Pale objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana, 6.9.2017. godine, poništava se.

***********

 

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ" ČAJNIČE

Igumana Vasilija bb, Čajniče

tel-faks 058/315-156;

tel 058/310-020; 058/310-021;                              

e-mail os190@skolers.org

  raspisuje

KONKURS

   za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik/profesor fizike, 4 časa Centralna škola na određeno radno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Radnik stupa na  rad danom potpisivanja ugovora  o radu na određeno radno vrijeme.

 Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, a u  skladu sa   članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, imaju:

       a)  završen prvi ciklus studijskog programa za slobodno radno mjesto i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od  tri godine ili ekvivalent;

       b)  položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

       v) ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Rad u školi ne može obavljati lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.                   

Kandidati treba da ispunjavaju i uslove, iz član 3. tačka p). Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), odnosno da im je u diplomi naveden stručni profil, propisan  za radno mjesto  na koje konkurišu.

  

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije dokumenata, kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova, i to:

1. Diplome o završenom obrazovanju (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena: na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

2.  Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

3.  Izvoda iz MK rođenih ili lične karte;

4.  Uvjerenja o državljanstvu;

5. Ljekarskog uvjerenja o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa

učenicima koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

Uvjerenje o neosuđivanosti, za izabranog kandidata, škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

U prijavi na konkurs kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 102/14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po već  utvrđenim kriterijumima.

        Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari najveći broj bodova, a  po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije dokumenata kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova koji se boduju, i to:

       1. Za prosječnu ocjenu tokom studiranja -  dokument u formi dodatka diplomi koji

sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

       2. Za vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  dokument u formi

uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen (računa se ukupno vrijeme  čekanja na posao u stručnoj spremi zatraženoj konkursom, zaključno sa danom izdavanja uvjerenja o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica);

       3. Za  dužinu radnog staža – dokument  u formi uvjerenja o radnom stažu, izdatog od ranijeg poslodavca, koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

     - vrsta posla;

               - stepen stručne spreme i

               - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla

Intervju sa  kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 26.2.2018. godine, sa početkom u 12 časova.

 

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.   

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs se ne vraća.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole, Igumana Vasilija bb

73 280 Čajniče, preporučeno ili direktno u školu.



© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica