ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13.03. 2019. године

15.03.2019 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 13.02. 2019. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени ао незапослено лице.

**************

*****************

                                                                                                     

 

ЈУ ОШ ВУК КАРАЏИЋ”

ВИШЕГРАД

 расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

 

1.   Наставник разредне наставе – 1 извршилац – са радним искуством и положеним стручним

      испитом - на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдаље до 31.8.2019. године.

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

      Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

      Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

       Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

    

  Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копија личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплома стечена након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

           Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

           У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

           Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

           У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић”, Војводе Путника 16, 73240 Вишеград, препоручено или директно у школу.

************************                                                                                                                 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 објављује

                                                       

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

 

1. Избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област Епидемиологија ................................................................................. 1 извршилац

 

2. Избор у звање доцента или ванредног професора за ужу научну област Хирургија .......................................................................................... 1 извршилац

 

3. Избор у звање доцента за ужу научну област Неурологија...............................1 извршилац

 

4. Избор у звање асистента за ужу научну област Интерна медицина..............................1 извршилац

 

5. Избор у звање вишег асистента за ужу научну област Стоматологија, орална хирургија и медицина ................................................ ........................2 извршиоца

 

6. Избор у звање вишег асистента за ужу научну област Патологија ............................. 1 извршилац

 

7. Избор у звање вишег асистента за ужу научну област Анатомија и морфологија – хистологија и ембриологија  ....................................................................... 1 извршилац

 

8. Избор у звање вишег асистента за ужу научну област Оториноларингологија............1 извршилац

 

9. Избор у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици, ужа област образовања Англистика-Енглески језик и лингвистика........................................1 извршилац

 

10. Избор наставника страног језика и вјештина на нематичном факултету – Енглески језик ................................................................................................. 1 извршилац

 

Студентска бр.1 , 73 300 Фоча

 

Организациона јединица: Машински факултет Источно Сарајево

 

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Математичка анализа и примјене ................................................................................................ 1 извршилац

 

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

 

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

 

1. За избор у звање асистента за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија ............................................................................................................ 1 извршилац

 

Каракај, 75 400 Зворник

 

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

 

            1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Демографија.......1 извршилац

 

            2. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Биљне науке, ботаника . .................................................................................................. 1 извршилац

 

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

 

Организациона јединица: Факултет за производњу и менаџмент Требиње

 

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство...............1 извршилац

 

Војводе Степе Степановића, 89 101 Требиње

 

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77.;78.; и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

 

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77.; 78.; и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

 

1.   Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 19.9.2018. године, у

      дјелу који се односи на избор наставника у звање редовног професора за ужу научну област 

      Спортске и рехабилитационе науке, предмет Кошарка на Факултету физичког васпитања и 

       спорта Пале.

 

 

 2.   Поништава се конкурс објављен у дневном листу “Глас Српске” дана, 18.7.2018. године, у

      дјелу који се односи на избор у звање ванредног или редовног професора за ужу научну област

      Спортске и рехабилитационе науке на Факултету физичког васпитања и спорта Пале

      Универзитета у Источном Сарајеву.

***********

 

 

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 

 расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1. Дактилограф ....................................................................            извршилаца 1

 

Радни однос за радно мјесто под редним бројем 1. заснива се на неодређено вријеме

 

Општи услови:

1.  Да је држављанин БиХ - Републике Српске

2.  Да се против њега не води кривични поступак

3.  Да има општу здравствену способност

4.  Да је пунољетан

 

Посебни услови:

 

1.  ССС - Завршена средња управна, економска или административна гимназија, IV степен.

2.  Познавање рада на рачунару.

3.  Радно искуство: шест мјесеци на истим или сличним пословима

4.  Начин пријема: Путем огласа, претходна провјера (тестирање) и обавезан пробни рад у трајању

     од три мјесеца.

 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, овјерену фотокопију личне карте, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од 6 мјесеци, родни лист, увјерење о држављанству, потврду о радном искуству (оригинал или овјерену фотокопију), доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре.

У поступку пријема кандидата под редним бројем 1 - дактилограф, провешће се поступак претходне провјере радних и других способности - тестирање пријављених кандидата који испуњавају услове.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

 

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на

адресу: Окружни суд у Источном Сарајеву, Карађорђева бр. 5, 71123 Источно Сарајево.

**********

 

ЈУ ОШ “БОШКО БУХА”

Штрпци, бр.60, 73265 УВАЦ

 

расписује

 

КОНКУРС

за попуну слободних радних мјеста

 

1.  Професор разредне наставе или педагог – за водитеља у продуженом боравку ученика, 

     један извршилац, на одређено вријеме од дана пријема до завршетка наставног процеса у

     школској 2018/2019. години, пуна норма са радним искуством и положеним стручним

     испитом.

 

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду,  а у складу са чланом 104. и 111. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

       а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

      б)  положен стручни испит за рад у васпитно - образовном процесу за радна мјеста  1, 2, 3;

      в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

 

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 44/17 и 31/18), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

 

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

      

Кандидати треба да испуњавају и  услове, из члана 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”,  бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и члана 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник РС”, број 51/11, 19/12 и 77/12).

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем о психофизичкој способности, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима,  злоупотребе опојних средстава,  полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области,

2) Увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета,

3) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста под редним бројем 1, 2, 3,

4) Увјерење да се кандидат ослобађа полагања стручног испита или да је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита у школи,

5) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која траже запослење,

7) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, за радна мјеста под бројем 1, 2, 3,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

9) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

          

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

          

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

         

Комисија ће писаним путем обавијестити кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

          

У складу са Правилником о процедури пријема, критеријумима за пријем у радни однос и начину бодовања кандидата у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 74/18) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

             Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

             Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

             Пријаве на конкурс доставити на адресу: ЈУ Основна школа “Бошко Буха”, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица