JU ZZZ RS – Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 11.07. 2018. godine

13.07.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 11.07. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

****

********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE

NjEGOŠEVA BR. 7

PALE

Na osnovu člana 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Sl. glasnik Republike Srpske" broj: 41/18) direktor JU Srednjoškolski centar Pale objavljuje:

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto, stručni saradnik - diplomirani bibliotekar, puna norma, na neodređeno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za obavljanje bibliotečke djelatnosti, 1 izvršilac, koji je objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 30.5.2018. godine.

Konkurs se poništava iz razloga jer nije bio raspisan u skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 41/18).

*******

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"ISTOČNA ILIXA"

STEFANA NEMANjE BROJ 10

71123 ISTOČNA ILIXA

                                                         

Na osnovu člana 128. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18) i člana 15. Pravilnika o izboru i radu školskog odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 07/09, 12/09 i 69/13), Školski odbor objavljuje:

 

PONIŠTENjE JAVNOG KONKURSA

za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža"

Poništava se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža", raspisan u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 30.5.2018. godine.

Konkurs se poništava na osnovu akta Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, broj: 07.042/611-219/18 od 5.7.2018. godine.

**********

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR

"ISTOČNA ILIDžA"

STEFANA NEMANjE BROJ 10

71123 ISTOČNA ILIDžA

Na osnovu člana 128. stav 1. tačka 8. u vezi sa članovima 129. i 130. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18), članova 26, 27, 28, 29, 30. i 31. Zakona o radu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16), člana 15. stav 1. tačka đ) Pravilnika o izboru i radu školskog odbora ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 07/09, 12/09 i 69/13), člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu izbora direktora škole ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 108/09 i 118/09), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 03-1228/18 od 10.7.2018. godine, Školski odbor raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Srednjoškolski centar "Istočna Ilidža"

Za direktora škole može da bude izabrano lice koje pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 01/16) ispunjava i posebne uslove propisane članom 129. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 41/18) i to:

- Da ima završen najmanje prvi ciklus studija u trajanju od najmanje četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

- Da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

- Da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, niti je protiv njega pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

- Da ima predložen program rada i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada škole;

- Da ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika i stručnog saradnika u školi u kojoj konkuriše.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti (originalna ili ovjerene fotokopije) sljedeća dokumenta:

1. Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i o ostvarenim rezultatima u vaspitno-obrazovnom radu;

2. Uvjerenje o državljanstvu;

3. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija lične karte;

4. Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa stečenog nakon četiri godine studija ili ekvivalent;

5. Potvrdu kojom se dokazuje da kandidat ima najmanje 5 godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada;

7. Program rada u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8. Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (ne starije od šest mjeseci);

9. Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (ne starije od šest mjeseci);

10. Ljekarsko uvjerenje o opštoj psihičkoj i fizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci);

11. Ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen članom IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

12. Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti kandidata.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Direktor škole se imenuje na period od četiri godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od 8 dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra, Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti kandidate o odluci o imenovanju direktora u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke školi.

Nakon izbora direktor škole mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave dostaviti lično ili slati poštom sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole" na adresu škole.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica