JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 10. 01. 2018. године

12.01.2018 00:02 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 10.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****************

ЈУ СШЦ "ИВО АНДРИЋ" ВИШЕГРАД

ww.sscisegrad.com,

сс74ви@teol.net.нет, тел.+387(0)58630250,

факс 630-481, секретар 630-470, рачуноводство 630-480,

Ул. Краља Петра I бр.16.

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

На одређено вријеме

1. Професор математике, 1 извршилац са искуством, 18 часова - до повратка раднице са породиљског одсуства,

2. Професор историје - 1 извршилац са искуством, 2 часа

и латинског језика, 1 извршилац са искуством, 4 часа - до повратка раднице са породиљског одсуства,

3. Професор економске групе предмета, 1 извршилац са искуством, 12 часова, до повратка раднице са породиљског одсуства

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова прописаних Законом о раду – ("Службени гласник РС", број: 1/2016), испуњавају и сљедеће услове:

• Има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и звање прописано Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", број: 34/15 и 83/15), и средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник РС", број: 29/12, 80/14 и 83/15).

• Има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

•Није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем;

• Да има најмање једну годину рада у струци.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. кратку биографију;

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

10. Потврда о радном стажу/ искуству у струци, издато од стране ранијег послодавца

код којег је кандидат био запослен на радном мјесту које одговара стручној спреми која се тражи овим конкурсом у коме је назначено: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа по врстама посла.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102/14 и 42/16,).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против, достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања. Интервју и тестирање ће се обавити 22.1.2018. године у 9 часова са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Напомена: Фонд часова, наведен у конкурсу, биће умањен у новој школској години, због смањења броја одјељења у школи.

Уколико се на конкурс не пријави лице са траженим радним искуством, у радни однос се може примити и лице без искуства.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски "Иво Андрић" Вишеград

Ул. Краља Петра И број 16.

73240 Вишеград, са назнаком "За конкурс".  

***************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ТРНОВО

Тел/ факс: 057 610 394, Е-mail: os195@teol.net

Адреса: Трновског батаљона 33, 71220 Трново

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник биологије - 8 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом ............................................................................1 извршилац

2. Наставник демократије - 1 час на одређено вријеме до 31.8.2018. године са радним искуством и положеним стручним испитом............................................................................. 1 извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број: 102/14, 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. став 6. и 105. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 44/17) и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа; и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву за пријем у радни однос и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се 24.1.2018. године у 9 часова. Кандидате нећемо посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ ОШ "Свети Сава" Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: "Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 *****************

ЈУ ОШ "МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ"

ХАН ПИЈЕСАК

Александра Карађорђевића 10,

тел/факс: 057 / 555-210,

е–mail: os184@skolers.net

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Наставник техничког образовања – 1 извршилац на 5 часова седмично са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 31.8.2018. године

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду – ("Службени гласник РС", број:1/2016), услове прописане чланом 104. и 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/2017), чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број:77/09, 86/10 и 25/14), чланом 7, 8. и 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број:102/14, 45/2016).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс) са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном кандидати су дужни доставити сљедећу документацију за опште услове које треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

- да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности прилаже изабрани кандидат).

Поред општих услова кандидати треба да приложе доказе о испуњавању и посебних услова конкурса:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

Уколико кандидат прилаже копије докумената, исте морају бити овјерене.

Документација приспјела на конкурс се враћа.

Интервјуи са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у понедјељак, 22.1.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервјуу, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном лист "Глас Српске".

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу ЈУ Основна школа "Милан Илић Чича Шумадијски", Александра Карађорђевића број 10, Хан Пијесак 71360.

**********

ЈУ ОШ "РУДО" - РУДО

Ул. Цара Душана 35 А.

тел/факс 058/700-270,

Е - mail - os179@skolers.org

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професор физике 10 часова, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања – 1 извршилац са искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 44/17)

Процедура пријема радника биће обављена у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Уз пријаву потписану од стране кандидата потребно је приложити документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, након стицања стручне спреме,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење о положеном стручном испиту,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење да се не води кривични поступак,

- Љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима, доставиће примљени кандидат прије заснивања радног односа,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Сви кандидати који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса биће интервјуисани у просторијама ЈУ Основне школе "Рудо" 22.1.2018. год. у 12 часова. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на исти сматраће се да одустају од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана по објављивању. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу ЈУ Основна школа "Рудо"ул. Цара Душана бр. 35, Рудо, 73260.

 ***********

ЈУ ОШ "МОКРО"

МОКРО

Тел: 057/235-030; тел/факс: 057/235-031

Е-mail: os185@skole.rs

ПОНИШТАВА КОНКУРС

Објављен у "Гласу Српске" 15.11.2017. године због непрецизног формулисања услова у погледу степена и врсте стручне спреме кандидата, за попуну упражњеног радног места секретар школе - 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством.

*********

ЈУ ОШ "МОКРО"

МОКРО

Тел: 057/235-030; тел/факс: 057/235-031

Е-mail:os185@skoler.rs

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног места

1. Секретар школе - 1 извршилац, на одређено вријеме, са радним искуством и завршеним првим циклусом студијског програма или еквивалент - дипломирани правник, до повратка раднице са породиљског боловања.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", бр 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 129. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 44/17).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме (члан 113, став 5. Закона о основном васпитању и образовању – "Сл. гл. РС", бр. 44/17.).

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом, кандидати треба да доставе сљедеће документе о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених,

3) Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетни лицем,

Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. доставиће изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата.

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент - правни факултет,

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања одговарајуће стручне спреме,

4) Увјерење о радном стажу или радном искуству издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа или искуства по врстама посла,

5) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 22.1.2018. године у 10 часова у просторијама ЈУ Основна школа "Мокро" у Мокром.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе Мокро бб , 71428 Мокро, препорученом пошиљком.

***********

ЈУ ОШ "БОШКО БУХА"

ШТРПЦИ

 расписује

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Професор наставник њемачког језика - на одређено вријеме, од дана пријема до завршетка наставног процеса школске 2017/18. године, 1 извршилац – за 10 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом.

 Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, а у складу са чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању, имају:

 а) завршен први циклус студијског програма за слободно радно мјесто и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент;

 б) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

 в) љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Рад у школи не може обављати лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати треба да испуњавају и услове, из члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", бр. 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), односно да им је у дипломи наведен стручни профил, прописан за радно мјесто на које конкуришу.

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати обавезно достављају овјерене фотокопије докумената, којима доказују испуњеност општих услова, и то:

 1. Дипломе о завршеном образовању (диплома мора бити призната уколико није стечена: на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

 2. Увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

 3. Извода из МК рођених или личне карте;

 4. Увјерења о држављанству;

 5. Љекарског увјерења о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, за изабраног кандидата, Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

У пријави на конкурс кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 102/14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по већ утврђеним критеријумима.

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари највећи број бодова, а по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије докумената којима доказују испуњеност посебних услова који се бодују, и то:

1. За просјечну оцјену током студирања - документ у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

2. За вријеме проведено на евиденцији незапослених лица - документ у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица).

3. За дужину радног стажа – документ у форми увјерења о радном стажу, издатог од ранијег послодавца, које садржи податке из којих се јасно види:

 - врста посла;

 - степен стручне спреме и

 - дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

*** Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 22.1.2018. год. са почетком у 8 часова.

*** Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

***

 Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 Документација послата уз пријаву на конкурс се не враћа.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе, Штрпци бр.60, 73265 Увац, препоручено или директно у школу.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица