JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 02. 2018. godine

09.02.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*****************

JZU BOLNICA ISTOČNO SARAJEVO 

Kasindolskog bataljona 113, Kasindo

raspisuje

OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta

- Interni revizor - 1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Pored posebnih uslova navedenih u oglasu kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane Zakonom o radu. 

Opšti uslovi: Da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 (osamnaest) godina, da ima opštu zdravstvenu sposobnost

Posebni uslovi: VSS, ekonomski fakultet 240 ECTS bodova, 3 godine radnog iskustva u  struci, licenca  za internog revizora, poznavanje rada na računaru, poznavanje jednog stranog jezika

Uz prijavu na oglas sa kontakt podacima, kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH (ne starije od šest mjeseci od dana

 izdavanja od strane nadležnog organa)

- Diplomu o završenom ekonomskom fakultetu

- Uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu

- Licencu za internog revizora

- Potvrdu ili uvjerenje o poznavanju rada na računaru

- Potvrdu ili uvjerenje  o poznavanju jednog stranog jezika

- Ljekarsko uvjerenje (dostavlja se ukoliko kandidat bude izabran za prijem u radni  odnos)

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove oglasa biće blagovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu obavljanja intervjua.

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Glas Srpske".

Prijave na oglas sa dokazima dostaviti putem pošte na adresu:

JZU Bolnica Istočno Sarajevo, Kasindolskog bataljona 113, Kasindo, sa naznakom "Prijava na oglas za internog revizora"

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kandidata, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

*****************

JU OŠ "VUK KARAYIĆ"

VIŠEGRAD

          

 raspisuje

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Vuk Karayić"  Višegrad

I - Predmet

Školski odbor JU Osnovne škole "Vuk Karayić" Višegrad raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora škole.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Za svoj rad odgovara Vladi RS, školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III – Mandat

Direktor JU Osnovne škole "Vuk Karayić" Višegrad bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora JU Osnovne škole "Vuk Karayić" Višegrad može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

3. Pored opštih i posebnih uslova koje kandidat mora da ispunjava, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda pravde za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred sudom.       

V – Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni priložiti:

- Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Dokaz odnosno diplomu o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Dokaz, odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

- Preporuku ranijeg poslodavca odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

- Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, izdato od nadležnog suda,

- Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, u skladu sa članom 103. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 i 67/13),

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i neće se vraćati kandidatima.

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Osnovna škola "Vuk Karayić"  Višegrad, ulica Vojvode Putnika  br. 16, 73240 Višegrad, sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Osnovne škole "Vuk Karayić"  Višegrad.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama "Glas Srpske".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

VII – Napomene

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora JU Osnovne škole "Vuk Karayić" Višegrad u roku od osam (8) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*************

JU OŠ "SRBIJA" PALE

Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22 -

71420 Pale

- direktor: 057/222-200

Sekretar: 057/225-170, Faks: 057/225-161

e-mail:ossrbija.pale@gmail.com

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik matematike - 1 izvršilac, 16 časova norme, za rad u područnom odjeljenju Podgrab, na određeno vrijeme do završetka školske 2017/18. godine

U radni odnos prima se lice bez radnog iskustva.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17) i članom 2. i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) Da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) Da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3) Da je radno sposoban što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4) Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2) Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

4) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije poginulog borca,

5) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

6) Uvjerenje opštinskog-gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otaybinskog rata RS ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su blagovremeno dostavili potpune prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 19.2.2018. godine u 120 časova u prostorijama JU OŠ "Srbija" u Palama.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs" na adresu škole Dobrovoljnih davalaca krvi br. 22, 71 420 Pale preporučenom pošiljkom ili direktno u školu.

**************

JU SŠC "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ČAJNIČE

 raspisuje

KONKURS

1. Fizika - 11 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2018. godine,

2. Matematika - 6 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2018. godine,

3. Ruski jezik - 14 časova sedmično, sa iskustvom, do 31.8.2018. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji pored uslova predviđenih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", br. 1/16), ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik RS", br. 34/15 i 83/15) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Uz prijavu  potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs za prijem u radni odnos sa kratkom biografijom i kontakt telefonom, potrebno je da kandidat dostavi i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti  starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat je dužan dostaviti i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom  prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, (uvjerenje treba da sadrži sljedeće podatke: vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla)

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  borca Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom  statusu  ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otaybinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Testiranje i intervju za kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se 20.2.2018. godine u prostorijama škole u 9 časova za predmet fizika, u 10 časova za predmet matematika i ruski jezik. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nekompletne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Srednjoškolski centar "Petar Petrović Njegoš", Kralja Petra Prvog Oslobodioca br. 36, 73280 Čajniče.

*******

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO                                                                    

Meše Selimovića 1, Tel. 057/316-592   

E-mail:kpzi.sarajevo@mpr.vladars.net,

Faks. 057/316-594

  raspisuje

           

JAVNI KONKURS

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

1. Kuvar-instruktor  (SSS) 

       1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

a) Opis poslova radnog mjesta

           

- priprema jela po jelovniku i naruybi i stara se o kvalitetu pripremljenih jela,

- pruža stručnu pomoć osuđenim licima u pripremanju jela,

- učestvuje u pravljenju jelovnika,

- stara se o pravilnom utrošku hrane,

- stara se o higijeni sredstava, inventara i posuđa u kuhinji,

- obavlja i druge poslove koje odredi šef radne jedinice ili pomoćnik direktora.

Uslovi

b) Opšti uslovi:

1. Da je državljanin RS - BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

            v) Posebni uslovi:

   

-  VKV / SSS (kuvar),

- 6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na istim poslovima

g) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Potvrdu o radnom iskustvu sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca;

6. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidat koji bude predložen za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4,  ne smije biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

d) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Glas Srpske"  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Iliya. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom "KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO KUVAR".

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

                                                                                          © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica