ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 07. 02. 2018. године

09.02.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 07.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**************

*****************

ЈЗУ БОЛНИЦА ИСТОЧНО САРАЈЕВО 

Касиндолског батаљона 113, Касиндо

расписује

ОГЛАС

за попуњавање радног мјеста

- Интерни ревизор - 1 извршилац на неодређено вријеме

Поред посебних услова наведених у огласу кандидати морају испуњавати и опште услове прописане Законом о раду. 

Општи услови: Да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, да је старији од 18 (осамнаест) година, да има општу здравствену способност

Посебни услови: ВСС, економски факултет 240 ECTS бодова, 3 године радног искуства у  струци, лиценца  за интерног ревизора, познавање рада на рачунару, познавање једног страног језика

Уз пријаву на оглас са контакт подацима, кандидати су дужни приложити овјерене копије сљедећих докумената:

- Извод из матичне књиге рођених

- Увјерење о држављанству РС или БиХ (не старије од шест мјесеци од дана

 издавања од стране надлежног органа)

- Диплому о завршеном економском факултету

- Увјерење или потврду о радном искуству

- Лиценцу за интерног ревизора

- Потврду или увјерење о познавању рада на рачунару

- Потврду или увјерење  о познавању једног страног језика

- Љекарско увјерење (доставља се уколико кандидат буде изабран за пријем у радни  однос)

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове огласа биће благовремено обавијештени о времену и мјесту обављања интервјуа.

Рок за подношење пријава је петнаест (15) дана од дана објављивања огласа у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве на оглас са доказима доставити путем поште на адресу:

ЈЗУ Болница Источно Сарајево, Касиндолског батаљона 113, Касиндо, са назнаком "Пријава на оглас за интерног ревизора"

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, кандидата, као и копије тражене документације које нису овјерене, неће се узимати у разматрање.

*****************

ЈУ ОШ "ВУК КАРАYИЋ"

ВИШЕГРАД

          

 расписује

КОНКУРС

за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Вук Караyић"  Вишеград

I - Предмет

Школски одбор ЈУ Основне школе "Вук Караyић" Вишеград расписује Јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима.

За свој рад одговара Влади РС, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III – Мандат

Директор ЈУ Основне школе "Вук Караyић" Вишеград бира се на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора ЈУ Основне школе "Вук Караyић" Вишеград може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине и Републике Српске, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од стране Међународног суда правде за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред судом.       

V – Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплому о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ, односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 49/03, 108/04, 37/06, 73/10, 01/12 и 67/13),

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној копији у складу са законом и неће се враћати кандидатима.

VI - Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Основна школа "Вук Караyић"  Вишеград, улица Војводе Путника  бр. 16, 73240 Вишеград, са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора ЈУ Основне школе "Вук Караyић"  Вишеград.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама "Глас Српске".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

VII – Напомене

Школски одбор ће писаним путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора ЈУ Основне школе "Вук Караyић" Вишеград у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

*************

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ПАЛЕ

Добровољних давалаца крви бр. 22 -

71420 Пале

- директор: 057/222-200

Секретар: 057/225-170, Факс: 057/225-161

е-mail:ossrbija.pale@gmail.com

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник математике - 1 извршилац, 16 часова норме, за рад у подручном одјељењу Подграб, на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18. године

У радни однос прима се лице без радног искуства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

4) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаyбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

5) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаyбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаyбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 19.2.2018. године у 120 часова у просторијама ЈУ ОШ "Србија" у Палама.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

**************

ЈУ СШЦ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ"

ЧАЈНИЧЕ

 расписује

КОНКУРС

1. Физика - 11 часова седмично, са искуством, до 31.8.2018. године,

2. Математика - 6 часова седмично, са искуством, до 31.8.2018. године,

3. Руски језик - 14 часова седмично, са искуством, до 31.8.2018. године.

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који поред услова предвиђених Законом о раду ("Службени гласник РС", бр. 1/16), испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 75. Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији ("Службени гласник РС", бр. 34/15 и 83/15) и Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 29/12, 80/14 и 83/15).

Уз пријаву  потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити  старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном  првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (увјерење треба да садржи сљедеће податке: врста посла, степен стручне спреме, дужина оствареног радног стажа по врстама посла)

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  борца Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном  статусу  ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаyбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.2.2018. године у просторијама школе у 9 часова за предмет физика, у 10 часова за предмет математика и руски језик. Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈУ Средњошколски центар "Петар Петровић Његош", Краља Петра Првог Ослободиоца бр. 36, 73280 Чајниче.

*******

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО                                                                    

Меше Селимовића 1, Тел. 057/316-592   

Е-mail:kpzi.sarajevo@mpr.vladars.net,

Факс. 057/316-594

  расписује

           

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника  на неодређено вријеме

1. Кувар-инструктор  (ССС) 

       1 извршилац – на неодређено вријеме

а) Опис послова радног мјеста

           

- припрема јела по јеловнику и наруyби и стара се о квалитету припремљених јела,

- пружа стручну помоћ осуђеним лицима у припремању јела,

- учествује у прављењу јеловника,

- стара се о правилном утрошку хране,

- стара се о хигијени средстава, инвентара и посуђа у кухињи,

- обавља и друге послове које одреди шеф радне јединице или помоћник директора.

Услови

б) Општи услови:

1. Да је држављанин РС - БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6. Да се против кандидата не води кривични поступак;

7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

            в) Посебни услови:

   

-  ВКВ / ССС (кувар),

- 6 (шест) мјесеци  радног искуства на истим пословима

г) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Диплому о стеченој стручној спреми;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5. Потврду о радном искуству са прецизним навођењем послова које је радник обављао код послодавца;

6. Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од надлежног органа);

Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4,  не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је трајног карактера.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

д) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу "Глас Српске"  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиyа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште на адресу:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

улица Меше Селимовића бр. 1, 71123 Источно Сарајево,

са назнаком "КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НА РАДНО МЈЕСТО КУВАР".

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју,  те ће се извршити писмено тестирање (тест општег и стручног знања), на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

                                                                                          © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица