JU ZZZ RS - Filijala Istočno Sarajevo: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 06. 02. 2017. godine

08.12.2017 00:03 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 06.02. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

KAZNENO – POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO                                                                   

Meše Selimovića 1, Tel. 057/316-592   

E-mail:kpzi.sarajevo@mpr.vladars.net

Faks. 057/316-594

  raspisuje

         

JAVNI KONKURS

za prijem radnika  na neodređeno vrijeme

1.  Konobar - instruktor  (SSS) 

       1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

2.  Vodoinstalater - instruktor  (SSS) 

       1 izvršilac – na neodređeno vrijeme

a)  Opis poslova radnog mjesta konobar

           

-  obavlja sve vrste poslova posluživanja gosta u ugostiteljskim objektima,

-  stara se o brzom i profesionalnom usluživanju gosta,

-  obučava za rad  i pruža stručnu pomoć osuđenim licima,

-  stara se o primjeni propisanog cjenovnika usluga,

-  stara se o higijeni u restoranu, te o opremi i inventaru,

-  obavlja i druge poslove koje odredi šef radne jedinice ili pomoćnik direktora.

b) Opis poslova radnog mjesta vodoinstalater

-  obavlja sve poslove na instalacijama, vodovodu i kanalizaciji,

-  neposredno radi sa osuđenim licima i obučava ih za rad te pruža stručnu pomoć,

-  trebuje potrebnu količinu materijala i rezervnih dijelova i stara se o njihovoj racionalnoj upotrebi,

-  vodi evidenciju o izvršenim poslovima,

-  stara se o primjeni mjera zaštite na radu i zaštite od požara te obavlja druge poslove u vezi protivpožarne zaštite (učestvovanje u izradi elaborata PPZ. Nabavka i održavanje sredstava za zaštitu od požara i sl.)

-  vrši i druge poslove koje odredi šef radne jedinice ili pomoćnik direktora,

Uslovi

v) Opšti uslovi za rada mjesta konobar i vodoinstalater:

1. Da je državljanin RS – BiH;

2. Da je stariji od 18 godina;

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost;

4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od

najmanje 6 mjeseci ili za takvo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Kazneno-popravnom zavodu;

5. Da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, najmanje tri godine prije objavljivanja konkursa;

6. Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;

7. Da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH;

g) Posebni uslovi za radno mjesto konobar:

   

-  VKV / SSS ( konobar),

-  6 (šest) mjeseci  radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

d) Posebni uslovi za radnom mjesto vodoinstalater i poslovi PPZ

-  VKV/SSS,  (građevinskog ili mašinskog  smjera),

-  radno iskustvo od najmanje 6 (šest) mjeseci na istim ili sličnim poslovima,

d) Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Diplomu o stečenoj stručnoj spremi;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Uvjerenje o državljanstvu;

4. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka;

5. Potvrdu o radnom iskustvu sa preciznim navođenjem poslova koje je radnik obavljao kod poslodavca;

6. Izjavu o ispunjavanju opštih uslova navedenih u tačkama 5. i 7 (potpisanu i ovjerenu od nadležnog organa);

Uvjerenje o nekažnjavanju (tačka 4. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (tačka 3. opštih uslova) dostaviće naknadno kandidati koji budu predloženi za zasnivanje radnog odnosa, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Datum izdavanja dokumenata pod brojevima 2, 3, 4,  ne smije biti stariji od 3 (tri)mjeseca računajući od krajnjeg roka za predaju dokumenata po konkursu.

Izuzetno dokument pod brojem 2. može biti stariji od ovog roka ukoliko se radi o izvodu iz matične knjige rođenih koji je  trajnog karaktera.

Sva dokumenta moraju biti predata u originalu ili ovjerene fotokopije.

đ) Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana  objavljivanja u javnim glasilima, a oglas će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske", dnevnom listu "Glas Srpske"  i Zavodu za zapošljavanje RS – Filijala Istočno Sarajevo – Biro Istočna Ilidža. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično (pisarnica KPZ Istočno Sarajevo) ili putem pošte na adresu:

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD

POLUOTVORENOG TIPA

ISTOČNO SARAJEVO

ulica Meše Selimovića br. 1, 71123 Istočno Sarajevo,

sa naznakom "KONKURS ZA PRIJEM NA RADNO MJESTO (navesti naziv radnog mjesta iz konkursa)".

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem radnika obaviće intervju,  te će se izvršiti pismeno testiranje (test opšteg i stručnog znanja), na osnovu čega će se dodijeliti bodovi i izvršiti izbor kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a dokumenta primljena po konkursu neće se vraćati kandidatima.

**************

JU OŠ "SVETI SAVA" TRNOVO

Tel/ faks: 057/610-394,

E-mail:  os195@teol.net

Adresa: Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik fizičkog vaspitanja na određeno vrijeme - do povratka radnika sa funkcije direktora - 4 časa sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16) i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj: 102/14, 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS" broj: 44/17) i  Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik RS", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte;

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;  i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz svojeručno potpisanu prijavu za prijem u radni odnos  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja  ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

5) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa,  obaviće se  u petak, 22.12.2017. godine, u 10 časova. Kandidate nećemo posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraćemo da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije nećemo vraćati kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti poštom na adresu JU OŠ "Sveti Sava" Trnovo, Trnovskog bataljona 33, 71220 Trnovo, sa naznakom: "Prijava na konkurs".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 ********************

JU OŠ "BOŠKO BUHA"

ŠTRPCI

raspisuje

PONIŠTENjE KONKURSA

Na osnovu člana 4. stava 1. tačke a), b) i v) Uredbe o izmjeni i dopunama uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/12). Poništava se konkurs koji je Javna ustanova Osnovna škola "Boško Buha" Štrpci objavila u srijedu, 29. novembra 2017. godine, u dnevnom listu "Glas Srpske", a koji se odnosi za prijem radnika u radni odnos: Prošireni program – Voditelj jutarnjeg čuvanja, profesor razredne nastave, 1 izvršilac sa 50% radnog vremena, sa jednom godinom radnog iskustva i položenim stručnim ispitom na određeno radno vrijeme od dana prijema do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini.

Objavljeni konkurs se poništava radi otklanjanja nepravilnosti po pitanjima stručne spreme kandidata koji mogu učestvovati na pomenutom konkursu.

**********************

JU OŠ "BOŠKO BUHA" 

ŠTRPCI 

                                                                                            

  raspisuje

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

I Prošireni program - Voditelj jutarnjeg čuvanja,

1. Za voditeljem jutarnjeg čuvanja na određeno vrijeme sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, sa 50% radnog vremena, 1 izvršilac, od dana prijema do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/18. god.

Na osnovu člana 4. u vezi sa članom 15a, stav 1. tačke a), b) i v) Uredbe o izmjeni i dopunama  uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Sl. gl. Republike Srpske", broj: 77/12), pravo učešća na konkursu imaju:

A) nastavnici razredne nastave,

B) pedagozi i

V) nastavnici predmetne nastave 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu i članom 7. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava  uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 44/17) i članom 2. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. gl. Republike Srpske", 44/17), koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se

dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  kopijom lične karte,

3) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu  i dokumentaciju kojom  dokazuju ispunjenost opštih uslova, potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata:  

1) diploma o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)  uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

 4) uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji  nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, sa podacima o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužini ostvarenog radnog staža po vrstama posla (za kandidata sa radnim iskustvom),

Intervju kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se u ponedjeljak, 18.12.2017. godine, u prostorijama škole u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs". Na adresu škole JU OŠ "Boško Buha" Štrpci, Štrpci br.60, Uvac 73265

*************

                                                                                                   

JU OŠ "JOVAN DUČIĆ"

ČAJNIČE

Igumana Vasilija bb, Čajniče,

tel-faks 058/315-156; tel 058 310-020; 058/310-021;                             

 e-mail os190@skolers.org

 raspisuje

KONKURS

za popunu slobodnog radnog mjesta

1. Nastavnik/ profesor  razredne nastave u Centralnoj školi na određeno radno vrijeme do povratka  radnice sa porodiljskog bolovanja, sa radnim iskustvom.

 Radnik stupa na  rad danom potpisivanja ugovora  o radu na određeno radno

vrijeme.    

                                                                                       

Prijavljeni kandidati treba da, osim uslova utvrđenih Zakonom o radu, ispunjavaju i uslove propisane u članu 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju

i članom  2 i 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni  glasnik Republike Srpske", broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

a) imaju odgovarajući  nivo obrazovanja - završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu;

b) imaju položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

v) imaju ljekarsko uvjerenje, od nadležne zdravstvene ustanove, o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

g) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. 

         

Uz prijavu na konkurs (sa biografijom), potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, kandidati  obavezno dostavljaju ovjerene fotokopije sljedećih dokumenata:

          1. Diplomu o završenom obrazovanju;

          2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

          3.  Izvod iz MK rođenih;

          4.  Uvjerenje o državljanstvu;

           5. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (dostaviće samo odabrani kandidat po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

Uvjerenje o neosuđivanosti, od nadležnog centra javne bezbjednosti (prema mjestu rođenja kandidata), zatražiće škola, nakon što kandidat bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

           

U prijavi na konkurs  kandidati obavezno treba da navedu tačne adrese stanovanja i brojeve kontakt telefona (po mogućnosti brojeve mobilnih telefona).

            

U skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 102 /14 i 45/16) biće vršeno bodovanje kandidata, po utvrđenim kriterijumima:

        

Ukoliko ispunjava opšte uslove, u radni odnos biće primljen kandidat koji ostvari  najveći broj bodova po kriterijumima utvrđenim gore pomenutim Pravilnikom.

Kandidati treba da dostave ovjerene fotokopije sljedećih dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova:

1.  Vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica -  u formi uvjerenja izdatog od Zavoda za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

2. Prosječna ocjena tokom  studiranja - u formi dodatka diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili u formi uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja;

3. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje sadrži podatke iz kojih se jasno vidi:

              - vrsta posla;

              - stepen stručne spreme i

              - dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Intervju sa kandidatima, koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole:

-  Intervju kandidata je dana, 19.12.2017. godine, sa početkom u 11 časova.

 Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, pa ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

  

Konkurs  ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija poslata uz prijavu na konkurs  ne vraća se.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu škole,  JU Osnovna škola "Jovan Dučić" Čajniče, ulica Igumana Vasilija bb Čajniče.

                                  ****************                                                                                                         

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

                                                                                                                           

 objavljuje

                                                        

KONKURS

 

Organizaciona jedinica: Filozofski fakultet Pale

KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Posebne sociologije.........................................................................................................1 izvršilac.

KATEDRA ZA ANGLISTIKU

2. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (anglistika).......................................................................................................1 izvršilac

KATEDRA ZA SRBISTIKU

3. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti (srbistika)..........................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 2 , 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale

1. Za izbor  u  zvanje redovnog profesora  za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke.........................................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Sportske i rehabilitacione nauke.........................................................................................................1 izvršilac

Stambulčić bb, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Procesno inženjerstvo

      .................................................................................................................2 izvršioca

2. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Fizika kondenzovane materije (uključujući fiziku čvrstog tijela, superprovodnost) ............................1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Matematička analiza i primjene.... 1 izvršilac

Karakaj bb, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Građansko pravo.....................................................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3 , 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje docenta za  užu naučnu oblast Teorijska ekonomija ……….....1 izvršilac

Alekse Šantića 3 , 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Brčko

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Računovodstvo i revizija..................................................................................................... 1 izvršilac

Studentska 11, 76 100 Brčko

Organizaciona jedinica: Fakultet poslovne ekonomije Bjeljina

1. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Poslovne finansije..............................................................................................1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76  300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje

1. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo.............................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Mašinstvo......................................................................................................1 izvršilac

Vojvode Stepe Stepanovića, 89 101 Trebinje

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po  jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PONIŠTENjE KONKURSA

Poništava se konkurs objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana, 5.7.2017. godine, u dijelu koji se odnosi na izbor nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast Specifične književnosti i užu oblast obrazovanja Strane književnosti (anglistika) (predmeti: Engleski jezik I i Engleski jezik II) na 50% radnog vremena na Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina.

                                         *********************                                                          

OKRUŽNI SUD U ISTOČNOM SARAJEVU

raspisuje

 

 JAVNI KONKURS

  za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Daktilograf .......................................................................... izvršilaca 1

Radni odnos za radno mjesto pod rednim brojem 1. zasniva se na neodređeno vrijeme

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin BiH - Republike Srpske

2. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

4. Da je punoljetan

Posebni uslovi:

- SSS – Završena srednja birotehnička škola zvanje birotehničar IV stepen, upravno-administrativna škola IV stepen, poznavanje rada na računaru i 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova: ovjerenu fotokopiju diplome o završenom školovanju, ovjerenu fotokopiju lične karte, uvjerenje da se ne vodi krivični postupak koje nije starije od 6 mjeseci, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, potvrdu o radnom iskustvu (original ili ovjerenu fotokopiju), dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) dostaviće izabrani kandidati po završetku izborne procedure.

U postupku prijema kandidata pod rednim brojem 1 – daktilograf, sprovešće se postupak prethodne provjere radnih i drugih sposobnosti – testiranje prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu:

Okružni sud u Istočnom Sarajevu

Karađorđeva br. 5.

71123 Istočno Sarajevo                                                                                                   

*********

JZU DOM ZDRAVLjA

"DR STOJANA I LjUBICA"

RUDO

raspisuje   

JAVNI KONKURS

za prijem volontera u JZU Dom zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo

I - Direktor JZU Doma zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo,  raspisuje javni konkurs za prijem:

1. Volontera sa završenim medicinskim fakultetom i stručnim nazivom doktor medicine, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do jedne godine...............................................................1 izvršilac,

2. Volontera sa završenom srednjom medicinskom školom i stručnim zvanjem medicinska sestra - tehničar, radi obavljanja pripravničkog staža, bez zasnivanja

radnog odnosa, u trajanju do šest mjeseci........................................................1 izvršilac.

II - Opšti uslovi za prijem pripravnika

1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

III - Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne

uslove:

- I-1. VSS doktor medicine – VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji

je vrednovan sa 300 ECTS, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa

statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u struci.

- I-2. SSS – IV stepen, završena srednja medicinska škola, da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u struci.

V -  Potrebna dokumenta

Uz prijavu (sa adresom prebivališta i brojem telefona) kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

1. Izvod iz matične knjige rođenih;

2. Uvjerenje o državljanstvu:

3. Ovjerenu fotokopiju diplome (svjedočanstva) o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija;

4. Uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada, na evidenciji nezaposlenih, sa zanimanjem koje se traži konkursom;

5. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju);

6. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete) - dostavljaju samo

kandidati koji imaju taj status.

VI - Postupak odabira kandidata

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa, Komisija za prijem obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za prijem, dužan je, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije, dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

VII - Način i rok za podnošenje prijava Javni konkurs će biti objavljen na veb stranici Zavoda za zapošljavanje, dnevnom listu "Glas Srpske" i oglasnoj tabli Zavoda za zapošljavanje RS - biro Rudo.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja konkursa na veb stranici zavoda za zapošljavanje i  dnevnom listu "Glas Srpske". Ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, mogu se dostaviti lično ili  putem pošte na adresu: JZU Dom zdravlja "Dr Stojana i Ljubica" Rudo, Vožda Karađorđa Petrovića br. 6, 73260 Rudo, sa naznakom "Prijava na konkurs".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica