JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06. 02. 2017. године

08.12.2017 00:03 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.02. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

КАЗНЕНО – ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО                                                                   

Меше Селимовића 1, Тел. 057/316-592   

Е-mail:kpzi.sarajevo@mpr.vladars.net

Факс. 057/316-594

  расписује

         

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника  на неодређено вријеме

1.  Конобар - инструктор  (ССС) 

       1 извршилац – на неодређено вријеме

2.  Водоинсталатер - инструктор  (ССС) 

       1 извршилац – на неодређено вријеме

а)  Опис послова радног мјеста конобар

           

-  обавља све врсте послова послуживања госта у угоститељским објектима,

-  стара се о брзом и професионалном услуживању госта,

-  обучава за рад  и пружа стручну помоћ осуђеним лицима,

-  стара се о примјени прописаног цјеновника услуга,

-  стара се о хигијени у ресторану, те о опреми и инвентару,

-  обавља и друге послове које одреди шеф радне јединице или помоћник директора.

б) Опис послова радног мјеста водоинсталатер

-  обавља све послове на инсталацијама, водоводу и канализацији,

-  непосредно ради са осуђеним лицима и обучава их за рад те пружа стручну помоћ,

-  требује потребну количину материјала и резервних дијелова и стара се о њиховој рационалној употреби,

-  води евиденцију о извршеним пословима,

-  стара се о примјени мјера заштите на раду и заштите од пожара те обавља друге послове у вези противпожарне заштите (учествовање у изради елабората ППЗ. Набавка и одржавање средстава за заштиту од пожара и сл.)

-  врши и друге послове које одреди шеф радне јединице или помоћник директора,

Услови

в) Општи услови за рада мјеста конобар и водоинсталатер:

1. Да је држављанин РС – БиХ;

2. Да је старији од 18 година;

3. Да има општу здравствену способност;

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6. Да се против кандидата не води кривични поступак;

7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

г) Посебни услови за радно мјесто конобар:

   

-  ВКВ / ССС ( конобар),

-  6 (шест) мјесеци  радног искуства на истим или сличним пословима

д) Посебни услови за радном мјесто водоинсталатер и послови ППЗ

-  ВКВ/ССС,  (грађевинског или машинског  смјера),

-  радно искуство од најмање 6 (шест) мјесеци на истим или сличним пословима,

д) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Диплому о стеченој стручној спреми;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5. Потврду о радном искуству са прецизним навођењем послова које је радник обављао код послодавца;

6. Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од надлежног органа);

Увјерење о некажњавању (тачка 4. општих услова) доставиће накнадно кандидати који буду предложени за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

Љекарско увјерење о општој здравственој способности (тачка 3. општих услова) доставиће накнадно кандидати који буду предложени за заснивање радног односа, а прије заснивања радног односа.

Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4,  не смије бити старији од 3 (три)мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

ђ) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", дневном листу "Глас Српске"  и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште на адресу:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

улица Меше Селимовића бр. 1, 71123 Источно Сарајево,

са назнаком "КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ НА РАДНО МЈЕСТО (навести назив радног мјеста из конкурса)".

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју,  те ће се извршити писмено тестирање (тест општег и стручног знања), на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

**************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ТРНОВО

Тел/ факс: 057/610-394,

Е-mail:  os195@teol.net

Адреса: Трновског батаљона 33, 71220 Трново

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник физичког васпитања на одређено вријеме - до повратка радника са функције директора - 4 часа са радним искуством и положеним стручним испитом

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Поред општих услова прописаних Законом о раду ("Службени гласник РС", број: 1/16) и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број: 102/14, 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС" број: 44/17) и  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству;

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;  и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз својеручно потписану пријаву за пријем у радни однос  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

5) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса,  обавиће се  у петак, 22.12.2017. године, у 10 часова. Кандидате нећемо посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраћемо да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије нећемо враћати кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса доставити поштом на адресу ЈУ ОШ "Свети Сава" Трново, Трновског батаљона 33, 71220 Трново, са назнаком: "Пријава на конкурс".

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 ********************

ЈУ ОШ "БОШКО БУХА"

ШТРПЦИ

расписује

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

На основу члана 4. става 1. тачке а), б) и в) Уредбе о измјени и допунама уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/12). Поништава се конкурс који је Јавна установа Основна школа "Бошко Буха" Штрпци објавила у сриједу, 29. новембра 2017. године, у дневном листу "Глас Српске", а који се односи за пријем радника у радни однос: Проширени програм – Водитељ јутарњег чувања, професор разредне наставе, 1 извршилац са 50% радног времена, са једном годином радног искуства и положеним стручним испитом на одређено радно вријеме од дана пријема до завршетка наставног процеса у школској 2017/18. години.

Објављени конкурс се поништава ради отклањања неправилности по питањима стручне спреме кандидата који могу учествовати на поменутом конкурсу.

**********************

ЈУ ОШ "БОШКО БУХА" 

ШТРПЦИ 

                                                                                            

  расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

I Проширени програм - Водитељ јутарњег чувања,

1. За водитељем јутарњег чувања на одређено вријеме са радним искуством и положеним стручним испитом, са 50% радног времена, 1 извршилац, од дана пријема до завршетка наставног процеса у школској 2017/18. год.

На основу члана 4. у вези са чланом 15а, став 1. тачке а), б) и в) Уредбе о измјени и допунама  уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање ("Сл. гл. Републике Српске", број: 77/12), право учешћа на конкурсу имају:

А) наставници разредне наставе,

Б) педагози и

В) наставници предметне наставе 

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава  услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17) и чланом 2. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гл. Републике Српске", 44/17), која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се

доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или  копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву  и документацију којом  доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:  

1) диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)  увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

 4) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији  незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидата са радним искуством),

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 18.12.2017. године, у просторијама школе у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс". На адресу школе ЈУ ОШ "Бошко Буха" Штрпци, Штрпци бр.60, Увац 73265

*************

                                                                                                   

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

ЧАЈНИЧЕ

Игумана Василија бб, Чајниче,

тел-факс 058/315-156; тел 058 310-020; 058/310-021;                             

 е-mail os190@skolers.org

 расписује

КОНКУРС

за попуну слободног радног мјеста

1. Наставник/ професор  разредне наставе у Централној школи на одређено радно вријеме до повратка  раднице са породиљског боловања, са радним искуством.

 Радник ступа на  рад даном потписивања уговора  о раду на одређено радно

вријеме.    

                                                                                       

Пријављени кандидати треба да, осим услова утврђених Законом о раду, испуњавају и услове прописане у члану 104. Закона о основном васпитању и образовању

и чланом  2 и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени  гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

а) имају одговарајући  ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему;

б) имају положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу;

в) имају љекарско увјерење, од надлежне здравствене установе, о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

г) нису осуђивани правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. 

         

Уз пријаву на конкурс (са биографијом), потписану од стране кандидата који се пријављује, кандидати  обавезно достављају овјерене фотокопије сљедећих докумената:

          1. Диплому о завршеном образовању;

          2. Увјерење о положеном стручном испиту;

          3.  Извод из МК рођених;

          4.  Увјерење о држављанству;

           5. Љекарско увјерење о психофизичкој и здравственој способности за рад са ученицима (доставиће само одабрани кандидат по конкурсу, а прије заснивања радног односа);

Увјерење о неосуђиваности, од надлежног центра јавне безбједности (према мјесту рођења кандидата), затражиће школа, након што кандидат буде изабран, а прије заснивања радног односа.

           

У пријави на конкурс  кандидати обавезно треба да наведу тачне адресе становања и бројеве контакт телефона (по могућности бројеве мобилних телефона).

            

У складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 102 /14 и 45/16) биће вршено бодовање кандидата, по утврђеним критеријумима:

        

Уколико испуњава опште услове, у радни однос биће примљен кандидат који оствари  највећи број бодова по критеријумима утврђеним горе поменутим Правилником.

Кандидати треба да доставе овјерене фотокопије сљедећих документа којима доказују испуњеност посебних услова:

1.  Вријеме проведено на евиденцији незапослених лица -  у форми увјерења издатог од Завода за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен;

2. Просјечна оцјена током  студирања - у форми додатка дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или у форми увјерења високошколске установе о просјеку оцјена током студирања;

3. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види:

              - врста посла;

              - степен стручне спреме и

              - дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

Интервју са кандидатима, који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе:

-  Интервју кандидата је дана, 19.12.2017. године, са почетком у 11 часова.

 Кандидати се неће посебно позивати на интервју, па ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

  

Конкурс  остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација послата уз пријаву на конкурс  не враћа се.

Пријаве на конкурс доставити на адресу школе,  ЈУ Основна школа "Јован Дучић" Чајниче, улица Игумана Василија бб Чајниче.

                                  ****************                                                                                                         

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

                                                                                                                           

 објављује

                                                        

КОНКУРС

 

Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Посебне социологије.........................................................................................................1 извршилац.

КАТЕДРА ЗА АНГЛИСТИКУ

2. За избор у звање доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (англистика).......................................................................................................1 извршилац

КАТЕДРА ЗА СРБИСТИКУ

3. За избор у звање доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (србистика)..........................................................1 извршилац

Алексе Шантића 2 , 71 420 Пале

Организациона јединица: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

1. За избор  у  звање редовног професора  за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке.........................................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке.........................................................................................................1 извршилац

Стамбулчић бб, 71 420 Пале

Организациона јединица: Технолошки факултет Зворник

1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Процесно инжењерство

      .................................................................................................................2 извршиоца

2. За избор у звање асистента за ужу научну област Физика кондензоване материје (укључујући физику чврстог тијела, суперпроводност) ............................1 извршилац

3. За избор у звање асистента за ужу научну област Математичка анализа и примјене.... 1 извршилац

Каракај бб, 75 400 Зворник

Организациона јединица: Правни факултет Пале

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Грађанско право.....................................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 3 , 71 420 Пале

Организациона јединица: Економски факултет Пале

1. За избор у звање доцента за  ужу научну област Теоријска економија ……….....1 извршилац

Алексе Шантића 3 , 71 420 Пале

Организациона јединица: Економски факултет Брчко

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Рачуноводство и ревизија..................................................................................................... 1 извршилац

Студентска 11, 76 100 Брчко

Организациона јединица: Факултет пословне економије Бјељина

1. За избор у звање редовног или ванредног професора за ужу научну област Пословне финансије..............................................................................................1 извршилац

Семберских ратара бб, 76  300 Бијељина

Организациона јединица: Факултета за производњу и менаџмент Требиње

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство.............................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Машинство......................................................................................................1 извршилац

Војводе Степе Степановића, 89 101 Требиње

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по  један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 5.7.2017. године, у дијелу који се односи на избор наставника у звање доцента за ужу научну област Специфичне књижевности и ужу област образовања Стране књижевности (англистика) (предмети: Енглески језик И и Енглески језик II) на 50% радног времена на Факултету пословне економије Бијељина.

                                         *********************                                                          

ОКРУЖНИ СУД У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

  за попуну упражњених радних мјеста

1. Дактилограф .......................................................................... извршилаца 1

Радни однос за радно мјесто под редним бројем 1. заснива се на неодређено вријеме

Општи услови:

1. Да је држављанин БиХ - Републике Српске

2. Да се против њега не води кривични поступак

3. Да има општу здравствену способност

4. Да је пунољетан

Посебни услови:

- ССС – Завршена средња биротехничка школа звање биротехничар IV степен, управно-административна школа IV степен, познавање рада на рачунару и 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати су дужни доставити доказ о испуњавању општих и посебних услова: овјерену фотокопију дипломе о завршеном школовању, овјерену фотокопију личне карте, увјерење да се не води кривични поступак које није старије од 6 мјесеци, родни лист, увјерење о држављанству, потврду о радном искуству (оригинал или овјерену фотокопију), доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) доставиће изабрани кандидати по завршетку изборне процедуре.

У поступку пријема кандидата под редним бројем 1 – дактилограф, спровешће се поступак претходне провјере радних и других способности – тестирање пријављених кандидата који испуњавају услове.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично или поштом на адресу:

Окружни суд у Источном Сарајеву

Карађорђева бр. 5.

71123 Источно Сарајево                                                                                                   

*********

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА

"ДР СТОЈАНА И ЉУБИЦА"

РУДО

расписује   

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем волонтера у ЈЗУ Дом здравља "Др Стојана и Љубица" Рудо

I - Директор ЈЗУ Дома здравља "Др Стојана и Љубица" Рудо,  расписује јавни конкурс за пријем:

1. Волонтера са завршеним медицинским факултетом и стручним називом доктор медицине, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, без заснивања радног односа у трајању до једне године...............................................................1 извршилац,

2. Волонтера са завршеном средњом медицинском школом и стручним звањем медицинска сестра - техничар, ради обављања приправничког стажа, без заснивања

радног односа, у трајању до шест мјесеци........................................................1 извршилац.

II - Општи услови за пријем приправника

1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

III - Посебни услови за пријем

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати сљедеће посебне

услове:

- I-1. ВСС доктор медицине – VII степен или завршен први циклус студија који

је вреднован са 300 ECTS, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са

статусом незапосленог лица, без радног искуства у струци.

- I-2. ССС – IV степен, завршена средња медицинска школа, да се налази на евиденцији Завода за запошљавање са статусом незапосленог лица, без радног искуства у струци.

V -  Потребна документа

Уз пријаву (са адресом пребивалишта и бројем телефона) кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству:

3. Овјерену фотокопију дипломе (свједочанства) о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија;

4. Увјерење бироа за запошљавање да се води и од када, на евиденцији незапослених, са занимањем које се тражи конкурсом;

5. Овјерену фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној школи и подацима о запослењу);

6. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете) - достављају само

кандидати који имају тај статус.

VI - Поступак одабира кандидата

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за пријем, дужан је, у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, доставити увјерење о општој здравственој способности.

VII - Начин и рок за подношење пријава Јавни конкурс ће бити објављен на веб страници Завода за запошљавање, дневном листу "Глас Српске" и огласној табли Завода за запошљавање РС - биро Рудо.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на веб страници завода за запошљавање и  дневном листу "Глас Српске". Уколико конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању општих и посебних услова, могу се доставити лично или  путем поште на адресу: ЈЗУ Дом здравља "Др Стојана и Љубица" Рудо, Вожда Карађорђа Петровића бр. 6, 73260 Рудо, са назнаком "Пријава на конкурс".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица