ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 04.07. 2018. године

06.07.2018 10:26 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 04.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

****

********

ЈУ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

И ОБРАЗОВАЊЕ СОКОЛАЦ

Ул. Груја Новаковића б.б., 71350 Соколац

 расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

 за попуну радног мјеста на одређено вријеме

     

I - Радно мјесто

1. Васпитач у предшколској групи -  1 (један) извршилац

2. Васпитач традиционалних игара - 1 (један) извршилац

II - Опис послова

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац.

III - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији/а од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да се против њега не води кривични поступак

IV - Посебни услови:

1. ВСС - дипломирани васпитач

2. ВСС - дипломирани васпитач традиционалних игара

V -  Потребна документа

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у виду оригинала или овјерених копија, и то:

1. извод из матичне књиге рођених,

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),

3. овјерена фотокопија дипломе,

4. увјерење надлежног суда да се не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

5. увјерење о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

VI - Рок за подношење пријава

Пријаве на јавни конкурс могу се доставити лично или путем поште, на адресу: ЈУ за предшколско васпитање и образовање Соколац, Ул. Груја Новаковића б.б., 71 350 Соколац, Комисија за спровођење конкурсне процедуре, са назнаком: “Пријава на јавни конкурс”.

Радни однос на одређено вријеме засноваће се након спроведеног поступка по овом конкурсу, на основу коначне одлуке о избору између пријављених кандидата, а трајање радног односа зависиће од потреба.

Комисија за спровођење конкурсне процедуре саставиће листу са ужим избором кандидата који испуњавају услове конкурса, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневним новинама “Глас Српске”.

****************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

 објављује

 КОНКУРС

1. За Организациона јединица: Филозофски факултет Пале

КАТЕДРА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Посебне социологије.................................................................................................1 извршилац

2. За избор у звање наставника (сва звања) за ужу научну област Теоријска социологија................................................................................................1 извршилац

3. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Методологија социјалних истраживања..........................................................................................1 извршилац

КАТЕДРА ЗА СИНОЛОГИЈУ

1. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици (синологија)....................................................................................................1 извршилац

Алексе Шантића 1, 71 420 Пале

Организациона јединица: Електротехнички факултет Источно Сарајево

1. За избор у звање ванредног професора за ужу научну област Рачунарске науке....................................................................................................1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Саобраћајни факултет Добој

1. За избор у звање редовног професора за ужу научну област Транспортно инжењерство..........................................................................................1 извршилац

Војводе Мишића 52, 74 000 Добој

Организациона јединица: Педагошки факултет Бијељина

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Специфични језици .......1 извршилац

Семберских ратара бб, 76 300 Бијељина

Организациона јединица: Факултет физичког васпитања и спорта Пале

1. За избор наставника у сва наставно-научна звања за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке...............................................................................1 извршилац

Стамбулчић бб, 71 420 Пале

Организациона јединица: Музичка академија Источно Сарајево

1. За избор у звање доцента за ужу научну област Филозофија религије, теологија и религиозне студије............................................................................................1 извршилац

Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево

Организациона јединица: Медицински факултет Фоча

1.  За избор наставника за ужу научну област Анатомија и морфологија..................1 извршилац

2. За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Хирургија...................3 извршиоца

3.  За избор у звање вишег асистента за ужу научну област Интерна медицина......1 извршилац             

Студентска бр. 1, 73 300 Фоча

Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове предвиђене Законом о раду и услове утврђене чл. 77, 78. и 87. Закона о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

-  овјерене копије диплома о стеченој високој спреми и магистратури, односно доказ о завршеном другом циклусу студија (за избор у  звање вишег асистента) и овјерену копију докторске дипломе (за избор у наставна звања),

- извод из матичне књиге рођених,

- доказ о избору у звање (ако је раније биран),

- кратку биографију и библиографију као и доказе о испуњености услова за избор у  звање у које се бира у складу са члановима 77, 78. и 87. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Са кандидатима који су поднијели уредне, потпуне и благовремене пријаве на конкурс биће обављен интервју.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на адресе организационих јединица.

  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

*************

                                                                               

ПЕКАРА ЂУКОВИЋ

ЧАЈНИЧЕ

Сердар Јанка Вукотића 31

73 280 ЧАЈНИЧЕ

расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС

  за сљедеће радно мјесто

- Пекар, мушко/женско 2 извршиоца, потребни за рад у пекари

Услови:

 -  радно искуство у пекари

       

Конкурс се расписује до 10.7.2018. године

      

Све информације на контакт:

       +387 66 421 70

          pekaradjukovic@gmail.com© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица