ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Источно Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године

03.08.2018 01:00 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

ЈУ СРЕДЊА ШКОЛА “28. ЈУНИ”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Стефана Немање 10

71123 Источно Сарајево

тел/факс: 057/342-523

е-mail: ss71@skolers.org

 расписује

         

КОНКУРС

за пријем радника са радним искуством, на одређено радно вријеме до 30.6.2019. године

1. Француски језик у кулинарству, један извршилац - професор француског језика, 4 часа

2.       Енглески језик ,1 извршилац - професор енглеског језика, 12 часова

3.       Физика, један извршилац - професор физике, 16 часова

4. Биологија 6 часова професор биологије, екологија и заштита животне средине, 2 часа, професор биологије, дипл. биолог, професор биологије и хемије, професор екологије, један извршилац

5.       Хемија 2 часа, познавање робе, 8 часова, професор хемије,

Дипломирани хемичар, дипл. инж. технологије, одсјек биотехнолошко-прехрамбени смјер, један извршилац

6. струка: Угоститељство и туризам

- за занимање кулинарски техничар

- практична настава 21 час -  менаџер хотелијерства-гастроном или ресоратер, дипл. менаџер туризма, један извршилац

- куварство 6 часова, дипл. инж. технологије биотехнолошко-прехрамбени смјер или менаџер хотелијерства-гастроном, један извршилац

- за занимање кувар

Практична настава 10 часова, кувар специјалиста пети степен, угоститељско-кулинарски техничар специјалиста пети степен, један извршилац

куварство 2 часа, дипл. инж. прехрамбене технологије или дипл. инж. технологије биотехнолошко-прехрамбени смјер, један извршилац.

7. Струка: Електротехника, практична настава 4 часа, дипл. инж. рачунарства и информатике, један извршилац.

8. Струка: Остале дјелатности

Професор стручне групе предмета за козметичке техничаре за предмете: естетска њега, козметологија, практична настава

8 часова теорије и 24 практичне наставе, два извршиоца /једна пуна норма једна непуна/

Дипл. козметолог или дипл. фармацеут, а за практичну наставу дипл. козметолог или козметичар специјалиста пети степен.

- Хигијена 4 часа, доктор медицине, професор биологије, дипломирани биолог

Професор хемије,

- физикална медицина 4 часа, доктор медицине, специјалиста за физикалну медицину и рехабилитацију, један извршилац

- Дерматологија 4 часа, доктор медицине, специјалиста дерматовенерологије

Један извршилац

Професор стручних предмета за занимање фризер:

- познавање материјала, 2 часа

дипломирани фармацеут, дипл. инж. технологије смјер хемијски, дипломирани инжењер хемије, дипломирани технолог, хемијског смјера, један извршилац

- Технологије занимања, 2 часа,

        - дипл. инж. технологије, смјер хемијски.

        - дипломирани инж. хемије

        - дипломирани технолог хемијског смјера, један извршилац

9. Струка саобраћај, радни однос се заснива на неодређено радно вријеме

Професор саобраћајне групе предмета, неодређено радно вријеме са радним искуством:

      - Саобраћајна инфраструктура, организација превоза, основи саобраћаја и транспорта и практична настава

12 часова теорије и 6 практичне наставе/ дипломирани инжењер саобраћаја, смјер друмски саобраћај, 1 извршилац

Услови конкурса:

- поред утврђених Законом о раду - (“Службени гласник РС” број: 1/16.), кандидат треба да испуњава и услове у складу са чл. 104, 106. Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Сл. гласник РС” бр. 29/12), Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске, број: 102/14). И измјене и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 42/16).

Уз потписану пријаву за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

1. увјерење о држављанству;

2. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Лице које има завршен други циклус студија обавезно мора имати завршен први циклус студија из исте научне области, изузетно од претходног става 3. послове наставника практичне наставе могу изводити лица са другим степеном стручне спреме у складу са правилником којим се дефинишу стручни профили наставника и стручних сарадника.

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом);

6.  увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Сл. гласник РС”, број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14). И измјене и допуне Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 42/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - школа ће прибавити службеним путем за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, не старије од шест мјесеци.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања. Тест и интервју са кандидатима који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављен

у ЈУ Средњој школи “28. јуни” 16.8.2018. године у 12 часова /са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве/ односно који испуњавају услове конкурса.

Све копије докумената треба да буду овјерене /не старије од 6 мјесеци/. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средња школа “28. јуни”

улица Стефана Немање бр. 10

71123 Источно Сарајево /са назнаком за конкурс - на коју тачку се кандидат пријављује.    

**********

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

РОГАТИЦА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица

I - Директор ЈУ Центар за социјални рад Рогатица расписује јавни конкурс за пријем приправника у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица, и то:

1.       дипломирани правник управних послова 240 ECTS......................... 1 приправник,

2.       дипломирани менаџер предузетничке економије 180 ECTS ........... 1 приправник,

3.       бакалауреат/бацхелор сигурносних и мировних студија 180 ECTS..... 1 приправник.

II - Општи услови:

    За пријем приправника кандидати морају испуњавати сљедеће опште услове:

1.       да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност.

III - Посебни услови:

  Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни доставити диплому о стручној спреми и то за приправнике под бројем:

1.       диплому о стеченом звању дипломирани правник управних послова 240 ECTS,

2.       диплому о стеченом звању дипломирани менаџер предузетничке економије 180 ECTS,

3.       диплому о стеченом звању бакалауреат/бацхелор сигурносних и мировних студија 180 ECTS.

IV - Потребна документа:

Кандидати су дужни уз пријаву (са адресом пребивалишта и бројем телефона) доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

    1)  увјерење о држављанству,

    2) овјерену фотокопију личне карте или пасоша, или извод из матичне књиге рођених,

    3) љекарско увјерење о општој здравственој способности прилаже само онај кандидат који је изабран по јавном конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидати су дужни доставити диплому о стручној спреми.

V - Рок за подношење пријава:

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се у року од 8 дана од дана објављивања истог у дневном листу “Глас Српске”.

Са свим кандидатима који испуњавају услове конкурса, конкурсна комисија обавиће интервју, који подразумијева усмени разговор са кандидатом. О времену и мјесту одржавања усменог интервјуа кандидати ће бити обавијештени појединачно, писменим путем.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица или путем поште на адресу:

- ЈУ Центар за социјални рад Рогатица, ул. Српске слоге бр. 85, са назнаком “Комисија за спровођење поступка пријема приправника у ЈУ Центар за социјални рад Рогатица”.

Поднесена документа уз пријаву на јавни конкурс неће се враћати кандидатима.

*************

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

ПОНИШТЕЊЕ

Поништава се поништење Конкурса за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто “стручни сарадник у настави” на Машинском факултету Источно Сарајево објављено у дневном листу “Глас Српске” дана 27.6.2018. године.

**************

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏ

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР “ИСТОЧНА ИЛIXА”

тел/факс 057/342-735,

рачуноводство и секретар: 057/320-620

Стефана Немање бр. 10, 

ЈИБ: 4400512440005; МБ: 01831674

е-mail: ss70@skolers.org,

web: www.ssciilidza.org

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1. Секретар школе - на неодређено вријеме, са радним искуством, 1 извршилац;

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 124. став 2. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент - правни факултет;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовним установама или стручном управном испиту за високу стручну спрему;

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

8. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Кандидат који буде изабран на конкурсу, прије заснивања радног односа, дужан је доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад, не старије од шест мјесеци.

Секретари који су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу нивоа и врсте образовања могу равноправно конкурисати на радно мјесто наведено у овом конкурсу.

Уколико се на расписани конкурс пријави лице које има положен правосудни испит, сматраће се да испуњава услове и није обавезно да полаже стручни испит. Лица затечена на радном мјесту секретара која имају радни стаж дужи од пет година остварен у школи или радни стаж дужи од десет година остварен у другим институцијама на пословима истог нивоа образовања, ослобађају се од обавезе полагања стручног испита.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Интервју са кандидатима који испуњавају услове обавиће се 16.8.2018. године, у 8.30 часова у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају формално-правне услове за интервју биће објављен на сајту школе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Источна Илиџа”, улица Стефана Немање број 10,

71123 Источно Сарајево, са назнаком “Конкурс за секретара”.

Контакт телефон: 057/342-735.                         

************

ОПШТИНА ИСТОЧНА ИЛИЏА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР „ИСТОЧНА ИЛИЏА”

тел/факс 057/342-735,

рачуноводство и секретар: 057/320-620

Стефана Немање бр. 10,

ЈИБ: 4400512440005; МБ: 01831674

е-mail: ss70@skolers.org,

њеб: www.ssciilidza.org

 расписује

КОНКУРС

за пријем радника на упражњена радна мјеста

1.       Професор енглеског језика и књижевности - 14 часова, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања, са радним искуством:

2.       Професор физике - 2 часа, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

3.       Професор информатике - 2 часа, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

4.       Професор социологије и филозофије и социологије и етике - 8 часова, на одређено вријеме - до краја школске године, са радним искуством;

5.       Професор физичког васпитања - 6 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

6.       Професор медицинске групе предмета - теорија (здравствена заштита с првом помоћи, анатомија, педијатрија, здравствена њега, хигијена са здравственим васпитањем, интерна медицина) - 20 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

7.       Професор медицинске групе предмета - теорија (анатомија и физиологија, инфектологија, здравствена њега са породичном медицином, хирургија, гинекологија и акушерство, неуропсихијатрија) - 15 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

8.       Професор фармацеутске групе предмета (фармацеутска технологија, фармакологија) - 9 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

9.       Професор стоматолошке групе предмета (технологија зуботехничког материјала, фиксна протетика) - 8 часова, на одређено вријеме - до краја наставне године, са радним искуством;

Право учешћа на конкурсу имају кандидати који осим услова утврђених Законом о раду (“Службени гласник РС” број 01/16), испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. став 1. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број 41/18), Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС” 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” 34/15 и 83/15).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) за наведени конкурс кандидати су дужни приложити:

2. увјерење о држављанству;

3. извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте;

4. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и стручно звање у одређеној области;

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

6. увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци, доставља прије заснивања радног односа кандидат који буде изабран на конкурсу);

7. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених. За незапослена лица која се налазе на евиденцији рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом;

9. увјерење о радном стажу, издато од ранијег послодавца у којем је јасно назначена врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Процедура пријема у радни однос кандидата регулисана је Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/14 и 42/16).

Увјерење да лице није правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (увјерење о неосуђиваности) - затражиће школа за кандидата који буде изабран, а прије заснивања радног односа.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове. Наведено лице је дужно да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи. Ово лице нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавала услове у погледу профила и звања наставника.

За позиције 6, 7, 8 и 9, уколико не буде пријављених кандидата са радним искуством, разматраће се пријаве кандидата без радног искуства.

Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Тестирање кандидата који испуњавају услове тражене конкурсом биће обављено 16.8.2018. године, у 9.30 часова, а интервју у 11 часова у просторијама школе. Списак кандидата који испуњавају формално-правне услове за тестирање биће објављен на сајту школе.

Све копије докумената треба да буду овјерене. Достављена документација се неће враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Источна Илиџа”

улица Стефана Немање број 10

71123 Источно Сарајево, са назнаком “За конкурс - позиција број ___”.

Контакт телефон: 057/342-735       

                                                                     

*************

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

“ВАСИЛИЈЕ ОСТРОШКИ”

СОКОЛАЦ

расписује  

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

Опис радног мјеста

1.       Секретар школе - дипломирани правник, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања, са радним искуством, положен стручни управни испит, један извршилац

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати како опште услове предвиђене Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске” бр. 1/16), тако и посебне услове у складу са чланом 108. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” бр. 41/18) те на основу члана 7. и члана 8. Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14), Правилника о измјенама и допунама правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске” број 42/16).

Уз потписану пријаву на расписани конкурс са биографијом кандидати треба да доставе сљедећа документа о испуњености општих и посебних услова:

Општи услови:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс, кандидати треба да доставе документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима, и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова или еквивалент - правни факултет;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном управном испиту;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

ђ) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

е) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије борца;

ж) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

За све кандидате који испуњавају горе наведене услове интервју ће бити одржан дана 17.8.2018. године у 11 часова у просторијама ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” у Сокоцу.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве на конкурс слати на адресу или лично доставити: ЈУ Средњошколски центар “Василије Острошки” Соколац, улица Омладинска бр. 2. На коверти обавезно назначити “Пријава на конкурс”, а додатне информације могу се добити на бр. телефона: 057/400-682 или 057/400-670.

  

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

**************

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”

ИСТОЧНО НОВО САРАЈЕВО

Ул. Карађорђева 1, 71 123 Источно Сарајево,

 тел. факс 057/340-414,

имејл адреса: os189@skolers.org

                                                                                       

расписује

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Наставник разредне наставе  - 2 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

2.       Наставник разредне наставе  - 1 извршилац, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

3.       Наставник разредне наставе  - 3 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме,

4.       Наставник енглеског језика   - 1 извршилац - 12 часова, приправник, на неодређено вријеме,

5.       Наставник енглеског језика   - 1 извршилац - ½ пуног радног времена, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме - до повратка радника са рада од једне половине пуног радног времена на пуно радно вријеме,

6.       Наставник информатике                  - 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом, на неодређено вријеме,

7.       Наставник демократије                   - 1 извршилац - 5 часова, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године

8.       Наставник техничког образов.       - 1 извршилац - 4 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године,

9.       Водитељ продуженог боравка        - 5 извршилаца са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до краја наставне 2018/19. године

Посао водитеља продуженог боравка може обављати:

 а) наставник разредне наставе и

 б) педагог.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17 и 31/18), чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и чланом 13. став 6. Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број: 51/11, 19/12, 77/12 и 81/12).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1)      диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области са остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (за кандидате са радним искуством),

3)      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања одговарајуће стручне спреме,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла (за кандидате са радним искуством),

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у уторак, 14.8.2018. године, у 12 часова, интервју у сриједу, 15.8.2018. године, у 12 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” на адресу: ЈУ Основна школа “Свети Сава” Источно Ново Сарајево, ул. Карађорђева 1, 71 123 Источно Сарајево.

****************

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

Дјечији вртић “Бајка”

Чајниче

расписује

КОНКУРС

1. Васпитач - један извршилац, са радним искуством, на одређено вријеме до 31.8.2019. године

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата вртић ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

в) увјерење о положеном стручном испиту за васпитно-образовни рад;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу ЈПУ Дјечији вртић “Бајка” Сердар Јанка Вукотића бр. 26А, 73280 Чајниче.

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА”            

РОГАТИЦА

Преображењска б.б.                                 

Имејл адреса: os182@skolers.org                                         

тел/факс: 058 415-261

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

 

1.       Наставник физике, 1 извршилац пуна норма, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

2.       Наставник физике, 1 извршилац за 4 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

3.       Наставник математике, 1 извршилац за 8 часова седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

4.       Наставник биологије, 1 извршилац за 4 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

5.       Наставник хемије, 1 извршилац за 2 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом,

6.       Наставник ликовне културе, 1 извршилац за 20 часова седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом и

7.       Наставник музичке културе, 1 извршилац за 3 часа седмично, на одређено вријеме од дана пријема до 31.8.2019. године, са радним искуством и положеним стручним испитом.

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број: 102/14 и 45/16), кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) и чланом 3. тачка м), н), њ), о), ј) и к) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурс имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1)      да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се

доказује увјерењем о држављанству,

2)      да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3)      да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4)      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказују испуњеност општих услова потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1)      диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 13.8.2018. године, у 9 часова у просторијама школе.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у уторак, 14.8.2018. године у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс”.

********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”

ИСТОЧНА ИЛИЏА

Бановић Страхиње 8, телефон: 057/318-896,

факс: 057/318-895,

е-mail: os188@skolers.org

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Опис радног мјеста

1.       Наставник информатике - пуна норма часова, 1 извршилац на неодређено вријеме;

2.       Наставник биологије - пуна норма часова, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године;

3.       Наставник биологије - 4 часа редовне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године;

4.       Наставник француског језика - 8 часова редовне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године;

5.       Наставник разредне наставе - пуна норма часова, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године;

6.       Водитељ продуженог боравка - пуна норма часова, 3 извршиоца по занимању професори разредне наставе, на одређено вријеме до окончања наставног процеса;

7.       Водитељ продуженог боравка - непуна норма часова 95 одсто радног времена, 1 извршилац по занимању професор разредне наставе, на одређено вријеме до окончања наставног процеса;

8.       Водитељ продуженог боравка - пуна норма часова, 1 извршилац по занимању педагог, на одређено вријеме до окончања наставног процеса;

9.       Наставник демократије - 3 часа редовне наставе, 1 извршилац на одређено вријеме до 30.6.2019. године;

10.     Наставник математике 12 часова редовне наставе - 1 извршилац приправник до окончања приправничког стажа.

За радна мјеста од 1. до 9. потребно је да кандидати имају радно искуство и положен стручни испит.

I Општи услови:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс су:

а) да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем -  увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведена радна мјеста.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број 44/17) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III Уз пријаву својеручно потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, поред документације којом се доказује испуњеност општих услова за заснивање радног односа, потребно је доставити и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 45/16):

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

3. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу за радна мјеста од редног броја 1. до 9;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца;

7. Увјерење општинског/градског органа управе недлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца;

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Тест за кандидате који испуњавају услове конкурса одржаће се у уторак, 14.8.2018. године, у 12 часова, а интервју у сриједу, 15.8.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком “Пријава на конкурс” и навести за које радно мјесто се конкурише.

ЈУ Основна школа “Петар Петровић Његош” Источна Илиџа

Бановић Страхиње 8

71123 Источно Сарајево© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица