JУ ЗЗЗ РС - Филијала Источно Ново Сарајево: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године

10.11.2017 00:04 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Општина Источно Ново Сарајево

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

Ђенерала Драже Михајловића 40,  Тел: 057/340-194

Факс: 057/340-194 

Е-mailл: os196@teol.net

 расписује

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник гитаре – 1 извршилац – пуна норма на одређено вријеме до 31.12.2017. године са радним искуством у струци;

2. Наставник гитаре – 1 извршилац – 10 часова на одређено вријеме до 31.12.2017. године са радним искуством у струци;

Кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник РС" број 1/16), услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 44/17) и услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске", број 102/14) осим одредби које су у супротности са Законом.

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине

2) да је пунољетан,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем  које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

5) Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни доставити сљедећа документа:

1) пријаву за пријем у радни однос, својеручно потписану од стране кандидата,

2) увјерење о држављанству,

3) извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

4) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

5) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

6) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања  или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7) увјерење издато од  Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

8) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

10) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

11) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије се неће враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана, 21.11.2017. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања посредством Завода за запошљавање и дневним новинама "Глас Српске".

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс".

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа Школа за основно музичко образовање

Ул. Ђенерала Д. Михајловића бр.40

71 123 Источно Ново Сарајево

Тел/факс: 057/340-194

е-mail: os196@teol.net

*****************

CLUB APARTHOTEK ВУЧКО ДОО

Пословна јединица "Хотел"

Олимпијска бр. 1 71420 Јахорина, Пале, БиХ

Тел:+387 57 206-335; +387 57 206-300

е-mail;info@aparthotelvucko.com

www.aparthotelvucko.com

расписује

ОГЛАС

 

Потребни сљедећи радници за рад у Хотелу:

1.  Пекар  -  1 извршилац;

2.  Кувар  -  3  извршиоца

Пожељно радно искуство од 1 (једне) године.

Сви заинтересовани могу се јавити на број телефона 060/360-3271 или на mail адресу: ј.golijan@aparthotelvucko.com

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ "СРБИЈА"

Добровољних давалаца крви бр. 22  71420 Пале

Директор: 057/222-200, секретар 057/225-170

Факс: 057/225-161,

е-mail:ossrbija.pale@gmail.com

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник њемачког језика – 1 извршилац, 10 часова радне норме, на одређено вријеме до завршетка школске 2017/18. године.

У радни однос прима се лице са радним искуством оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 104. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 44/17) и чланом 2. и 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву (навести број телефона) и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2) Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.11.2017. године у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Србија" у Палама.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе Добровољних давалаца крви бр. 22, 71 420 Пале препорученом пошиљком или директно у школу.

***********

ЈУ ОШ "МИЛАН ИЛИЋ ЧИЧА ШУМАДИЈСКИ"

ХАН ПИЈЕСАК

Александра Карађорђевића 10, тел/факс: 057/555-210, 

е–mail: os184@skolers.net

расписује

 

КОНКУРС

за пријем радника

1. Професора разредне наставе за рад у продуженом боравку - 2 извршиоца  на пуно радно вријеме са радним искуством  и положеним стручним испитом на одређено вријеме до 30.6.2018. године

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду – ("Службени гласник РС", број:1/2016), услове прописане чланом 104. и 115. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/2017), чланом 2.  Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС", број:77/09, 86/10 и 25/14), чланом 7, 8. и 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број:102/14, 45/2016).

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс) са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном кандидати су дужни доставити сљедећу документацију за опште услове које треба да испуњавају приликом пријављивања на конкурс:

- да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству;

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (Увјерење о неосуђиваности прилаже изабрани кандидат).

Поред општих услова кандидати треба да приложе доказе о испуњавању и посебних услова конкурса:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

- увјерење о положеном стручном испиту,                                                                           

 - увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији;

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством;

Уколико кандидат прилаже копије докумената, исте морају бити овјерене.

Документација приспјела на конкурс се враћа.

 Интервјуи са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у понедјељак, 20.11.2017. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневном лист "Глас Српске".

Пријаве на конкурс доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу ЈУ Основна школа "Милан Илић Чича Шумадијски", Александра Карађорђевића број 10,  Хан Пијесак 71360.

****************

ЈУ ОШ "АЛЕКСА ШАНТИЋ"

ВОЈКОВИЋИ

Друге сарајевске бригаде 57, Тел /факс: 057/350-649

Е-mail: оs186@teol.net

расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник физичког васпитања, 16 часова - 1 извршилац,  приправник на одређено вријеме,  до 31.12.2018. године.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос прописани су Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

А) Општи услови, које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања:

         а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине,

         б) да је пунољетан,

         в) да је радно способан (љекарско увјерење се доставља по  пријему у радни однос)

         г) да није осуђиван правоснажном пресудом (увјерење тражи школа по пријему у радни однос)

Б) Посебни услови, које кандидати треба да испуњавају:

ђ) Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, у складу са Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник РС" број: 77/09 и 86/10, 25//14, 76/15) и Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број: 44/17).

Право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Г) Потребна документација

1. Уз пријаву (својеручно потписану од стране кандидата, са краћом биографијом, адресом и контакт телефоном) потребно је да кандидати доставе:

а) Документацију којом доказују испуњавање општих услова:

2.  извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

3.  увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци); 

 б) Документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

4. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у  области траженој конкурсом или еквивалент,

5. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење  издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,  за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији.

- За кандидате који се пријављују на конкурс, рачуна се укупно вријеме чекања на посао у стручној спреми траженој конкурсом, закључно са даном издавања увјерења о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената која се послије не враћају.

Пријем наставника у радни однос, вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број 102/14 и 45/16) и Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/17).

Непотпуне и неблаговремене, као  и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који  доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, у просторијама школе, обавиће се интервју 27.11.2017. године са почетком у 10 сати.

Кандидати, који испуњавају услове конкурса неће се посебно позивати на  интервју.  Ако се не појаве на заказаном интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана, од дана објављивања.

Примљени кандидат почињу са радом завршетком конкурсне процедуре.

Потребна документа са назнаком "пријава на конкурс, не отварати"- слати искључиво путем поште  на адресу школе:

ЈУ ОШ "Алекса Шантић" Војковићи

Друге сарајевске бригаде бр 57

71 214 Војковићи

***************

                                                                                                         

                                                                                                                     

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 

за пријем радника

 

I

          Јавни конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто:

1. Стручни сарадник за информатичку подршку ОЈ, на ОЈ Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1;

2. Чувар-кућни мајстор-ложач, на ОЈ Факултет физичког васпитања и спорта Пале Универзитета у Источном Сарајеву.

Број извршилаца: 1;

3. Стручни сарадник за студентска питања I и II циклус студија, на ОЈ Педагошки факултет Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву;

Број извршилаца: 1;

4. Спремачица, на ОЈ  Педагошки факултет Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву;

Број извршилаца: 1;

II

Кандидати су дужни испуњавати опште услове прописане Законом о раду, Правилником о раду Универзитета у Источном Сарајеву и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Источном Сарајеву, као и сљедеће посебне услове:

Посебни услови за радно мјесто стручни сарадник за информатичку подршку ОЈ:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, техничког смјера);

- једна година радног искуства,

- познавање оперативних система,

Посебни услови за радно мјесто чувар-кућни мајстор-ложач:

- III степен стручне спреме, КВ;

- једна година радног искуства

Посебни услови за радно мјесто стручни сарадник за студентска питања  I и II циклус студија:

- ВСС (VII степен образовања или први циклус студија 240 ECTS бодова, друштвеног смјера);

- једна година радног искуства

- познавање рада на рачунару

Посебни услови за радно мјесто спремачица:

- основна школа, НК;

- једна година радног искуства

III

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. оригинал или овјерену копију извода из матичне књиге рођених (за све позиције),

2. оригинал или овјерену копију увјерења о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине које не смије бити старије од шест мјесеци (за све позиције),

3. овјерену изјаву да кандидат није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова на Универзитету (за све позиције),

4. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе или јавне установе као резултат дисциплинске мјере (за све позиције),

5. оригинал или овјерену копију увјерења издатог од стране надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак (за све позиције),

6. овјерену копију дипломе или свједочанства о завршеној стручној спреми (за све позиције),

7. доказ о радном искуству (за све позиције),

8. доказ  о познавању рада на рачунару за позицију број 3;

9. доказ о познавању оперативних система за позицију број 1;

Након провођења конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан доставити доказ о општој здравственој способности

IV

Са кандидатима који испуњавају опште и посебне услове обавиће се тестирање и интервју.

О времену и мјесту обављања тестирања и интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

V

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат - Вука Караџића 30, 71 123 Источно Сарајево са назнаком "Пријава на Јавни конкурс за пријем радника на неодређено вријеме са назнаком радног мјеста и организационе јединице".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Документација приложена уз пријаву на конкурс неће се враћати пријављеним кандидатима.

***********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА"

РОГАТИЦА

објављује

ИСПРАВКУ КОНКУРСА

објављеног 1.11.2017. године у дневном листу "Глас Српске"

Исправка конкурса:

Умјесто:

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у понедјељак, 14.11.2017. године, у 12 часова.

Треба да стоји:

Интервју кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у уторак, 14.11.2017. године у 12 часова.

**********

ЈУ ОШ "МОКРО"

МОКРО

Тел.директор- 057/235-030; секретар-057/235-031

Е-mail: os185@skolers.org

  расписује

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Секретар школе – 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања, са радним искуством

У радни однос прима се лице са радним искуством, од најмање годину дана, оствареним на пословима за које се расписује јавни конкурс.

Изузетно право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Поред општих услова прописаних Законом о раду и чланом 7 Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број: 102/14 и 45/16) кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 129. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број: 44/17).

Општи услови које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1) Да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

2) Да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених,

3) Да је радно способан што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

5) Увјерење о неосуђиваности доставиће изабрани кандидат прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и документацију којом доказује испуњеност општих услова, потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата:

1) Диплома о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области,

2) Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) Положен стручни испит,

4) Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

5) Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, са подацима о врсти посла, степену стручне спреме и дужини оствареног радног стажа по врстама посла,

6) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије погинулог борца,

7) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) Увјерење општинског-градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Интервју са кандидатима који су благовремено доставили потпуне пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.10.2017. године у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Мокро" у Мокром.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве доставити у затвореној коверти са назнаком "Пријава на конкурс" на адресу школе Мокро б.б, 71 428 Мокро препорученом пошиљком.

                               © Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица