JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 6. 09. 2017. godine

08.09.2017 00:01 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 6.09. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JZU DOM ZDRAVLjA "SVETI SAVA" TESLIĆ

MARKA PEJIĆA 8

74 270 TESLIĆ

KONKURS

za prijem doktora medicine

 

I

- Doktor medicine.................2 (dva) izvršioca sa radom na određeno radno vrijeme do godinu dana

II

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove:

- Završen medicinski fakultet,

- Položen stručni ispit.

III

Uz prijavu na konkurs sa adresom prebivališta i brojem telefona, kandidati su dužni priložiti dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, odnosno ovjerene kopije kod nadležnog organa:

1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 6 mjeseci) koje će dostaviti izabrani kandidat u roku od 5 dana,

4. Ovjerena kopija lične karte (ne starija od 6 mjeseci),

5. Ovjerena kopija diplome o završenom fakultetu,

6. Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu,

7. Posjedovanje licence za rad doktora medicine,

8. Položen vozački ispit "B" kategorije.

IV

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

V

Prijave na konkurs sa traženom dokumentacijom, mogu se dostaviti lično na protokol uprave ili putem pošte na adresu Doma zdravlja.

****************

OPŠTINA MODRIČA

VIDOVDANSKA 1

74 480 MODRIČA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

I Na neodređeno vrijeme i to:

1. Komunalni policajac, radno mjesto četvrte kategorije 1 (jedan)  izvršilac,

II Opis poslova radnog mjesta:

Zaposleni na radnom mjestu iz tačke I podtačka 1. ima status službenika i obavlja poslove utvrđene Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Modriča.

III      Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS, odnosno BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

7. da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16).

IV      Posebni uslovi:

1) za radno mjesto iz tačke I podtačka 1:

- visoka stručna sprema, pravni, ekonomski, saobraćajni i građevinski fakultet, prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,

- najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,

- položen stručni ispit za rad u organu uprave,

- poznavanje rada na računaru.

Kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u organu uprave može se primiti na rad, s tim da je dužan isti položiti u roku šest mjeseci od dana zaposlenja. Ukoliko ne položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, prestaje mu radni odnos. 

V       Potrebna dokumenta i postupak izbora:

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu "Prijava na javni konkurs" (obrazac broj 1.), koji je dostupan na internet stranici opštine Modriča ili internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, a isti se može preuzeti i lično u šalter sali Opštinske uprave Modriča. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, a izjava da kandidat:

1. nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX tačka 1. Ustava BiH,

2. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa i

4. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, sastavni je dio prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže:

1. fotokopiju diplome o završenom fakultetu, (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi. Ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje),

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 mjeseci od dana zaposlenja položiti stručni ispit,

3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo) i

4. ispravu-dokaz da poznaje rad na računaru (ako kandidat nema dokaz o poznavanju rada na računaru vrši se provjera od strane stručne komisije opštinske uprave, prije obavljenog intervjua).

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove konkursa, Konkursna komisija obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji iz tačke V, stav 1. podtačka 2. i ovjerenu pismenu izjavu za podtačke 1, 3. i 4. Javnog konkursa, kao i rodni list i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi naprijed navedene dokaze ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

VI      Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske". Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte, na adresu opštine sa naznakom "Prijava na konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi" i naznakom za koje radno mjesto i broj pozicije.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Olga Subotić, kontakt telefon: 053/810-511 lokal 181.

****************

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" VELIKA BUKOVICA

74 213 VELIKA BUKOVICA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Predmet

Na osnovu člana 136. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Školski odbor JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi Republike Srpske, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj bira se na period od 4 (četiri) godine. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata  sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkurs

Za direktora JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, grad Doboj može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH/RS, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole i to:

1. Opšti uslovi:

*Da ima opštu sposobnost za rad,

*Da je državljanin BiH/RS,

*Da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

Ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i ispunjava uslove iz člana 177. Stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1 ovog stava.

Nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V - Potrebna dokumentacija:

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

kratku biografiju sa podacima o kretnju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent, dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina).

Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen, ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci), uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato kod nadležnog suda, uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem radu.

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starije od šest mjeseci).

VI - Rok za učešće na konkurs i način dostavljanja prijave:

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovne škole "Milan Rakić" Bukovica Velika", 74213 Velika Bukovica. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

VII - Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora škole u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi.

*********

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VUKOSAVLjE

MUSE ĆAZIMA ĆATIĆA 155

74 470 VUKOSAVLjE

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika

1. Diplomirani pravnik, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršilac.

2. Opšti uslovi

1. Da je državljanin BiH,

2. Da je stariji od 18 godina,

3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

3. Posebni uslovi

1. Visoka stručna sprema - VII stepen u trajanju od četiri godine ili visoko obrazovanje sa ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent, završen pravni fakultet i stečeno zvanje diplomirani pravnik;

2. Da kandidat nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne godine dana ili više u struci nakon diplomiranja.

Pravo prijave imaju kandidati starosti do 30 godina koji su prijavljeni na evidenciju zavoda za zapošljavanje prije raspisivanja javnog poziva, u skladu sa Projektom podrške sticanju radnog iskustva mladih sa VSS u statusu pripravnika

4. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu, kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kandidat je dužan priložiti:

1. fotokopiju lične karte,

2. uvjerenje o državljanstvu,

3. fotokopiju diplome o stručnoj spremi,

4. kopiju radne knjižice ili potvrdu/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je datum sticanja visoke školske spreme stariji od jedne (1) godine, kandidati su dužni dostaviti dokaz da nemaju ostvaren staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne godine ili više) i

5. ovjerenu izjavu u pisanoj formi da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Sa svim kandidatima, koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, obaviće se obavezni intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

          Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za provođenje Javnog konkursa, dužan je u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja od strane Komisije, dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj kopiji, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

5. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Tekst Javnog konkursa dostupan je u JU Centar za socijalni rad Vukosavlje.

O rezultatima Javnog konkursa svi kandidati će biti pismeno obaviješteni.

Konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske" i na oglasnoj tabli JU Centar za socijalni rad Vukosavlje.

          Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte ili lično, u zatvorenoj koverti, na adresu Centra sa naznakom: "Prijava na Javni konkurs za prijem pripravnika-ne otvaraj".

********

JU OŠ "STEVAN DUŠANIĆ" PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta nastavnika

1.       Nastavnik hemije, 1 izvršilac - pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine na 8 časova

2.       Nastavnik demokratije, 1 izvršilac - pripravnik na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine na 3 časa

3.       Nastavnik razredne nastave, 1 izvršilac - sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom najmanje do godinu dana, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.

I - Uslovi konkursa

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH,

b) da je punoljetan,

v) da je radno sposoban što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo onaj kandidat koji bude bio izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti Škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Za navedeno radno mjesto pod navedenim rednim brojem (3) potrebno je radno iskustvo u struci u trajanju najmanje 12 mjeseci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, a pravo učešća imaju i lica iz člana 104. Stav (6) Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zakona RS.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

II - Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

1. izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja,

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za nastavnika razredne nastave)

6. uvjerenje o radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca (za nastavnika razredne nastave)

7.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

III – Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

IV - Adresa dostavljanja prijava

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu ili neposredno u kancelariju Škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "Prijava na konkurs – komisiji za izbor nastavnika - NE OTVARATI"

V - Intervju

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, intervju će se održati dana (petak) 15.9.2017. godine u 12 časova u prostorijama Centralne škole u Pribiniću. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko ne pristupe u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od svoje prijave.

VI - Napomena:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

**************

JU OŠ "SVETI SAVA" BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

 

1. Voditelj produženog boravka

- 1 izvršilac, puna nastavna norma, rad u produženom boravku učenika, radnik sa iskustvom, do povratka radnice sa bolovanja i to najduže do 31.12.2017. godine

Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17),

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 19.9.2017. god. sa početkom u 11.15 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa naznakom – "prijava na konkurs, ne otvarati", slati na adresu škole.

*********

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Nastavnik/profesor hemije - 6 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, pripravnik – 1 izvršilac.

2. Nastavnik/profesor ruskog jezika - 2 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

3. Nastavnik/profesor istorije - 12 časova na neodređeno vrijeme, pripravnik – 1 izvršilac

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti, koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu – za traženo zanimanje - prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

- radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana, nakon sticanja zvanja propisanog za obavljanje poslova nastavnika određene struke, na poslovima u vaspitno-obrazovnom procesu (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom)

- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom)

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji):

1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja, ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom i položenim stručnim ispitom)

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za lica koja se nalaze na evidenciji

5. uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen (ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom),

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i iste neće biti vraćene kandidatima.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 19.9.2017. godine. u 10 časova u prostorijama škole. Za kandidata koji se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

**************

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" SJENINA RIJEKA

SJENINA RIJEKA BB

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

- Profesor razredne nastave - PO Paležnica Gornja - pripravnik, na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja,

- Profesor razredne nastave - PO Sjenina - lice sa radnim iskustvom, i položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do povratka radnice sa trudničkog bolovanja,

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

- Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovanom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

1. Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

- Biografiju,

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

- Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

- Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

- Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobe sa iskustvom,

- Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

- Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Sva potrebna Uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 102/14 i 45/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je (8) dana od dana objavljivanja.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora škole.

Dana 18.9.2017. godine (ponedjeljak) u 8 časova održaće se intervju.

5. Napomene

Škola će pismenim putem na Email adresi obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

***************

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Voditelj produženog boravka - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018. godini - puno radno vrijeme

- sa položenim stručnim ispitom,                                                            - 1 izvršilac -

2. Voditelj poduženog boravka - na određeno vrijeme do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018. godini - pola radnog vremena      

- sa položenim stručnim ispitom,                                                               - 1 izvršilac -

1. Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole, u Doboju u utorak, 19.9.2017. godine, u 9 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu škole uz naznaku "PRIJAVA NA OGLAS" - navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

*****************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Profesor italijanskog jezika - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2018, 11 časova sa iskustvom (položen stručni ispit)

Uslovi konkursa

(1)     Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

2) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim

(2) uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokazu o opštim uslovima potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje a koja podrazumijeva:

1) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

2) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

5) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8) uvjerenje Opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

1. Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

2. Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI".

3. Intervju i testiranje:

Testiranje kandidata obaviće se dana 18.9.2017. godine u 8 časova, a intervju u 10 časova u prostorijama JU OŠ "Dositej Obradović" Blatnica.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

4.       Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

***********

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Jednog diplomiranog psihologa ili jednog profesora psihologije sa položenim stručnim ispitom i jednom godinom iskustva za 4 časa sedmično, za rad na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine.

Opšti i posebni uslovi za kandidata

1. Da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem; 

5. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Da ima iskustva u radu na poslovima u traženom zanimanju u trajanju od najmanje jedne godine.

6. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Da ima položen stručni ispit.

Potrebna dokumenta

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačke 1 potrebno je dostaviti isprave na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8.  Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama škole dana, 19.9.2017. godine, u 13 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS".

***********

JU "MEDICINSKA ŠKOLA" DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos u školskoj

2017/2018. godini

1. Bibliotekar, sa radnim iskustvom, na neodređeno vrijeme .......1 izvršilac.

2. Doktor specijalista hirurgije, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do 30.6.2018. godine, 6 časova sedmično .............................................1 izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

Uz potpisanu prijavu kandidat je dužan dostaviti:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad vaspitno-obrazovnom procesu,

7. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

9. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti "za konkurs", za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se u ponedjeljak, 18.9.2017. godine, u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica