ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6. 09. 2017. године

08.09.2017 00:01 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 6.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ САВА" ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

КОНКУРС

за пријем доктора медицине

 

I

- Доктор медицине.................2 (два) извршиоца са радом на одређено радно вријеме до годину дана

II

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- Завршен медицински факултет,

- Положен стручни испит.

III

Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни приложити доказ о испуњавању општих и посебних услова, односно овјерене копије код надлежног органа:

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) које ће доставити изабрани кандидат у року од 5 дана,

4. Овјерена копија личне карте (не старија од 6 мјесеци),

5. Овјерена копија дипломе о завршеном факултету,

6. Овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту,

7. Посједовање лиценце за рад доктора медицине,

8. Положен возачки испит "Б" категорије.

IV

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

V

Пријаве на конкурс са траженом документацијом, могу се доставити лично на протокол управе или путем поште на адресу Дома здравља.

****************

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I На неодређено вријеме и то:

1. Комунални полицајац, радно мјесто четврте категорије 1 (један)  извршилац,

II Опис послова радног мјеста:

Запослени на радном мјесту из тачке И подтачка 1. има статус службеника и обавља послове утврђене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Модрича.

III      Општи услови:

1. да је држављанин РС, односно БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,

6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

7. да не постоји неспојивост и сукоб интереса у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број: 97/16).

IV      Посебни услови:

1) за радно мјесто из тачке I подтачка 1:

- висока стручна спрема, правни, економски, саобраћајни и грађевински факултет, први циклус студија са најмање 240 ECTS бодова,

- најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,

- положен стручни испит за рад у органу управе,

- познавање рада на рачунару.

Кандидат који нема положен стручни испит за рад у органу управе може се примити на рад, с тим да је дужан исти положити у року шест мјесеци од дана запослења. Уколико не положи стручни испит у року од шест мјесеци од дана запослења, престаје му радни однос. 

V       Потребна документа и поступак избора:

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу "Пријава на јавни конкурс" (образац број 1.), који је доступан на интернет страници општине Модрича или интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, а исти се може преузети и лично у шалтер сали Општинске управе Модрича. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству РС, односно БиХ, а изјава да кандидат:

1. није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX тачка 1. Устава БиХ,

2. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса и

4. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе, саставни је дио пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже:

1. фотокопију дипломе о завршеном факултету, (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје),

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органу управе или изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од 6 мјесеци од дана запослења положити стручни испит,

3. исправа којом се доказује радно искуство у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и

4. исправу-доказ да познаје рад на рачунару (ако кандидат нема доказ о познавању рада на рачунару врши се провјера од стране стручне комисије општинске управе, прије обављеног интервјуа).

(3) Са кандидатима који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса, Конкурсна комисија обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији из тачке В, став 1. подтачка 2. и овјерену писмену изјаву за подтачке 1, 3. и 4. Јавног конкурса, као и родни лист и увјерење о здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави напријед наведене доказе или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави горе наведене доказе о испуњавању општих и посебних услова и одговарајуће овјерене изјаве.

VI      Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Јавни конкурс ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу општине са назнаком "Пријава на конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Општинској управи" и назнаком за које радно мјесто и број позиције.

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Олга Суботић, контакт телефон: 053/810-511 локал 181.

****************

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Предмет

На основу члана 136. Закона о основном васпитању и образовању Школски одбор ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади Републике Српске, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој бира се на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата  са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурс

За директора ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ/РС, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

*Да има општу способност за рад,

*Да је држављанин БиХ/РС,

*Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и испуњава услове из члана 177. Став 1. Закона о основном васпитању и образовању, има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1 овог става.

Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, да има предложен програм рада и да се истиче у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

кратку биографију са подацима о кретњу у струци и до сада оствареним резултатима у раду, извод из матичне књиге рођених, увјерење о држављанству, доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент, доказ односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година).

Препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен, љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци), увјерење да се против њега не води кривични поступак издато код надлежног суда, увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем раду.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису (не старије од шест мјесеци).

VI - Рок за учешће на конкурс и начин достављања пријаве:

Пријаве се у затвореним ковертама могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Буковица Велика", 74213 Велика Буковица. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

VII - Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора школе у року од 8 (осам) дана од дана достављања рјешења школи.

*********

ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ВУКОСАВЉЕ

МУСЕ ЋАЗИМА ЋАТИЋА 155

74 470 ВУКОСАВЉЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника

1. Дипломирани правник, на одређено вријеме у трајању од 12 мјесеци – 1 извршилац.

2. Општи услови

1. Да је држављанин БиХ,

2. Да је старији од 18 година,

3. Да има општу здравствену способност,

4. Да се против њега не води кривични поступак.

3. Посебни услови

1. Висока стручна спрема - VII степен у трајању од четири године или високо образовање са остварених 240 ECTS бодова или еквивалент, завршен правни факултет и стечено звање дипломирани правник;

2. Да кандидат нема остварен радни стаж у трајању од једне године дана или више у струци након дипломирања.

Право пријаве имају кандидати старости до 30 година који су пријављени на евиденцију завода за запошљавање прије расписивања јавног позива, у складу са Пројектом подршке стицању радног искуства младих са ВСС у статусу приправника

4. Потребна документација

Уз пријаву, као доказ о испуњавању општих и посебних услова, кандидат је дужан приложити:

1. фотокопију личне карте,

2. увјерење о држављанству,

3. фотокопију дипломе о стручној спреми,

4. копију радне књижице или потврду/увјерење Завода за запошљавање (уколико је датум стицања високе школске спреме старији од једне (1) године, кандидати су дужни доставити доказ да немају остварен стаж након стицања високе стручне спреме у трајању од једне године или више) и

5. овјерену изјаву у писаној форми да се против њега не води кривични поступак.

Са свим кандидатима, који буду испуњавали услове Јавног конкурса, обавиће се обавезни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

          Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије за провођење Јавног конкурса, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења од стране Комисије, доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији, као и увјерење о општој здравственој способности.

5. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Текст Јавног конкурса доступан је у ЈУ Центар за социјални рад Вукосавље.

О резултатима Јавног конкурса сви кандидати ће бити писмено обавијештени.

Конкурс ће бити објављен у дневним новинама "Глас Српске" и на огласној табли ЈУ Центар за социјални рад Вукосавље.

          Пријаве са потребном документацијом доставити путем поште или лично, у затвореној коверти, на адресу Центра са назнаком: "Пријава на Јавни конкурс за пријем приправника-не отварај".

********

ЈУ ОШ "СТЕВАН ДУШАНИЋ" ПРИБИНИЋ

74 276 ПРИБИНИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста наставника

1.       Наставник хемије, 1 извршилац - приправник на одређено вријеме до 31.8.2018. године на 8 часова

2.       Наставник демократије, 1 извршилац - приправник на одређено вријеме до 31.8.2018. године на 3 часа

3.       Наставник разредне наставе, 1 извршилац - са положеним стручним испитом и радним искуством најмање до годину дана, на одређено вријеме до 31.8.2018. године.

I - Услови конкурса

Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ,

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само онај кандидат који буде био изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити Школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

За наведено радно мјесто под наведеним редним бројем (3) потребно је радно искуство у струци у трајању најмање 12 мјесеци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, а право учешћа имају и лица из члана 104. Став (6) Закона о основном образовању и васпитању закона РС.

Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу закона о основном васпитању и образовању Републике Српске испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

II - Документација која се прилаже уз пријаву

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

1. извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања,

2. увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

5. увјерење о положеном стручном испиту (за наставника разредне наставе)

6. увјерење о радном искуству издато од ранијег послодавца (за наставника разредне наставе)

7.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

III – Рок за подношење пријава

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

IV - Адреса достављања пријава

Пријаве са прилозима се достављају на адресу или непосредно у канцеларију Школе у затвореној коверти уз назнаку "Пријава на конкурс – комисији за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ"

V - Интервју

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, интервју ће се одржати дана (петак) 15.9.2017. године у 12 часова у просторијама Централне школе у Прибинићу. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико не приступе у заказано вријеме сматраће се да су одустали од своје пријаве.

VI - Напомена:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од 8 дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

**************

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

 

1. Водитељ продуженог боравка

- 1 извршилац, пуна наставна норма, рад у продуженом боравку ученика, радник са искуством, до повратка раднице са боловања и то најдуже до 31.12.2017. године

Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17),

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити 19.9.2017. год. са почетком у 11.15 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са назнаком – "пријава на конкурс, не отварати", слати на адресу школе.

*********

ЈУ ОШ "ЛИЈЕШЋЕ" БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

 

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник/професор хемије - 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, приправник – 1 извршилац.

2. Наставник/професор руског језика - 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

3. Наставник/професор историје - 12 часова на неодређено вријеме, приправник – 1 извршилац

Општи услови:

1) да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа)

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему – за тражено занимање - према Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

- радно искуство у трајању од најмање годину дана, након стицања звања прописаног за обављање послова наставника одређене струке, на пословима у васпитно-образовном процесу (уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством)

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу (уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом)

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедеће документе (у оригиналу или овјереној копији):

1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством и положеним стручним испитом)

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених за лица која се налазе на евиденцији

5. увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен (уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством),

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије докумената (не старије од 6 мјесеци) и исте неће бити враћене кандидатима.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити 19.9.2017. године. у 10 часова у просторијама школе. За кандидата који се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

**************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" СЈЕНИНА РИЈЕКА

СЈЕНИНА РИЈЕКА ББ

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

- Професор разредне наставе - ПО Палежница Горња - приправник, на одређено вријеме до повратка раднице са трудничког боловања,

- Професор разредне наставе - ПО Сјенина - лице са радним искуством, и положеним стручним испитом, на одређено вријеме до повратка раднице са трудничког боловања,

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС,

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је старији од 18 година.

Посебни услови:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима.

- Услови за учешће на конкурсу

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о основаном васпитању и образовању и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

1. Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз потписану пријаву доставити овјерене копије свих докумената:

- Биографију,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Доказ о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о дужини радног стажу у струци, издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види: врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење да се не води кривични поступак,

- Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

- Увјерење о положеном стручном испиту за особе са искуством,

- Просјек оцјена који је кандидат остварио током студирања,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и то:

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

- увјерење о неосуђиваности (школа ће службеним путем прибавити за кандидата који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа);

- Сва потребна Увјерења предвиђена Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 102/14 и 45/16).

Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора затражиће школа само за кандидата који буде изабран путем конкурса прије заснивања радног односа.

2. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са Емаил адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је (8) дана од дана објављивања.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити на интервју, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране директора школе.

Дана 18.9.2017. године (понедјељак) у 8 часова одржаће се интервју.

5. Напомене

Школа ће писменим путем на Емаил адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***************

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Водитељ продуженог боравка - на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2017/2018. години - пуно радно вријеме

- са положеним стручним испитом,                                                            - 1 извршилац -

2. Водитељ подуженог боравка - на одређено вријеме до краја наставног процеса у школској 2017/2018. години - пола радног времена      

- са положеним стручним испитом,                                                               - 1 извршилац -

1. Општи услови:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијем од 6 мјесеци,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса ће се обавити у просторијама школе, у Добоју у уторак, 19.9.2017. године, у 9 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на оглас. Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу школе уз назнаку "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" - навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

*****************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Професор италијанског језика - 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2018, 11 часова са искуством (положен стручни испит)

Услови конкурса

(1)     Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

2) да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним

(2) увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву и доказу о општим условима потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документација на основу које се врши бодовање а која подразумијева:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

4) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење Општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

1. Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

2. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ".

3. Интервју и тестирање:

Тестирање кандидата обавиће се дана 18.9.2017. године у 8 часова, а интервју у 10 часова у просторијама ЈУ ОШ "Доситеј Обрадовић" Блатница.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

4.       Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

***********

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Једног дипломираног психолога или једног професора психологије са положеним стручним испитом и једном годином искуства за 4 часа седмично, за рад на одређено вријеме до 31.8.2018. године.

Општи и посебни услови за кандидата

1. Да је држављанин РС или БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем; 

5. За радно мјесто под редним бројем 1: Да има искуства у раду на пословима у траженом занимању у трајању од најмање једне године.

6. За радно мјесто под редним бројем 1: Да има положен стручни испит.

Потребна документа

Уз потписану пријаву и документацију из тачке 1 потребно је доставити исправе на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање, и то:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

2. Увјерење о положеном стручном испиту;

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

4. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7. Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

8.  Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко–инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата Школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се у просторијама школе дана, 19.9.2017. године, у 13 часова.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на истима, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. 

Конкурс остаје отворен седам (7) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС".

***********

ЈУ "МЕДИЦИНСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ПОП ЉУБИНА 31

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос у школској

2017/2018. години

1. Библиотекар, са радним искуством, на неодређено вријеме .......1 извршилац.

2. Доктор специјалиста хирургије, са радним искуством, на одређено вријеме, до 30.6.2018. године, 6 часова седмично .............................................1 извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима које не може бити старује од шест мјесеци, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. увјерење о положеном стручном испиту за рад васпитно-образовном процесу,

7. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

9. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, у затвореној коверти на којој је потребно назначити "за конкурс", за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се у понедјељак, 18.9.2017. године, у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица