JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 29. 11. 2017. godine

01.12.2017 00:19 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 29.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ „ALEKSA ŠANTIĆ“ VUKOSAVLjE

OMLADINSKA BR. 3

74 470 VUKOSAVLjE

ODLUKA

O RASPISIVANjU KONKURSA

1. Profesor razredne nastave

- 1 izvršilac, u PŠ u Gnionici, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.11.2018. godine, sa radnim iskustvom -

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom i vaspitnom obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Na konkurs dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog staža;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole dana 12.12.2017. godine u 12 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole.

*********

JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ BLATNICA

74 275 BLATNICA

ODLUKA

o poništenju konkursa

1. Poništava se raspisani javni konkurs broj 390/17 od 6.11.2017. godine       objavljen u dnevnom listu „Glasu Srpske“ dana srijeda 8.11.2017.

- Profesor demokratije – 1 izvršilac, 3 časa na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (završen fakultet sociologija, filozofija)

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Razlog za poništenje konkursa su tehnička greška.

Odluku objaviti u dnevnom listu „Glas Srpske“ putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

*************

JU OŠ „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Profesor demokratije i ljudskih prava - 1 izvršilac, 3 časa na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (završen fakultet sociologija, filozofija)

1. Uslovi konkursa

1.1. Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom  procesu,

g) izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

đ) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od 3 mjeseca),

e)       uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1.   Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3. Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

4. Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu škole, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku „prijava na konkurs - komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI“.

5. Intervju:

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 11.12.2017. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

*******************

JU OŠ „SVETI SAVA“ KAKMUŽ

KAKMUŽ – BARE I

74 317 PETROVO

KONKURS

za sljedeće upražnjeno radno mjesto u školi

1. Nastavnik/profesor engleskog jezika - 8 časova u područnom odjeljenju Karanovac, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa porodiljskog odsustva, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom - 1 izvršilac

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Poslove nastavnika/profesora engleskog jezika može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu i zvanje:

1) Profesor engleskog jezika i književnosti ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je engleski jezik samostalan ili ravnopravan predmet,

2) Nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa engleski jezik i književnost ili drugu dvopredmetnu grupu u kojoj je engleski jezik upisan u diplomi o završenoj višoj školi,

3) Nastavnik koji ima završen četvorosemestralni studij za dopunsko obrazovanje iz engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10.    uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen,

11.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 8.12.2017. godine, u 12.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom oglasu o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom „za konkurs“.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica