JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28. 02. 2018. godine

02.03.2018 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 28.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

                   

JU SREDNjOŠKOLSKI CENTAR PALE 

NjEGOŠEVA BR. 7, Pale Telefon (57) 223-001, Faks: 223-118

E-Mail skolasrednja@gmail.com

Web:www.sscpale.org

 raspisuje

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Profesor fizike, 10 časova, na određeno vrijeme najdalje do 28.2.2019. godine, pripravnik, 1 izvršilac;

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji osim  uslova propisanih Zakonom o radu ("Službeni glasnik RS", broj: 1/16) ispunjavaju i sljedeće uslove:

• Ima odgovarajući nivo obrazovanja-završen prvi ciklus studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova i zvanje propisano Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Službeni glasnik RS", broj: 29/12, 80/14 i 83/15).

• Ima ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

• Nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

Uz  prijavu (potpisanu od strane kandidata) za navedeni konkurs kandidati su dužni priložiti:

1. uvjerenje o državljanstvu;

2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

3. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

4. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

5. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji;

Uvjerenje da lice nije pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv, dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti) - zatražiće Škola za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidat koji bude izabran na konkursu, prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje nije starije od šest mjeseci.

Rok za dostavljanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Intervju i testiranje će se obaviti 12.3.2018. godine u 10 časova sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od  prijave na konkurs.

Sve kopije dokumenata treba da budu ovjerene. Dostavljena dokumentacija se neće vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave slati na adresu:

JU Srednjoškolski centar Pale

Ul. Njegoševa broj 7, 

71420 Pale, sa naznakom "Za konkurs".

Kontakt telefon: 057/223-001.                       

                   *************************                    

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ"

ISTOČNA ILIDžA

Banović Strahinje 8, telefon: 057/318 – 896,

faks: 057/318 – 895,

e-mail: os188@skolers.org

raspisuje

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

Opis radnog mjesta

1. Nastavnik likovne kulture – 1 izvršilac sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova redovne nastave, na neodređeno vrijeme.

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka j) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 44/17) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz prijavu svojeručno potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, pored dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 102/14 i 45/16):

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulih boraca;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca;

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se dana, 14.03.2018. godine, u 12 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prijava na konkurs".

JU Osnovna škola "Petar Petrović Njegoš"Istočna Ilidža

Banović Strahinje 8

71123 Istočno Sarajevo

**********

JU SŠC "VASILIJE OSTROŠKI"

SOKOLAC

 raspisuje 

KONKURS

 za prijem  radnika u radni odnos

Opis radnog mjesta

1. Profesor Osnova preduzetništva (2 časa) na određeno radno vrijeme do 14.6.2018. godine, sa položenim stručnim ispitom  – jedan izvršilac.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati kako opšte uslove predviđene Zakonom o radu  ("Službeni glasnik Republike Srpske" br 1/16), tako i posebne uslove u skladu sa članom 76. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim stručnim i srednjim tehničkim školama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 29/12 i br. 83/15) i Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u gimnaziji ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 34/15 i br. 83/15):

Uz potpisanu prijavu na raspisani konkurs sa biografijom kandidati treba da dostave sljedeće dokumente o ispunjenosti opštih i posebnih uslova:

Opšti uslovi:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs, kandidati treba da dostave dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima, i to:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova ili ekvivalent;

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad  u vaspitno-obrazovnom procesu;

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

ž) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

Za  sve  kandidate  koji ispunjavaju  gore  navedene uslove  testiranje i intervju biće održan  dana, 14.03.2018. godine,  u 11 časova u  prostorijama JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" u Sokocu.

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave na konkurs slati na adresu ili lično dostaviti: JU Srednjoškolski centar "Vasilije Ostroški" Sokolac, ulica Omladinska br. 2. Na koverti obavezno naznačiti "PRIJAVA NA KONKURS", a dodatne informacije mogu se dobiti na br.telefona: 057/400-682 ili 057/400-670.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

***********

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

 objavljuje

 KONKURS

Organizaciona jedinica: Ekonomski fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast Poslovno pravo i pravo društava ..........…………………....................................………...............................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Organizaciona jedinica: Tehnološki fakultet Zvornik

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija........................................................................................................1 izvršilac

Karakaj bb, 75 400 Zvornik

Organizaciona jedinica: Muzička akademija Istočno Sarajevo

1. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), Teorijsko-umjetnička grupa predmeta ...................................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), Teorijsko-umjetnička grupa predmeta ..................................................................................................1 izvršilac

3. Za izbor u zvanje vanrednog profesora ili docenta za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost (stvaralaštvo – svi oblici stvaralaštva), grupa predmeta Solo pjevanje.......1 izvršilac

Vuka  Karadžića 30, 71 123 Istočno Sarajevo

Organizaciona jedinica: Pedagoški fakultet Bijeljina

1. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Biljne nauke, botanika .................................................................................................................1 izvršilac

Semberskih ratara bb, 76 300 Bijeljina

Organizaciona jedinica: Pravni fakultet Pale

1. Za izbor u zvanje redovnog ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Međunarodno pravo......................................................................................1 izvršilac

2. Za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija.......................................................................................................1 izvršilac

Alekse Šantića 3, 71 420 Pale

Kandidati moraju da ispunjavaju opšte  uslove predviđene Zakonom o radu i posebne uslove utvrđene čl. 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:

-  ovjerene kopije diploma o stečenoj visokoj spremi i magistraturi, odnosno dokaz o završenom drugom ciklusu studija (za izbor u  zvanje višeg asistenta) i ovjerenu kopiju doktorske diplome (za izbor u nastavna zvanja),

- izvod iz matične knjige rođenih,

- dokaz o izboru u zvanje (ako je ranije biran),

- kratku biografiju i bibliografiju kao i dokaze o ispunjenosti uslova za izbor u  zvanje u koje se bira u skladu sa članovima 77, 78. i 87. Zakona o visokom obrazovanju, kao i po jedan primjerak svega navedenog u bibliografiji.

Sa kandidatima koji su podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave na konkurs biće obavljen intervju.

Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adrese organizacionih jedinica.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.   © Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica