JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 28. 02. 2018. godine

02.03.2018 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 28.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" BUKOVICA VELIKA

74 213 BUKOVICA VELIKA

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

2. Profesor/nastavnik istorije - pripravnik - 1 izvršilac - 8 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa funkcije.

3. Profesor/nastavnik informatike - 1 izvršilac - 10 časova na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104, 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu i

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

Potrebna dokumentacija:

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata ne starije od šest mjeseci:

*        Uvjerenje o državljanstvu,

*        Izvod iz matične knjige rođenih,

*        Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

*        Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

*        Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

*        Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

*        Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

* Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

* Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiće škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave:

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sledeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola "Milan Rakić", Bukovica Velika 74213 Velika Bukovica, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervju i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora. Ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati sa položenim stručnim ispitom razmatraće se i pripravnici.

Dana, 13.3.2018. godine, u 10 časova održaće se intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

*******************

JU OŠ "MILAN RAKIĆ" BUKOVICA VELIKA

74 213 BUKOVICA VELIKA

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora škole

I - Predmet

Na osnovu člana 136. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Školski odbor JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika.

II - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima. Za svoj rad odgovara Vladi RS, Školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovoran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i Statutom škole.

III - Mandat

Direktor JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, bira se na period od 4 (četiri) godine.

Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

IV - Uslovi za učešće na konkursu

− Za direktora JU OŠ "Milan Rakić" Bukovica Velika, može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom BiH i RS, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Statutom škole, i to:

1. Opšti uslovi:

− Da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

− Da je državljanin BiH/RS,

− Da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

− ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i ispunjava uslove iz člana 177. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

− ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava,

− nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

− da ima predložen program rada i da se ističe u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

V - Potrebna dokumentacija

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati su dužni da prilože:

− Kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu,

− Izvod iz matične knjige rođenih,

− Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

− Dokaz odnosno diploma o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalent,

− Dokaz odnosno uvjerenje o dužini radnog iskustva na mjestu stručnog saradnika ili nastavnika na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome (najmanje pet godina),

− Preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

− Ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima (ne starije od šest mjeseci),

− Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

− Prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

− Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starije od šest mjeseci).

VI - Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave se u zatvorenim kovertama mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom "Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Osnovna škola "Milan Rakić" Bukovica Velika".

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

VII - Napomene

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o rješenju o izboru i imenovanju direktora škole u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja rješenja školi. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

*************

JU OŠ "SVETI SAVA" MODRIČA

CARA LAZARA 29

74 480 MODRIČA

KONKURS

za izbor direktora škole

         Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole u skladu sa pozitivno-pravnim propisima.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Za svoj rad direktor odgovara Vladi, Školskom odboru i ministru.

Direktora škole imenuje Vlada na prijedlog ministra.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja na dužnost.

Opšti i posebni uslovi za imenovanje direktora škole su:

Za direktora JU OŠ "Sveti Sava" Modriča može da bude izabrano lice koje ispunjava sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin BiH;

2. da je punoljetan;

3. da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

Posebni uslovi:

1. da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2. da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

3. da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

4. ima predložen program rada i ističe se u realizaciji ili organizaciji vaspitno-obrazovnog procesa u školi.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu na konkurs dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. izvod iz matične knjige rođenih;

2. uvjerenje o državljanstvu;

3. diplomu o završenoj stručnoj spremi;

4. potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

5. ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima;

6. uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda;

7. prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu;

8. preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen;

9. kratku biografiju sa podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima u radu.

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora Škola će zatražiti službenim putem od nadležnog CJB za izabranog kandidata po Instrukciji Ministarstva prosvjete i kulture broj: 07.020/610-17/10 od 26.1.2010.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže uz prijavu na konkurs moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima.

Školski odbor će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Školski odbor će pisanim putem obavijestiti sve učesnike konkursa o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog Ministarstva.

Prijave sa potrebnim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor direktora škole".

******

JU OŠ "OZREN" DONjA PAKLENICA

74 255 DONjA PAKLENICA

ODLUKA

o poništenju konkursa

 

I

Poništava se konkurs za prijem u radni odnos profesora tehničkog obrazovanja, na određeno vrijeme - 4 časa redovne nastave, objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" dana 7. februara 2018. godine, iz materijalno-pravnih razloga.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u dnevnom listu "Glas Srpske".

************

PREDŠKOLSKA USTANOVA "MALA INDUSTRIJA" DOBOJ

VOJVODE MIŠIĆA 72

74 000 DOBOJ

OGLAS

za prijem radnika

Predškolskoj ustanovi "Mala industrija" Doboj zbog otvaranja novog objekta potrebni vaspitač, pedagog, psiholog i profesor razredne nastave. Prijave slati na mejl ustanove: malaindustrijaŽgmail.com ili se obratiti na kontakt telefon 065 791 730.

*************

"BETON-PROMET" DOO VRANjAK

74 488 VRANjAK

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

"Beton-promet" d.o.o. Vranjak raspisuje konkurs za prijem pet radnika u radni odnos od 1.3.2018. godine.

Na mjestima izvršioca:

      4 radnika u proizvodnji,

      1 radnik - vozač "C" kategorije.

Sve detaljne informacije možete dobiti na broj telefona 053/871-324.

**********

JU OŠ "SUTJESKA" MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 2

74 480 MODRIČA

KONKURS

na upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac,

2. Nastavnik demokratije, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 6 časova - do 30.6.2018. godine, 1 izvršilac,

3. Nastavnik matematike, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do povratka radnika sa bolovanja, 1 izvršilac,

4. Pedagog škole, na određeno vrijeme, bez iskustva - pripravnik, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja, 1 izvršilac.

Opšte uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban što dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata a to su:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kome je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme,

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za lica za koja se traži iskustvo i položen stručni ispit,

U skladu sa članom 104. Stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju pravo učešća imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim zakonom,

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima slati poštom na adresu škole ili lično svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koji su dostavili potpune i blagovremene prijave intervju će se obaviti u prostorijama škole dana, 13.3.2018. godine (utorak), sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatima.

**************

JU "STRUČNA I TEHNIČKA ŠKOLA" DERVENTA

SVETOG SAVE BB

74 400 DERVENTA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti - 19 časova,

- sa radnim iskustvom (položen stručni ispit za rad u nastavi),

- na određeno vrijeme (do povratka radnika sa porodiljskog odsustva) –

Broj izvršilaca 1.

2. Uslovi za učešće na konkursu

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH i RS, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova kandidati moraju da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima za prijem radnika u radni odnos u srednjoj školi.

3. Potrebna dokumentacija

Kandidati uz prijavu (u prijavi obavezno navesti adresu i broj telefona) na javni konkurs dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i to:

- Uvjerenje o državljanstvu,

- Izvod iz matične knjige rođenih,

- Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci (prilaže samo onaj kandidat koji bude izabran, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa),

- Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedene dokumentacije kandidati dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prema odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi, i to:

- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

4. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijava

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor. Intervju sa kandidatima i testiranje će se održati dana, 15.3.2018. godine, u 9 časova, u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

5. Napomene

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

********************

"ELTIG" DOO DOBOJ

KARAĐORĐEVA 39

74 000 DOBOJ

OGLAS

za prijem u radni odnos

1. Električar - elektroenergetski smjer ili automatika

Uslovi:

- SSS (III ili IV stepen) elektrotehničke škole,

- radno iskustvo iz oblasti elektroenergetike, automatike i upravljanja,

- poznavanje i čitanje elektro šema, šemiranje ormara i sl.,

- vozačka dozvola B, C ili E kategorije.

Za prijavu potrebno dostaviti CV sa slikom, ličnim podacima, kratkom biografijom i prethodnim radnim iskustvom.

Prijave se dostavljaju lično na adresu: Karađorđeva 39, Doboj ili putem mail-a: officeŽeltig.com

Prednost imaju kandidati do 40 godina starosti sa područja opštine Doboj.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica