ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27.06 2018. године

29.06.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.06. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***************

*********************

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО                                                                   

Меше Селимовића 1, Тел. 057/316-592  

Е-mail:kpzi.sarajevo@mpr.vladars.net,

Факс. 057/316-594

 расписује        

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем помоћника директора – постављење на период 5 година

1. Помоћник директора за здравствену службу  (ВСС)  -

       1 извршилац – постављење на 5 година    

а)  Опис послова радног мјеста

                                                                              

 руководи Службом и одговоран је за организацију  здравствене службе, као и за вођење бриге о здравственом стању лица лишених слободе,

 врши систематске прегледе лица лишених слободе по њиховом пријему и отпусту.

 сачињава извјештај о здравственој и радној способности лица лишених слободе,

 врши преглед свих лица пријављених на љекарски преглед,

 врши отварање и затварање боловања, давања поштеда, издавање упутница за болничко лијечење и специјалистичке прегледе ван Завода,

 обавља попуњавање образаца, вођење евиденције о боловањима и упутама за лијечење и прегледе ван Завода,

 стара се о раду амбуланте,

 учествује у раду тима пријемно-отпусног одјељења за предлагање програма поступања са осуђеним лицима,

 израђује требовања лијекова санитетског материјала и других средстава за потребе Здравствене службе,

 обавља административне послове у вези одобравања екстерног лијечења лица лишених слободе, (прибављање одобрења надлежних органа и институција и сл)

 на службени захтјев издаје љекарска увјерења,

 врши надзор над хигијеном просторија у којим бораве и раде лица, а за које је прописана санитарна исправност,

 организује и стара се о  дезинфекцији, дезинсекцији и дератизацији просторија Завода

 контролише исправност намирница у кухињи Завода и хигијену просторија,

 мјесечно подноси извјештај директору Завода о хигијенско-епидемиолошкој ситуацију,

б) Кандидати који се пријаве на конкурс треба да испуњавају опште услове  и то:

1.  Да је држављанин РС – БиХ;

2.  Да је старији од 18 година;

3.  Да има општу здравствену способност;

4.  Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од

најмање 6 мјесеци или за такво дјело које га чини неподобним за обављање послова у Казнено-поправном заводу;

5. Да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ, најмање три године прије објављивања конкурса;

6. Да се против кандидата не води кривични поступак;

7. Да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ;

 в) Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

   

1. Висока стручна спрема – медицински факултет звање доктор медицине;

2. Најмање 1 године радног искуства у струци након стечене ВСС;

3. Положен стручни испит из области здравства и стечена лиценца за обављање здравствене дјелатности ;

г) Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Диплому о стеченој стручној спреми;

2. Извод из матичне књиге рођених;

3. Увјерење о држављанству;

4. Увјерење о невођењу кривичног поступка;

5. Љекарско увјерење о здравственој способности;

6. Потврду о радном искуству ;

7. Изјаву о испуњавању општих услова наведених у тачкама 5. и 7 (потписану и овјерену од надлежног органа);

8. Увјерење о положеном стручном испиту.

9. Лиценцу за обављање љекарске дјелатности.

Увјерење о некажњавању (документ под бројем 4. општих услова) доставиће накнадно кандидат који буде предложен за заснивање радног односа, а прије ступања у радни однос.

Сва документа морају бити предата у оригиналу или овјерене фотокопије.

Датум издавања докумената под бројевима 2, 3, 4, 5. и 7. не смије бити старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од крајњег рока за предају докумената по конкурсу.

Изузетно документ под бројем 2. може бити старији од овог рока уколико се ради о изводу из матичне књиге рођених који је  трајног карактера.

д) Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана  објављивања у јавним гласилима, а оглас ће бити објављен у дневном листу "Глас Српске" и Заводу за запошљавање РС – Филијала Источно Сарајево – Биро Источна Илиџа. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Пријаве се могу доставити лично (писарница КПЗ Источно Сарајево) или путем поште на адресу:

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД

ПОЛУОТВОРЕНОГ ТИПА

ИСТОЧНО САРАЈЕВО

улица Меше Селимовића бр. 1, са назнаком "КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ СЛУЖБУ".

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса, Комисија за пријем радника обавиће интервју, на основу чега ће се додијелити бодови и извршити избор кандидата.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање, а документа примљена по конкурсу неће се враћати кандидатима.

                      ******************                            

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

објављује

ПОНИШТЕЊЕ  КОНКУРСА

Поново се поништава конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто - библиотекар на Економском факултету Пале објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 6.9.2017. године.

Поништава се конкурс за пријем радника у радни однос на неодређено вријеме на радно мјесто - стручни сарадник у настави на Машинском факултету Источно Сарајево објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 27.12.2017. године.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица