JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 27. 12. 2017. godine

29.12.2017 00:03 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 27.12. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

****************

JU OŠ "SRBIJA" CRKVINA

76 239 CRKVINA

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik ruskog jezika ..... 1 izvršilac sa iskustvom, od 22.1.2018. godine na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 4 časa redovne nastave;

2. Nastavnik istorije ...... 1 izvršilac sa iskustvom, od 23.1.2018. godine na određeno vrijeme do 28.2.2018. godine (neplaćeno odsustvo) - 11 časova redovnog rada;

3. Nastavnik geografije ...... 1 izvršilac sa iskustvom, od 23.1.2018. godine na određeno vrijeme do 28.2.2018. godine (neplaćeno odsustvo) -  6 časova redovnog rada;

4. Nastavnik fizike ...... 1 izvršilac sa iskustvom, od 22.1.2018. godine na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 4 časa redovnog rada;

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem ne starijem od 6 mjeseci koje prilaže izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi

3. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

6. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 15.1.2018. god. (ponedjeljak), u 9 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije, ili putem pošte na adresu škole.

************

JU OŠ "LIJEŠĆE" BROD

LIJEŠĆE BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja - 14 časova na određeno vrijeme, do povratka radnika sa funkcije, sa  iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – 1 izvršilac.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi.

Opšti uslovi:

1) da je državljanin RS i BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3) da je radno sposoban, što se dokazuje  ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa)

4) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti , koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu – za traženo zanimanje - prema Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika  i vaspitača.

- radno iskustvo u trajanju od najmanje godinu dana, nakon sticanja zvanja propisanog za obavljanje poslova nastavnika određene struke, na poslovima u vaspitno-obrazovnom procesu.

- položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeće dokumente:

1. diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

4. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje  o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih za lica koja se nalaze na evidenciji

5. uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu  izdato od  ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen,

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

7. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

8. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 104. stav 6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i iste neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se uzeti u razmatranje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti u četvrtak, 11.1.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole. Za kandidata koji se ne pojavi na intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom – Prijava na oglas, ne otvarati -

***********

JU OŠ "SVETI SAVA" KAKMUŽ

KAKMUŽ – BARE I BR. 11

74 317 PETROVO

KONKURS

za sljedeća upražnjena radna mjesta u školi

1. Računovođa – na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine sa završenim prvim ciklusom studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva - 1 izvršilac

2.  Profesor muzičke kulture - 10 časova,  na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi – 1 izvršilac; ukoliko se na konkurs ne prijave kandidati koji imaju položen stručni ispit za rad u nastavi razmatraće se i prijave kandidata koji nemaju položen stručni ispit, ali imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u struci

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH;

- da je punoljetan;

- da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom  za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača  u osnovnoj školi, i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Poslove računovođe u školi može da izvodi lice koje ima završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od 4 (četiri) godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent i koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva

Poslove profesora muzičke kulture može da izvodi:

1) Profesor muzičke kulture ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je muzička kultura samostalan ili ravnopravan predmet;

2) Akademski muzičar s položenom pedagoškom grupom predmeta;

3) Diplomirani muzičar – muzički pedagog ili diplomirani muzički pedagog;

4) Diplomirani muzičar – diplomirani muzikolog ili etno-muzikolog sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

5) Nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa za muzičku kulturu;

6) Diplomirani crkveni muzičar (pedagog, pojac i dirigent crkvenog hora) ili profesor crkvene muzike i pojanja;

7) Diplomirani teoretičar umjetnosti sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

8) Diplomirani kompozitor sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

9) Diplomirani muzički umjetnik sa položenom pedagoškom grupom predmeta;

Kandidati dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom, e-mail adresom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja, kontakt telefon i e-mail);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad, ne starije od 6 mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5. uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa);

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (za kandidate koji ispunjavaju ovaj uslov);

9. odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)

10. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

11. uvjerenja o radnom stažu izdata od ranijih poslodavaca kod kojih je kandidat bio zaposlen,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

13. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju dana, 10.1.2018. godine (srijeda), u 10 časova u prostorijama osnovne škole.

U prijavi navesti radno mjesto na koje kandidat konkuriše po raspisanom konkursu.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko kandidat ne pristupi zakonskom intervjuu, smatraće se da je odustao od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti  vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom oglasu o izvršenom izboru kandidata po konkursu (putem maila).

Potrebna dokumentacija se može dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom "za konkurs".

*************

ZU APOTEKA "KUĆA ZDRAVLjA FARM" VUKOSAVLjE

74 470 VUKOSAVLjE

JAVNI KONKURS

za sljedeća radna mjesta

1. Farmaceutski tehničar, 3 izvršioca

Potreban za rad u apoteci. Uslovi: završena SSS - smjer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit.

2. Magistar farmacije/diplomirani farmaceut, 1 izvršilac

Potreban za rad u apoteci. Uslovi: završena VSS - Farmaceutski fakultet, položen stručni ispit i licenca za rad.

Konkurs se raspisuje do 30. decembra 2017. godine.

Sve informacije na kontakt:

066/999-004,  aleksandarostojic.kucazdravlja@gmail.com

*******

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

1. Jednog profesora geografije za 10 časova sedmično, sa položenim stručnim ispitom i iskustvom od najmanje 12 mjeseci, za rad na određeno vrijeme, i to do povratka radnika sa funkcije direktora.

Opšti i posebni uslovi za kandidata

1. Da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2.  Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  ovjerenom  kopijom lične karte;

3.  Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4.  Da nije osuđivan  pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem; 

5. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Da ima iskustva u radu na poslovima u traženom zanimanju u trajanju od najmanje jedne godine.

6. Za radno mjesto pod rednim brojem 1: Da ima položen stručni ispit.

Potrebna  dokumenta

 Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačke 1 potrebno je dostaviti isprave na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS  bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od  Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .

7. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

8. Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje  i intervju sa kandidatima koji  ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama škole dana, 10.1.2018. godine, u 10 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. 

Konkurs  ostaje otvoren sedam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS".

Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

************

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

 

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos, pripravnik

(na određeno radno vrijeme do okončanja pripravničkog staža)

1. Profesor za predmet demokratija i ljudska prava (10 časova) i kultura religije (5 časova), 1 izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

        

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1.      Uvjerenje o državljanstvu,

2.      Izvod iz matične knjige rođenih,

3.      Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4.      Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne može obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5.      Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

6.      Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

7.      Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

9.      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije (putem pošte) na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se 10.1.2018. godine u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

************

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1.      Nastavnik matematike-fizike - 1 izvršilac, na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, a najduže 12 mjeseci - pripravnik

1.      Uslovi konkursa

1.1. Opšti uslovi:

a)      da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v)      da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stava 1. tačka g), za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača, kojim su propisani posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.      Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojima se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a)      Ovjerena foto kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g)       izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d)      uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

đ)      uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od tri mjeseca),

e)       uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1.   Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog

invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d)      Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.      Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

4.      Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu škole poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs - Komisija za izbor nastavnika".

5.      Intervju

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 10.1.2018. u 9 časova u prostorijama JU OŠ "Dositej Obradović" Blatnica.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.      Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata, Komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

**********

OSNOVNI SUD U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

- Sekretar suda

izvršilaca 1

1.      Opis poslova radnog mjesta

      neposredno rukovodi odsjekom za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove i stara se o uspješnom obavljanju poslova u tim odsjecima,

 pomaže predsjedniku suda u poslovima sudske uprave,

      izrađuje nacrte opštih i pojedinačnih akata,

      učestvuje u izradi prijedloga budžeta suda i finansijskog plana suda,

      odgovoran je za zapošljavanje, nadgledanje, ocjenjivanje, stručno usavršavanje, unapređenje, disciplinsko sankcionisanje radnika suda koji nisu nosioci sudske funkcije,

      priprema plan aktivnosti za narednu godinu koji služi kao osnova za raspoređivanje administrativno-tehničkog osoblja na određene poslove,

      dodjeljuje zadatke administrativno-tehničkom osoblju,

      održava redovne sastanke radi koordinisanja i planiranja poslova u sudu s ciljem povećanja efikasnosti rada,

      nadgleda korišćenje imovine suda, te obavljanja poslova održavanja, popravke, nabavke i čišćenja,

      nadgleda finansijsko poslovanje suda, arhivu i rad na kompjuterskoj obradi podataka,

      vodi matičnu knjigu zaposlenih radnika i druge personalne evidencije,

      izrađuje plan korišćenja godišnjih odmora sudija i ostalih radnika,

      obavlja poslove sudske uprave koje mu povjeri predsjednik suda, kao i poslove u vezi sa izvršenjem krivičnih sankcija pod nadzorom predsjednika suda,

      stara se o primjeni propisa koji se odnose na unutrašnje poslovanje suda,

      preduzima mjere za unapređenje organizacije rada u okviru sudske uprave i u okviru odjeljenja za administrativno-tehničke i pomoćno-tehničke poslove,

      vodi upisnik "pov." i "strogo pov." pošte za sud,

      organizuje vođenje zapisnika na sjednicama svih sudija i sjednicama stručnih kolegijuma,

      vodi biblioteku suda,

      priprema odgovore na predstavke stranaka,

      obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri predsjednik suda.

Poslovi spadaju u grupu normativno-pravnih i studijsko analitičkih poslova - najsloženiji.

Opšti uslovi:

•        da je državljanin BiH ili RS,

•        da je stariji od 18 godina,

•        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

•        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima,

•        da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi:

•        završen pravni fakultet

•        poznavanje rada na računaru

•        položen pravosudni ispit,

•        5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

•        poželjno poznavanje engleskog jezika

Za kandidata koji bude primljen u radni odnos obavezan je probni rad u skladu sa Zakonom.

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju opštih uslova (uvjerenje o državljanstvu, rodni list) i dokaze o ispunjavanju posebnih uslova: diplomu o završenim VSS, uvjerenje o poznavanju rada na računaru (potvrdu o završenom stepenu kursa za kompjutere), dokaz o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o poznavanju engleskog jezika (ukoliko u prijavi označi da poznaje isti), kao i dokaz o radnom iskustvu.

Izabrani kandidat dostavlja nakon sprovedenog javnog oglasa, a prije zasnivanja radnog odnosa, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, izjavu da nije otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena kopija.

Kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog oglasa Komisija za prijem u radni odnos sekretara pismeno će pozvati na testiranje, odnosno provjeru radnih sposobnosti u radu na računaru (poznavanju Windows XP operativnog sistema, kao i Office aplikacija - Word, Excel i Outlook), kao i usmeni intervju koji će se obaviti nakon testiranja.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu "Glas Srpske" i na internet stranici ovog suda www.ossud -doboj.pravosudje.ba, a rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave za učešće na javnom oglasu podnose se isključivo na propisanom obrascu - Prijava na javni oglas koja se nalazi na internet stranici ovog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova slati na adresu: Osnovni sud u Doboju, ulica Svetog Save broj 22.

Neblagovremene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koje ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće biti predmet razmatranja.

**********

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

- Nastavnik/profesor fizičkog vaspitanja, jedan izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika s funkcije, nepuna norma - 4 nastavna časa.

Uslovi konkursa

I Opšti uslovi:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs su:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka s) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije JU Osnovne škole "Petar Petrović Njegoš" Teslić, Karađorđeva 37, 74 270 Teslić, sa naznakom "Za konkurs".

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana 10.1.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju, a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica