ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 25. 04. 2018. године

27.04.2018 00:19 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 25.04. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******************

********************

ЈУ ОШ "ТОДОР ДОКИЋ" КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

 

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Библиотекар 1 извршилац на 85% радног времена без искуства - на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања до 30.6.2019. год.

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС",  бр: 44/17).

Пријем радника извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника у радни однос у основној школи ("Сл. гласник РС", бр:102 /14 и 45/16) кандидат треба да испуњава и сљедеће  услове:

*да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу стручну спрему

Општи услови који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица који се налазе на тој евиденцији,

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Тодор Докић" Календеровци

74413 Календеровци - Дервента

са назнаком – пријава  на оглас

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима ће се обавити 8.5.2018. године у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ЈУ "Техничка школа" Добој на основу рјешења Министарства просвјете и културе број: 07.032/050-242-1/17 од 26.3.2018. године поништава конкурс расписан за наставнике практичне наставе за занимање варилац, аутомеханичар и водоинсталатер од 24.8.2016. године.

*********

ОСНОВНИ СУД У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем на праксу судијског приправника - волонтера

најдуже на период до 2 године - 1 извршилац

1. Кандидат треба да испуњава опште услове:

• да је држављанин БиХ,

• да је пунољетан,

• да има општу здравствену способност,

• да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци, или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима,

2. Кандидат треба да испуњава посебне услове и то:

• завршен правни факултет

Сви кандидати за судијског приправника-волонтера који буду испуњавали услове конкурса биће позвани на разговор.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: Основни суд у Добоју, улица Светог Саве 22, Добој.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена и др.).

Изабрани кандидат доставља након спроведеног јавног огласа, а прије ступања на приправничку праксу увјерење о општој здравственој способности, изјаву да није отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере и увјерење о невођењу кривичног поступка.

Документација уз пријаву мора бити оригинална или овјерена копија.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници овог суда www.ossud-doboj.pravosudje.ba а рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве за учешће на јавном огласу подносе се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни оглас која се налази у просторијама суда и на интернет страници овог суда.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата које не испуњавају услове из јавног конкурса неће бити предмет разматрања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица