JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 24. 01. 2018. године

26.01.2018 11:55 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 24.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

ЈПУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ "ПАЛЧИЋ " ТЕСЛИЋ

КНИНСКА ББ

74270 ТЕСЛИЋ

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА ЈАВНОГ КОНКУРСА

Поништава се дио текста конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Установи број 261/16 од 26.8.2016. године, који је објављен у дневним новинама "Глас Српске" од 31.8.2016. године под редним бројем 2. за избор педагога и то:

"2. педагог - један извршилац, на неодређено вријеме, са положеним стручним испитом, радно искуство од најмање годину дана, пуна норма" , као и све спроведене радње у вези са објављеним јавним конкурсом у дијелу који се односи на пријем педагога.

Јавни конкурс је поништен из разлога што су пресудом Основног суда у Теслићу број 87 0 П 023408 17 П од 29.6.2017. године, поништене одлуке Установе и то: Одлука о избору кандидата за пријем у радни однос број 2/17 од 3.1.2017. године, и рјешење Управног одбора број 73/17 од 27.2.2017. године.   

Поништавање дијела текста Јавног конкурса објавиће се у дневним новинама "Глас Српске", а посредством Завода за запошљавања Републике Српске, Филијала Добој, Пословница Теслић.

Остали дио текста конкурса остаје на снази.

************

ЈУ СШЦ "МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1. Наставник за машинску групу предмета (дипломирани инжењер машинства, 240 ECTS ) – 7 часова, са радним искуством, на одређено вријеме (до краја наставе у школске 2017/18 години, односно да 30.6.2018. године )

                                                                                                                 Број извршилаца  1.

- Инжењер технологије, смјер производња обуће - 16 часова, са радним искуством, на неодређено вријеме.

                                                                                                           Број извршилаца 1.

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ЕТЦС бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 7.2.2018. године, у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

****************

"МП ПАНДУРЕВИЋ" ДОО МОДРИЧА

ПОЛОЈ 131а

74 480 МОДРИЧА

 

ОГЛАС

за посао

Позиција:

1.      Оператер на CNC ласеру - 2 извршиоца

Опис посла:

 Рад на CNC машини - ласерско резање, пробијање метала по задатој контури

 Уношење програма у компјутер и по потреби модификовање

 Руковање алатима, уређајима и направама у производњи по унапријед утврђеном технолошком поступку, упутству за рад

 Вођење рачуна о исправности уређаја, потребном алату, мјерном и контролном прибору, као и о уредности радног мјеста

 Самостално обављање свих предрадњи неопходних за реализацију радног задатка

 Одговорност за квалитативно, квантитативно и правовремено обављање повјерених послова и радних задатака:

○ процесна контрола квалитета израђених производа и репроматеријала

○ одговорност да се за преузету количину материјала – полупроизвода преда адекватна количина готових производа на сљедећу фазу послова

○ обезбјеђење што краћег застоја између два радна програма машине

 Непосредно извјештавање надређених у случају квара или погрешног рада машине и друге опреме, односно самостално исправљање грешака

 Вођење евиденције по радним налозима

Услови:

      ССС/ВСС - пожељно машинског или техничког смјера,

      пожељно искуство у назначеним областима,

      возачка дозвола Б категорије,

      способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму,

      способност рјешавања проблема и пружања решења у кратким временским роковима,

      особа треба да је комуникативна, спремна на тимски рад, рад у динамичној радној атмосфери, љубазна, одговорна, поуздана, да посједује организацијске, презентацијске и мотивацијске способности, самоиницијативна, креативна.

Нудимо:

 Стални радни однос,

 Могућност напредовања,

 Обука и усавршавање,

 Рад у младом и стручном тиму.

Заинтересовани кандидати Мотивацијско писмо и ЦВ могу слати на:

е-mail: info@pandurevicmp.com или

Телефон: 053/870-117

******************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Психолог школе, 1 извршилац - на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства - са искуством положен стручни испит

1. Услови конкурса

1.1. Општи услови:

а)      да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)      да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат  након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из става 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању РС, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању РС испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема  радника у радни однос у основној школи уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

г)       извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

д)      увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

ђ)      увјерење о невођењу кривичног поступка које издаје надлежни суд (не старије од 3 мјесеца),

е) увјерење о радно стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в) увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца

3. Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

4. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу школе поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ".

5. Интервју

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 5.2.2018. године, у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

*************************************

ОСНОВНИ СУД У ДЕРВЕНТИ

КРАЉА ПЕТРА И ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем референта за обрачун плата и накнада

Опис радног мјеста

1. Референт за обрачун плата и накнада - 1 извршилац, на неодређено вријеме

Опис послова:

• врши обрачун плата по ликвидираној документацији

• сву обрађену документацију доставља шефу рачуноводства ради контроле,

• врши улагања извјештаја од трезора,

• врши формалну и рачунску контролу исправности приспјелих докумената ради достављања и плаћања путем трезора,

• врши пријем и евидентирање у књигу протокола свих трезорских образаца,

• врши обрачун по ликвидираној документацији (материјални трошкови судских вјештака, судија поротника, свједока, дневнице, гориво и слично),

• прати прописе из области финансијског пословања и досљедно их примјењује

• врши пријем и обраду финансијских докумената за суд,

• врши формалну и рачунску контролу исправности приспјелих докумената (рјешења, фактура и слично) ради достављања и плаћања путем трезора,

• ликвидира рјешења за судске вјештаке, тумаче, адвокате, поротнике, фактуре и сл.) и уноси у обрасце прописане трезорским пословањем,

• обавља и друге послове по налогу предсједника суда, секретара суда и шефа рачуноводства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Кандидат треба да испуњава сљедеће опште услове:

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да се против њега не води кривични поступак

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду

- да има општу здравствену способност

Кандидат треба да испуњава сљедеће посебне услове:

- IV степен стручне спреме (економска школа, управна школа или гимназија),

- познавање рада на рачунару из сљедећих области: MS Windows, MS Word, MS Exel и MS Outlook,

- 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима.

За кандидата који буде примљен на рад обавезан је пробни рад у складу са Законом.

Уз писмену пријаву на конкурс кандидати су обавезни да доставе документа о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији и то:

- фотокопију личне карте

- извод из матичне књиге рођених (не старије од шест мјесеци)

- увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

- диплому о завршеној средњој школи

- увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима

- овјерену – посебну изјаву сљедећег садржаја:

"Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем:

да нисам под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да нисам одбио/ла наредбу да се повинујем пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ

да нисам осуђиван/а за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које ме чини неподобним/неподобном за обављање послова у државним органима".

Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење (не старије од шест мјесеци), доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова из овог конкурса слати путем поште, препоручено, на адресу суда или лично предати у просторијама суда, са назнаком "Пријава на конкурс за пријем референта за обрачун плата и накнада".

У пријави за конкурс потребно је обавезно навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон, а у противном ће се пријава сматрати непотпуном.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање о чему ће се доставити писмена обавијест.

Кандидати који испуњавају формалне услове конкурса биће позвани на тестирање и обављања разговора. За кандидата који не приступи тестирању сматраће се да је повукао пријаву за овај конкурс.

Тестирање се састоји од писања одговора на 5 питања у трајању од 45 минута.

Листа кандидата са резултатима тестирања биће објављена на огласној табли суда.

Чланови Комисије ће обавити разговор (интервју) са кандидатима како би  кроз разговор утврдили интересе, професионалне циљеве и мотивацију кандидата.

Избор кандидата вршиће се на основу запримљених пријава, писменог теста и усменог разговора за кандидате.

**********

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

I

Поништава се дио јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста објављеног дана, 10.1.2018. године у "Гласу Српске" под таком 2. Наставник за часове информатике – 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године лице са радним искуством и положеним стручним испитом из техничких разлога.

II

Одлука ступа на снагу даном доношења.

III

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске.

О б р а з л о ж е њ е

У дијелу Јавног конкурса за попуну упражњених радних мјеста објављеног дана, 10.1.2018. године, у "Гласу Српске" под тачком 2. Наставник за часове информатике – 1 извршилац, 6 часова на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године лице са радним искуством и положеним стручним испитом дошло је до техничке грешке приликом сачињавања конкурса те је на основу наведеног директор школе донио одлуку о поништењу предметног конкурса.

**********

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" СТАНАРИ

74 208 СТАНАРИ

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник руског језика – на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31. јануара 2019. године, приправник -  1 извршилац, пуна норма;

2. Наставник енглеског језика – на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, а најдуже до 31. августа 2018. године, са искуством и положеним стручним испитом – 1 извршилац, пуна норма.

Општи и посебни услови:

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законо о раду, услове прописане чланом 104. и 106. Закона о основном васпитању и образовању и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови:

1) да је држављанин РС и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњена радна мјеста, поред наведених услова кандидат је дужан доставити сљедећу документацију:

1) пријаву прописану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос.

2) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент.

3) овјерену фотокопију о положеном стручном испиту (за кандидате са искуством)

4) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

5) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који се налазе на тој евиденцији.

6) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством.

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулих бораца.

8) увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

9) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком - пријава на оглас, не отварати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и те копије неће бити враћене кандидатима, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Интервју са кандидатима обавиће се дана, 2. фебруара 2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор рачуновође

1. Рачуновођа – на одређено вријеме до 31.12.2018. године са завршеним првим циклусом студијског програма економије, финансија или рачуноводства у трајању од 4 (четири) године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент и које има одговарајућу лиценцу у складу са законом којим се уређује област рачуноводства, положен државни испит – 1 извршилац

Услови:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи.

2. Право учешћа на конкурс имају и лица која се по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које се прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву, потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и документације из члана 7. овог правилник потребно је доставити документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. посједовање лиценце овлашћеног рачуновође

4. посједовање увјерења о положеном државном испиту

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

6. увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

10. кратку биографију.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Комисија за пријем радника по расписаном конкурсу, ће извршити бодовање свих кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса у складу са одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

У четвртак, 1.2.2018. године, у 12 часова биће обављен интервју са кандидатима. Кандидати се неће посебно позивати на интервју а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком за конкурс – обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица