JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 20.06 2018. godine

22.06.2018 00:16 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 20.06. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**************

*********************

JU OŠ VASO PELAGIĆ PELAGIĆEVO

Vuka Karadžića 76

76256 Pelagićevo

Tel: 054-810-006

     054-815-150

E-mail: os152@skolers.org

JAVNI KONKURS

za izbor direktora JU OŠ Vaso Pelagić Pelagićevo

Opis radnog mjesta

Školski odbor JU OŠ “Vaso Pelagić” Pelagićevo raspisuje javni konkurs za izbor direktora JU Osnovne škole “Vaso Pelagić” Pelagićevo.

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara Vladi, školskom odboru i ministru. Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

Mandat direktora škole traje 4 (četiri) godine i počinje od dana stupanja na dužnost. Školski odbor ministru dostavlja dokumentaciju i spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora, u roku od osam dana od dana razmatranja prijava.

Na prijedlog ministra Vlada imenuje za direktora jednog od kandidata sa spiska iz prethodne alineje.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Za direktora JU OŠ “Vaso Pelagić” Pelagićevo može biti izabrano lice koje ispunjava uslove utvrđene Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o radu, Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Statutom škole i Pravilnikom o uslovima i postupku izbora i razrješenja direktora osnovne škole, i to:

1. Opšti uslovi:

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je državljanin Bosne i Hercegovine/Republike Srpske,

- da je stariji od 18 godina.

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent ili da ispunjava uslove iz člana 177. stav 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18),

- da ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome,

- da nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,                 

- drugi uslovi utvrđeni propisima.

Pored opštih i posebnih uslova, za direktora ne može biti izabrano lice na koje se odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. nijedno lice koje služi kaznu izrečenu od Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedno lice koje je pod optužnicom tog suda, a nije se povinovalo nalogu da se pojavi pred Sudom.

Kandidat koji konkuriše za direktora škole uz prijavu na konkurs prilaže sljedeća dokumenta:

1) diplomu o završenoj stručnoj spremi,

2) potvrdu kojom dokazuje da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi nakon sticanja diplome,

3) ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje prilaže samo imenovani kandidat prije stupanja na dužnost,

4) uvjerenje da nije osuđivan pravnosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora (škola će pribaviti službenim putem za imenovanog kandidata, a prije stupanja na dužnost),

5) uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem,

6) prijedlog programa rada direktora u narednom četvorogodišnjem mandatu,

7) preporuku ranijeg poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen 

8) kratku biografiju sa podacima  o prethodnim poslovima i razvoju karijere u struci i ostvarenim rezultatima u radu.

Pravo učešća na konkursu na mjesto direktora škole imaju i lica koja ispunjavaju uslove iz člana 177. stav 2.  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18).

Dokazi (dokumenta) se dostavljaju u originalu ili ovjerenom prepisu u skladu sa zakonom.

Prijave se mogu dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU OŠ “Vaso Pelagić” Pelagićevo” Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo: sa naznakom Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Osnovne škole (NE OTVARATI).

Rok za podnošenje prijave je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama koje izlaze na području Republike Srpske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima, osim na lični zahtjev.

Školski odbor će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o odluci Vlade o imenovanju direktora JU Osnovne škole “Vaso Pelagić” Pelagićevo, u roku od osam (8) dana od dana prijema odluke.

************

JU EKONOMSKA ŠKOLA DOBOJ

Ul. Cara Dušana 18

74000 Doboj

Tel.: 053-200-982

E-mail: os39@skolers.org

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos

- Diplomirani bibliotekar ili profesor opšteobrazovnih nastavnih predmeta sa položenim ispitom za bibliotekara

– 1 izvršilac na neodređeno vrijeme, puna norma – radnik sa iskustvom i položenim ispitom za bibliotekara.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidat pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, broj 01/2016), treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 75. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i članom 5. Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS”, broj 29/12, 80/14 i 83/15).

Opšti uslovi:

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem (uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem prije zasnivanja radnog odnosa).

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

- da ima odgovarajuću vrstu obrazovanja u skladu sa članom 5. tačka g) Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama.

Uz potpisanu prijavu potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se

dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” br 102/2014 i 42/2016), a ona podrazumijeva:

- Diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju, sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena, odnosno ako kandidat ne može iz opravdanih razloga pribaviti dodatak diplomi, prosjek ocjena se može dokazati ovjerenom fotokopijom indeksa;

- Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte;

- Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca. Uvjerenje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat sa nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme potrebno je preračunati u puno radno vrijeme;

- Uvjerenje o položenom ispitu za bibliotekara;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za prijem u radni odnos u školi su:

1) prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

2) vrijeme provedeno na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje za područje jedinice lokalne samouprave gđe je nezaposleni kandidat prijavljen,

3) rezultati ostvareni na intervjuu i testu i

4) dužina radnog staža.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i

proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj 102/14 i 42/16.)

Kandidat koji bude izabran dužan je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove o opštoj sposobnosti za rad i o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od 6 mjeseci.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama JU Ekonomske škole u Doboju dana, 2.7.2018. godine, u 12 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a njihov nedolazak smatraće se odustankom od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili lično na adresu JU Ekonomska škola, Cara Dušana 18, 74000 Doboj

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

“Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

       

********

“BETON-PROMET” DOO

Za proizvodnju, promet i usluge

74488 Vranjak bb

Tel: 053-871-324

053-871-324

E-mail: betonpromet@yahoo.com

 KONKURS ZA POSAO

“Beton-promet” d.o.o. Vranjak raspisuje konkurs za prijem 4 radnika u radni odnos na proizvodnji betonskih elemenata, uslov nije radno iskustvo na sličnim ili jednakim poslovima.

Konkurs je otvoren od 15.6.2018 do 15.7.2018. godine.

Svi zainteresovani mogu nazvati na brojeve telefona  ili doći lično na razgovor.

***************

OSNOVNI SUD U DERVENTI

DERVENTA

Na osnovu člana 48. i člana 70. stav 1. Zakona o sudovima Republike Srpske, člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju i člana 11. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Derventi, predsjednik suda objavljuje

PONIŠTAVA

se javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta sudskog izvršitelja dostavljača u Osnovnom sudu u Derventi

Obrazloženje: Javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto sudskog izvršitelja-dostavljača u Osnovnom sudu u Derventi broj 084-0-Su-Dp-18-000 454 od 28.5.2018 godine, a koji je objavljen u dnevnim novinama “Glas Srpske” dana, 30.5.2018 godine, se poništava zbog trajanja procedure Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu broj:  084-0-Su-14-000 577 od 16.6.2014. godine, a koje izmjene se odnose, između ostalih i za navedeno radno mjesto, a s ciljem sprečavanja nastanka mogućih pravnih posljedica koje bi, s obzirom na navedeno, mogle nastati u pogledu statusa eventualno izabranog kandidata.

*****************

JU OŠ “ŠAMAC”, ŠAMAC

Dositeja Obradovića 4

76230 Šamac

Tel: 054-612-414

E-mail: os124@skolers.org

         

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

- Računovođa škole, jedan izvršilac, puno radno vrijeme, sa iskustvom, na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2. da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),

3. da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, što prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- završen prvi ciklus studijskog programa ekonomije, finansija ili računovodstva u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent - koje ima odgovarajuću licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast računovodstva.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, broj telefona i e-mail adresu, dostavlja sljedeća dokumenta:

 uvjerenje o državljanstvu;

 izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

 diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

 dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 odgovarajuću licencu,

 uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene kopije svih dokumenata, ne starija od 6 mjeseci, koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: Javna ustanova Osnovna škola “ŠAMAC” Šamac, Dositeja Obradovića broj 4. 76 230 Šamac.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dana, 4.7.2017. godine (srijeda), u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervjuu sa početkom u 10 sati sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

          Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14. i 45/16).© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica