JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 20. 12. 2017. године

22.12.2017 15:44 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 20.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

********************

Филијала Добој

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА "СВЕТИ САВА" ТЕСЛИЋ

МАРКА ПЕЈИЋА 8

74 270 ТЕСЛИЋ

 

КОНКУРС

за пријем доктора медицине у радни однос на одређено радно вријеме

I

- Доктор медицине .................1 (један) извршилац са радом на одређено радно вријеме од 3 мјесеца.

II

Поред општих услова утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и посебне услове:

- Завршен медицински факултет.

- Положен стручни испит.

III

Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни приложити доказ о испуњавању општих и посебних услова, односно овјерене копије код надлежног органа:

1. Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

2. Извод из матичне књиге рођених.

3. Увјерење о општој здравственој способности (не старије од 6 мјесеци) које ће доставити изабрани кандидат у року од 5 дана.

4. Овјерена копија личне карте (не старија од 6 мјесеци).

5. Овјерена копија дипломе о завршеном факултету,

6. Овјерена копија увјерења о положеном стручном испиту.

7. Посједовање лиценце за рад доктора медицине.

8. Положен возачки испит "Б" категорије.

IV

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

V

Пријаве на конкурс са траженом документацијом могу се доставити лично на протокол управе Дома здравља Теслић или путем поште на адресу: ЈЗУ Дом здравља "Свети Сава" Теслић, ул. Марка Пејића бр. 8.

**********

ОПШТИНА МОДРИЧА

ВИДОВДАНСКА 1

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора Јавне здравствене установе "Апотека" Модрича

I - Скупштина општине Модрича расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне здравствене установе "Апотека" Модрича.

II - Директор обавља послове у складу са законом, статутом и општим актима установе у којој се врши именовање.

III - Мандат директора из тачке И овог конкурса траје 4 (четири) године, са могућношћу поновног именовања.

Актом о именовању директор заснива радни однос на одређено вријеме.

IV - Општи услови за избор кандидата:

1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2. да је старији од 18 година

3. да није отпуштен из државне службе на било којем нивоу у Босни и Херцеговини (било на нивоу државе или ентитета) као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса,

4. да није осуђиван за кривично дјело, на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кажњива дјела која га чине неподобним за обављање послова на упражњеном мјесту,

5. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине.

V - Посебни услови за избор директора Јавне здравствене установе "Апотека" Модрича су:

1. висока стручна спрема друштвеног, техничког, биотехничког, природног и медицинског смјера, са остварених најмање 240 ECTS бодова;

2. најмање три године радног искуства у траженом степену образовања.

VI - Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са законом, односно не може обављати дужност која је неспојива са функцијом директора Јавне здравствене установе "Апотека" Модрича.  

VII - Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- краћу биографију, са адресом и контакт телефоном,

- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

- извод из матичне књиге рођених,

- фотокопију личне карте,

- фотокопију дипломе о завршеном факултету (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи. Ако високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, кандидат је дужан да уз диплому о стеченом образовању достави увјерење високошколске установе да додатак дипломи није издаван, односно да се не издаје),

- доказ о радном искуству у траженом степену образовања,

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца),

- увјерење о неосуђиваности (не старије од три мјесеца),

- овјерену и потписану писмену изјаву да кандидат:

1. није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања овог конкурса,

3. није у сукобу интереса, односно да не обављају дужност која је неспојива са функцијом директора,

4. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

VIII - Доказ о здравственој способности доставиће изабрани кандидат за директора прије заснивања радног односа.

Документа која се достављају морају бити у оригиналу или овјереној копији.

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове из овог конкурса биће позвани на интервју, а коначно именовање извршиће Скупштина општине Модрича.

О времену и мјесту спровођења интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

IX - Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Глас Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске".

X - Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Пријаве са потребном документацијом могу се предати лично у шалтер сали општине Модрича или путем поште доставити на адресу: Општина Модрича, Видовданска број 1, са назнаком: Комисија за спровођење поступка по јавном конкурсу за избор и именовање директора Јавне здравствене установе "Апотека" Модрича - "не отварати".

***************

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

 

ОДЛУКА

о поништењу јавног конкурса за пријем у радни однос

Члан 1.

Поништава се јавни конкурс за пријем у радни однос психолог школе - 50% норме, са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства број: 940-2/17, објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 6.12.2017. године путем Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој.

Члан 2.

Конкурс из члана 1. ове одлуке се поништава јер нико од пријављених кандидата не испуњава Законом прописане услове, а који су тражени конкурсом.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој.

*********

ЈУ ОШ "ЂУРА ЈАКШИЋ" ПОДНОВЉЕ

74 217 ПОДНОВЉЕ

КОНКУРС

за избор директора школе

За директора школе може да буде изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове:

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ,

2. да је пунољетан и

3. да је здравствено способан

Посебни услови:

1. Да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2. има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.

3. није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

1. Извод из матичне књиге рођених;

2. Увјерење о држављанству,

3. Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима;

4. Диплому о стеченој стручној спреми;

5. Потврду којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова;

6. Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда;

7. Програм рада директора у наредном мандату;

8. Препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен;

9. Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора;

10. Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Мандат директор траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ Основне школе "Ђура Јакшић" Подновље ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Све учеснике конкурса школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком "Пријава на конкурс за избор директора школе".

************

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

ОДЛУКА

о дјелимичном

о поништењу конкурса

1. Поништава се конкурс бр. 01/1-790/17 од 4.12.2017. године у дијелу: психолог школе - 50% норме, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства ….. 1 извршилац, објављен у дневном листу "Глас Српске" дана 6.12.2017. године путем Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој.

2. Предметни конкурс (у дијелу: психолог школе - 50% норме, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме) се поништава због неиспуњавања Законом прописаних услова од стране пријављених кандидата, а који су тражени поменутим конкурсом.

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

4. Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој дана 20.12.2017. године.

*******

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

 

Психолог школе - 50% норме приправник, на одређено радно вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства ............. 1 извршилац

Услови конкурса

Кандидати морају испуњавати сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови

Поред општих услова кандидати за наставнике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати уз пријаву достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци);

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992 године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана 3.1.2018. године (сриједа) у просторијама ове школе обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Интервју са кандидатима обавиће се у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни приложити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

**********

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ПОНИШТАВАЊЕ КОНКУРСА

Поништава се конкурс ЈУ Економске школе Добој број: 05-799 од 11.12.2017. године који је објављен 13.12.2017. у дневним новинама "Глас Српске".

Разлог поништавања конкурса је грешка у условима конкурса (умјесто приправник требало је да стоји радник са искуством).

********

ЈУ "ЕКОНОМСКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

На одређено радно вријеме до 30.6.2018. (са искуством)

1. Професор права.....................................................          2 часа

2. Професор информатике ............................................................................. 2 часа

(у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и стручним школама "Сл. гласник РС" 29/12).

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме и профила траженог конкурсом издато од стране послодавца код којег је кандидат био запослен у траженом звању,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18, Добој и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом обавиће се 4.1.2018. године у 9 часова у просторији бр. 110, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица