ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 18.07. 2018. године

20.07.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 18.07. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

************

**************

ЈУ “ЕКОНОМСКА ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор директора школе

I Мандат

1. Именовање се врши на период од четири године

2. Након избора директор мора проћи едукацију по програму који прописује министар

II Услови за избор (општи услови)

1. Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ

2. Да има општу здравствену (психофизичку) способност за рад

III      Посебни услови

1. Има завршен најмање први циклус студијског програма у трајању од четири године или еквивалент

2. Има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи, након стицања дипломе из тачке 1) овог става

3. Испуњава услове за радно мјесто наставника или стручног сарадника у школи у којој конкурише

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да се против њега не води кривични поступак

5. Има предложен програм рада, и истиче се својим радом и способностима за организовање васпитно-образовног рада у школи

IV      Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених

2. Увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци)

3. Љекарско увјерење доставља кандидат који буде именован за директора (не старије од шест мјесеци)

4. Диплому о завршеном образовању (четворогодишњи факултет или еквивалент )

5. Увјерење о положеном стручном испиту за обављање васпитно-образовног рада

6. Увјерење да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора

7. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак

8. Доказ о дужини радног искуства у васпитно-образовном раду у школи

9. Приједлог програма рада за четворогодишњи период

10.     Кратку биографију у којој кандидат наводи до сада остварене резултате рада

V Рок за учешће на конкурсу и достављање пријаве

1. Рок за подношење пријаве је петнаест (15) дана од дана објављивања у дневним новинама.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање

2. Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити у секретаријат школе или путем поште, на адресу:

ЈУ Економска школа Добој, Цара Душана 18, 74000 Добој, са назнаком “за конкурс за избор директора школе”.

3. Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике конкурса о одлуци о именовању директора у року од 8 (осам) дана од дана добијања рјешења о именовању.

**********

ЈУ “СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА” ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

Наставник практичне наставе занимање варилац - 12 часова

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до краја наставне године)

Број извршилаца 1.

Наставник машинске групе предмета - 10 часова

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до краја наставне године)

Број извршилаца 1.

Наставник економске групе предмета - 19 часова

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до повратка радника са боловања)

Број извршилаца 1.

Наставник физике - 2 часа

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до краја наставне године)

Број извршилаца 1.

Наставник услуживања - 4 часа

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до краја наставне године)

Број извршилаца 1.

Наставник за основе електротехнике - 2 часа

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до краја наставне године)

Број извршилаца 1.

Наставник математике - 10 часова

са радним искуством (потребан је положен стручни испит),

на одређено вријеме (до краја наставне године)

Број извршилаца 1.

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (напомена - није потребно за приправника).

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (напомена - није потребно за приправника).

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на следећу адресу:

“ЈУ Стручна и техничка школа”, ул. Светог Саве бб, Дервента, са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана 14.8.2018. године у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

***********

ЈУ ОШ “ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ” ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА БР. 2

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Добој

Опис радног мјеста

Школски одбор ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Добој расписује јавни конкурс за избор директора ЈУ Основне школе “Вук Стефановић Караџић” Добој.

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру. Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе, као и послове предвиђене у члану 139. став 3. Закона о основном васпитању и образовању РС.

Мандат директора школе траје 4 (четири) године и почиње од дана ступања на дужност. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

За директора ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању, Статутом школе и Правилником о условима и поступку избора и разрјешења директора основне школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно да испуњава услове из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18),

- да има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

- да није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

3. Други услови утврђени прописима.

- Поред општих и посебних услова, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом.

Кандидат који конкурише за директора школе уз пријаву на конкурс прилаже сљедећа документа:

1) диплому о завршеној стручној спреми,

2) потврду којом доказује да има најмање 5 (пет) година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у школи након стицања дипломе,

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које прилаже само именовани кандидат прије ступања на дужност,

4) увјерење да није осуђиван правноснажном пресудом на безусловну казну затвора (школа ће прибавити службеним путем за именованог кандидата, а прије ступања на дужност),

5) увјерење да против њега није покренут кривични поступак за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

6) приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

7) препоруку ранијег послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

8) кратку биографију са подацима о претходним пословима и развоју каријере у струци и оствареним резултатима у раду.

Право учешћа на конкурсу на мјесто директора школе имају и лица која испуњавају услове из члана 177. став 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број: 44/17, 31/18).

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ ОШ “Вук Стефановић Караџић” Добој, Српских соколова бр. 2, 74 000 Добој, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Основне школе (НЕ ОТВАРАТИ)”.

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима, осим на лични захтјев.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о одлуци Владе о именовању директора ЈУ Основне школе “Вук Стефановић Караџић” Добој у року од осам (8) дана од дана пријема одлуке.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица