JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine

JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 18. 10. 2017. godine 20.10.2017 22:07 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 18.10. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

 JU OŠ "ĐORĐO PANZALOVIĆ" OSINjA

74 412 OSINjA

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta za šk. 2017/18. godinu:

1. Nastavnika engleskog jezika - radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom ............ 1 izvršilac.....puna norma na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva a najkasnije do 1.3.2018. godine, a ako se ne javi radnik sa iskustvom razmatraće se i prijave pripravnika.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članovima 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Posebni uslovi:

(1) Poslove nastavnika obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1) završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2)      položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3)      ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravstvena ustanova

(2) Poslove stručnih saradnika (pedagog, psiholog i bibliotekar) obavljaju lica koja osim uslova utvrđenih Zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1)      završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent, odnosno pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2)      položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3)      ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje izda nadležna zdravstvena ustanova

(3) Lica iz stava 2. ovog člana pored uslova utvrđenih zakonom kojim se uređuju radni odnosi treba da imaju:

1)      završen prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine i ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

2)      položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu i

3)      ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

(4) Lica iz st. 1. i 2. ovog člana koja imaju završen drugi ciklus studija, obavezno moraju imati završen prvi ciklus studija iz određene oblasti iz stava 1. tačka 1) i stava 3. ovog člana.

(5)     Za dokazivanje uslova iz stava 1. tačka 3) i stava 3. tačka 3) ovog člana prihvata se samo ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti radnika koje izda nadležna zdravstvena ustanova.

(6)     Izuzetno od uslova iz člana 104. stava 1. tačka 2. i stava 3. tačka 2. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Škola može na upražnjeno radno mjesto angažovati lice koje je steklo radni staž van Škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjava ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

(7)     Navedeno lice ima obavezu da položi stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u Školi.

(8)     Lice iz stava 6. ovog člana nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima predviđenim za pripravnika

Opšti uslovi:

*da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored navedenih uslova i dokumentacije kandidat treba da dostavi i sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos za nastavnika, stručnog saradnika, sekretara i računovođe, kao i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje kandidata, a na osnovu člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u OŠ:

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

* ako je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o pol. stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

* uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu škole sa naznakom - prijava na konkurs, ne otvarati -.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Intervju sa kandidatima će se obaviti u ponedjeljak, 30.10.2017. godine, u 12 časova u prostorijama ove Ustanove.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

***************

JU SŠC "NIKOLA TESLA" ŠAMAC

CARA LAZARA 6

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za prijem u radni odnos

 

1. Jednog bibliotekara-pripravnika, bez radnog iskustva, radi zaključenja ugovora o radu na neodređeno vrijeme, puna norma.

Opšti i posebni uslovi za kandidata

1. Da je državljanin RS ili BiH, što se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili  ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumenta

          Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačke 1 potrebno je dostaviti isprave na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje, i to:

1.       Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca .

5.       Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

6.       Uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležnog za boračko–invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata Škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama Škole dana, 1.11.2017. godine, u 13 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na istima, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren sedam (7) dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS".

******************

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA

U javnom konkursu broj 531/17 od 9.10.2017. godine, objavljenog u dnevnim novinama "Glas Srpske" dana 11.10.2017. godine za radno mjesto nastavnik/profesor razredne nastave, jedan izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika s porodiljskog odsustva a najdalje do 31.8.2018. godine, puna norma,

vrši se ispravka koja se odnosi na dužinu trajanja ugovora o radu, odnosno umjesto do povratka radnika s porodiljskog odsustva a najdalje do 31.8.2018. godine, treba da stoji do povratka radnika s porodiljskog odsustva.

Ostali dijelovi navedenog konkursa ostaju nepromijenjeni.

Napomena: intervju sa kandidatima održaće se 23.10.2017. godine u 11 sati u prostorijama škole, kako je navedeno u konkursu objavljenog dana 11.10.2017. godine.

***********

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 37

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika, 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnika s neplaćenog odsustva (u trajanju od godinu dana), puna norma.

Uslovi konkursa

I Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS i BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem - uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa 

II Posebni uslovi:

Članom 3. tačka ž) Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS, kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju RS ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III Uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Prijave sa potrebnim dokumentima slati na adresu ili predati neposredno u prostorije škole sa naznakom "ZA KONKURS".

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 30.10.2017. godine, u 12 sati u prostorijama škole. Kandidati se neće naknadno pozivati na intervju a ako se na istom ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Podnesena ovjerena dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*****************

JU OŠ "OBUDOVAC" OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik biologije, 1 izvršilac, pripravnik, 14 časova redovne nastave, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog bolovanja

Opšti uslovi:

- da je državljanin RS ili BiH,

- da je punoljetan,

- da je radno sposoban za obavljanje poslova nastavnika,

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidati treba da dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

- Uvjerenje o državljanstvu;

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj, psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje nije starije od šest mjeseci naknadno dostavlja kandidat koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

- Uvjerenje o neosuđivanosti Škola će tražiti službenim putem od nadležnog državnog organa nakon što kandidat bude izabran.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata i gore navedene dokumente kandidati treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuju ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se vršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice palog borca;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama škole u utorak, 31.10.2017. godine, u 10 sati.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično, na protokol škole ili putem pošte na adresu škole.

**************

JU OŠ "ŠAMAC" ŠAMAC

DOSITEJA OBRADOVIĆA 4

76 230 ŠAMAC

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto:

- Bibliotekar, nepuna norma (30%) jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na određeno vrijeme do 31.8.2018. g.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2. da je punoljetan, (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),

3. da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, što prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Poslove bibliotekara može da obavlja:

1. lice koje ima visoku stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

2. lice koje ima višu stručnu spremu bibliotekarskog smjera,

3. profesor ili nastavnik srpskog jezika i književnosti,

4. profesor ili nastavnik nekog drugog jezika i književnosti koji se uči u školama u RS.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sljedeća dokumenta:

 uvjerenje o državljanstvu;

 izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

 diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

 dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

 uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

 uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

 uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

 uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu škole.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Dana, 31.10.2017. godine (utorak), u prostorijama škole obaviće se intervjuu u 10 sati sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

*******

JU OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

OGLAS

za popunu radnog mjesta

1. Nastavnik matematike 12 časova – 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

2. Nastavnik informatike 8 časova - 1 izvršilac na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

Uz prijavu na oglas zainteresovani kandidati treba da prilože sljedeću dokumentaciju

1. Diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu odgovarajućeg smjera

2. Izvod iz matične knjige rođenih

3. Uvjerenje o državljanstvu

4. Uvjerenje od nadležnog suda o nevođenju krivičnog postupka

5. Uvjerenje o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti (po prijemu kandidata)

6. Uvjerenje o vremenu provedenom na evidenciji za nezaposlena lica (zavod za zapošljavanje)

7. Uvjerenje o prosjeku ocjene ostvarenom tokom studiranja ili dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja

8. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu – (ukoliko se traži radnik sa radnim iskustvom)

9. Uvjerenje o radnom stažu od ranijeg poslodavca ukoliko je raspisan konkurs za radni odnos lica sa iskustvom

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije  boraca

12.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

Intervju sa kandidatima će se obaviti dana, 30.10.2017. godine, sa početkom u 10 časova

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne prijave na intervju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kontakt telefon kandidata

Dokumente slati na adresu škole.

Napomena:

Izuzetno u slučaju da se na konkurs ne prijavi nijedan kandidat sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata sa najmanje jednom godinom radnog staža van nastave i kandidati bez radnog iskustva.

Kopije dokumenata moraju biti ovjerene.

Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.

Kandidati se neće posebno pozivati na test ili intervju.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

*************

JU OMŠ "MARKOS PORTUGAL" DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

KONKURS

za popunu radnih mjesta

1. Nastavnik muzike – Odsjek klavir – (1) izvršilac, radnik sa iskustvom, 20 časova, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u  školskoj 2017/2018.

2.  Nastavnik muzike – Odsjek violina – (1) izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova, na određeno vrijeme, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2017/2018.

Uslovi:

1)      Završena akademija (sedmi stepen) – diplomirani muzičar – klavirista ili violinista.

2)      Diplomirani muzički izvođač ili pedagog sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu, posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

1. Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt- telefon i spisak priložene dokumentacije,

2. Uvjerenje o državljanstvu RS ili BiH;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima– ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

6.       Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje je:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4. Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane ovim konkursom i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6).

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u ponedjeljak, 30.10.2017. godine, u 13 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu škole sa naznakom "ZA KONKURS".© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica