JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 17. 01. 2018. godine

19.01.2018 00:27 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 17.01. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

JU OŠ "SUTJESKA" MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 4

74 480 MODRIČA

ODLUKA

o poništenju dijela konkursa

1.      Poništava se dio konkursa broj: 04-1112/17 od 1.12.2017. godine objavljen u "Glasu Srpske" dana 6.12.2017. godine koji se odnosi na tačku 1. Nastavnik razredne nastave na određeno vrijeme, sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac, zbog greške u proceduri postupka.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Odluku objaviti u dnevnom listu "Glas Srpske" putem Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj.

**********

JU OŠ "SUTJESKA" MODRIČA

MAKSIMA GORKOG 4

74 480 MODRIČA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, do 31.8.2018. godine, 1 izvršilac.

2. Nastavnik likovne kulture, na određeno vrijeme sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 3 časa - do 30.6.2018. godine.

Kandidat koji se prijavljuje na konkurs mora da ispunjava sljedeće opšte uslove predviđene Zakonom o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16):

- da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, što dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, što dokazuje uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, a koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će škola službenim putem pribaviti za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu kandidat koji se prijavljuje pored gore navedenih dokumenata potrebno je da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da ispunjava posebne uslove u pogledu stručne spreme u skladu sa članom 104. stav 1. i stav 3. tačka 6. i članom 106. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata, a to su:

- Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent.

- Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena.

- Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca.

- Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu.

- Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji.

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 102/14 i 45/16).

Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja. Prijave sa dokumentima slati na adresu škole, Maksima Gorkog br. 2 ili lično svakog radnog dana od 8 do 12 časova.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa, odnosno koji su dostavili potpune i blagovremene prijave intervju će se obaviti u prostorijama škole dana 30.1.2018. godine (utorak) sa početkom u 9 časova. Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ukoliko se ne pojave na istom, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremeno prispjele prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se neće vraćati prijavljenim kandidatima.

************

JU OŠ "DONjI ŽABAR" DONjI ŽABAR

76 273 DONjI ŽABAR

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos

na određeno radno vrijeme - do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

1. Psiholog škole - 50% norme - pripravnik……………1 izvršilac

Uslovi konkursa

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban;

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. stav (2), (3) i (6) Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) i člana 5. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

8. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

9. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

10.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

11.    uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana 31.1.2018. godine u prostorijama škole sa početkom u 10 časova obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati, a ukoliko se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ "Donji Žabar", Trg Mladosti br. 4, 76 273 Donji Žabar.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

**********

JU OŠ "GORNjA SLATINA" GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnika sa neplaćenog odsustva, a najduže do 31.8.2018. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS" broj 1/06), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Sl. glasnik RS" broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS" broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

4.  Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

6.  Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.    Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana 1.2.2018. godine u 13.30 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.        

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina "Glas Srpske".

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Osnovna škola "Gornja Slatina" 76238 Gornja Slatina

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

********

JU OŠ "SVETI SAVA" BROD

VUKA KARADžIĆA BB

74 450 BROD

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1. Voditelj produženog boravka

- 1 izvršilac, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu; puna nastavna norma; rad na određeno vrijeme u produženom boravku učenika do završetka nastavnog procesa u školskoj 2017/18. godini, a najduže do 30.6.2018. godine.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

a) da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon završenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a to se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Pored opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), uslove propisane Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15), uslove iz Uredbe o pedagoškim standardima i normativima za osnovno obrazovanje i vaspitanje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 51/11, 19/12, 77/12) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata, osim dokumentacije kojom dokazuju ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

- diplomu o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od  ranijeg poslodavca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS" broj 102/14 i 45/16).

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa intervju će se obaviti 30.1.2018. god. sa početkom u 11.30 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u "Glasu Srpske", Banjaluka od 17.1.2018, a traje od 18.1.2018. godine.

Prijave sa naznakom – "prijava na konkurs, ne otvarati", slati na adresu:

JU Osnovna škola "Sveti Sava"

Ul. Vuka Karadžića bb, 74 450 Brod.

********

"ENERGOTEHNIKA", DOBOJ

Preduzeće za građenje, proizvodnju,

projektovanje, tehnička ispitivanja i ekologiju d.o.o.

Nikole Tesle br. 6, 74 000 Doboj

E-mail energotehnikado@teol.net

OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. KV instalater centralnog grijanja (sa iskustvom od 1 god.)...................1 izvršilac

2. KV varilac (sa iskustvom od 1 god.).........................................................1 izvršilac

3. KV bravar (sa iskustvom od 1 god.).............................................................1 izvršilac

4. Pripravnik varilac ..................................................................................1 izvršilac

5. Pripravnik bravar ....................................................................................1 izvršilac

6. Pomoćni radnik /osnovna škola/.............................................................1 izvršilac

 I Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

- SSS - završena srednja škola (za prvih 5 kandidata)

- za KV instalatera, KV varioca i KV bravara (radno iskustvo najmanje od 1 godine )

- da je muškog pola

- komunikativan, snalažljiv i sposoban za timski rad. 

II Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti:

- kratku biografiju,

- dokaz o završenoj školskoj spremi - ovjerena kopija.

III Prednost imaju kandidati iz porodice poginulih boraca sa radnim iskustvom.

IV Rok za podnošenje prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Glas Srpske ", putem pošte ili lično na adresu sa naznakom "Prijava na konkurs".

V Po prijemu prijava, sa kandidatima će biti obavljen razgovor, a nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

**********

JU OŠ "ŠAMAC", ŠAMAC

Dositeja Obradovića 4, 76 230 Šamac

Tel. 054/612-414

E-mail: os124skolers.org

 

 KONKURS

za upražnjeno radno mjesto:

 

pedagog, puna norma, jedan izvršilac sa iskustvom i položenim stručnim ispitom na neodređeno vrijeme

        

         Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

1. Opšti uslovi:

1.      da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2.      da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),

3.      da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci, što prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.      da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

Poslove pedagoga može da obavlja:

1.      profesor pedagogije,

2.      diplomirani pedagog,

3.      profesor pedagogije-psihologije.

Kandidat, uz potpisanu prijavu, dostavlja sljedeća dokumenta:

      uvjerenje o državljanstvu;

      izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte;

      diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, pravo učešća na ovaj  konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,

      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata koje se ne vraćaju prijavljenim kandidatima.

Prijave sa dokumentacijom dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ "ŠAMAC" Šamac, Dositeja Obradovića broj 4, 76 230 Šamac.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dana, 31. januara 2018. godine (srijeda) u prostorijama škole obaviće se intervjuu u 1000 sati sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 44/17), i odredbi  Pravilnikom o stručnim profilima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača ("Sl. glasnik RS" br. 77/09; 86/10; 25/14; i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 102/14. i 45/16). koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

*********

JU SŠC "NIKOLA TESLA" BROD

Ul. Kralja Petra I Oslobodioca bb, 74450 Brod,

tel: 053/610-094,

e-mail: ssrs47sb@inecco.net

 KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.      Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac - pripravnik, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) za – 15  časova sedmično,

2.      Profesor ruskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do povratka radnika sa bolovanja) – puna norma,

3.      Profesor filozofije i sociologije  – 1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme (do kraja nastavne godine) za 2 časa kulture religija sedmično,

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik Republike Srpske", broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 74/08, 106/09, 104/11 i 33/14) i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama ("Sl. glasnik RS", broj 102/12).

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

4. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu fotokopiju lične karte,

5. Uvjerenje o državljanstvu,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, 

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

Kandidat koji bude odabran po konkursu će prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad izdato od strane nadležne ustanove, koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

Za kandidata koji bude izabran po konkursu škola će prije zasnivanja radnog odnosa od nadležnog Centra javne bezbjednosti zatražiti uvjerenje o neosuđivanosti.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na gore navedenu adresu.

Svi dokumenti se dostavljaju u ovjerenoj fotokopiji i te kopije neće biti vraćene kandidatima,

Nepotpune i neblagovremene, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, testiranje i intervju će se obaviti  29. januara  2018. godine u 8.30 časova u prostorijama škole. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervju, smatraće da su odustali od prijave na konkurs.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se na osnovu Pravilnika o proceduri i kriterijumima  prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi ("Sl. glasnik RS" broj 102/14).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

        

***********

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ"

Srpskih sokolava br. 2 Doboj;

Tel. 053/221-838,

e-mail: os110@skolers.org

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik razredne nastave sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine,                                                             1 izvršilac                                                            

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene  dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba dostaviti sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

-  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

-  Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju "Službeni glasnik RS" br. 44/17.

Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ "Vuk Stefanović Karadžić", u Doboju u srijedu  31.1.2018. godine u 9 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić", ul. Srpskih sokolova br. 2, 74 000 Doboj uz naznaku "prijava na oglas"- navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj 102/14).© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica