JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 17. 01. 2018. године

19.01.2018 00:27 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 17.01. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

ЈУ ОШ "СУТЈЕСКА" МОДРИЧА

МАКСИМА ГОРКОГ 4

74 480 МОДРИЧА

ОДЛУКА

о поништењу дијела конкурса

1.      Поништава се дио конкурса број: 04-1112/17 од 1.12.2017. године објављен у "Гласу Српске" дана 6.12.2017. године који се односи на тачку 1. Наставник разредне наставе на одређено вријеме, са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2018. године, 1 извршилац, због грешке у процедури поступка.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске, Филијала Добој.

**********

ЈУ ОШ "СУТЈЕСКА" МОДРИЧА

МАКСИМА ГОРКОГ 4

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2018. године, 1 извршилац.

2. Наставник ликовне културе, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 3 часа - до 30.6.2018. године.

Кандидат који се пријављује на конкурс мора да испуњава сљедеће опште услове предвиђене Законом о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16):

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, што доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове у погледу стручне спреме у складу са чланом 104. став 1. и став 3. тачка 6. и чланом 106. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата, а то су:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број 102/14 и 45/16).

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања. Пријаве са документима слати на адресу школе, Максима Горког бр. 2 или лично сваког радног дана од 8 до 12 часова.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, односно који су доставили потпуне и благовремене пријаве интервју ће се обавити у просторијама школе дана 30.1.2018. године (уторак) са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се неће враћати пријављеним кандидатима.

************

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

на одређено радно вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства

1. Психолог школе - 50% норме - приправник……………1 извршилац

Услови конкурса

Кандидати морају испуњавати сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови:

Поред општих услова кандидати за наставнике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. став (2), (3) и (6) Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) и члана 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци.

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

11.    увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 31.1.2018. године у просторијама школе са почетком у 10 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Доњи Жабар", Трг Младости бр. 4, 76 273 Доњи Жабар.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

**********

ЈУ ОШ "ГОРЊА СЛАТИНА" ГОРЊА СЛАТИНА

76 238 ГОРЊА СЛАТИНА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1. Наставник разредне наставе - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најдуже до 31.8.2018. године, лице са искуством и положеним стручним испитом

Општи услови и посебни услови за пријем у радни однос:

Кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа предвиђене Законом о раду ("Сл. гласник РС" број 1/06), услове прописане чланом 104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник РС" број 44/17) и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС" број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15). Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном образовању и васпитању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву са кратком биографијом (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос и обавезном адресом становања и бројем телефона) кандидат је дужан да достави:

1. Увјерење о држављанству

2. Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент

4.  Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена

5. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица

6.  Увјерење о оствареном радном стажу

7. Увјерење о положеном стручном испиту

8. Увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца.

- Кандидати који буду изабрани дужни су приложити љекарско увјерење (не старије од 6 мјесеци) прије заснивања радног односа

- Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабране кандидате, а прије заснивања радног односа.

Дана 1.2.2018. године у 13.30 часова у просторијама школе обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената, не старије од 6 мјесеци и исте се неће враћати кандидатима.        

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем дневних новина "Глас Српске".

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Основна школа "Горња Слатина" 76238 Горња Слатина

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Водитељ продуженог боравка

- 1 извршилац, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до завршетка наставног процеса у школској 2017/18. години, а најдуже до 30.6.2018. године.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске" број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове из Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање ("Службени гласник Републике Српске" број 51/11, 19/12, 77/12) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 44/17), испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова, потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење о радном стажу/радном искуству издато од  ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС" број 102/14 и 45/16).

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити 30.1.2018. год. са почетком у 11.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у "Гласу Српске", Бањалука од 17.1.2018, а траје од 18.1.2018. године.

Пријаве са назнаком – "пријава на конкурс, не отварати", слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Свети Сава"

Ул. Вука Караџића бб, 74 450 Брод.

********

"ЕНЕРГОТЕХНИКА", ДОБОЈ

Предузеће за грађење, производњу,

пројектовање, техничка испитивања и екологију д.о.о.

Николе Тесле бр. 6, 74 000 Добој

Е-mail energotehnikado@teol.net

ОГЛАС

за попуну упражњених радних мјеста

1. КВ инсталатер централног гријања (са искуством од 1 год.)...................1 извршилац

2. КВ варилац (са искуством од 1 год.).........................................................1 извршилац

3. КВ бравар (са искуством од 1 год.).............................................................1 извршилац

4. Приправник варилац ..................................................................................1 извршилац

5. Приправник бравар ....................................................................................1 извршилац

6. Помоћни радник /основна школа/.............................................................1 извршилац

 I Поред општих услова предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају сљедеће услове:

- ССС - завршена средња школа (за првих 5 кандидата)

- за КВ инсталатера, КВ вариоца и КВ бравара (радно искуство најмање од 1 године )

- да је мушког пола

- комуникативан, сналажљив и способан за тимски рад. 

II Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити:

- кратку биографију,

- доказ о завршеној школској спреми - овјерена копија.

III Предност имају кандидати из породице погинулих бораца са радним искуством.

IV Рок за подношење пријава са доказима о испуњавању услова је 8 (осам) дана од дана објављивања у дневном листу "Глас Српске ", путем поште или лично на адресу са назнаком "Пријава на конкурс".

V По пријему пријава, са кандидатима ће бити обављен разговор, а непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**********

ЈУ ОШ "ШАМАЦ", ШАМАЦ

Доситеја Обрадовића 4, 76 230 Шамац

Тел. 054/612-414

Е-mail: os124skolers.org

 

 КОНКУРС

за упражњено радно мјесто:

 

педагог, пуна норма, један извршилац са искуством и положеним стручним испитом на неодређено вријеме

        

         Кандидати морају испуњавати сљедеће услове:

1. Општи услови:

1.      да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2.      да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте (ако је извод из МКР трајни документ да датум овјере није старији од 6 мјесеци, а ако није да датум издавања документа није старији од 6 мјесеци),

3.      да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, што прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.      да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, прије заснивања радног односа.

Посебни услови:

Послове педагога може да обавља:

1.      професор педагогије,

2.      дипломирани педагог,

3.      професор педагогије-психологије.

Кандидат, уз потписану пријаву, доставља сљедећа документа:

      увјерење о држављанству;

      извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

      дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

      додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

      увјерење о положеном стручном испиту,

      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, право учешћа на овај  конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању,

      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се не враћају пријављеним кандидатима.

Пријаве са документацијом достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "ШАМАЦ" Шамац, Доситеја Обрадовића број 4, 76 230 Шамац.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Дана, 31. јануара 2018. године (сриједа) у просторијама школе обавиће се интервјуу у 1000 сати са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 44/17), и одредби  Правилником о стручним профилима наставника, стручних сарадника и васпитача ("Сл. гласник РС" бр. 77/09; 86/10; 25/14; и 76/15) и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос  у основној школи ("Службени гласник Републике Српске" број: 102/14. и 45/16). које нису у супротности са Законом о основном васпитању и образовању.

*********

ЈУ СШЦ "НИКОЛА ТЕСЛА" БРОД

Ул. Краља Петра И Ослободиоца бб, 74450 Брод,

тел: 053/610-094,

е-mail: ssrs47sb@inecco.net

 КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1.      Професор енглеског језика – 1 извршилац - приправник, на одређено вријеме (до повратка радника са боловања) за – 15  часова седмично,

2.      Професор руског језика – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до повратка радника са боловања) – пуна норма,

3.      Професор филозофије и социологије  – 1 извршилац са искуством, на одређено вријеме (до краја наставне године) за 2 часа културе религија седмично,

Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђених Законом о раду ("Сл. гласник Републике Српске", број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Српске" број: 74/08, 106/09, 104/11 и 33/14) и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама ("Сл. гласник РС", број 102/12).

Уз пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. Овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

4. Извод из матичне књиге рођених или овјерену фотокопију личне карте,

5. Увјерење о држављанству,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, 

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

10. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Кандидат који буде одабран по конкурсу ће прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о здравственој способности за рад издато од стране надлежне установе, које не смије бити старије од шест мјесеци.

За кандидата који буде изабран по конкурсу школа ће прије заснивања радног односа од надлежног Центра јавне безбједности затражити увјерење о неосуђиваности.

Пријаве са потребном документацијом доставити искључиво поштом на горе наведену адресу.

Сви документи се достављају у овјереној фотокопији и те копије неће бити враћене кандидатима,

Непотпуне и неблаговремене, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве односно који испуњавају услове конкурса, тестирање и интервју ће се обавити  29. јануара  2018. године у 8.30 часова у просторијама школе. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервју, сматраће да су одустали од пријаве на конкурс.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се на основу Правилника о процедури и критеријумима  пријема радника у радни однос у средњој школи ("Сл. гласник РС" број 102/14).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама.

        

***********

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ"

Српских соколава бр. 2 Добој;

Тел. 053/221-838,

е-mail: os110@skolers.org

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе са положеним стручним испитом, на одређено вријеме до 31.8.2018. године,                                                             1 извршилац                                                            

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијем од 6 мјесеци,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене  дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба доставити сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

-  Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

-  Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

На оглас имају право учешћа и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању "Службени гласник РС" бр. 44/17.

Право учешћа на огласу имају и лица која су по прописима важећим до ступању на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове огласа ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ "Вук Стефановић Караџић", у Добоју у сриједу  31.1.2018. године у 9 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на оглас. Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Стефановић Караџић", ул. Српских соколова бр. 2, 74 000 Добој уз назнаку "пријава на оглас"- навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број 102/14).© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица