JU ZZZ RS – Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 15.08. 2018. godine

17.08.2018 00:01 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 15.08. 2018. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

********

*********

JU SŠC “JOVAN DUČIĆ” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA BB

74 270 TESLIĆ

ISPRAVKA DIJELA KONKURSA

Na osnovu člana 106. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS”, broj: 41/18), ispravlja se dio javnog konkursa br.1052/18 od 6.8.2018. godine objavljen u “Glasu Srpske” dana, 8.8.2018. godine, tako da dio konkursa koji je glasio:

1.       Nastavnik praktične nastave u zanimanju tekstilni tehničar - 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2.       Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do  31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3.       Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 3 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Nastavnik  filozofije i sociologije – 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5.       Nastavnik anatomije i anatomije i fiziologije –1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

6.       Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije u zanimanju fizioterapeutski tehničar (za časove prakse i teorije) – 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7.       Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći u zanimanju farmaceutski tehničar (za časove prakse i teorije) - 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

sada glasi:

1.       Nastavnik praktične nastave u zanimanju tekstilni tehničar - 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2.       Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 11 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

3.       Nastavnik fizike – 1 izvršilac, 3 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

4.       Nastavnik filozofije i sociologije – 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

5.       Nastavnik anatomije i anatomije i fiziologije – 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom

6.       Nastavnik zdravstvene njege i rehabilitacije u zanimanju fizioterapeutski tehničar (za časove prakse i teorije) – 1 izvršilac, 5 časova na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

7.       Nastavnik zdravstvene zaštite sa prvom pomoći u zanimanju farmaceutski tehničar (za časove prakse i teorije) - 1 izvršilac, 4 časa na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

U ostalom dijelu konkurs ostaje nepromijenjen.

Do ispravke dijela konkursa je došlo zbog tehničke greške prilikom pripreme konkursa, gdje je u dijelu konkursa koji se ispravlja umjesto do 31.8.2019. godine trajanje radnog odnosa određeno do 31.8.2018. godine.

********

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” VITKOVCI

74 265 VITKOVCI

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik/profesor ruskog jezika -------------------------------- 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, za 8 časova redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik/profesor fizike --------------------------------------- 1 izvršilac na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, za 2 časa redovne nastave sedmično, radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Uslovi konkursa:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 1/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 44/17) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 77/09, 86/10 i 25/14). Prijem u radni odnos izvršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14).

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) i dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”,broj 102/14) a ona podrazumijeva:

a) ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

v) dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

d) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za vrijeme provedeno na radu u istoj stručnoj spremi traženoj konkursom,

đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

f) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs dostave ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 102/14) a na osnovu liste kandidata utvrđene bodovanjem po kriterijumima propisanim ovim pravilnikom.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa biće obavljen u prostorijama škole u srijedu, 29.8.2018. godine, u 9 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu JU OŠ “Vuk Karadžić” Vitkovci, 74265 Vitkovci, sa naznakom “za konkurs”.

*****************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik likovne kulture , 1 izvršilac - (2 časa), pripravnik, najduže do 31.8.2019. godine.

2. Nastavnik italijanskog jezika, 1 izvršilac - (12 časova), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 31.8.2019. godine.

3. Nastavnik fizike, 1 izvršilac (2 časa), sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, najduže do 31.8.2019. godine.

1.       Uslovi konkursa

1.1 . Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs treba da ispunjava, su:

a) da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b) da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v) da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik RS”, broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske '', broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b) Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

g) Izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),

đ) Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v) uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3. Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske'', posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4. Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ ''Dositej Obradović'' 74275 Blatnica, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ''Prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI''

5.       Intervju:

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 27.8.2018. godine, u 11 časova u prostorijama JU OŠ ''Dositej Obradović'' Blatnica.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

*****************

JU OŠ “ĐURA JAKŠIĆ” PODNOVLjE

74 217 PODNOVLjE

KONKURS

za  izbor nastavnika

1. Nastavnik/profesor njemačkog jezika – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, 16 časova sedmično, na određeno vrijeme do povrataka radnice sa porodiljskog odsustva, najduže do 31.8.2019. g.;

2. Nastavnik/profesor fizike - radnik sa iskustvom - položen stručni ispit, 12 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. g;

3. Nastavnik/profesor demokratije – pripravnik, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. g.

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17. i 31/18) i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su ispunjavala uslove u pogledu vrste i stepena stručne spreme do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br 44/17 i 31/18) kao i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br 44/17 i 31/18).

Uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz MK rođenih,

3. Diplomu o stečenom stručnom obrazovanju,

4. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom Procesu za rada mjesta iz tačke 1. i 2. konkursa.

5. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

6. Uvjerenje od poslodavca o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi za radna mjesta iz tačke 1. i 2. konkursa;

6. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom;

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

10.     Kratku biografiju,

- Priložena dokumentacija iz tačke 7, 8. i 9. u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 26.

- U prijavi za konkurs obavezno naznačiti broj časova na koje kandidat konkuriše.

- Ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 mjeseci, priložiće izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja..

- Nepotpune, neblagovremene i nepotpisane prijave neće se uzeti u razmatranje.

- Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 102/14. i 45/16.). U ponedjeljak, 27. avgusta 2018. godine, u 10 časova kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće testirani a istog dana u 12 časova biće obavljen intervju sa prijavljenim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i test a ako se ne pojave na intervjuu i testiranju smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ          “Đura Jakšić” Podnovlje 74217, Doboj.

***************

JU SŠC “PETROVO” PETROVO

OZRENSKIH ODREDA 76

74 317 PETROVO

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1.       Profesor geografije ............................... 2 časa - na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

2.       Profesor mašinstva.................................... 6 časova - na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

3.       Profesor njemačkog jezika .......................... 6 časova – na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

4.       Dipl. inž. elektrotehnike ……………….. 2 časa - na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

5.       Profesor prava …………………………... 6 časova - na određeno radno vrijeme do kraja školske godine,

Pod rednim brojem od 1. do 4. u radni odnos se primaju lica sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, pod rednim brojem 5. u radni odnos se prima lice bez radnog iskustva – pripravnik.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Opšti uslovi:

1. Da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu;

2. Da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte;

3. Da je radno sposoban, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat, nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Potrebna dokumentacija:

Uz potpisanu prijavu i dokumentaciju iz tačaka 1. do 5. potrebno je dostaviti dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS”, broj: 102/2014 i 42/2016) i to:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje 240 ECTS bodova kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za kandidate sa radnim iskustvom,

6. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca)

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske (ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida).

Uvjerenje o neosuđivanju za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji dostave potpune i blagovremene prijave obaviće se u prostorijama škole, 24.8.2018. godine, u 9 časova.

Kandidati neće posebno biti pozivani na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu: JU Srednjoškolski centar Petrovo, Ozrenskih odreda 76, 74317 Petrovo sa naznakom “PRIJAVA NA KONKURS”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

********

JU OŠ “ALEKSA ŠANTIĆ” VUKOSAVLjE

OMLADINSKA 3

74 470 VUKOSAVLjE

ODLUKA

o raspisivanju konkursa

1.       Nastavnik fizike - 1 izvršilac, na određeno vrijeme, 4 časa, a najduže do 30.6.2019. godine, sa radnim iskustvom

2.       Nastavnik demokratije, na određeno vrijeme, 2 časa, a najduže do 30.6.2019., sa radnim iskustvom

Kandidati su dužni da pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj :1/16) ispunjava i uslove predviđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10 i 25/14) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 od 18.11.2014, 45/16. godine).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne ili Hercegovine, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4) ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuju na konkurs za prijem u radni odnos, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po važećem Pravilniku.

Na konkurs dostaviti:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu

3. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

4. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, kod kojeg je kandidat bio zaposlen na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom iz kojeg se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme, dužina ostvarenog staža;

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Intervju i test sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa će se obaviti u prostorijama JU Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Vukosavlju, intervju dana, 28.8.2018. godine, u 9 časova, a test u 11 časova .

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju i test, a ako se ne pojave na intervjuu i testu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ “Aleksa Šantić” ul. Omladinska 3, 74470 Vukosavlje.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

***************

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE BR. 17

74 450 BROD

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Brod

I - Načelnik opštine Brod raspisuje javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos u Opštinsku upravu opštine Brod, na određeno vrijeme, u trajanju od jedne godine, po sljedećem:

a) pripravnici - djeca poginulih boraca VRS:

1. Diplomirani ekonomista - 2 izvršioca,

b) ostali pripravnici:

1. Diplomirani ekonomista - 1 izvršilac,

2. Vaspitač u predškolskoj ustanovi - 1 izvršilac,

3. Diplomirani sanitarni inženjer - 1 izvršilac.

II - Opis poslova

Pripravnici se primaju u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla i sticanja prava na polaganje stručnog ispita za rad u upravi.

Pripravnici će se osposobljavati po Programu stručne obuke pripravnika (“Službeni glasnik opštine Brod”, br.5/18).

III – Opšti uslovi za prijem u radni odnos

1)      da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2)      da je starije od 18 godina,

3)      da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4)      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5)      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6)      da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

7)      da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

IV – Posebni uslovi

a) Za poziciju pod I-a, redni broj 1:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova,

b) Za poziciju pod I- b, redni broj 1 i 2:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 240 ECTS bodova,

v) Za poziciju pod I- b, redni broj 3:

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova.

V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 97/16), sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopiju diplome o završenoj stručnoj spremi.

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti usmeni intervju.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja javnog konkursa. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: “Opština Brod, Ulica Svetog Save br.17, sa naznakom “Prijava na javni konkurs za prijemu u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu opštine Brod”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.

********

JU OŠ “GORNjA SLATINA” GORNjA SLATINA

76 238 GORNjA SLATINA

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave – 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice sa neplaćenog odsustva a najduže do 21.1.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Opšti uslovi:

- Da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

- Da je punoljetan, a to dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte (ako je izvod iz MKR trajni dokument da datum ovjere nije stariji od 6 mjeseci, a ako nije da datum izdavanja dokumenta nije stariji od 6 mjeseci),

- Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci (dostavlja samo kandidat koji bude izabran po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa,

- Da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, a koje će za izabranog kandidata pribaviti škola službenim putem, prije zasnivanja radnog odnosa.

Posebni uslovi:

- Završen prvi ciklus studijskog programa u određenoj oblasti ( na osnovu Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača) i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent.

- Položen stručni ispit

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

6. Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu

7. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8. Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- Kandidat koji bude izabran dužan je priložiti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 27.8.2018. godine (ponedjeljak), u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina “Glas Srpske”.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Osnovna škola “GORNjA SLATINA” 76238 - GORNjA SLATINA

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

*******

JU OŠ “JEVREM STANKOVIĆ” ČEČAVA

74 274 ČEČAVA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Profesor/nastavnik hemije, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 6 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

2. Profesor/nastavnik fizike, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

3. Profesor/nastavnik matematike, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 4 časa sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine;

4. Profesor/nastavnik srpskog jezika, najmanje godina dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, 1 izvršilac – 5 časova sedmično, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16 i 66/18), posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16).

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

− Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

− Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

− Uvjerenje o državljanstvu,

− Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

− Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

− Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

− Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

−       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se testiranje i intervju dana, 27.8.2018. godine, u prostorijama škole, sa početkom u 13 časova.

Kandidati se neće naknadno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu škole: Javna ustanova Osnovna škola “Jevrem Stanković” Čečava, Teslić - 775, 74274 Čečava, opština Teslić, sa naznakom “ZA KONKURS”.

*******

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” SJENINA RIJEKA

SJENINA RIJEKA BB

74 212 SJENINA

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1.       Direktor Javne ustanove Osnovne škole “Petar Kočić” iz Sjenine Rijeke, raspisuje javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta i to:

−       Profesor razredne nastave – 1 izvršilac, pripravnik, puna norma kombinacija I, III, IV, V PO Donja Paležnica do 31.8.2019. godine.

−       Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac, sa iskustvom, Centralna škola (14 časova), PO Sjenina (4 časa), PO Donja Paležnica (2 časa) do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja.

−       Profesor engleskog jezika – 1 izvršilac sa iskustvom PO Gornja Paležnica (2 časa) , i PO Zelinja (2 časa) do 31.8.2019. godine.

−       Profesor muzičke kulture - 1 izvršilac sa iskustvom (5 časova) do 31.8.2019. godine.

−       Profesor tehničkog obrazovanja i informatike – 1 izvršilac sa iskustvom (4 časa) do povratka radnika sa funkcije.

−       Profesor za demokratiju i ljudska prava - 1 izvršilac sa iskustvom (1 čas) do 31.8.2019. godine.

−  Profesor hemije - 1 izvršilac, (4 časa) do 31.8.2019 godine.

- Uslovi za učešće na konkursu

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 01/16) kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. Zakona o osnovanom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17) i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16),

Opšti uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Srpske,

- da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

- da je stariji od 18 godina.

Posebni uslovi:

- odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima.

2.       Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz potpisanu prijavu dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata:

−       Biografiju,

−       Uvjerenje o državljanstvu,

−       Izvod iz matične knjige rođenih,

−       Dokaz o stečenom stepenu stručne spreme ili ekvivalenta,

−       Uvjerenje o dužini radnog stažu u struci, izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi :vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

−       Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

−       Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

−       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za osobe sa iskustvom ,

−       Prosjek ocjena koji je kandidat ostvario tokom studiranja,

−       Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

−       Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen,

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

- Uvjerenje o neosuđivanosti (škola će službenim putem pribaviti za kandidata koji bude izabran na konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

- Sva potrebna uvjerenja predviđena Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16).

Uvjerenje da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora zatražiti će škola samo za kandidata koji bude izabran putem konkursa prije zasnivanja radnog odnosa.

3. Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa Email adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:

Javna ustanova osnovna škola “Petar Kočić”, Sjenina Rijeka 74212 - Sjenina, sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je (8) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti na intervju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane direktora škole.

Dana, 27.8.2018. godine (ponedjeljak), u 10 časova održaće se intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima.

5.       Napomene

Škola će pismenim putem na Email adresi obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

**************

JU OŠ “PETAR KOČIĆ” UGODNOVIĆ

74 278 UGODNOVIĆ

KONKURS

 

Za upražnjeno radno mjesto u JU Osnovnoj školi Petar Kočić” Ugodnović, Teslić

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava 1 čas sedmično do 31.8.2019. godine, sa radnim iskustvom.

2. Nastavnik hemije 4 časa sedmično na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom.

3. Nastavnik likovne kulture 5 časova sedmično do 31.8.2019. godine sa ili bez radnog iskustva.

Uslovi: Pored opštih uslova utvrđenih u Zakonu o radu – (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 01/16), kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvrđene Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) kao i pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos radnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na konkurs:

a) da je državljanin RS ili BiH, a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

c) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

- Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Pored opštih uslova kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

a)       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

v)       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

d)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

đ)       uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

V) - Rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

G) - Adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić” Ugodnović 74278 Teslić ili neposredno u kancelariju škole.

D) - Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju dana, 29.8.2018. godine, sa početkom u deset (10) časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

************

RAFINERIJA ULjA MODRIČA

VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA 49

74 480 MODRIČA

 

KONKURS

za prijema radnika

1.       Organizaciona jedinica Knjigovodstvo “Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča

1.1.    Glavni knjigovođa (šef računovodstva), izvršilaca ....................1

I Opšti uslovi koji su propisani zakonom.

II Posebni uslovi:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta “Rafinerije ulja Modriča” a.d. Modriča i to:

- VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet

- Najmanje 10 godina radnog iskustva na poziciji glavnog knjigovođe (šefa računovodstva),

- Posjedovanje sertifikata ovlašćenog računovođe,

- Odlično poznavanje automatizovanih knjigovodstvenih programa (iskustvo u uvođenju novih programa – dodatna prednost),

- Poznavanje poreskih, računovodstvenih propisa i Međunarodnih računovodstvenih standarda,

- Inicijativnost, organizatorske sposobnosti, umijeće kreiranja tima,  delegiranje i kontrolisanje,

- Poželjno poznavanje ruskog i engleskog jezika u govoru i pismu,

- Dodatno obrazovanje predstavlja prednost.

Osnovni zadaci i odgovornosti:

a) sastavljanje analitičkog kontnog plana,

b) kreiranje i racionalno organizovanje tokova knjigovodstvenih dokumenata preduzeća,

v) organizovanje vođenja glavne knjige, dnevnika i pomoćnih knjiga,

g) procjenjivanje pozicija finansijskog izvještaja u skladu sa propisima i standardima,

d) sastavljanje finansijskih obračuna za potrebe internih korisnika u preduzeću,

đ) sastavljanje finansijskog izvještaja u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i drugim propisima Republike Srpske,

e) pored izrade finansijskog izvještaja, izrađuje i konsolidovani finansijski izvještaj,

ž) priprema informacija i sugestija za menadžment.

III Potrebna dokumenta:

- Kopija diplome (ovjerena)

- Kopija sertifikata

- Biografija (CV) i fotografija

- Potvrda o radnom iskustvu

Kandidat se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad od tri mjeseca.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Obavještavamo Vas da smo saglasni da našu potrebu za radnikom objavite u dnevnim listovima, na drugi uobičajen način (u Vašim prostorijama) ili da nam ponudite određen izbor lica za zasnivanje radnog odnosa iz Vaše evidencije nezaposlenih.

Dokumenti se dostavljaju poštom na adresu, sa naznakom:

“Potreba za radnikom na upražnjeno radno mjesto”

“Rafinerija ulja Modriča” a.d. Modriča, ul. Vojvode Stepe Stepanovića br. 49, 74480 Modriča

Biografiju (CV) sa fotografijom kandidati mogu poslati na

 e-mail: info@modricaoil.com

Kontakt telefon: 053/822-216.

************

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno radno vrijeme do kraja školske 2018-2019 godine

1. Nastavnik estetike struke – (profesor likovne umjetnosti)        2 časa

2. Nastavnik dermatologije - (doktor medicine)                        2 časa

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

Uz potpisanu prijavdž kandidat je dužan da dostavi:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i  vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, JU Ekonomska škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata, koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, je u ponedjeljak, 23.8.2018. godine, u 9 časova u učionici broj 110, a nakon toga  obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*****************

JU “EKONOMSKA ŠKOLA” DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor direktora škole

I        Mandat

1.       Imenovanje se vrši na period od četiri godine

2.       Nakon izbora direktor mora proći edukaciju po programu koji propisuje ministar

II       Uslovi za izbor (opšti uslovi)

1.       Da je državljanin Republike Srpske, odnosno BiH

2.       Da ima opštu zdravstvenu (psihofizičku) sposobnost za rad

III      Posebni uslovi

1. Ima završen najmanje prvi ciklus studijskog programa u trajanju od četiri godine ili ekvivalent

2. Ima najmanje pet godina radnog iskustva, kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u školi, nakon sticanja diplome iz tačke 1) ovog stava

3. Ispunjava uslove za radno mjesto nastavnika ili stručnog saradnika u školi, u kojoj konkuriše

4. Da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, i da se  protiv njega ne vodi krivični postupak

5. Ima predložen program rada, i ističe se svojim radom i sposobnostima za organizovanje vaspitno-obrazovnog rada u školi

IV      Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih

2. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

3. Ljekarsko uvjerenje dostavlja kandidat koji bude imenovan za direktora (ne starije od šest mjeseci)

4. Diploma o završenom obrazovanju (četvorogodišnji fakultet ili ekvivalent )

5. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje vaspitno-obrazovnog rada

6. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora

7. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

8. Dokaz o dužini radnog iskustva u vaspitno-obrazovnom radu u školi

9. Prijedlog programa rada za četvorogodišnji period

10. Kratka biografija u kojoj kandidat navodi do sada ostvarene rezultate rada

V       Rok za učešće na konkursu i dostavljanje prijave

1. Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje

2. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u sekretarijat škole, ili putem pošte, na adresu:

JU Ekonomska škola Doboj, Cara Dušana 18, 74000 Doboj, sa naznakom: “za konkurs za izbor direktora škole”.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike konkursa, o odluci o imenovanju direktora u roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rješenja o imenovanju.

*****************

JU OŠ “STEVAN DUŠANIĆ” PRIBINIĆ

74 276 PRIBINIĆ

JAVNI KONKURS

1. Nastavnik hemije – 1 izvršilac na određeno vrijeme (8 časova) najduže do 31.8.2019. godine - pripravnik

1.       Uslovi konkursa

1.1 . Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba da ispunjavaju su:

a)       da je državljanin RS i BiH , a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v)       da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (''Službeni glasnik RS'', broj 44/17), kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (''Službeni glasnik RS'', broj 77/09, 86/10 i 25/14 i 76/15). propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 44/17)ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2.       Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj 102/14 i 45/16) uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a)  ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b)      dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)       izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

g)       uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

d)      uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od  3 mjeseca),

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a)       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b)      Uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

v)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

g)       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.       Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ''Glas Srpske'', posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu:

JU OŠ ''Stevan Dušanić'' 74276 Pribinić, opština Teslić, poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku ''prijava na konkurs – komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI''.

5.       Intervju

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 27.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama JU OŠ ''Stevan Dušanić'' Pribinić.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

******************

JU OŠ “VUK KARADžIĆ” TESLIĆ

SVETOG SAVE 78

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto

1. Profesor razredne nastave, 3 izvršioca, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme, do povratka radnika sa bolovanja, najduže do 31.8.2019. godine

1.       Uslovi konkursa

1.1.    Opšti uslovi:

Opšti uslovi, koje kandidat koji se prijavljuje na javni konkurs, treba da ispunjava su:

a)       da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine

b)      da je punoljetan,

v)       da je radno sposoban

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će pribaviti škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs su dužni uz prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje, dostaviti:

− kratku biografiju sa adresom; kontakt telefonom i spiskom priložene dokumentacije,

− ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- ovjerenu fotokopiju uvjerenja o položenom stručnom ispitu

- izvod iz matične knjige rođenih - izdat sa neograničenim rokom trajanja ili kopiju lične karte

- uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla.

- uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

- uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

- uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida

- uvjerenje gradskog/opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđivanju statusa borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca

Kandidat koji bude izabran nakon izvršenog izbora po konkursu, obavezan je dostaviti:

- ljekarsko uvjerenje o psihofizičko, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci

Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta ili maloljetnim licima za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem

3.       Rok za podnošenje prijava

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”, posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

4.       Adresa dostavljanja prijava

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu: JU Osnovna škola ''Vuk Karadžić'' Teslić, ulica Svetog Save br 78, ili neposredno u kancelariju škole u zatvorenoj koverti uz naznaku “Prijava na konkurs na radno mjesto profesora razredne nastave''

5.       Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima čije prijave budu potpune, blagovremene i koji budu ispunjavali propisane uslove konkursa, obaviće se testiranje i intervju u prostorijama škole, 17.8.2018. godine, u 12 časova o čemu se obavještavaju putem konkursa.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, ako se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6.       Napomena:

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuje, Komisija za izbor neće razmatrati.

*********

JU OŠ “VASO PELAGIĆ” PELAGIĆEVO

VUKA KARADžIĆA 76

76 256 PELAGIĆEVO

JAVNI KONKURS

za izbor i prijem u radni odnos

1.       Nastavnik istorije, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, 7 časova, na određeno radno vrijeme, do 31.8.2019. godine… 1 izvršilac

2.       Nastavnik razredne nastave sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom, na neodređeno radno vrijeme............. 1 izvršilac

Uslovi konkursa

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uslove:

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2. da je punoljetan;

3. da je radno sposoban za vršenje poslova na navedenom radnom mjestu;

4. da nije pravosnažnom presudom osuđivan na krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Posebni uslovi

Pored opštih uslova kandidati za nastavnike treba da imaju i odgovarajući nivo obrazovanja iz člana 104. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj. 77/09, 86/10 i 25/14).

          Pravo učešća na konkursu ima i lice koje je steklo radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17, 31/18) ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Kandidati uz prijavu dostavljaju sljedeće dokumente:

1. potpisanu prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefonom (u prijavi obavezno navesti tačnu adresu stanovanja i kontakt telefon);

2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);

3. izvod iz matične knjige rođenih;

4. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima  

(dostavlja samo kandidat koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).  

Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci);

5. uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će tražiti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

6. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (diploma mora biti priznata ukoliko nije stečena na teritoriji SFRJ do 6. aprila 1992. godine, BiH i Republici Srbiji);

7. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu ;

8. dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

9. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

10. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca;

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

13.     uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Dana, 27.8.2018. godine, u prostorijama ove škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa.

Testiranje će se obaviti u 9,00 časova, a intervju sa kandidatima obaviće se u 11 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Sve prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Vaso Pelagić” Pelagićevo, Vuka Karadžića 76, 76 256 Pelagićevo.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati su dužni priložiti ovjerene kopije svih dokumenata i kopije se ne vraćaju kandidatima.

Izbor kandidata vrši se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos  u osnovnoj školi.

**************

JU OŠ “OBUDOVAC” OBUDOVAC

76 235 OBUDOVAC

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

2.       Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac, na neodređeno vrijeme, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

3.       Nastavnik demokratije i ljudskih prava - 1 izvršilac, 2 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

4.       Nastavnik srpskog jezika – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

5.       Nastavnik matematike – 1 izvršilac, 4 časa sedmično, na određeno vrijeme, a najduže do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

6.       Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac, 10 časova sedmično, na određeno vrijeme do povratka radnice s neplaćenog odsustva, a najduže do 31.8.2019. godine, lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom

Opšti uslovi i posebni uslovi za prijem u radni odnos:

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, broj:1/06), uslove propisane članom 104 i 106 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS” broj:44/17) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Sl. glasnik RS” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15). Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz prijavu sa kratkom biografijom (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos i obaveznom adresom stanovanja i brojem telefona) kandidat je dužan da dostavi:

1. Uvjerenje o državljanstvu

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte

3. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent

4. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica

6.  Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu

7.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

8.       Uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije boraca.

- Kandidati koji budu izabrani dužni su priložiti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) prije zasnivanja radnog odnosa

- Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabrane kandidate, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dana, 29.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole obaviće se testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, ne starije od 6 mjeseci i iste se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem dnevnih novina “Glas Srpske” .

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Osnovna škola “Obudovac” 76235-Obudovac

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

**************

JU OŠ “NIKOLA TESLA” DERVENTA

TRG OSLOBOĐENjA 10

74 400 DERVENTA

 

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Nastavnik engleskog jezika - 1 izvršilac  na 12 časova - radnik sa iskustvom, do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja ;

2.       Nastavnik njemačkog jezika - 1 izvršilac – radnik sa iskustvom na neodređeno radno vrijeme;

3.       Nastavnik istorije – 1 izvršilac – radnik sa iskustvom na 6 časova na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine;

4.       Nastavnik razredne nastave u Produženom boravku – 4 izvršioca (položen stručni ispit) na određeno radno vrijeme do 30.6.2019. godine;

5.       Nastavnik razredne nastave - 1 izvršilac na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine –  sa položenim stručnim ispitom 

6.       Nastavnik razredne nastave – 2 izvršioca - pripravnika – 1  na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine a 2 na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije 

7.       Nastavnik klavira - 1 izvršilac – pripravnik - na određeno radno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Uslovi : Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sljedeće:

*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku ili višu stručnu spremu i to :

Pod tačkom 1.  Profesor engleskog jezika

          2. Profesor njemačkog jezika

          3. Profesor istorije

          4. 5. i 6.  Profesor razredne nastave

          7. Profesor klavira

Opšti uslovi koji kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su :

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za upražnjena radna mjesta, pored navedenih uslova kandidati treba da dostavi sljedeću dokumentaciju :

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu pod tačkom 1.2.3.4.5.

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,

*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

* uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

*uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske , ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske” Banjaluka od 15.8.2018. godine do 22.8.2018. godine.

Prijave slati na adresu :

JU Osnovna škola “Nikola Tesla”

Trg oslobođenja 10 , 74400 Derventa

sa naznakom – prijava  na oglas , ne otvarati –

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje kandidata obaviće se 27.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

- Intervju kandidata obaviće se 28.8.2018. godine u 10 časova u prostorijama škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

************

JU “MEDICINSKA ŠKOLA” DOBOJ

POP LjUBINA 31

74 000 DOBOJ

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

1.  Nastavnik stručnih predmeta - doktor stomatologije, sa radnim iskustvom, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, puna norma........................................................... 1  izvršilac.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16) kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 29/12, 80/14) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 42/16).

         

Uz potpisanu prijavdž kandidat je dužan da dostavi:

1. uvjerenje o državljanstvu,

2. izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju lične karte,

3. ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima koje ne može biti staruje od šest mjeseci, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a uvjerenje o neosuđivanosti škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa,

5. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

6. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

7. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

8. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

9. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

10. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

11. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

12. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (5) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18).

Pravo učešća na konkursu na osnovu člana 106. stav (9) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 41/18), imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

          Svi dokumenti se dostavljaju lično ili putem Pošte kao ovjerene kopije ne starije od šest mjeseci na adresu škole, Pop Ljubina 31, 74000 Doboj, u zatvorenoj koverti na kojoj je potrebno naznačiti “za konkurs”, za koje radno mjesto se konkuriše i ista se neće vraćati kandidatima.

          Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

          Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom obaviće se u ponedjeljak, 27.8.2018. godine, u 9 časova u učionici broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

          Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervjuu, ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         

          Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

*******************

JU OMŠ “MARKOS PORTUGAL” DOBOJ

VIDOVDANSKA BB

74 000 DOBOJ

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

1. Nastavnik solfeđa i teorijske grupe predmeta – 1 izvršilac, puna norma 24 časa, sa položenim stručnim ispitom, na određeno vrijeme - do kraja nastavne 2018/2019 godine.

2.  Nastavnik klavira – 2 izvršioca, puna norma, bez položenog stručnog ispita, na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/2019 godine

Nastavnik gitare – 2 izvršioca, na određeno vrijeme – do kraja nastavne 2018/2019 godine.

- (1) izvršilac – 24 časa /bez položenog stručnog ispita/

-        (1) izvršilac – 12 časova /sa položenim stručnim ispitom/

Uslovi:

1)      Završena akademija (sedmi stepen) – profesor muzike sa završenim teoretskim odsjekom, diplomirani muzički pedagog  ili diplomirani profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar – pijanista i gitarista,

2)      Diplomirani muzički izvođač ili pedagog, sa prethodno završenom srednjom muzičkom školom, obrazovni profil muzički izvođač.

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18 ) i člana 7. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa članom 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14 i 5/16).

Opšti uslovi, potrebna dokumenta:

1.       Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt - telefon i spisak priložene dokumentacije,

2.       Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;

3.       Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena kopija lične karte;

4.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima – ne starije od šest mjeseci (prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa);

5.       Uvjerenje o neosuđivanosti za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljana djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem .

6.       uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

Potrebna dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 115. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) i člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14. i 45/16.)  je:

1.       Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent;

2.       Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

3.       Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica;

4.       Ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu;

5.       Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla;

Prava učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 44/17 i 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane  ovim konkursom  i Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju - čl. 104. stav (6) (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17 i 31/18).

U radni odnos se primaju lica koja odgovaraju naznačenim uslovima konkursa u vezi stručnog ispita. U slučaju da se ne prijave kandidati traženi konkursom, u vezi sa stručnim ispitom, u obzir će biti uzeti i ostali kandidati .

Konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole u dva termina:

- Za nastavnika solfeđa i teorijskih predmeta - u ponedjeljak, 27.8.2018. godine, u 10 časova

- Za nastavnika klavira i gitare - u utorak, 28.8.2018. godine u 10 časova

Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave na testu i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs. Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave dostaviti na adresu: JU Osnovna muzička škola “Markos Portugal” Doboj, Vidovdanska bb, 74 00 Doboj, sa naznakom “ZA KONKURS”.

*****************

JU SREDNjA ŠKOLA “NIKOLA TESLA” TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10 A

74 270 TESLIĆ

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci elektrotehnika - 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom,

2. Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci mašinstvo i obrada metala – 1 izvršilac, puna norma, na neodređeno vrijeme, lice sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

Za oba radna mjesta potrebno je iskustvo od najmanje 12 mjeseci

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” broj: 01/16) kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik RS” broj: 41/18), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (“Službeni glasnik RS” broj: 29/12, 80/14 i 83/16), Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS” broj: 34/15 i 83/15) i Pravilnika o kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi (“Službeni glasnik RS” broj: 102/14 i 42/16).

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1.       da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih,

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv  dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa  u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2.       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3.       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4.       uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u obrazovanju (ukoliko se kandidat prijavljuje za radno mjesto za koje se traži položen stručni ispit),

5.       uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko sa kandidat prijavljuje na raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-   invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

Pravo učešća na konkursu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), ispunjavali uslove u pogledu profila i zvanja nastavnika.

Izuzetno od uslova iz člana 104. sta 1. tačka 3) Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 41/18), pravo učešća  imaju i lica koja su radni staž stekla van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju i ostale uslove propisane zakonom.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu: JU Srednja škola “Nikola Tesla” Teslić, Karađorđeva 10 A, 74 270 Teslić, sa naznakom prijava za javni konkurs za popunu upražnjenog  radnog  mjesta (navesti za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje).

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama “Glas Srpske”.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u utorak, 28.8.2018. godine, u 10 časova u prostorijama škole.

Kandidati  se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata, čija ovjera ne može biti starija od šest mjeseci, i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

******************

JU OŠ “SRBIJA” CRKVINA

76 239 CRKVINA

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1.       Nastavnik demokratije i ljudskih prava.....1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 1 čas redovnog rada;

2.       Nastavnik ruskog jezika.....1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 4 časa redovnog rada;

3.       Nastavnik fizičkog vaspitanja.....1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine - 4 časa redovnog rada;

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1.       da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2.       da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3.       da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem ne starijem od 6 mjeseci koje prilaže izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prije zasnivanja radnog odnosa,

4.       da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti a koje će za izabranog kandidata škola  pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9 Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi.

3)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto

6)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 29.8.2018. godine (srijeda), u 10 časova u prostorijama škole obaviće se test i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na test i intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.      

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU OŠ “Srbija” 76239 Crkvina.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

***************

JU OŠ “19. APRIL” DERVENTA

SVETOG SAVE BR. 4

74 400 DERVENTA

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme – 7 izvršilaca:

-        profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja, pripravnik – 1 izvršilac;

-        profesor razredne nastave na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, pripravnik - 1 izvršilac;

-        profesor razredne nastave na određeno vrijeme za rad u produženom boravku, do kraja nastavnog procesa u školskoj 2018/19 godini sa iskustvom - 5 izvršilaca od toga 4 izvršioca sa punom normom, a 1 izvršilac sa pola norme;

2.       Nastavnik/profesor matematike – 4 časa, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine, sa iskustvom - 1 izvršilac;

3.       Nastavnik/profesor fizike – 22 časa, na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja, pripravnik – 1 izvršilac;

Svi kandidati moraju ispunjavati opšte uslove predviđene Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 1/16), posebne uslove propisane članom  104. Zakona o osnovnom  vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18) i člana 3. Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15).

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su stekli radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom.

Pravo učešća na konkursu imaju i kandidati koji su, po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18), ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 44/17, 31/18) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 102/14 i 45/16).

Potrebna dokumenta:

Prijava na konkurs sa potpisom kandidata, kratkom biografijom, adresom, kontakt  telefon i spisak priložene dokumentacije,

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože sljedeća dokumenta:

− Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent,

−  Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

− Uvjerenje o državljanstvu,

− Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte,

− Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu za radna mjesta za koja se konkursom traži iskustvo,

− Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, koje treba da sadrži: vrstu posla, stepen stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla,

− Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na toj evidenciji,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije boraca,

− Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Kandidat koji bude primljen na upražnjeno radno mjesto, prije radnog odnosa, obavezan je dostaviti uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima ne starije od šest mjeseci;

Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa, će se obaviti u prostorijama škole, 29.8.2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, razmatraće se molbe kandidata bez iskustva i položenog stručnog ispita.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave slati na adresu :

JU Osnovna škola “19. april” Derventa

Ul. Svetog Save br. 4, 74400 Derventa

sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati –

****************

POLjOPRIVREDNIK” DOO DERVENTA

74 400 DERVENTA

Radi ukazane potrebe direktor privrednog društva Poljoprivrednik d.o.o. Derventa, raspisuje:

KONKURS

za prijem u radni odnos sa punim radnim vremenom na radno mjesto :

Inženjer tehnologije prehrambenog smjera  – pripravnik, jedan izvršilac.

Opis posla – inženjer tehnologije – prehrambeni smjer:

       - kontrola procesa proizvodnje prema definisanim tehnološkim procedurama u fazi proizvodnje i pakovanja;

       - ulazna kontrola sirovina u saradnji sa laboratorijom po pitanju kvaliteta;

       - izlazna kontrola roba po kvalitetu, kvantitetu i izlaznim dokumentima i

       - odgovornost za tačnost rezultata laboratorijskih analiza.

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

       - VSS, bez odrađenog pripravničkog staža,

       - Da se kandidat nalazi na evidenciji JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske,

       - Poznavanje rada na računaru (korištenje Microsoft Office min. Word, Excel) ,

       - Poznavanje engleskog i/ili njemačkog jezika,

       - Prezentacijske i komunikacijske sposobnosti – verbalno i pismeno izražavanje,

       - Sklonost timskom radu i

       - Vozačka dozvola, B kategorija

Lokacija: Derventa

Oglas otvoren do 27.8.2018. Svi zainteresovani kandidati svoje biografije mogu dostaviti na e-mail adresu: dalibor.cvijanovic@poljoprivrednik.eu

*************

JU OŠ “DOSITEJ OBRADOVIĆ” DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor nastavnika

1.       Nastavnik/profesor razredne nastave – produženi boravak – lice sa iskustvom i položenim stručnim ispitom za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,  na određeno vrijeme do 30.6.2019. godine – 1 izvršilac

2.       Nastavnik/srpskog jezika – na 10 časova - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. god.  – 1 izvršilac.

3.       Nastavnik/ demokratije - na 3 časa - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. god. – 1 izvršilac.

4.       Nastavnik/ engleskog jezika – na 4 časa - pripravnik, na određeno vrijeme do 31.8.2019. godine.

Uslovi:

1.       Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS” br.1/16.) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik RS” br. 44/17 i 31/18.) Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 77/09, 86/10, 25/14. i 76/15.)kao i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos radnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16)

2.       Pravo učešća na konkurs na osnovu člana 104. stav 6)  Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) imaju i lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije (ne starije od 6 mjeseci) sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi .

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci ( prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa)

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent.

2. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu (ukoliko se traži radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom)

4. Uvjerenje o radnom stažu/radnom iskustvu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen, (ukoliko se traži radnik sa iskustvom)

5. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica  u stručnoj spremi traženoj konkursom,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Kratku biografiju,

- Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

- Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa u skladu sa odredbama Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS” br. 102/14. i 45/16.). U srijedu, 29.8.2018. godine, u 9 časova biće obavljen test a intervju u 11 časova sa kandidatima. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

- Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole: JU OŠ “Dositej Obradović” Doboj 74000, ul. Hilandarska br. 2., za konkurs – obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

**************

JU OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” STANARI

74 208 STANARI

KONKURS

za upražnjena radna mjesta

1.       Nastavnik engleskog jezika – 1 izvršilac – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme, do povratka radnice sa mjesta pomoćnika direktora, a najkasnije do 14. juna 2019. godine – 18 časova;

2.       Nastavnik razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršilac – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – puno radno vrijeme, na određeno vrijeme – do 30. juna 2019. godine;

3.       Nastavnik razredne nastave u produženom boravku – 1 izvršilac – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – 50% radnog vremena, na određeno vrijeme – do 30. juna 2019. godine;

4.       Nastavnik ruskog jezika – 1 izvršilac – sa iskustvom i položenim stručnim ispitom – na određeno vrijeme – do kraja školske 2018/19. godine – 4 časa;

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Kandidati  su  dužni  da  pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16) ispunjavaju i uslove predviđene  Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18), Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 77/09, 86/10, 25/14 i 76/15) i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 102/14 i 45/16).

Pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 44/17 i 31/18) – lica koja su stekla radni staž van škole u trajanju od najmanje godinu dana u struci, ukoliko ispunjavaju ostale uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

Pravo učešća imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.    

                                                                                                                                                             

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa i kontakt telefon kandidati dostavljaju sljedeća dokumenta:

1. Uvjerenje da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

2. Izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerenu kopiju lične karte, kojom se dokazuje da je kandidat punoljetan,

3. Ovjerena kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u određenoj oblasti i ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova u trajanju od tri godine ili ekvivalent (diplome odgovarajuće stručne spreme koje nisu izdate u Bosni i Hercegovini i Republici Srbiji  ili na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine moraju biti nostrifikovane),

4. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica, nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme – za lica koja nisu zaposlena;

6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;

7. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen:

-  na radnom mjestu koji odgovara stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu u školi na drugim poslovima, a koji odgovaraju stručnoj spremi koja se traži ovim konkursom

- na radnom mjestu van vaspitno-obrazovnog rada, a koji odgovaraju stručnoj spremi i profilu koji se traži ovim konkursom

Iz uvjerenja treba jasno da se vidi vrsta posla, stepen stručne spreme i dužina ostvarenog radnog staža po vrstama posla. Ukoliko je kandidat radio s nepunim radnim vremenom, to radno vrijeme je potrebno preračunati u puno radno vrijeme.

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

9. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za  boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

10. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

- Ljekarsko uvjerenje (o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom), dostaviće kandidat koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

- Uvjerenje da nije pravosnažnom presudom osuđivan za krivična djela iz člana 105. stav 1. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju (Škola će službenim putem tražiti za kandidata koji bude izabran, a prije zasnivanja radnog odnosa).

-  Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u ponedjeljak, 27.8.2018. godine, test u 8, a intervju u 9 časova, u prostorijama škole.

- Kandidati koji ispunjavaju uslove neće se posebno pozivati na testiranje i  intervju, a ako se ne pristupe testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.  

     Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u “Glasu Srpske”, Banjaluka.

Prijave slati na adresu: JU Osnovna škola “Desanka Maksimović” Stanari, 74208 Stanari bb, sa naznakom – prijava na oglas, ne otvarati.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica