JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 14. 02. 2018. godine

16.02.2018 00:02 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 14.02. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

************

"MP PANDUREVIĆ" DOO MODRIČA

POLOJ 131a

74 480 MODRIČA

OGLAS ZA POSAO

Pozicija:

1.      Bravar - 2 izvršioca

2.      Zavarivač - 1 izvršilac

Uslovi:

      SSS/VSS – poželjno mašinskog ili tehničkog smjera,

      poželjno iskustvo u naznačenim oblastima, može i bez iskustva

      vozačka dozvola B kategorije,

      sposobnost odgovornog individualnog rada, kao i efikasnog rada u timu,

      sposobnost rješavanja problema i pružanja rješenja u kratkim vremenskim rokovima,

      osoba treba da je komunikativna, spremna na timski rad, rad u dinamičnoj radnoj atmosferi, ljubazna, odgovorna, pouzdana, da posjeduje organizacijske, prezentacijske i motivacijske sposobnosti, samoinicijativna, kreativna.

Nudimo:

      Stalni radni odnos,

      Mogućnost napredovanja,

      Obuka i usavršavanje,

      Rad u mladom i stručnom timu.

Zainteresovani kandidati motivacijsko pismo i CV mogu slati na:

e-mail: info@pandurevicmo.com ili

telefon: 053/870-117; 053/250-508

***************

JU OŠ "TODOR DOKIĆ" KALENDEROVCI

74 413 KALENDEROVCI

KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Pedagog škole 1 izvršilac na 85% radnog vremena bez iskustva - pripravnik na određeno vrijeme do povratka radnika sa trudničkog bolovanja do 15.2.2019. god.

Uslovi: Pored uslova utvrđenih Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br: 1/16) kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 104. i 105. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni glasnik RS", br: 44/17). Prijem radnika izvršiće se i u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema u radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Sl. glasnik RS", br:102 /14 i 45/16) kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove:

*da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje ili ekvivalent, odnosno visoku stručnu spremu

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

*da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

*da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

*da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

* da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- uvjerenje o neosuđivanosti za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Za upražnjeno radno mjesto, pored navedenih uslova kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju:

*prijavu potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs za prijem u radni odnos nastavnika ili stručnog saradnika

*ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

*dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

*uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koji se nalaze na toj evidenciji,

*uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu:

JU Osnovna škola "Todor Dokić" Kalenderovci

74413 Kalenderovci - Derventa

sa naznakom – prijava na oglas

- Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

- Intervju sa kandidatima će se obaviti 23.2.2018. godine u 11 časova u prostorijama škole.

- Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

- Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

**************

JU OŠ "RADOJE DOMANOVIĆ" OSJEČANI GORNjI

74 225 OSJEČANI

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora

JU Osnovne škole "Radoje Domanović" Osječani Gornji

I - Opis poslova

Direktor škole rukovodi radom škole i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti škole. Za svoj rad odgovara školskom odboru i ministru.

Direktor škole odgovaran je i za obavljanje ostalih poslova utvrđenih Zakonom o sistemu javnih službi i statutom škole.

II - Mandat

Direktor škole se bira na period od 4 (četiri) godine.

III – Status

Direktor škole zasniva radni odnosi i svoja prava iz rada i po osnovu rada ostvaruje u skladu sa opštim i posebnim zakonima, kolektivnim ugovorima, Statutom JU OŠ "Radoje Domanović" Osječani Gornji te Pravilnikom o radu.

IV - Uslovi za učešće na konkursu

Za direktora može biti izabran nastavnik ili stručni saradnik koji ispunjava opšte i posebne uslove.

1.      Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH

- da je punoljetan

- da je zdravstveno sposoban

2. Posebni uslovi:

- da ima završen prvi ciklus studija u trajanju od četiri godine i najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,

- ima najmanje pet godina radnog iskustva kao stručni saradnik ili nastavnik na predmetima koji se izučavaju u osnovnoj školi nakon sticanja diplome iz tačke 1.,

- nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora, protiv kojeg nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

Kandidati koji konkurišu za direktora škole uz prijavu dostavljaju i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova:

- izvod iz matične knjige rođenih,

- uvjerenje o državljanstvu,

- ljekarsko uvjerenje o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- potvrdu kojom dokazuje da ima pet godina radnog iskustva na poslovima iz tačke 2. posebnih uslova,

- uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda,

- program rada direktora u narednom mandatu,

- preporuku prethodnog poslodavca, odnosno nastavničkog vijeća škole u kojoj je kandidat zaposlen,

- uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom na bezuslovnu kaznu zatvora,

- kratku biografiju o podacima o kretanju u struci i do sada ostvarenim rezultatima rada.

Mandat direktora traje 4 godine i počinje od dana stupanja direktora na dužnost.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Sva dokumenta koja kandidat prilaže moraju biti original ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci i neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Školski odbor JU OŠ "Radoje Domanović" Osječani Gornji će razmotriti prijave svih kandidata i dostaviti ministru dokumentaciju i spisak svih kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za imenovanje direktora škole.

Sve učesnike konkursa školski odbor će pismeno obavijestiti u roku od 8 dana od dana prijema odluke od resornog ministarstva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu JU OŠ "Radoje Domanović" Osječani Gornji, 74225 Osječani sa naznakom "Prijava za izbor direktora škole."

***************

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Stručni saradnik - 1 izvršilac

na neodređeno vrijeme uz obavezan probni rad u skladu sa zakonom

Opšti uslovi za kandidate:

- da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da se ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi za kandidate:

- VSS pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati uz prijavu na oglas treba da prilože ovjerene kopije sljedećih dokumenata: biografija (CV), diploma o završenom pravnom fakultetu, uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, rodni list, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), ovjerena izjava da nije kažnjavan na kaznu zatvora i otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere.

Izabrani kandidat je dužan priložiti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidate koji ispune sve opšte i posebne uslove oglasa, Komisija za izbor kandidata će pozvati na razgovor (intervju), o čemu će kandidati biti obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi na oglas.

Oglas će biti objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i dnevnom listu "Glas Srpske", a rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana posljednje objave oglasa.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično na protokolu Tužilaštva ili poštom na adresu: Okružno javno tužilaštvo u Doboju, ul. Svetog Save br. 22, 74 000 Doboj.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

**********

JU SŠC "JOVAN DUČIĆ" TESLIĆ

KARAĐORĐEVA 10A

74 270 TESLIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1. Nastavnik za časove informatike - 1 izvršilac, 6 časova, do povratka radnika sa bolovanja, a najkasnije do 30.6.2018. godine - pripravnik.

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:

1. da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem. Uvjerenje o neosuđivanosti iz tačke 4. za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz potpisanu prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četvorogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju ovjerene fotokopije diplome za oba ciklusa studijskog programa),

2. Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ako u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena (lica koja su završila drugi ciklus studijskog programa dostavljaju dodatak diplomi za oba ciklusa studijskog programa),

3. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (ukoliko je lice trenutno prijavljeno na evidenciji nezaposlenih lica),

4. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca.

5. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Testiranje i intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno, koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u petak, 23.2.2018. godine, u 12 časova, u prostorijama škole.

         Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ako se ne pojave na testiranju i intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

         Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

         Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata na konkurs komisija neće razmatrati, već samo evidentirati i donijeti zaključak kojim se prijava odbacuje.

         Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama "Glas Srpske". Prijave slati poštom na adresu škole sa naznakom "PRIJAVA NA KONKURS" i naznačiti za koji konkurs.

***************

JU OŠ "SRBIJA" CRKVINA

76 239 CRKVINA

 

KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava.....1 izvršilac sa iskustvom, na određeno vrijeme do 31.8.2018. godine - 1 čas redovnog rada;

2. Pedagog ...............1 izvršilac – pripravnik, godina dana od dana zasnivanja radnog odnosa – 85% radnog vremena.

Kandidati moraju da ispunjavaju sljedeće uslove:

Opšti uslovi:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu (datum izdavanja da nije stariji od 6 mjeseci)

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem ne starijim od 6 mjeseci koje prilaže izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prije zasnivanja radnog odnosa,

4. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog ili drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem koje se dokazuje Uvjerenjem o neosuđivanosti a koje će za izabranog kandidata škola pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs za prijem u radni odnos) i dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost opštih uslova kandidat je dužan da dostavi i sljedeću dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi, i to:

1) ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnoj ustanovi za radno mjesto pod rednim brojem 1.

3)      dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja

4)      uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

5)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca za radno mjesto pod rednim brojem 1.

6)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

7)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

8)      uvjerenje opštinskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Dana, 28.2.2018. godine (srijeda), u 13 časova u prostorijama škole obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa. Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i iste se neće vraćati kandidatima.     

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja putem Zavoda za zapošljavanje.

Sve nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično u prostorije škole, ili putem pošte na adresu: JU OŠ "Srbija" 76239 Crkvina.

Izbor kandidata će se izvršiti u skladu sa Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u osnovnoj školi.

**************

JU OŠ "VUK STEFANOVIĆ KARADžIĆ" DOBOJ

SRPSKIH SOKOLOVA 2

74 000 DOBOJ

OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

 

1. Nastavnik razredne nastave - pripravnik, na određeno vrijeme - do povratka radnika sa bolovanja                 1 izvršilac

1. Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava su:

- da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu, ne starijem od 6 mjeseci,

- da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

- da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu a prije zasnivanja radnog odnosa, i

- da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem.

- Uvjerenje o neosuđivanosti iz stava 1. tačka 4 ovog člana za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

2. Uz potpisanu prijavu kandidata i gore navedene dokumente, kandidat treba da dostavi sljedeću dokumentaciju na osnovu koje dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje:

- Ovjerenu fotokopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

- Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

- Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

- Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Na oglas imaju pravo učešća i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju "Službeni glasnik RS" br.44/17.

Pravo učešća na oglasu imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanju na snagu ovog Zakona ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove oglasa će se obaviti u prostorijama JU OŠ  "Vuk Stefanović Karadžić",  u Doboju  27.2.2018. godine u 9 časova.

Kandidati neće biti posebno pozivani na intervju, a ako se ne pojave na  intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na oglas. Svi kandidati prijavljeni na oglas dužni su dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave se mogu dostaviti lično (kovertirane), na protokol škole ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola "Vuk Stefanović Karadžić", ul. Srpskih sokolova br. 2, 74000 Doboj uz naznaku "PRIJAVA NA OGLAS" - navesti na koje radno mjesto se kandidat prijavljuje.

Prijem kandidata u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi ("Službeni glasnik RS", broj: 102/14).© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica