ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 14. 02. 2018. године

16.02.2018 00:02 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 14.02. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

************

"МП ПАНДУРЕВИЋ" ДОО МОДРИЧА

ПОЛОЈ 131а

74 480 МОДРИЧА

ОГЛАС ЗА ПОСАО

Позиција:

1.      Бравар - 2 извршиоца

2.      Заваривач - 1 извршилац

Услови:

      ССС/ВСС – пожељно машинског или техничког смјера,

      пожељно искуство у назначеним областима, може и без искуства

      возачка дозвола Б категорије,

      способност одговорног индивидуалног рада, као и ефикасног рада у тиму,

      способност рјешавања проблема и пружања рјешења у кратким временским роковима,

      особа треба да је комуникативна, спремна на тимски рад, рад у динамичној радној атмосфери, љубазна, одговорна, поуздана, да посједује организацијске, презентацијске и мотивацијске способности, самоиницијативна, креативна.

Нудимо:

      Стални радни однос,

      Могућност напредовања,

      Обука и усавршавање,

      Рад у младом и стручном тиму.

Заинтересовани кандидати мотивацијско писмо и CV могу слати на:

е-mail: info@pandurevicmo.com или

телефон: 053/870-117; 053/250-508

***************

ЈУ ОШ "ТОДОР ДОКИЋ" КАЛЕНДЕРОВЦИ

74 413 КАЛЕНДЕРОВЦИ

КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Педагог школе 1 извршилац на 85% радног времена без искуства - приправник на одређено вријеме до повратка радника са трудничког боловања до 15.2.2019. год.

Услови: Поред услова утврђених Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр: 1/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр: 44/17). Пријем радника извршиће се и у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема у радника у радни однос у основној школи ("Сл. гласник РС", бр:102 /14 и 45/16) кандидат треба да испуњава и сљедеће услове:

*да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу стручну спрему

Општи услови које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

*да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

За упражњено радно мјесто, поред наведених услова кандидат треба да достави сљедећу документацију:

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос наставника или стручног сарадника

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица који се налазе на тој евиденцији,

*увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу:

ЈУ Основна школа "Тодор Докић" Календеровци

74413 Календеровци - Дервента

са назнаком – пријава на оглас

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

- Интервју са кандидатима ће се обавити 23.2.2018. године у 11 часова у просторијама школе.

- Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

**************

ЈУ ОШ "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ" ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе "Радоје Домановић" Осјечани Горњи

I - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе. За свој рад одговара школском одбору и министру.

Директор школе одговаран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

II - Мандат

Директор школе се бира на период од 4 (четири) године.

III – Статус

Директор школе заснива радни односи и своја права из рада и по основу рада остварује у складу са општим и посебним законима, колективним уговорима, Статутом ЈУ ОШ "Радоје Домановић" Осјечани Горњи те Правилником о раду.

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора може бити изабран наставник или стручни сарадник који испуњава опште и посебне услове.

1.      Општи услови:

- да је држављанин БиХ

- да је пунољетан

- да је здравствено способан

2. Посебни услови:

- да има завршен први циклус студија у трајању од четири године и најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1.,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Кандидати који конкуришу за директора школе уз пријаву достављају и сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима

- диплому о стеченој стручној спреми,

- потврду којом доказује да има пет година радног искуства на пословима из тачке 2. посебних услова,

- увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- програм рада директора у наредном мандату,

- препоруку претходног послодавца, односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора,

- кратку биографију о подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада.

Мандат директора траје 4 године и почиње од дана ступања директора на дужност.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Сва документа која кандидат прилаже морају бити оригинал или овјерене копије, не старије од 6 мјесеци и неће се враћати кандидатима. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Школски одбор ЈУ ОШ "Радоје Домановић" Осјечани Горњи ће размотрити пријаве свих кандидата и доставити министру документацију и списак свих кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора школе.

Све учеснике конкурса школски одбор ће писмено обавијестити у року од 8 дана од дана пријема одлуке од ресорног министарства.

Пријаве са потребном документацијом доставити лично или путем поште на адресу ЈУ ОШ "Радоје Домановић" Осјечани Горњи, 74225 Осјечани са назнаком "Пријава за избор директора школе."

***************

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У ДОБОЈУ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Стручни сарадник - 1 извршилац

на неодређено вријеме уз обавезан пробни рад у складу са законом

Општи услови за кандидате:

- да је држављанин БиХ, да је старији од 18 година, да се не води кривични поступак, да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кажњиво дјело које га чини неподобним за обављање послова у државним органима, да има општу здравствену способност.

Посебни услови за кандидате:

- ВСС правни факултет (VII степен или 240 ECTS бодова), дипломирани правник са положеним правосудним испитом.

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати уз пријаву на оглас треба да приложе овјерене копије сљедећих докумената: биографија (CV), диплома о завршеном правном факултету, увјерење о положеном правосудном испиту, родни лист, увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), овјерена изјава да није кажњаван на казну затвора и отпуштен из државних органа као резултат дисциплинске мјере.

Изабрани кандидат је дужан приложити доказ о општој здравственој способности (љекарско увјерење) и увјерење о невођењу кривичног поступка прије заснивања радног односа.

Кандидате који испуне све опште и посебне услове огласа, Комисија за избор кандидата ће позвати на разговор (интервју), о чему ће кандидати бити обавијештени путем контакт телефона који су дужни навести у пријави на оглас.

Оглас ће бити објављен у "Службеном гласнику Републике Српске" и дневном листу "Глас Српске", а рок за подношење пријава је 8 дана од дана посљедње објаве огласа.

Пријаве на оглас са доказима о испуњавању услова могу се доставити лично на протоколу Тужилаштва или поштом на адресу: Окружно јавно тужилаштво у Добоју, ул. Светог Саве бр. 22, 74 000 Добој.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

**********

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ДУЧИЋ" ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА 10А

74 270 ТЕСЛИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник за часове информатике - 1 извршилац, 6 часова, до повратка радника са боловања, а најкасније до 30.6.2018. године - приправник.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити сљедећу документацију:

1. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

5. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса, обавиће се у петак, 23.2.2018. године, у 12 часова, у просторијама школе.

         Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

         Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.

         Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама "Глас Српске". Пријаве слати поштом на адресу школе са назнаком "ПРИЈАВА НА КОНКУРС" и назначити за који конкурс.

***************

ЈУ ОШ "СРБИЈА" ЦРКВИНА

76 239 ЦРКВИНА

 

КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста

1. Наставник демократије и људских права.....1 извршилац са искуством, на одређено вријеме до 31.8.2018. године - 1 час редовног рада;

2. Педагог ...............1 извршилац – приправник, година дана од дана заснивања радног односа – 85% радног времена.

Кандидати морају да испуњавају сљедеће услове:

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству (датум издавања да није старији од 6 мјесеци)

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем не старијим од 6 мјесеци које прилаже изабрани кандидат након извршеног избора а прије заснивања радног односа,

4. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног или другог насиља над дјететом или малољетним лицем које се доказује Увјерењем о неосуђиваности а које ће за изабраног кандидата школа прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос) и документацију којом доказује испуњеност општих услова кандидат је дужан да достави и сљедећу документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи, и то:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2)      увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовној установи за радно мјесто под редним бројем 1.

3)      додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

4)      увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

5)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца за радно мјесто под редним бројем 1.

6)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)      увјерење општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 28.2.2018. године (сриједа), у 13 часова у просторијама школе обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса. Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и исте се неће враћати кандидатима.     

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања путем Завода за запошљавање.

Све непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично у просторије школе, или путем поште на адресу: ЈУ ОШ "Србија" 76239 Црквина.

Избор кандидата ће се извршити у складу са Законом о основном образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у основној школи.

**************

ЈУ ОШ "ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ" ДОБОЈ

СРПСКИХ СОКОЛОВА 2

74 000 ДОБОЈ

ОГЛАС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе - приправник, на одређено вријеме - до повратка радника са боловања                 1 извршилац

1. Општи услови које кандидат треба да испуњава су:

- да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству, не старијем од 6 мјесеци,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности из става 1. тачка 4 овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

2. Уз потписану пријаву кандидата и горе наведене документе, кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које ће се извршити бодовање:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца.

На оглас имају право учешћа и лица из члана 104. став 6. Закона о основном образовању и васпитању "Службени гласник РС" бр.44/17.

Право учешћа на огласу имају и лица која су по прописима важећим до ступању на снагу овог Закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове огласа ће се обавити у просторијама ЈУ ОШ  "Вук Стефановић Караџић",  у Добоју  27.2.2018. године у 9 часова.

Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на  интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на оглас. Сви кандидати пријављени на оглас дужни су доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве се могу доставити лично (ковертиране), на протокол школе или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Вук Стефановић Караџић", ул. Српских соколова бр. 2, 74000 Добој уз назнаку "ПРИЈАВА НА ОГЛАС" - навести на које радно мјесто се кандидат пријављује.

Пријем кандидата у радни однос вршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи ("Службени гласник РС", број: 102/14).© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица