JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 13. 12. 2017. године

15.12.2017 00:04 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 13.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД ДОБОЈ

СВЕТОГ САВЕ 22

74 000 ДОБОЈ

ЈАВНИ КОНКУРС

за

пријем на праксу судијског приправника - волонтера

- Судијски приправник - волонтер

на период утврђен Законом о полагању правосудног испита у Републици Српској као услов за полагање правосудног испита.................  1 извршилац

1.      Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове:

Општи услови:

- да је држављанин БиХ,

- да је пунољетан,

- да има општу здравствену способност,

- да се против њега не води кривични поступак

Посебни услови:

- завршен правни факултет,

Сви кандидати за судијског приправника-волонтера који буду испуњавали опште и посебне услове конкурса биће позвани на разговор.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу Окружни привредни суд Добој ул. Светог Саве 22, Добој.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих услова (увјерење о држављанству, родни лист, увјерење да се против њега не води кривични поступак) и доказе о испуњавању посебних услова (диплому о завршеној школи, просјек оцјена), у оригиналу или овјерене фотокопије. Доказ о општој здравственој способности је дужан доставити изабрани кандидат.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

**********

ЈПУ „НАША РАДОСТ“ МОДРИЧА

ЦАРА ЛАЗАРА 7

74 480 МОДРИЧА

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос на одређено вријеме

до 31.8.2018. године у ЈПУ „Наша радост“ Модрича

I Васпитач у предшколској установи ................................................6 извршилаца

II Опис послова

Рад са дјецом у групи од 16 мјесеци до 6 година у складу са Програмом предшколског васпитања и образовања

III      Општи услови

1. Да је држављанин РС и БиХ

2. Да је старији од 18 година

3. Да има општу здравствену способност

4. Да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неспособним за обављање послова у установи.

IV     Посебни услови

- Висока стручна спрема - педагошки факултет - смјер васпитач.

V Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидат треба да достави:

 Увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци,

 Извод из матичне књиге рођених,

 Копију личне карте,

 Копију дипломе,

 Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку,

 Потврду да се води на евиденцији Завода за запошљавање РС,

 Уколико је кандидат већ заснивао радни однос, потврда од установе у којој је радио,

 Доказ о општој здравственој способности доставиће изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре,

 Увјерење о положеном стручном испиту,

 Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VI     Рокови

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

VII    Остале одредбе

Пријаве се могу доставити искључиво путем поште, на адресу установе, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАЈ“.

На пријави, кандидат је обавезан да напише контакт телефон.

За кандидате који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, интервју ће се обавити дана, 22.12.2017. године, у 8 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве сматраће се да се одустали од пријаве на конкурс.

**********

ЈУ ОШ „ЛИЈЕШЋЕ“ ЛИЈЕШЋЕ

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Наставник/професор биологије - 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

2. Наставник/професор енглеског језика - 6 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању, Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача као и Правилником о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи.

Општи услови:

1) да је држављанин РС и БиХ, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа)

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности, које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему – за тражено занимање - према Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

- радно искуство у трајању од најмање годину дана, након стицања звања прописаног за обављање послова наставника одређене струке, на пословима у васпитно-образовном процесу.

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедеће документе (у оригиналу или овјереној копији):

1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених за лица која се налазе на евиденцији

5. увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије докумената (не старије од 6 мјесеци) и исте неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју ће се обавити у понедјељак, 25.12.2017. године, у 13 часова у просторијама школе. За кандидата који се не појави на интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу школе са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

*********

ЈУ „ЕКОНОМСКА ШКОЛА“ ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

На одређено радно вријеме до 30.6.2018. (приправник)

1. Професор права .........................................................................2 часа

2. Професор информатике............................................................2 часа

(у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и стручним школама)

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

        

Уз потписану пријаву кандидати су дужни доставити:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију диплому о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено- отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.    Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште), и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 26.12.2017. године у 11 часова у просторији бр. 110., а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

**********

ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПЕТРОВО

74 317 ПЕТРОВО

 

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор енглеског језика – 2 часа седмично за подручно одјељење Кртова, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу – 1 извршилац.

2. Библиотекар – са непуном нормом 50% радног времена, на одређено радно вријеме до 31.8.2018. године, са радним искуством и положеним стручним испитом за обављање библиотечке дјелатности – 1 извршилац.

II

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а) Енглески језик:

1) професор енглеског језика и књижевности или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је енглески језик самостални или равноправни предмет,

2) наставник који има завршену педагошку академију, група енглески језик и књижевност или другу двопредметну групу у којој је енглески језик уписан у диплому о завршеној вишој школи,

3) наставник који има завршен четворосеместрални студиј за допунско образовање из енглеског језика на Филозофском факултету Универзитета у Бањалуци,

4) дипломирани филолог – англиста.

Послове библиотекара у основној школи може да обавља:

1) лице које има високу стручну спрему библиотекарског смјера,

2) лице које има вишу стручну спрему библиотекарског смјера,

3) професор или наставник српског језика и књижевности,

4) професор или наставник неког другог језика и књижевности који се учи у школама у Републици Српској.

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање.

Опште услови:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу (достављају кандидати који конкуришу за радно мјесто наставник/професор енглеског језика),

4. увјерење о положеном стручном испиту за обављање библиотечке дјелатности,

(достављају кандидати који конкуришу за радно мјесто библиотекара),

5. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

6. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе према сљедећем распореду:

- енглески језик - 25.12.2017. године у 13 сати

- библиотека – 26.12.2017. године у 13 сати

V

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VI

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

IX

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

********

ЈУ „ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ПОНИШТЕЊЕ ДИЈЕЛА КОНКУРСА

ЈУ „Техничка школа“ Добој, на основу одлуке Школског одбора број 1077 од 6.12.2017. године, поништава Јавни конкурс за пријем радника на одређено радно вријеме број 911 објављен дана 1.11.2017. године у „Гласу Српске“, у дијелу који се односи на радно мјесто професор за предмет Демократија и људска права.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица