ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08.08. 2018. године

10.08.2018 00:27 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 08.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*******

***************

ЈУ ОШ “ИВО АНДРИЋ” ЂУЛИЋИ

ЂУЛИЋИ ББ

74270 ТЕСЛИЋ

Тел: 053-420-484

Е-mail: os098@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор директора ЈУ ОШ “Иво Андрић” Ђулићи, Теслић

Школски одбор ЈУ ОШ “Иво Андрић” Ђулићи, Теслић, расписује јавни конкурс за избор и именовање директора школе.

Мандат директора траје четири (4) године и почиње од дана ступања на дужност.

1. Услови конкурса

1.1.    Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

1)      да има општу здравствену способност за рад,

2)      да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске,

3)      да је старији од 18 година,

1.2.    Посебни услови:

1)      има завршен први циклус одговарајућег студијског програма или еквивалент, односно високу стручну спрему,

2)      има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе,

3)      није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем,

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

1)      Потписану пријаву на конкурс,

2)      Кратку биографију са адресом, контакт телефоном и списком приложене документације,

3)      Извод из матичне књиге рођених,

4)      Увјерење о држављанству,

5)      Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од 6 мјесеци),

6)      Диплому о стеченом степену стручне спреме,

7)      Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

8)      Доказ односно потврду о дужини радног искуства (најмање пет година након стицања дипломе),

9)      Препоруку ранијег послодавца, односно Наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

10)    Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату,

11)    Друге доказе о напредовању у струци и потврђивању способности кандидата,

12)    Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора и да лице није кажњавано, школа ће службеним путем тражити од надлежних институција за изабраног кандидата на функцију директора.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереној фотокопији у складу са законом.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије неће се узети у разматрање.

3.       Рок за подношење пријава

Јавни конкурс је отворен петнаест (15) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријава

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Иво Андрић” Ђулићи, 515., 74 270 Теслић, или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс за избор и именовање директора школе”.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка кандидата који испуњавају услове конкурса.

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о резултатима конкурса у року од осам дана од дана пријема обавјештења.

******

ЈУ “САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА” ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос

(са радним искуством )

1.       Наставник стручно-теоретске и практичне наставе - друмски саобраћај .............један извршилац, 20 часова наставне норме седмично, на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског боловања.

2.       Наставник стручно-теоретске наставе - друмски саобраћај - један извршилац, 9 часова наставне норме седмично, на одређено вријеме, до краја школске године.

3.       Наставник стручно-теоретске наставе - електротехничке струке - један извршилац, 9 часова наставне норме седмично, на одређено вријеме до краја школске године.

У погледу врсте стручне спреме у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим  стручним школама  (“Сл. гласник РС” бр.29/12) наставници  треба да испуњавају сљедеће услове:

- За радно мјесто под 1. и 2. ......... дипломирани инжењер саобраћаја - смјер друмски саобраћај

- За радно мјесто под 3. ................... дипломирани инжењер електронике

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Сл. гласник РС” број 01/2016), кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС” број: 41/18) и услове Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник” РС бр 102/2014 и 42 / 2016).

Уз потписану пријавџ кандидати су дужни доставити:

1.       Увјерење о држављанству,

2.       Извод из матичне књиге рођених,

3.       Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4.       Овјерену фотокопију диплому о стеченој стручној спреми,

5.       Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

6.       Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

7.       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

8.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС , ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко - инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено - отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида .

11.     Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца. Увјерење треба да садржи податке из који се јасно види :врста посла, степен стручне спреме и и дужина оствареног радног стажа по врстама посла. Уколико је кандидат радио са непуним радним временом, то вријеме је потребно прерачунати у пуно радно вријеме.

Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће примљени кандидат прије заснивања радног односа .

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу школе (путем поште), Ул. Цара Душана бр. 18. Добој и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати .

У случају да се на конкурс не јаве лица са искуством или положеним одговарајућим стручним испитом, разматраће се и молбе пријављених кандидата који не испуњавају ове услове.

Интервју са кандидатима који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се 20.8.2018. године у 11 часова у просторији бр. 10.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана (од 8.8.2018. године до 16.8.2018. године), у дневном листу “Глас Српске”

**********

ОПШТИНА БРОД

СВЕТОГ САВЕ БР. 17

74 450 БРОД

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Брод

I - Начелник општине Брод расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста службеника у Општинској управи Брод, на неодређено вријеме и то:

У Одјељењу за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију:

Самостални стручни сарадник за комуналну инфраструктуру и послове саобраћаја (радно мјесто пете категорије, другог звања).........................1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова утврђен је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Брод (“Службени гласник општине Брод”, број 3/18 и 6/18).

III – Општи услови за пријем у радни однос

1)      да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2)      да је старији од 18 година,

3)      да има општу здравствену способност,

4)      да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5)      да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6)      да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи и

7)      да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ.

IV – Посебни услови

Висока стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 240

ECTS бодова, саобраћајни факултет, најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару.

V - Потребна документа

(1) Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу - Пријава на јавни конкурс. Уз наведени образац, као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

2) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса и

4) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи, у складу са чланом 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), саставни је дио Пријаве на јавни конкурс.

(2) Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1)      дипломе о завршеној стручној спреми,

2) увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће, у року од шест мјесеци од дана запослења, положити стручни испит за рад у управи,

3) исправе којом се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4) доказа о познавању рада на рачунару (увјерење, потврда, овјерена изјава или други докази којим се доказује познавање рада на рачунару).

(3) Са кандидатима који буду испуњавали услове јавног конкурса, Конкурсна комисија ће обавити интервју на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

О мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити благовремено обавијештени.

(4) Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, овјерену изјаву о испуњености услова из тачке В став 1. подтачка 1, 3. и 4. јавног конкурса, као и увјерење о општој здравственој способности.

(5) Ако прворангирани кандидат не достави доказе из става 4. ове тачке у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата да поступи у складу са ставом 4. ове тачке.

VI – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана, од дана објављивања јавног конкурса. У случају да јавни конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана посљедњег објављивања.

Јавни конкурс биће објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и у дневном листу “Глас Српске”.

          Пријаве на јавни конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: “Општина Брод, Улица Светог Саве бр.17. са назнаком “Пријава на јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Брод”.

          Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

          За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник Марић Петранка, Стручни сарадник за персоналне послове, контакт телефон 053/610-169.

***********

ЈУ ОШ “ВАСО ПЕЛАГИЋ” ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

- Педагог школе: 100 % норме приправник, на неодређено радно вријеме ..... 1 извршилац

Услови конкурса

Кандидати морају испуњавати сљедеће услове:

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови

Поред општих услова кандидати за наставнике и стручне сараднике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18), чл. 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број. 77/09, 86/10, 25/14, 76/15).

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17, 31/18) испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати уз пријаву достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2.       увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3.       извод из матичне књиге рођених;

4.       љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци);

5.       увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6.       овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992 године, БиХ и Републици Србији);

7.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

10.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана, 20.8.2018. године, у просторијама ове школе обавиће се тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Тестирање се обавити у 10 часова, а интервју са кандидатима обавиће се у 12 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ ОШ “Васо Пелагић” Пелагићево” Вука Караџића 76, 76 256 Пелагићево.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни приложити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

Избор кандидата врши се у складу са Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

************

ЈУ ОШ “ЛИЈЕШЋЕ” БРОД

ЛИЈЕШЋЕ ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1.       Наставник/професор ликовне културе - 8 часова на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац - лице са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

2.       Наставник/професор енглеског језика - 6 часова на одређено вријеме за школску 2018/19 годину, до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3.       Наставник/професор математике - 8 часова на одређено вријеме за школску 2018/19 годину, до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

4.       Наставник/професор њемачког језика - 2 часа на одређено вријеме за школску 2018/19 годину, до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Услови: Поред општих услова утврђених у Закону о раду - (“Службени гласник Републике Српске”, број: 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), Правилником о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број: 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) као и Правилником о процедури и критеријумима пријема у радни однос радника у основној школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 45/16).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају за наведено радно мјесто, приликом пријављивања су:

1) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што се доказује увјерењем о држављанству,

2) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци (прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа)

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављана дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности ,- које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем а прије заснивања радног односа.

Посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма и стручно звање или еквивалент, односно високу или вишу стручну спрему – за тражено занимање - према Правилнику о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

- радно искуство у трајању од најмање годину дана, након стицања звања прописаног за обављање послова наставника одређене струке, на пословима у васпитно-образовном процесу.

- положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити сљедеће документе (у оригиналу или овјереној копији):

1. диплому о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања, или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања , уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених за лица која се налазе на евиденцији

5. увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца код којег је кандидат био запослен,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 104. став 6) Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18), као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије докумената (не старије од 6 мјесеци) и исте неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се узети у разматрање.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број: 102/14 и 45/16) односно са одредбама Правилника које нису у супротности са одредбама Закона о основном васпитању и образовању.

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса интервју и тестирање ће се обавити у четвртак, 23.8.2018. године, у 9 часова у просторијама Јавне установе Основне школе “Лијешће”. За кандидата који се не појави на тестирању и интервјуу сматраће се да је одустао од конкурса.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “ГЛАС СРПСКЕ” Бањалука од 8.8.2018. године а траје од 9.8.2018. године.

Пријаве слати на адресу:

Јавна установа

Основна школа “Лијешће”

Лијешће бб,

74450 Брод

са назнаком – Пријава на оглас, не отварати -

**************

ЈУ ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”

ОСЈЕЧАНИ ГОРЊИ

74 225 ОСЈЕЧАНИ

ОГЛАС

за попуну радног мјеста

1. Наставник разредне наставе  - 1 извршилац на одређено радно вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством и положеним стручним испитом у подручној школи Чивчије Осјечанске.

У складу са чланом 103,104 и 106 Закона о основном васпитању и образовању  (“Сл. гласник РС”, број 44/17) уз пријаву на оглас заинтересовани кандидат треба да приложе сљедећу документацију

1. Диплому или овјерену копију дипломе о завршеном факултету одговарајућег смјера

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Увјерење о држављанству

4. Увјерење од надлежног суда о невођењу кривичног поступка

5. Увјерење о психофизичкој и здравственој способности (по пријему кандидата)

6. Увјерење о времену проведеном на евиденцији за незапослена лица (завод за запошљавање)

7. Увјерење о просјеку оцјене оствареном током студирања или додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјене током студирања

8. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу – (уколико се тражи радник са радним искуством)

9. Увјерење о радном стажу од ранијег послодавца уколико је расписан конкурс за радни однос лица са искуством

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, ако се ради о кандидату из категорије бораца

12.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

13.     Тест и интервју са кандидатима ће се обавити дана, 21.8.2018. године, са почетком у 10 часова.

14.     Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не пријаве на  интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

15.     Контакт телефон кандидата

16.     Документе слати на адресу ЈУ ОШ “Радоје Домановић” Осјечани Горњи; 74225 Осјечани

Напомена:

Изузетно у случају да се на конкурс не пријави ниједан кандидат са радним искуством и положеним стручним испитом, разматраће се молбе кандидата са најмање једном годином радног стажа и кандидати без радног искуства .

Копије докумената морају бити овјерене.

Непотпуна документација неће се разматрати.

Кандидати се неће посебно позивати на тест или интервју.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Процедура пријема:

Пријем радника биће обављен у складу са Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник Републике Српске” број 102/14 45/16).

************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” ШАМАЦ

ЦАРА ЛАЗАРА 6

76 230 ШАМАЦ

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Једног наставника математике на 18 часова наставе са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

2. Једног наставника математике на 4 часа наставе са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

3. Једног наставника физике на 9 часова седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

4. Једног наставника стручних предмета - доктор медицине на 20 часова седмично, приправник, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

5. Једног наставника стручних предмета - доктор медицине на 11 часова седмично, приправник, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

6. Једног дипл. фармацеута на 20 часова седмично (пуна норма), приправник, ради закључења уговора о раду на неодређено вријеме.

7. Једног дипл. фармацеут на 8 часова седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

8. Једног наставника физичког васпитања на 2 часа седмично, приправник, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

9. Једног наставника психологије и медицинске психологије на 6 часова седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

10. Једну дипл. медицинску сестру на 4 часа наставе седмично, са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

11. Једног наставника практичне наставе у струци машинство и обрада метала на 6 часова наставе седмично са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

12. Једног наставника биологије на 2 часа седмично, са радним искуством од најмање годину дана, са положеним стручним испитом ради закључења уговора о раду на одређено вријеме, до 31.8.2019. године.

13. Једног наставника стручних предмета у струци здравство, виши физиотерапеутски техничар или дипл. физиотерапеут, на 15 часова наставе седмично, са радним искуством од најмање годину рада и са положеним стручним испитом, ради закључења уговора о раду на одређено вријеме до 31.8.2019. године.

Општи и посебни услови за кандидата

Општи и посебни услови за пријем у радни однос:

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављансту,

- Извод из матичне књиге рођених ,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (напомена - није потребно за приправника)

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, (напомена - није потребно за приправника)

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци , уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Никола Тесла” Шамац, са назнаком јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор.

Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 24.8.2018. године, у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ПЕТРОВО

ОЗРЕНСКИХ ОДРЕДА 74

74 317 ПЕТРОВО

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са неплаћеног одсуства, а најдуже до 21.3.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом  - 1 извршилац.

2. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до 31.8.2019. године, са искуством и положеним стручним испитом

II

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

а) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

2. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18).

3. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против  достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

4. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

5. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

IV

Тест са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана 20.8.2018. године у 10 сати, а интервју у 12 сати.

V

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VI

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс ће бити објављен у дневном листу “Глас Српске” посредством Завода за запошљавање.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на сљедећу адресу:

ЈУ ОШ “Вук Караџић” 74317 Петрово, Озренских одреда 74, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (ообавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

Џ

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

*****************

ЈУ СШЦ “НИКОЛА ТЕСЛА” ВУКОСАВЉЕ

ОМЛАДИНСКА ББ

74 470 ВУКОСАВЉЕ

КОНКУРС

за пријем наставника

I - На одређено вријеме , са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави:

1. Професор њемачког језика..............2 часа  седмично (1 извршилац), до краја наставне године,

2. Дипломирани правник....................2 часа седмично (1 извршилац), до краја наставне године,

3. Професор стручне  групе предмета за занимање

козметички техничар (естетска њега – 2 часа,

козметологија -2 и практична настава – 6 часова седмично)....10 часова седмично (1 извршилац), до краја школске године

4. Професор ликовне умјетности за наставне предмете - естетско-корективна козметика и естетика струке........................... 4 часа седмично (1 извршилац), до краја школске године

5. Доктор медицине за наставне предмете - Физикална медицина, анатомија и физиологија, дерматологија ....................... 8 часова седмично (1 извршилац), до краја школске године,

6. Професор физике.............................................. 4 часа седмично (1 извршилац), до краја школске године,

7. Дипломирани машински инжењер за машинску групу предмета (практ. настава - 4. степен (6 часова) +2 часа теоријске наставе).............. 8 часова седмично (1 извршилац) , до краја наставне године

8. Професор математике или дипломирани економиста за наставни предмет привредна математика................................... 2 часа седмично  (1 извршилац), до повратка раднице са јавне функције, а најкасније до краја наставне године.

9. Професор биологије .......................................... 4 часа седмично (1 извршилац), до повратка раднице са породиљског боловања, а најкасније до 31.12.2018. године

II – На одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства, а најкасније до 31.8.2019. године, потребан наставник без радног искуства - приправник за наставни предмет:

1. Математика....................................... 18 часова седмично – пуна норма (1 извршилац)

Услови

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:01/16) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/2016) које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са остварених најмање 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена:

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али имају једну годину радног стажа у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

За радна мјеста под редним бројем 3, 4, 5 и 6 уколико не буде пријављених кандидата који имају положен стручни испит за рад у настави или кандидата који немају положен стручни испит али имају једну годину радног стажа у струци, разматраће се и пријаве кандидата који немају радног искуства – приправници.

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених или копија личне карте,

3. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави.

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи:  врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

9. Увјерење општинског/градског  органа управе надлежног за  борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Кандидати су обавезни на пријави навести све документе које достављају уз пријаву.

Бодовање и избор кандидата извршиће се у складу са Правилником о  критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:102/2014 и 42/2016).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 20.8.2018. године, у 12 часова у просторијама школе.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс. Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима  конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар „Никола Тесла”, Ул. Омладинска бб, 74470 Вукосавље, са назнаком “ПРИЈАВА НА КОНКУРС за радно мјесто  _______________”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве  неће се разматрати.

*********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” БРОД

ВУКА КАРАЏИЋА ББ

74 450 БРОД

КОНКУРС

за упражњена радна мјеста

1. Водитељ продуженог боравка

- 3  извршиоца, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу; пуна наставна норма; рад на одређено вријеме у продуженом боравку ученика до завршетка наставног процеса у школској 2018/19. години, а најдуже до 30.6.2019. године.

2. Наставник енглеског језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 12 часова редовне наставе седмично, за школску 2018/19. годину, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

3. Наставник математике

- 1 извршилац - на неодређено вријеме, пуна наставна норма, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

4. Наставник физичког васпитања

- 1 извршилац - на одређено вријеме, пуна наставна норма за школску 2018/19. г., до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

- 1 извршилац - на одређено вријеме, 10 часова редовне наставе седмично за школску 2018/19. годину, до повратка радника са функције, а најдуже до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу

5. Наставник руског језика

- 1 извршилац - на одређено вријеме, за 6 часова редовне наставе, за школску 2018/19. годину, до 31.8.2019. године, радник са искуством и положеним стручним испитом за рад у васпитно-образовном процесу.

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, и које прилаже само изабрани кандидат након завршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, а то се доказује увјерењем о неосуђиваности  које ће за изабраног кандидата прибавити школа службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17), услове прописане Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15), услове из Уредбе о педагошким стандардима и нормативима за основно образовање и васпитање (“Службени гласник Републике Српске” број 51/11, 19/12, 77/12) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 102/14 и 45/16).

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18).

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17 и 31/18) , испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Уз пријаву потписану од стране кандидата, осим документације којом доказују испуњавање општих услова потребно је доставити сљедећу документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- диплому о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење о радном стажу/радном искуству издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената (не старије од 6 мјесеци) и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријем у радни однос извршиће се у складу са Правилником о процедури и критеријима пријема радника у радни однос у основној школи (“Службени гласник РС”, број 102/14 и 45/16).

Са кандидатима који доставе потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса тестирање и интервју ће се обавити 21.8.2018. год. са почетком у 10.30 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске” Бањалука од 8.8.2018. а траје од 9.8.2018. до 16.8.2018. године.

Пријаве са назнаком – “пријава на конкурс, не отварати”, слати на адресу:

ЈУ Основна школа “Свети Сава”

Ул. Вука Караџића бб

74450 Брод.

***********

ЈУ ОШ “ЂОРЂО ПАНЗАЛОВИЋ” ОСИЊА

74 412 ОСИЊА

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста за шк. 2018/19. годину:

1. Наставника физике - радник са искуством и положеним стручним испитом .................... 1 извршилац.....на 4 часа на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а ако се не јави радник са искуством разматраће се и пријаве приправника

2. Наставника ликовне културе радник са искуством и положеним стручним испитом........1 извршилац.... на 10 часова на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, а ако се не јави радник са искуством  разматраће се и пријаве приправника

3. Наставника демократије - радник са искуством и положеним стручним испитом............... 1 извршилац ...на 2 часа на одређено вријеме до 31.8.2019. године, а ако се не јави радник са искуством  разматраће се и пријаве приправника и

4. Библиотекар - радник са искуством и положеним стручним испитом ......................................1 извршилац на пуно радно вријеме на одређено до 31.8.2019. године а ако се не јави радник са искуством разматраће се и пријаве приправника

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник  Републике Српске” број 01/16), кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. и 105. Закона о основном васпитању и образовању, (“Службени гласник Републике Српске” број 44/17. и 31/18), Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача (“Службени гласник Републике Српске” број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15) и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр:102/14. и 45/16).

Посебни услови:

(1) Послове наставника обављају лица која осим услова утврђених Законом којим се уређују радни односи треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које изда надлежна здравствена установа

(2) Послове стручних сарадника (педагог, психолог и библиотекар) обављају лица  која осим услова утврђених Законом којим се уређују радни односи треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, односно право учешћа имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које издаје надлежна здравствена установа

(3) Лица из става 2. овог члана поред услова утврђених законом којим се уређују радни односи треба да имају:

1) завршен први циклус студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,

2) положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу и

3) љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима

(4) Лица из ст. 1. и 2. овог члана која имају завршен други циклус студија, обавезно морају имати завршен први циклус студија из одређене области из става 1. тачка 1) и става 3. овог члана.

(5) За доказивање услова из става 1. тачка 3) и става 3. тачка 3) овог члана прихвата се само љекарско увјерење о психофизичкој способности радника које изда надлежна здравствена установа.

(6) Изузетно од услова из члана 104. става 1. тачка 2. и става 3. тачка 2. Закона о основном васпитању и образовању, школа може на упражњено радно мјесто ангажовати лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњава остале услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

(7) Наведено лице има обавезу да положи стручни испит у року од десет мјесеци од дана заснивања радног односа у школи.

(8) Лице из става 6. овог члана нема статус приправника, а стручни испит полаже под истим условима предвиђеним за приправника

Општи услови: који кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су :

*да је држављанин Републике Српске или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

*да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом ЛК,

*да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

* да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

- Увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведених услова и документације кандидат треба да достави и сљедећу документацију :

*пријаву потписану од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс за пријем у радни однос за наставника, стручног сарадника, секретара и рачуновође, као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање кандидата, а на основу члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у ОШ:

*овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

* ако је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о пол. стручном испиту за рад у васп. - образов. процесу,

*додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошкол. установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

*увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

* увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у “Гласу Српске”.

Пријаве слати на адресу: ЈУ Основна школа “Ђорђо Панзаловић” Осиња, Дервента са назнаком - пријава на конкурс, не отварати –

- Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Тестирање кандидата ће се обавити у сриједу, 22.8.2018. године, у 10 часова, а интервју истог дана у 12 часова у просторијама ове Установе.

- Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

************

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ” МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

за пријем наставника

I - На одређено вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, до краја школске 2018/2019. године - 31.8.2019. године, и то:

1.       Дипломирани инжењер пољопривреде, општи смјер, пуна седмична норма, један извршилац

2.       Дипломирани инжењер пољопривреде за хортикултуру, 6 часова седмично, један извршилац

3.       Професор биологије, 4 часа седмично до краја првог полугодишта, а од другог полугодишта 2 часа седмично, један извршилац

4.       Дипломирани машински инжењер, пола седмичне норме, један извршилац

5.       Дипломирани правник, 4 часа седмично, један извршилац

Услови

Општи услови прописани Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број:1/16) и Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број: 102/14 и 42/16) које кандидати треба да испуњавају су:

1. Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству;

2. Да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте;

3. Да је радно способан, што се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа;

4. Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане чланом 104. Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 41/18) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник Републике Српске”, број: 29/12, 80/14 и 83/15) и Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник Републике Српске”, број: 34/15 и 83/15), и то:

1. Да има одговарајући ниво образовања – завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању , са остварених најмање 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области

2. Да има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима,

3. Да има положен стручни испит за рад у настави.

Напомена:

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број:41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Уколико се на конкурс не пријаве кандидати који имају положен стручни испит за рад у настави, разматраће се и пријаве кандидата који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Ако се на конкурс не пријаве кандидати са радним искуством и положеним стручним испитом за рад у настави, а не пријаве се ни кандидати који немају положен стручни испит, али су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, разматраће се и пријаве кандидата који немају радно искуство - приправници.

Потребна документација:

Уз пријаву на конкурс, потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс, потребно је доставити и сљедеће документе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. Увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави

5. Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

7. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида),

9. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (ако се ради о кандидату из категорије борца),

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, које није старије од 6 мјесеци ( доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Увјерење о неосуђиваности, којим се доказује да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су обавезни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

У пријави на конкурс, кандидати су обавезни навести сва документа која прилажу уз пријаву.

Бодовање кандидата извршиће се у складу са Правилником о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број:102/14 и 42/16).

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса и који доставе потпуне и благовремене пријаве обавиће се 17.8.2018. године у 12 часова, у просторијама школе.

Кандидати неће посебно бити позивани на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”.

Школа ће писаним путем обавијестити све учеснике конкурса о резултатима конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Пријаве са потребном документацијом, у затвореној коверти, доставити лично у секретаријат школе или слати на адресу:

ЈУ Средњошколски центар “Јован Цвијић”, Берлинска бб, 74 480 Модрича, са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

***********

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” ТЕСЛИЋ

СВЕТОГ САВЕ 78

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника на упражњено радно мјесто

1.       Професор разредне наставе, 3 извршиоца, са положеним стручним испитом, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, најдуже до 31.8.2019. године

1.       Услови конкурса

1.1.  Општи услови:

Општи услови, које кандидат који се пријављује на јавни конкурс, треба испуњавати су:

а) да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће прибавити школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

1.2.  Посебни услови:

Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 44/17 и 31/18) као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

2.       Документација која се прилаже уз пријаву

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс су дужни уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује, доставити:

- кратку биографију са адресом; контакт телефоном и списком приложене документације ,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- овјерену фотокопију увјерења о положеном стручном испиту

- извод из матичне књиге рођених - издат са неограниченим роком трајања или копију личне карте

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног радног стажа по врстама посла.

- увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци).

- Увјерење о невођењу кривичног поступка,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

- увјерење градског/општинског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђивању статуса борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца

Кандидат који буде изабран након извршеног избора по конкурсу, обавезан је доставити :

- љекарско увјерење о психофизичко, физичкој и здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци Увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета или малољетним лицима за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем

3. Рок за подношење пријава

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања у дневном листу “Глас Српске”, посредством Завода за запошљавање Републике Српске.

4.       Адреса достављања пријава

Пријаве са прилозима се достављају на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Теслић, улица Светог Саве бр 78 , или непосредно у канцеларију школе у затвореној коверти уз назнаку “Пријава на конкурс на радно мјесто професора разредне наставе”

5.       Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима чије пријаве буду потпуне, благовремене и који буду испуњавали прописане услове конкурса, обавиће се тестирање и интервју у просторијама школе, 17.8.2018. године, у 12 часова о чему се обавјештавају путем конкурса .

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6.       Напомена:

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављује, Комисија за избор неће разматрати.

**********

ЈУ СШЦ “ЈОВАН ДУЧИЋ” ТЕСЛИЋ

КАРАЂОРЂЕВА ББ

74 270 ТЕСЛИЋ

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1)      Наставник практичне наставе у занимању текстилни техничар - 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним  искуством и положеним стручним испитом,

2)      Наставник математике – 1 извршилац, 11 часова на одређено вријеме до  31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

3)      Наставник физике – 1 извршилац, 3 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

4)      Наставник  филозофије и социологије – 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

5) Наставник анатомије и анатомије и физиологије – 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом

6) Наставник здравствене његе и рехабилитације у занимању физиотерапеутски техничар (за часове праксе и теорије) – 1 извршилац, 5 часова на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

7) Наставник здравствене заштите са првом помоћи у занимању фармацеутски техничар (за часове праксе и теорије) - 1 извршилац, 4 часа на одређено вријеме до 31.8.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

8) Педагог школе - 1 извршилац, на одређено вријеме до повратка радника са функције директора школе, лице са радним искуством и положеним стручним испитом,

Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник РС”, број: 01/16) кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник РС”, број: 41/18), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник РС”, број: 29/12, 80/14 и 83/16), Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у гимназији (“Службени гласник РС” број: 34/15 и 83/15) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник РС”, број: 102/14 и 42/16).

Општи услови које кандидати треба да испуњавају:

1.       да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, што доказују увјерењем о држављанству,

2.       да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

3.       да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

4.       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4. за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву на конкурс кандидати су обавезни доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма  у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају овјерене фотокопије дипломе за оба циклуса студијског програма),

2.       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена (лица која су завршила други циклус студијског програма достављају додатак дипломи за оба циклуса студијског програма),

3.       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица (уколико је лице тренутно пријављено на евиденцији незапослених лица),

4.       увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (уколико се кандидат пријављује за радно мјесто за које се тражи положен стручни испит),

5.       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико са кандидат пријављује на расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца.

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца;

8.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-   инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа  имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу: ЈУ Средњошколски центар “Јован Дучић”, ул. Карађорђева бб, 74 270 Теслић, са назнаком пријава за јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (навести за које радно мјесто се кандидат пријављује).

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у дневним новинама “Глас Српске”.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у сриједу, 22.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата на конкурс комисија неће разматрати, већ само евидентирати и донијети закључак којим се пријава одбацује.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица