JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 08. 11. 2017. godine

10.11.2017 00:04 | JU ZZZRS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 08.11. 2017. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

JU OŠ "PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ" BOLjANIĆ

74 322 BOLjANIĆ

 

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

- Profesor razredne nastave sa iskustvom na određeno radno vrijeme do povratka radnika sa funkcije, a najduže 4 godine - 1 izvršilac,

- Nastavnik osnova informatike sa iskustvom za 6 časova do povratka radnika sa bolovanja - 1 izvršilac,

- Osnovi demokratije sa iskustvom 1 čas do povratka radnika sa bolovanja.

                      1 - izvršilac.

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba i da ispunjavaju posebne uslove propisane članom 104. i 106. stav Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača.

Opšti uslovi:

− da je državljanin BiH i RS,

− da ima opštu zdravstvenu sposobnost za rad,

− da je stariji od 18 godina.

1.       Potrebna dokumentacija

Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs dužni su uz prijavu dostaviti u originalu ili ovjerenom prepisu (ne starijem od 6 mjeseci) sljedeću dokumentaciju:

− Prijavu na konkurs sa kratkom biografijom i kontakt telefon,

− Diplomu o završenom fakultetu,

− Uvjerenje o državljanstvu

− Izvod iz matične knjige rođenih,

− Uvjerenje izdato od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjene koji je kandidat ostvario tokom studiranja ili dodatak koji je izdat uz diplomu.

− Uvjerenje o neosuđivanosti pribaviće škola službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

− Ljekarsko uvjerenje (prilaže samo onaj kandidat koji bude prvi na rang-listi prije zasnivanja radnog odnosa),

− Druge dokaze o potvrđivanju znanja i sposobnosti, preporuke i slično.

Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijama radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:

- Potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koju vodi Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokane samouprave gdje je kandidat prijavljen.

2.       Rok za učešće na konkursu i način dostavljanja prijave

Prijave sa E-mail adresom se mogu dostaviti lično ili poštom preporučeno na  adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koju budu ispunjavali uslove utvrđene ovim konkursom, dužni su pristupiti intervjuu i testiranju, koji će sa kandidatima obaviti Komisija za izbor koja broji tri člana a koja je imenovana od strane Školskog odbora, ako se ne javi dovoljan broj kandidata sa radnim iskustvom u obzir će se uzeti i ostale prijave.

U ponedjeljak, 20.11.2017. godine, u 13 časova održaće se intervju.

Dostavljena dokumentacija školi po ovom konkursu se neće vraćati kandidatima,

Napomene:

Škola će pismenim putem na Email adresi obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke.

********

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" DOBOJ

HILANDARSKA 2

74 000 DOBOJ

KONKURS

za izbor nastavnika

1. Nastavnik/profesor razredne nastave – pripravnik, puna norma, na određeno vrijeme do povratka radnika sa porodiljskog bolovanja – 1 izvršilac

2. Nastavnik/profesor razredne nastave, voditelj u produženom boravku – radnik sa iskustvom i položenim stručnim ispitom, puna norma, na određeno vrijeme do 30.6.2018. godine – 1 izvršilac.

Uslovi:

1. Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene članom 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilniku o stručnim profilima i zvanjima nastavnika , stručnih saradnika i vaspitača u osnovnoj školi.

2. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja se po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena stručne spreme.

Uz potpisanu prijavu od strane kandidata koji se prijavljuje na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata a na osnovu kojih se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih  ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest (6) mjeseci i koje se prilaže samo izabrani kandidati nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. Ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom, kandidat je dužan da dostavi uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

3. Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili uvjerenje od visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

4. Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica u stručnoj spremi traženoj konkursom,

5. Uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

6. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida  Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

8. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca,

9. Kratku biografiju,

Priložena dokumentacija iz tačke 7, 8. i 9. u postupku bodovanja kandidata, uzima se u obzir pri primjeni Pravilnika u vezi sa članom 26.

U prijavi za konkurs obavezno naznačiti broj časova na koje kandidat konkuriše.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija za prijem radnika po raspisanom konkursu, će izvršiti bodovanje svih kandidata koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove konkursa.

U (ponedjeljak) 20.11.2017. g. u 12 časova biće obavljen intervju sa kandidatima.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju a ako se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Svi kandidati biće obaviješteni o rezultatima konkursa, dokumenti priloženi uz molbu neće se vraćati kandidatima.

Prijave dostaviti lično ili putem pošte na adresu škole sa naznakom za konkurs - obavezno naznačiti na koje radno mjesto se prijavljujete.

******************

JP "AUTOPUTEVI RS" DOO BANjALUKA

VASE PELAGIĆA 10

78 000 BANjALUKA

Tel. 051/233-670, 233-680

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos

I - Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

Odjeljenje za naplatu putarine

1.       Referent video-nadzora, oznaka 2.3.9

Broj izvršilaca 1 - na neodređeno vrijeme, mjesto rada Doboj (Johovac)

II - Naziv radnog mjesta i uslovi za zasnivanje radnog odnosa

Radno mjesto - Referent video-nadzora - označeno pod red.br. konkursa I-1.

/oznaka u sistematizaciji - 2.3.9./

1. Opšti uslovi lica /kandidata

−       Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

−       Da je stariji od 18 godina,

−       Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

−       Da se protiv lica/kandidata ne vodi krivični postupak.

2. Posebni uslovi

- Završen prvi ciklus studija, najmanje 180 ECTS  bodova ili najmanje VŠS/VI stepen stručne spreme - društveni ili tehnički smjer, najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva.

III - Dokumentacija uz prijavu

Uz prijavu na konkurs za radno mjesto određeno tačkom I-1 ovog konkursa, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

1. Biografiju kandidata sa kontakt podacima (tačna adresa, telefon, e-mail),

2. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci),

3. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),

4. Ovjerenu kopiju diplome,

5. Dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (ovjerena kopija potvrde o radnom iskustvu iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio),

6. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" d.o.o. Banjaluka, ul. Vase Pelagića 10, 78 000 Banjaluka sa naznakom "Konkurs za prijem u radni odnos".

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali konkursom navedene uslove Komisija za konkurs će obaviti razgovor/intervju o čemu će kandidati biti obaviješteni putem podataka za kontakt.

Dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti /ljekarsko uvjerenje sa datumom izdavanja ne starijim od 6 mjeseci/ izabrani kandidat je dužan da dostavi prije zaključivanja ugovora o radu.

**********

JU OŠ "DOSITEJ OBRADOVIĆ" BLATNICA

74 275 BLATNICA

JAVNI KONKURS

1. Profesor demokratije - 1 izvršilac, 3 časa na određeno radno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, najmanje godinu dana radnog iskustva u struci i položen stručni ispit za rad u vaspitno-obrazovnom procesu, (završen fakultet sociologija, filozofija)

1.       Uslovi konkursa

1.1. Opšti uslovi:

a)       da je državljanin RS i BiH, a to dokazuje dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

b)      da je punoljetan, a to dokazuje izvodnom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte

v)       da je radno sposoban, a to dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

g)       da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti iz stav 1. tačka g) za izabranog kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

1.2. Posebni uslovi:

 Pored opštih uslova kandidat treba da ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kao i Pravilnikom o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača propisani su posebni uslovi u pogledu stručne spreme za gore navedeno radno mjesto.

Pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske kao i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske ispunjavali uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

2. Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu

U skladu sa članom 8. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi uz potpisanu prijavu na konkurs i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost opštih uslova konkursa potrebno je dostaviti i dokumente kojim se dokazuje ispunjenost posebnih uslova konkursa i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje:

a) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent

b)      Dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjene tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

v)       Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,

g)       Izvod iz matične knjige rođenih – izdat sa neograničenim rokom trajanja,

d)      Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

đ)       Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka koje izdaje nadležni sud (ne starije od 3 mjeseca),

e)       Uvjerenje o radnom stažu izdato od poslodavca kod koga je kandidat bio zaposlen.

2.1.    Pored navedene dokumentacije kandidati mogu dostaviti i ostale dokaze propisane Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi, koji će se bodovati od strane Komisije za izbor:

a) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji,

b) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca

v) uvjerenje opštinskog /gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

g) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog

invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca

3.       Rok za podnošenje prijave

Javni konkurs je otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

4. Adresa dostavljanja prijave

Prijave sa prilozima se dostavljaju na adresu škole poštom ili neposredno u upravu škole u zatvorenoj koverti uz naznaku "prijava na konkurs - komisija za izbor nastavnika - NE OTVARATI".

5.       Intervju

Sa prijavljenim kandidatima, koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, obaviće se intervju dana, 20.11.2017. godine, u 9 časova u prostorijama škole.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju, a ukoliko se ne pojave na testiranje i intervju, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

6. Napomena

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Škola će pismenim putem obavijestiti sve učesnike o ishodu konkursa u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata.

Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave od strane kandidata koji se prijavljuju na javni konkurs, kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata komisija za izbor kandidata neće razmatrati.

*********

JU OŠ "SVETI SAVA" DOBOJ

STEVANA SINĐELIĆA 10

74 000 DOBOJ

KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I

Raspisuje se konkurs za popunjavanje sljedećih radnih mjesta:

1. Nastavnik/profesor matematike i fizike na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2017/2018. godine, pripravnik – 1 izvršilac.

2. Nastavnik/profesor razredne nastave na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do kraja školske 2017/2018. godine, pripravnik – 1 izvršilac.

1. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi:

a) profesor razredne nastave ili profesor koji u diplomi o završenom fakultetu ima upisanu dvopredmetnu grupu u kojoj je razredna nastava samostalan ili ravnopravan predmet,

b) nastavnik razredne nastave sa završenom pedagoškom akademijom, smjer razredna nastava.

2. Nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u predmetnoj nastavi može da izvodi lice koje ima visoku ili višu stručnu spremu za odgovarajući predmet, i to:

a) Fizika:

1) profesor fizike,

2) diplomirani fizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

3) diplomirani astrofizičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

4) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa fizika sa drugim nastavnim predmetom.

b) Matematika:

1) profesor matematike,

2) profesor matematike i informatike,

3) profesor matematike i informatike za osnovnu školu,

4) diplomirani matematičar sa položenom pedagoškom grupom predmeta,

5) nastavnik koji ima završenu pedagošku akademiju, grupa matematika sa drugim nastavnim predmetom.

3. U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, pravo učešća na konkurs imaju i lica iz člana 104. stav 6. Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

4. Pravo učešća na konkurs imaju i lica koja su po propisima važećim do stupanja na snagu Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju ispunjavala uslove u pogledu stepena i vrste stručne spreme.

III

Uz potpisanu prijavu, kandidati treba da dostave dokumentaciju i to ovjerene kopije, na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih i posebnih uslova, te dokumentaciju (ovjerene kopije) na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi.

Dokumentacija za opšte uslove koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na javni konkurs su:

1. da je državljanin RS ili BiH, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

2. da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

3. da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

4. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, zloupotrebe opojnih sredstava, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Dokumentacija za posebne uslove i dokumentacija na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima iz člana 9. Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi:

1. ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,

2. dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

3. uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica za nezaposlena lica,

4. uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa radnim iskustvom,

5. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca

6. uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7.       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Obavezna dokumenta za razmatranje prijave za konkurs su navedena pod rednim brojem: 1. i 2.

IV

Intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju uslove konkursa, obaviće se u prostorijama škole dana, 22.11.2017. godine, sa početkom u 12.40 sati.

V

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ukoliko se ne pojave na intervjuu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

VI

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

VII

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VIII

Nakon zaključenja javnog konkursa, Komisija za izbor imenovana od strane direktora škole, razmatra dostavljene prijave, pregleda dokumentaciju, obavlja intervju sa kandidatima, sačinjava i predlaže direktoru škole rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Komisija sačinjava rang-listu kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i objavljuje je na oglasnoj ploči škole.

Na prijedlog Komisije direktor škole će izvršiti prijem kandidata u radni odnos.

IX

Prijave se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu škole sa naznakom Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta (obavezno navesti na koje radno mjesto kandidat konkuriše).

X

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

XI

Škola će obavijestiti sve prijavljene kandidate na raspisanom konkursu o izvršenom izboru kandidata po konkursu.

***************

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

PONIŠTENjE KONKURSA

JU "Tehnička škola" Doboj, na osnovu akta Ministarstva prosvjete i kulture broj: 07.041/050-242/17 od 16.10.2017., poništava konkurs raspisan za nastavnike praktične nastave za zanimanje varilac, automehaničar i vodoinstalater od 24.8.2016. godine.

****************

JU "TEHNIČKA ŠKOLA" DOBOJ

CARA DUŠANA 18

74 000 DOBOJ

KONKURS

o prijemu radnika u radni odnos sa iskustvom

1.       Profesor fizike, 4 časa, do kraja školske 2017/18 godine

2.       Profesor za mašinsku grupu predmeta, 7 časova, do kraja školske 2017/18 godine

3.       Profesor matematike, 9 časova, do povratka radnice sa bolovanja.

          Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu kandidat treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama i Pravilnika o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi.

         

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni da dostave:

1. Uvjerenje o državljanstvu,

2. Izvod iz matične knjige rođenih,

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima, kandidat će naknadno dostaviti, ukoliko bude izabran, odnosno primljen u radni odnos,

4. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđivano za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanje djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima ne mogu obavljati rad u školi, a dokaz o nekažnjavanju pribaviće Škola za izabranog kandidata prije zasnivanja radnog odnosa,

5. Ovjerenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi,

6. Uvjerenje visokoškolske ustanove ili dodatak diplomi o prosječnoj ocjeni tokom studiranja,

7. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom,

8. Uvjerenje o radnom stažu stečenom nakon sticanja stručne spreme i profila traženog konkursom izdato od strane poslodavca kod kojeg je kandidat bio zaposlen u traženom zvanju,

9.       Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu porodice poginulog borca,

10.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

11.     Uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida.

Svi dokumenti se dostavljaju kao ovjerene kopije na adresu Škole (putem pošte), i neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, neće se razmatrati.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju uslove predviđene konkursom, obaviće se dana, 20.11.2017. godine, u 11 časova u prostoriji broj 10, a nakon toga obaviće se intervju.

Kandidati se neće posebno pozivati na testiranje i intervju. a ako se ne pojave smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

***********

JU OŠ "PETAR KOČIĆ" UGODNOVIĆ

74278 UGODNOVIĆ

PONOVNI KONKURS

za upražnjeno radno mjesto

1. Nastavnik demokratije i ljudskih prava 1 čas sedmično na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.6.2018. godine – 1 izvršilac, sa radnim iskustvom.

Uslovi konkursa:

A) Opšti uslovi:

a) da je državljanin RS ili BiH , a to dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa,

c) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti trgovine ljudima, zlostavljanjem djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licima.

- Uvjerenje o neosuđivanosti kandidata škola će pribaviti službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

B) Pored opštih uslova kandidati prilažu sljedeću dokumentaciju:

Dokumenti (ovjereni ili u originalu) koji se prilažu uz potpisanu prijavu:

a)       ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje ili ekvivalent,

b)      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

v)       dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,

g)       uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja se nalaze na toj evidenciji,

d)      uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca koje treba da sadrži podatke o vrsti posla, stepenu stručne spreme i dužinu ostvarenog radnog staža po vrstama posla, ukoliko je raspisan konkurs za prijem u radni odnos lica sa iskustvom,

đ)       uvjerenje opštinskog/ gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

e)       uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

ž)      uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležne za boračko- invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

V) - Rok za podnošenje prijave

Konkurs je otvoren osam dana od dana objavljivanja.

G) - Adresa dostavljanja prijava

Prijave se dostavljaju na adresu ili neposredno u kancelariju škole.

D) - Intervju i testiranje

Sa prijavljenim kandidatima će se obaviti intervju dana, 17.11.2017. godine, sa početkom u deset (10) časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave kao i neovjerene fotokopije priloženih dokumenata Komisija za izbor neće razmatrati.

**************

DOM ZA STARIJA LICA "ZLATNI LUG"

DERVENTA                         

LUG BB

74 400 DERVENTA

OGLAS

za prijem u radni odnos

Raspisujemo oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) radnika sa visokom stručnom spremom, sljedećih zanimanja:

-        Diplomirani socijalni radnik, diplomirani pedagog, diplomirani psiholog, diplomirani defektolog, odnosno diplomirani specijalni edukator i rehabilitator.

Kandidati moraju imati položen stručni ispit za rad u oblasti socijalne zaštite.

Poželjno je radno iskustvo u oblasti socijalne zaštite ili sličnim djelatnostima, ali nije obavezno.

Obrazac prijave (u slobodnoj formi), diplomu o završenoj školi, dokaz o položenom stručnom ispitu i kopiju lične karte kandidati mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu doma:

Dom za starija lica "Zlatni lug" Derventa

Lug bb, 74400 Derventa

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica