JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 08. 11. 2017. године

10.11.2017 00:04 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 08.11. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ ОШ "ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ" БОЉАНИЋ

74 322 БОЉАНИЋ

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

- Професор разредне наставе са искуством на одређено радно вријеме до повратка радника са функције, а најдуже 4 године - 1 извршилац,

- Наставник основа информатике са искуством за 6 часова до повратка радника са боловања - 1 извршилац,

- Основи демократије са искуством 1 час до повратка радника са боловања.

                      1 - извршилац.

Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба и да испуњавају посебне услове прописане чланом 104. и 106. став Закона о основном васпитању и образовању и Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Општи услови:

− да је држављанин БиХ и РС,

− да има општу здравствену способност за рад,

− да је старији од 18 година.

1.       Потребна документација

Кандидати који се пријављују на јавни конкурс дужни су уз пријаву доставити у оригиналу или овјереном препису (не старијем од 6 мјесеци) сљедећу документацију:

− Пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефон,

− Диплому о завршеном факултету,

− Увјерење о држављанству

− Извод из матичне књиге рођених,

− Увјерење издато од високошколске установе о просјеку оцјене који је кандидат остварио током студирања или додатак који је издат уз диплому.

− Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

− Љекарско увјерење (прилаже само онај кандидат који буде први на ранг-листи прије заснивања радног односа),

− Друге доказе о потврђивању знања и способности, препоруке и слично.

Поред наведене документације кандидати могу доставити доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријама радника у радни однос у основној школи и то:

- Потврду о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање на подручју јединице локане самоуправе гдје је кандидат пријављен.

2.       Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве са Е-mail адресом се могу доставити лично или поштом препоручено на  адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кандидати коју буду испуњавали услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор која броји три члана а која је именована од стране Школског одбора, ако се не јави довољан број кандидата са радним искуством у обзир ће се узети и остале пријаве.

У понедјељак, 20.11.2017. године, у 13 часова одржаће се интервју.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима,

Напомене:

Школа ће писменим путем на Еmail адреси обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" ДОБОЈ

ХИЛАНДАРСКА 2

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за избор наставника

1. Наставник/професор разредне наставе – приправник, пуна норма, на одређено вријеме до повратка радника са породиљског боловања – 1 извршилац

2. Наставник/професор разредне наставе, водитељ у продуженом боравку – радник са искуством и положеним стручним испитом, пуна норма, на одређено вријеме до 30.6.2018. године – 1 извршилац.

Услови:

1. Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидати треба да испуњавају и посебне услове предвиђене чланом 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању и Правилнику о стручним профилима и звањима наставника , стручних сарадника и васпитача у основној школи.

2. Право учешћа на конкурс имају и лица која се по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена стручне спреме.

Уз потписану пријаву од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије сљедећих докумената а на основу којих се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију из Правилника о процедури и критеријумима пријема у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених  или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест (6) мјесеци и које се прилаже само изабрани кандидати након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

3. Додатак дипломи који садржи податке о просјечној оцјени током студирања или увјерење од високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

4. Увјерење од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица у стручној спреми траженој конкурсом,

5. Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

8. Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

9. Кратку биографију,

Приложена документација из тачке 7, 8. и 9. у поступку бодовања кандидата, узима се у обзир при примјени Правилника у вези са чланом 26.

У пријави за конкурс обавезно назначити број часова на које кандидат конкурише.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Комисија за пријем радника по расписаном конкурсу, ће извршити бодовање свих кандидата који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса.

У (понедјељак) 20.11.2017. г. у 12 часова биће обављен интервју са кандидатима.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Сви кандидати биће обавијештени о резултатима конкурса, документи приложени уз молбу неће се враћати кандидатима.

Пријаве доставити лично или путем поште на адресу школе са назнаком за конкурс - обавезно назначити на које радно мјесто се пријављујете.

******************

ЈП "АУТОПУТЕВИ РС" ДОО БАЊАЛУКА

ВАСЕ ПЕЛАГИЋА 10

78 000 БАЊАЛУКА

Тел. 051/233-670, 233-680

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

I - Сектор за економско-финансијске послове

Одјељење за наплату путарине

1.       Референт видео-надзора, ознака 2.3.9

Број извршилаца 1 - на неодређено вријеме, мјесто рада Добој (Јоховац)

II - Назив радног мјеста и услови за заснивање радног односа

Радно мјесто - Референт видео-надзора - означено под ред.бр. конкурса I-1.

/ознака у систематизацији - 2.3.9./

1. Општи услови лица /кандидата

−       Да је држављанин Босне и Херцеговине,

−       Да је старији од 18 година,

−       Да има општу здравствену способност,

−       Да се против лица/кандидата не води кривични поступак.

2. Посебни услови

- Завршен први циклус студија, најмање 180 ECTS  бодова или најмање ВШС/ВИ степен стручне спреме - друштвени или технички смјер, најмање 1 (једна) година радног искуства.

III - Документација уз пријаву

Уз пријаву на конкурс за радно мјесто одређено тачком И-1 овог конкурса, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

1. Биографију кандидата са контакт подацима (тачна адреса, телефон, е-mail),

2. Увјерење о држављанству (оригинал или овјерена копија са датумом издавања не старијим од 6 мјесеци),

3. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или овјерена копија),

4. Овјерену копију дипломе,

5. Доказ о одговарајућем радном искуству (овјерена копија потврде о радном искуству из које је видљиво на којим пословима је кандидат радио),

6. Увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал или овјерена копија са датумом издавања не старијим од 6 мјесеци).

Конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу: Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске" д.о.о. Бањалука, ул. Васе Пелагића 10, 78 000 Бањалука са назнаком "Конкурс за пријем у радни однос".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

Са свим кандидатима који буду испуњавали конкурсом наведене услове Комисија за конкурс ће обавити разговор/интервју о чему ће кандидати бити обавијештени путем података за контакт.

Доказ о општој здравственој способности /љекарско увјерење са датумом издавања не старијим од 6 мјесеци/ изабрани кандидат је дужан да достави прије закључивања уговора о раду.

**********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Професор демократије - 1 извршилац, 3 часа на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, најмање годину дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, (завршен факултет социологија, филозофија)

1.       Услови конкурса

1.1. Општи услови:

а)       да је држављанин РС и БиХ, а то доказује доказује увјерењем о држављанству

б)      да је пунољетан, а то доказује изводном из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

в)       да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

г)       да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем што се доказује увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

1.2. Посебни услови:

 Поред општих услова кандидат треба да испуњава и посебне услове прописане Законом о основном васпитању и образовању, као и Правилником о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

2. Документација која се прилаже уз пријаву

У складу са чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

а) Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

б)      Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

в)       Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г)       Извод из матичне књиге рођених – издат са неограниченим роком трајања,

д)      Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци),

ђ)       Увјерење о невођењу кривичног поступка које издаје надлежни суд (не старије од 3 мјесеца),

е)       Увјерење о радном стажу издато од послодавца код кога је кандидат био запослен.

2.1.    Поред наведене документације кандидати могу доставити и остале доказе прописане Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи, који ће се бодовати од стране Комисије за избор:

а) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

б) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца

в) увјерење општинског /градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

г) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног

инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

д) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца

3.       Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

4. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу школе поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс - комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ".

5.       Интервју

Са пријављеним кандидатима, који су доставили потпуне и благовремене пријаве, обавиће се интервју дана, 20.11.2017. године, у 9 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирање и интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

6. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

*********

ЈУ ОШ "СВЕТИ САВА" ДОБОЈ

СТЕВАНА СИНЂЕЛИЋА 10

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

I

Расписује се конкурс за попуњавање сљедећих радних мјеста:

1. Наставник/професор математике и физике на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до краја школске 2017/2018. године, приправник – 1 извршилац.

2. Наставник/професор разредне наставе на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до краја школске 2017/2018. године, приправник – 1 извршилац.

1. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у разредној настави може да изводи:

а) професор разредне наставе или професор који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава.

2. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предметној настави може да изводи лице које има високу или вишу стручну спрему за одговарајући предмет, и то:

а) Физика:

1) професор физике,

2) дипломирани физичар са положеном педагошком групом предмета,

3) дипломирани астрофизичар са положеном педагошком групом предмета,

4) наставник који има завршену педагошку академију, група физика са другим наставним предметом.

б) Математика:

1) професор математике,

2) професор математике и информатике,

3) професор математике и информатике за основну школу,

4) дипломирани математичар са положеном педагошком групом предмета,

5) наставник који има завршену педагошку академију, група математика са другим наставним предметом.

3. У случају да се расписује конкурс за лица са радним искуством, право учешћа на конкурс имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању.

4. Право учешћа на конкурс имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавала услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III

Уз потписану пријаву, кандидати треба да доставе документацију и то овјерене копије, на основу које се доказује испуњеност општих и посебних услова, те документацију (овјерене копије) на основу које се врши бодовање по критеријумима из Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Документација за опште услове које кандидати треба да испуњавају приликом пријављивања на јавни конкурс су:

1. да је држављанин РС или БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству,

2. да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

3. да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

4. да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа.

Документација за посебне услове и документација на основу које се врши бодовање по критеријумима из члана 9. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи:

1. овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

2. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица,

4. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

5. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

6. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

7.       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Обавезна документа за разматрање пријаве за конкурс су наведена под редним бројем: 1. и 2.

IV

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса, обавиће се у просторијама школе дана, 22.11.2017. године, са почетком у 12.40 сати.

V

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

VI

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

VII

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

VIII

Након закључења јавног конкурса, Комисија за избор именована од стране директора школе, разматра достављене пријаве, прегледа документацију, обавља интервју са кандидатима, сачињава и предлаже директору школе ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса.

Комисија сачињава ранг-листу кандидата који испуњавају услове конкурса, на основу критеријума утврђених Законом о основном васпитању и образовању и Правилником о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи и објављује је на огласној плочи школе.

На приједлог Комисије директор школе ће извршити пријем кандидата у радни однос.

IX

Пријаве се могу доставити лично или поштом на адресу школе са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста (обавезно навести на које радно мјесто кандидат конкурише).

X

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

XI

Школа ће обавијестити све пријављене кандидате на расписаном конкурсу о извршеном избору кандидата по конкурсу.

***************

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА

ЈУ "Техничка школа" Добој, на основу акта Министарства просвјете и културе број: 07.041/050-242/17 од 16.10.2017., поништава конкурс расписан за наставнике практичне наставе за занимање варилац, аутомеханичар и водоинсталатер од 24.8.2016. године.

****************

ЈУ "ТЕХНИЧКА ШКОЛА" ДОБОЈ

ЦАРА ДУШАНА 18

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

о пријему радника у радни однос са искуством

1.       Професор физике, 4 часа, до краја школске 2017/18 године

2.       Професор за машинску групу предмета, 7 часова, до краја школске 2017/18 године

3.       Професор математике, 9 часова, до повратка раднице са боловања.

          Поред општих услова предвиђених Законом о раду кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама и Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи.

         

Уз потписану пријаву кандидати су дужни да доставе:

1. Увјерење о држављанству,

2. Извод из матичне књиге рођених,

3. Љекарско увјерење о психофизичкој и физичкој способности за рад са ученицима, кандидат ће накнадно доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,

4. Лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављање дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу обављати рад у школи, а доказ о некажњавању прибавиће Школа за изабраног кандидата прије заснивања радног односа,

5. Овјерену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,

6. Увјерење високошколске установе или додатак дипломи о просјечној оцјени током студирања,

7. Увјерење Завода за запошљавање на подручју јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен о времену проведеном на евиденцији незапослених лица након стицања стручне спреме тражене конкурсом,

8. Увјерење о радном стажу стеченом након стицања стручне спреме и профила траженог конкурсом издато од стране послодавца код којег је кандидат био запослен у траженом звању,

9.       Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату породице погинулог борца,

10.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

11.     Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Сви документи се достављају као овјерене копије на адресу Школе (путем поште), и неће се враћати кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом, обавиће се дана, 20.11.2017. године, у 11 часова у просторији број 10, а након тога обавиће се интервју.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју. а ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс остаје отворен 7 дана од дана објављивања.

***********

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ" УГОДНОВИЋ

74278 УГОДНОВИЋ

ПОНОВНИ КОНКУРС

за упражњено радно мјесто

1. Наставник демократије и људских права 1 час седмично на одређено вријеме до повратка радника са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године – 1 извршилац, са радним искуством.

Услови конкурса:

А) Општи услови:

а) да је држављанин РС или БиХ , а то доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

ц) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности трговине људима, злостављањем дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима.

- Увјерење о неосуђиваности кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Б) Поред општих услова кандидати прилажу сљедећу документацију:

Документи (овјерени или у оригиналу) који се прилажу уз потписану пријаву:

а)       овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

б)      увјерење о положеном стручном испиту,

в)       додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

г)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица која се налазе на тој евиденцији,

д)      увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које треба да садржи податке о врсти посла, степену стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са искуством,

ђ)       увјерење општинског/ градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

е)       увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

ж)      увјерење општинског/градског органа управе надлежне за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

В) - Рок за подношење пријаве

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Г) - Адреса достављања пријава

Пријаве се достављају на адресу или непосредно у канцеларију школе.

Д) - Интервју и тестирање

Са пријављеним кандидатима ће се обавити интервју дана, 17.11.2017. године, са почетком у десет (10) часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Неблаговремене и непотпуне пријаве као и неовјерене фотокопије приложених докумената Комисија за избор неће разматрати.

**************

ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА "ЗЛАТНИ ЛУГ"

ДЕРВЕНТА                         

ЛУГ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ОГЛАС

за пријем у радни однос

Расписујемо оглас за пријем у радни однос на неодређено вријеме једног (1) радника са високом стручном спремом, сљедећих занимања:

-        Дипломирани социјални радник, дипломирани педагог, дипломирани психолог, дипломирани дефектолог, односно дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор.

Кандидати морају имати положен стручни испит за рад у области социјалне заштите.

Пожељно је радно искуство у области социјалне заштите или сличним дјелатностима, али није обавезно.

Образац пријаве (у слободној форми), диплому о завршеној школи, доказ о положеном стручном испиту и копију личне карте кандидати могу доставити лично или путем поште на адресу дома:

Дом за старија лица "Златни луг" Дервента

Луг бб, 74400 Дервента

Оглас остаје отворен 15 дана од дана објаве.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица