JU ZZZ RS - Filijala Doboj: Oglašava slobodna radna mjesta na dan 07. 03. 2018. godine

09.03.2018 00:04 | JU ZZZ RS

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju "Glasa Srpske" od 07.03. 2018. godine.

 Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*******

************

****************

OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO U DOBOJU

SVETOG SAVE 22

74 000 DOBOJ

JAVNI OGLAS

za prijem na praksu pripravnika - volontera

1. Pripravnik - volonter, najduže na period do dvije godine - 1 izvršilac

Opšti uslovi:

- da je državljanin BiH, da je punoljetan, da se ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za kažnjivo djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima, da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

Posebni uslovi:

- Pravni fakultet (VII stepen ili 240 ECTS bodova), zvanje diplomirani pravnik.

Kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova kandidati uz prijavu na oglas treba da prilože ovjerene kopije sljedećih dokumenata: biografija (CV), diploma o završenom pravnom fakultetu, rodni list i uvjerenje o državljanstvu, ovjerena izjava da nije osuđivan na kaznu zatvora ili otpušten iz državnih organa kao rezultat disciplinske mjere.

Izabrani kandidat je dužan prije stupanja na rad priložiti dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

Kandidati koji ispune sve opšte i posebne uslove oglasa, Komisija za izbor kandidata će pozvati na razgovor (intervju), o čemu će isti biti obaviješteni putem kontakt telefona koji su dužni navesti u prijavi na oglas.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova mogu se dostaviti lično ili poštom na adresu Tužilaštva.

Neblagovremene i nepotpune prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

**************

OPŠTINA BROD

SVETOG SAVE 17

74 450 BROD

JAVNI KONKURS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

I - Na neodređeno vrijeme:

U Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju:

1) Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove (radno mjesto pete kategorije, prvog zvanja)...........................................................1 izvršilac

U Odsjeku za lokalni razvoj:

2) Samostalni stručni saradnik za strategije, planove razvoja opštine i kapitalna i investiciona ulaganja (radno mjesto pete kategorije, prvog zvanja) .................................................................................................. 1 izvršilac

II - Opis poslova

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave opštine Brod.

III - Opšti uslovi

1) da je državljanin RS, odnosno BiH,

2) da je starije od 18 godina,

3) da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,

6) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi i

7) da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH.

IV - Posebni uslovi

  za radno mjesto iz tačke I podtačka 1):  

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, pravnog smjera, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen pravosudni ispit i poznavanje rada na računaru.

  za radno mjesto iz tačke I podtačka 2):  

- Visoka stručna sprema ili prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova, društveni smjer, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u upravi, poznavanje rada na računaru i aktivno poznavanje i upotreba engleskog jezika.

V - Potrebna dokumenta

(1) Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu - Prijava na javni konkurs. Uz navedeni obrazac, kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže fotokopiju uvjerenja o državljanstvu RS, odnosno BiH, a izjava da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom - član IX stav 1. Ustava BiH,

2) da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

3) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa i

4) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa članom 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, sastavni je dio Prijave na javni konkurs.

(2) Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže fotokopije:

1)      diplome o završenoj stručnoj spremi,

2) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjavu kojom se kandidat obavezuje da će, u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja, položiti stručni ispit za rad u upravi (samo za radno mjesto iz tačke I podtačka 2) javnog konkursa),

3) dokaza o položenom pravosudnom ispitu (samo za radno mjesto iz tačke I podtačka 1) javnog konkursa),

4) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),

5) dokaza o poznavanju rada na računaru (uvjerenje, potvrda, ovjerena izjava ili drugi dokazi kojim se dokazuje poznavanje rada na računaru),

6) dokaz o aktivnom poznavanju i upotrebi engleskog jezika (uvjerenje, svjedočanstvo, diploma ili drugi dokazi kojim se dokazuje poznavanje i upotreba engleskog jezika), (samo za radno mjesto iz tačke I podtačka 2) javnog konkursa).

(3) Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Konkursna komisija će obaviti intervju na osnovu kojeg se utvrđuje sposobnost kandidata da radi na određenom radnom mjestu koje se popunjava, njegova ukupna stručnost i sposobnost, kao i način organizovanja i izvršavanja poslova na tom radnom mjestu.

O mjestu i vremenu održavanja intervjua, kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

(4) Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Komisije dostavi dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ovjerenu izjavu o ispunjenosti uslova iz tačke V stav 1. podtačka 1, 3. i 4. javnog konkursa, kao i uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

(5) Ako prvorangirani kandidat ne dostavi dokaze iz stava 4. ove tačke u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa stavom 4. ove tačke.

VI – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je 15 dana, od dana objavljivanja. U slučaju da javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Javni konkurs biće objavljen u "Službenom glasniku Republike Srpske" i u dnevnom listu "Glas Srpske".

         Prijave na javni konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu Opštine sa naznakom "Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika u Opštinskoj upravi Brod".

         Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

         Za davanje dodatnih obavještenja o javnom konkursu zadužen je službenik Marić Petranka, Stručni saradnik za personalne poslove, kontakt telefon 053/610-169.© Glas Srpske 2012 ISSN 2303-7385 | Impresum | Marketing | Kontakt | Latinica | Ćirilica