JУ ЗЗЗ РС - Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 06. 02. 2017. године

08.12.2017 00:02 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 06.02. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

ЈУ СШЦ "ЈОВАН ЦВИЈИЋ" МОДРИЧА

БЕРЛИНСКА ББ

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

о упражњеним радним мјестима

1. На одређено вријеме:

1. Социјални радник – пуно радно вријеме, са радним искуством и положеним стручним испитом, до повратка раднице са дужности директора школе - један извршилац

2. За наставни предмет: вртларство, 2 часа, са радним искуством и положеним стручним испитом, од почетка другог полугодишта школске 2017/2018. године до краја наставне 2017/2018. године – 30.6.2018. године – један извршилац

3. За наставни предмет: биологија, пуна норма, 20 часова седмично, приправник, до повратка раднице са боловања – један извршилац

Општи услови:

а) да је држављанин РС и БиХ,

б) да је пунољетан,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем (ово увјерење школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа).

Поред општих услова, кандидати треба да испуњавају и посебне услове, и то:

- да има одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној области или еквивалент и

- да има положен стручни испит за рад у настави.

Уз потписану пријаву потребно је доставити и сљедећу документацију:

1. овјерену фотокопију увјерења о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених,

3. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

4. увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (за радна мјеста под редним бројем 1. и 2),

5. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

6. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица коју води Завод за запошљавање за подручје јединице локалне самоуправе гдје је кандидат пријављен,

7. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

8. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

9. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

10.     љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима које није старије од шест мјесеци (доставља кандидат који буде изабран по конкурсу, а прије заснивања радног односа).

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе, 21.12.2017. године (четвртак), у 8 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања.

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената којим доказују да испуњавају услове наведене у конкурсу, и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве са потребном документацијом могу се доставити путем поште или лично на адресу школе.

Телефон: 053/811-344, 053/810-966.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, неће се разматрати.

**************

ЈУ ОШ "МИЛАН РАКИЋ" ВЕЛИКА БУКОВИЦА

74 213 ВЕЛИКА БУКОВИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора школе

I - Предмет

На основу члана 136. Закона о основном васпитању и образовању ("Сл. гласник Републике Српске" бр.44/17), Школски одбор ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади Републике Српске, Школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и Статутом школе.

III - Мандат

Директор ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој бира се на период од 4 (четири) године. Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата  са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурс

За директора ЈУ ОШ "Милан Ракић" Буковица Велика, град Добој може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом БиХ/РС, Законом о раду, члан 137. тачка 2. и члан 177. тачка 1. Законом о основном васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 44/17) и Статутом школе и то:

1. Општи услови:

*Да има општу способност за рад,*Да је држављанин БиХ/РС,*Да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

Има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или испуњава услове из члана 177. Став 1. Наставници, стручни сарадници и остали радници који су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме могу и даље обављати рад у школи и равноправно конкурисати на радна мјеста у школи, има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1 овог става.

Није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, да има предложен програм рада и да се истиче у реализацији или организацији васпитно-образовног процеса у школи.

V - Потребна документација:

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни да приложе:

Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима у раду. Извод из матичне књиге рођених. Увјерење о држављанству. Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалент. Доказ односно увјерење о дужини радног искуства на мјесту стручног сарадника или наставника на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе (најмање пет година).

Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци). Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато код надлежног суда. Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора. Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем раду.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису (не старије од шест мјесеци).

VI - Рок за учешће на конкурс и начин достављања пријаве:

Пријаве се у затвореним ковертама могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу школе са назнаком "Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основне школе "Милан Ракић" Буковица Велика", 74213 Велика Буковица. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања.

VII - Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора школе у року од 8 (осам) дана од дана достављања рјешења школи.

**************

ЈУ ОШ "ДОЊИ ЖАБАР" ДОЊИ ЖАБАР

ТРГ МЛАДОСТИ БР.4

76 273 ДОЊИ ЖАБАР

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

на одређено радно вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства

1. Психолог школе - 50% норме , са радним искуством и положеним стручним испитом …1 извршилац

Услови конкурса

Општи услови:

1. да је држављанин РС или БиХ;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови:

Поред општих услова кандидати за наставнике треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. став (2), (3) и (6) Закона о основном васпитању и образовању и члана 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад;

(доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног односа).

Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа;

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992 године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење о положеном стручном испиту.

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

10.     увјерење о дужини радног стажа издато од ранијег послодавца.

11.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца.

Дана, 21.12.2017. године, у просторијама школе са почетком у 10 часова обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати, а уколико се не појаве на интервју сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

***************

ЈУ ОШ "СУТЈЕСКА" МОДРИЧА

МАКСИМА ГОРКОГ 2

74 480 МОДРИЧА

КОНКУРС

на упражњено радно мјесто

1. Наставник разредне наставе, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, до 31.8.2018. године, 1 извршилац,

2. Наставник биологије, на одређено вријеме са искуством и положеним стручним испитом, 2 часа - до повратка раднице са породиљског боловања, 1 извршилац.

Опште услови:

- да је држављанин РС или БиХ што доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан што доказује увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци а које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем а које ће школа службеним путем прибавити за изабраног кандидата прије заснивања радног односа.

Уз потписану пријаву кандидат који се пријављује поред горе наведених докумената потребно је да достави документацију којом доказује да испуњава посебне услове као и документацију на основу које се врши бодовање приликом утврђивања листе кандидата а то су:

- Овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент.

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена.

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца.

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу.

- Право учешћа на конкурсу имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Закона о основном васпитању и образовању.

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији.

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије  борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида  Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Рок за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављивања. Пријаве са документима слати на адресу школе или лично сваког радног дана од 8 до 12 часова.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса, односно који су доставили потпуне и благовремене пријаве интервју ће се обавити у просторијама школе дана 18.12.2017. године (понедјељак) са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју а уколико се не појаве на истом, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Непотпуне и неблаговремено приспјеле пријаве неће се узимати у разматрање.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената које се неће враћати пријављеним кандидатима.

****************

ЈУ ОШ "ЈЕВРЕМ СТАНКОВИЋ" ЧЕЧАВА

74 274 ЧЕЧАВА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор/наставник енглеског језика, најмање година дана радног искуства у струци и положен стручни испит за рад у васпитно-образовном процесу, 1 извршилац – 18 часова седмично, на одређено вријеме - до повратка раднице са породиљског одсуства.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Сви кандидати морају испуњавати опште услове предвиђене Законом о раду, посебне услове прописане чланом 104. Закона о основном  васпитању и образовању и члана 3. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су стекли радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају остале услове прописане Законом.

Право учешћа на конкурсу имају и кандидати који су, по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Потребна документа:

Пријава на конкурс са потписом кандидата, кратком биографијом, адресом, контакт - телефон и списак приложене документације,

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе сљедећа документа:

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у одређеној области и остварених најмање 180 ECTS бодова у трајању од три године или еквивалент,

- Додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених или овјерену копију личне карте,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, које треба да садржи: врсту посла, степен стручне спреме и дужину оствареног радног стажа по врстама посла,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије бораца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Кандидат који буде примљен на упражњено радно мјесто, прије радног односа, обавезан је доставити увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима не старије од шест мјесеци;

Увјерење о неосуђиваности прибавиће школа службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве и који испуњавају услове конкурса, ће се обавити у просторијама школе, 19.12.2017. године, са почетком у 13 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу школе са назнаком "ЗА КОНКУРС".

****************

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ОДЛУКА

о поништењу одлуке о расписивању конкурса и поништењу јавног конкурса

1. Поништава се одлука о расписивању конкурса, број 368/17 од 23.10.2017. за радно мјесто професора географије, а самим тим и расписани јавни конкурс број 371/17 од 23.11.2017. године објављен у дневном листу "Гласу Српске" у сриједу, 25.11.2017, а који гласи:

Наставник - професор географије – 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2018 - 14 часова са искуством (положен стручни испит).

2. Конкурс се поништава због отклањања недостатака у расписивању конкурса.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем завода за запошљавање Републике Српске.

*********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ОДЛУКА

о поништењу одлуке о измјени конкурса

1. Поништава се одлука о измјени конкурса, број 378/17 од 26.10.2017. за радно мјесто професора географије, која је објављен у дневном листу "Гласу Српске" у сриједу, 1.11.2017. а која је гласила:

Наставник - професор географије - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 31.8.2018 - 14 часова са искуством (положен стручни испит), мијења се и гласи:

Наставник - професор географије – 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, а најдуже до 15.11.2018. (година дана) 14 часова - приправник

2. Одлука о измјени конкурса се поништава због отклањања недостатака у расписивању конкурса.

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске.

***********

ЈУ ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БЛАТНИЦА

74 275 БЛАТНИЦА

ЈАВНИ КОНКУРС

1. Професор - наставник разредне наставе - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са боловања, са искуством, положен стручни испит

2. Наставник - професор географије - 1 извршилац на одређено радно вријеме до повратка раднице са породиљског боловања, 12 часова, приправник.

I Општи услови:

1) да је држављанин РС или БиХ, а то доказује увјерењем о држављанству

2) да је пунољетан, а то доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте

3) да је радно способан, а то доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

4) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем

- увјерењем о неосуђиваности из став 1. тачка 4) овог члана за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

II Посебни услови:

Чланом 3. тачка ж) Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача прописани су посебни услови у погледу стручне спреме за горе наведено радно мјесто.

Право учешћа на конкурсу имају и лица из члана 104. став 6. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске, као и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

III Уз потписану пријаву на конкурс и документацију којом се доказује испуњеност општих услова конкурса потребно је доставити и документе којим се доказује испуњеност посебних услова конкурса и документацију на основу које се врши бодовање:

1) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

2) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјене током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

3)       увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном  процесу,

4)       увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на евиденцији,

5)       увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца уколико се тражи радно искуство

6)       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца

7)       увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8)       увјерење Општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

1. Рок за подношење пријаве

Јавни конкурс је отворен осам (8) дана од дана објављивања.

2. Адреса достављања пријаве

Пријаве са прилозима се достављају на адресу школе, поштом или непосредно у управу школе у затвореној коверти уз назнаку "пријава на конкурс – комисија за избор наставника - НЕ ОТВАРАТИ"

3. Интервју:

Интервју кандидата обвиће се дана, 19.12.2017. године, у 10 часова разредна настава а у 12 часова географија у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервју, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

4. Напомена

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке о избору кандидата.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве од стране кандидата који се пријављују на јавни конкурс, као и неовјерене фотокопије приложених докумената комисија за избор кандидата неће разматрати.

**************

ЈУ СШЦ "МИХАЈЛО ПУПИН" ДЕРВЕНТА

СВЕТОГ САВЕ ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњених радних мјеста

1.

- Наставник за предмет основе предузетништва (дипломирани економиста ) – 4 часа, без радног искуства ( приправник ), на одређено вријеме (до краја наставе у школске 2017/18 години, односно да 30.6.2018. године ) - Број извршилаца 1.

- Инжењер технологије, смјер производња обуће – 16 часова, са радним искуством, на неодређено вријеме.

Број извршилаца 1.

2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин БиХ и РС, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених,

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа,

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, које прилаже изабрани кандидат, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ETCS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на адресу школе, са назнаком Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 20.12.2017. године, у 10 часова, у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве на интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке.

**********

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

ОДЛУКА

о поништењу конкурса

1. Поништава се конкурс бр. 01/1-746/17 од 13.11.2017. године објављен у дневном листу "Глас Српске" дана, 15.11.2017. године због формално-правних неправилности: конкурс за попуну упражњеног радног мјесто наставник разредне наставе – 1 извршилац, на одређено радно вријеме, тј. до повратка радника са боловања ……………….. приправник.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.

3. Одлуку објавити у дневном листу "Глас Српске" путем Завода за запошљавање Републике Српске, филијала Добој дана, 6.12.2017. године

**********

ЈУ ОШ "ВАСО ПЕЛАГИЋ" ПЕЛАГИЋЕВО

ВУКА КАРАЏИЋА 76

76 256 ПЕЛАГИЋЕВО

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и пријем у радни однос

1) Наставник разредне наставе – са радним искуством и положеним стручним испитом, на одређено радно вријеме, до повратка радника са боловања  ...... 1 извршилац

2) Психолог школе - 50% норме, са радним искуством и положеним стручним испитом на одређено вријеме, до повратка раднице са породиљског одсуства ….. 1 извршилац

Услови конкурса

Општи услови:

1. да је држављанин Босне и Херцеговине;

2. да је пунољетан;

3. да је радно способан за вршење послова на наведеном радном мјесту;

4. да није правоснажном пресудом осуђиван на кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Посебни услови

Поред општих услова кандидати треба да имају и одговарајући ниво образовања из члана 104. Закона о основном васпитању и образовању и чл. 2 и 5. Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

Право учешћа на конкурсу има и лице које је стекло радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњава услове прописане Законом о основном васпитању и образовању.

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме.

Кандидати уз пријаву достављају сљедеће документе:

1. потписану пријаву на конкурс са кратком биографијом и контакт телефоном (у пријави обавезно навести тачну адресу становања и контакт телефон);

2. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци);

3. извод из матичне књиге рођених;

4. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима       (доставља само кандидат који буде изабран, а прије заснивања радног         односа).

          Љекарско увјерење не може бити старије од шест мјесеци);

5. увјерење о неосуђиваности за изабраног кандидата школа ће тражити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

6. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент (диплома мора бити призната уколико није стечена на територији СФРЈ до 6. априла 1992. године, БиХ и Републици Србији);

7. додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена;

8. увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу;

9. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

10. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца;

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

12.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије борца,

13.     увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата РС, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Дана, 18.12.2017. године (понедјељак), у просторијама ове школе обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса.

Интервју са кандидатима обавиће се у 9 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања.

Све пријаве достављати лично или путем поште на адресу школе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Кандидати су дужни приложити овјерене копије свих докумената и копије се не враћају кандидатима.

****************

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

ТРГ ОСЛОБОЂЕЊА ББ

74 400 ДЕРВЕНТА

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинску управу Дервента

I - У Општинску управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника:

1. У Одјељење за инспекцијске послове:

- Општински урбанистичко-грађевински инспектор  ......................1 извршилац

2. У Одјељење за стамбено-комуналне послове:

- Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и евиденцију

стамбених и пословних просторија у власништву општине .................1 извршилац

3. У Одјељење за просторно уређење:

- Самостални стручни сарадник за послове обнове и изградње ........1 извршилац

II - Опис послова

Опис послова које обавља Општински урбанистичко-грађевински инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. Категорија радног мјеста: Четврта категорија. Звање службеника: Не разврстава се

- Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за  управно-правне послове и евиденцију стамбених и пословних просторија у власништву општине: прати прописе и обавља управно-правне и друге послове из надлежности Одјељења, припрема извјештаје и друге информације из надлежности Одјељења, води евиденцију стамбених и пословних просторија које су у власништву општине, припрема уговоре о закупу станова и пословних просторија које су у власништву општине и прати извршавање уговорних обавеза, обавља административне и стручне послове из стамбено-комуналне области, учествује у изради прописа из надлежности Одјељења, пружа правну помоћ странкама у складу са законом и другим прописима, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. Категорија радног мјеста: Пета категорија. Звање службеника: Друго звање

- Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за послове обнове и изградње: остварује сарадњу са хуманитарним и другим међународним организацијама с циљем реализације пројеката развоја Општине, проблематике избјеглог и расељеног становништва, учествује у провођењу пројеката и прикупљања и извршавања уговорених радова непосредно ради на благовременом прибављању потребне документације за извођење грађевинских радова, усмјерава и контролише рад, односно извршавање планираних послова на изградњи, обнови и реконструкцији стамбених објеката избјеглог и расељеног становништва, води евиденцију и припрема извјештаје и информације по објектима обнове и изградње, обавља административно техничке послове у области обнове и изградње за избјегла и расељена лица, врши геодетске послове преношења урбанистичких и регулационих планова и урбанистичких пројеката и других пројектованих површина на терену, те уношење насталих измјена у катастарске планове, обавља и друге послове по налогу начелника општине. Категорија радног мјеста: Пета категорија. Звање службеника: треће звање,

III - Општи услови:

1. да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену способност,

4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи

5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV - Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 1.

Поред општих услова прописаних законом, посебни услови су: дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани просторни планер или дипломирани инжењер архитектуре, ВСС односно први циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова или први и други циклус који се у збиру вреднују са најмање 300 ECTS бодова, или интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 ECTS бодова,  Потребно радно искуство: 3 (три) године радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 2. Поред општих услова прописаних законом, ВСС, правни или први циклус правних студија са најмање 240 ECTS бодова. Потребно радно искуство: најмање 2 (двије) године радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи.

Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 3.

ВСС, дипломирани инжењер геодезије или први циклус студија са најмање  240 ECTS бодова или еквивалент. Потребно радно искуство: најмање 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи,

V – Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити фотокопије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:

1. диплому о завршеној стручној спреми (кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи, у складу са одредбама прописа из области високог образовања)

2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи, односно изјаву којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( "Службени гласник Републике Српске", број 68/11, 85/11 и 7/15) .

3. исправу којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),

4. доказ о познавању рада на рачунару (увјерење или диплома или друга исправа која потврђује познавање или знање рада на рачунару).

5. исправе или изјаве у писаној форми да испуњава и друге услове утврђене законом, другим прописима или Правилником

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине, а изјава да кандидат:

а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16), саставни је дио пријаве на Јавни конкурс.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву у којој наводи позиције за које се пријављује, са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса

Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњених радних мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом - члан IX став 1. Устава БиХ,

б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 97/16),

као и увјерење о општој здравственој способности.

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу, који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници Општине Дервента њњњ.дервента.ба

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Општина Дервента – начелник општине, Трг ослобођења бб Дервента, са назнаком Конкурсна комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста службеника у Општинској управи Дервента.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу "Гласу Српске" и у "Службеном гласнику Републике Српске". Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107

***************

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗДРАВСТВА

ВОЈВОДЕ СИНЂЕЛИЋА 45

74 000 ДОБОЈ

КОНКУРС

За избор наставника:

За ужу научну област: Физиотерапија и рехабилитација – 1 извршилац, на неодређено вријеме;

Поред општих услова предвиђених Законом о раду, кандидати треба да испуњавају и услове предвиђене Законом о високом образовању.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о радној способности,

- увјерење да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука или магистра наука или мастера из научне области за коју се избор врши,

- кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира,

- сепарати радова којима конкурише за избор у звање и

- доказ о избору у звање (ако је раније биран).

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објаве.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве се подносе на адресу школе са назнаком "За конкурс-НЕ ОТВАРАТИ".© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица