ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Добој: Оглашава слободна радна мјеста на дан 01.08. 2018. године

03.08.2018 00:40 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 01.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

***********

ЈУ МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ДОБОЈ

Поп Љубина 31

Тел: 053-242-204

Е-mail: ss40@skolers.org

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник стручних предмета - доктор медицине, приправник, на неодређено вријеме, пуна норма.....................................................................................1 извршилац.

2. Наставник стручних предмета – доктор медицине, приправник, на одређено вријеме, до 31.8.2019. године, пуна норма..............................................2 извршиоца.

3. Наставник здравствене његе – дипломирана медицинска сестра, са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад,  на неодређено вријеме............................. ...................................................1 извршилац.

4. Наставник здравствене његе – дипломирана медицинска сестра, са радним искуством и положеним стручним испитом за самосталан васпитно-образовни рад, на одређено вријеме, до повратка радника са неплаћеног одсуства..........................................................................................................1 извршилац.

5. Педагог – приправник, на неодређено вријеме......................................1 извршилац.

6. Наставник хемије, са радним искуством и положеним стручним испитом са самосталан васпитно-образовни рад, на одређено вријеме, до повратка радника са функције директора.....................................................................................1 извршилац.

7. Наставник стручних предмета – дипломирани фармацеут, на одређено, до 31.8.2019. године, 19 часова, са радним искуством, а уколико се на конкурс не јаве кандидати са радним искуством разматраће се и пријаве приправника...................................................................................................1 извршилац.

  Поред општих услова предвиђених Законом о раду (“Службени гласник Републике Српске”, број 1/16) кандидат треба да испуњава и услове из Правилника о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама (“Службени гласник  Републике Српске”, број 29/12, 80/14) и Правилника о критеријумима и процедури пријема радника у радни однос у средњој школи (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/14 и 42/16).

         

Уз потписану пријаву кандидат је дужан доставити:

1. увјерење о држављанству,

2. извод из матичне књиге рођених или копију личне карте,

3. љекарско увјерење о психофизичкој способности за рад са ученицима које не може бити старије од шест мјесеци, кандидат ће накнадно  доставити, уколико буде изабран, односно примљен у радни однос,   

4. лице које је правоснажном пресудом осуђивано за кривична дјела  учињена против достојанства личности, морала, злоупотребе опојних средстава, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицима не могу  обављати рад у школи, а увјерење о неосуђиваности школа ће прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа,

5. овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

6. додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, уколико у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

7. увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица, за незапослена лица која се налазе на тој евиденцији,

8. увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

9. увјерење о положеном стручном испиту,

10. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

11. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

12. увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида.

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (5) Закона о средњем образовању и  васпитању  (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18) имају и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18).

Право учешћа на конкурсу на основу члана 106. став (9) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, број 41/18), имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу овог закона испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

       Сви документи се достављају лично или путем Поште као овјерене копије не старије од шест мјесеци на адресу школе, Поп Љубина 31, 74000 Добој, у затвореној коверти на којој је потребно назначити “за конкурс”, за које радно мјесто се конкурише и иста се неће враћати кандидатима.

       Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса, неће се разматрати.

       Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за радна мјеста под бројем 1, 2, 3, 4 и 5 обавиће се у понедјељак, 13.8.2018. године, у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

       Тестирање кандидата који испуњавају услове предвиђене конкурсом за радна мјеста под бројем 6. и 7. обавиће се уторак, 14.8.2018. године, у 9 часова у учионици број 10, а након тога обавиће се интервју.

       Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервјуу, ако се не појаве сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

         

      Конкурс остаје отворен осам (8) дана од дана објављивања.

*************

ЗУ МЕДИКО ЦЕНТАР ЗДРАВЉА” Добој

Николе Пашића 27

74000 Добој

КОНКУРС

за пријем у радни однос

На неодређено вријеме

Доктор медицине - специјалиста породичне медицине

ЗУ “МЕДИКО ЦЕНТАР ЗДРАВЉА” Добој због проширења својих активности расписује оглас за пријем у радни однос доктора породичне медицине у стални радни однос.

Доктор породичне медицине свакодневно у комуникацији са регистрованим пацијентима пружа стручну медицинску помоћ уз савремену медицинску дијагностику којом је установа опремљена.

Општи услови: Медицински факултет, положен стручни испит, специјализација из области породичне медицине, посједовање лиценце за рад Коморе доктора медицине Републике Српске (РС).

Посебне вјештине: способност прилагођавања тимском раду, комуникативност, организацијске способности.

Обезбјеђујемо:

- радни однос и стимулативна примања,

- континуирано професионално усавршавање и сталну едукацију,

- рад на савременој дијагностичкој опреми,

- сарадњу са врхунским стручњацима из свих медицинских области,

- рад у угодној атмосфери и амбијенту.

Пријаве можете слати на мејл адресу медикоцентарздрављаЖгmail.цом или путем поште на адресу:

Здравствена установа “МЕДИКО ЦЕНТАР ЗДРАВЉА” Добој

Николе Пашића 27

74000 Добој

са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”

Рок за подношење пријаве је 20.8.2018. године.

*********

ЈУ ОШ “СВЕТИ САВА” КАКМУЖ

74317 Петрово, Какмуж - Баре И бр. 11

Е-mail: os122@skolers.org

ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање директора

ЈУ Основне школе Свети СаваКакмуж, Петрово

Опис радног мјеста

I – Предмет

Школски одбор Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Какмуж  расписује јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Какмуж.

II - Опис послова

Директор школе руководи радом школе и одговоран је за законитост рада и успјешно обављање дјелатности школе у складу са позитивно-правним прописима. За свој рад одговара Влади, школском одбору и министру.

Директор школе одговоран је и за обављање осталих послова утврђених Законом о систему јавних служби и статутом школе.

III - Мандат

Директор Јавне установе Основна школа “Свети Сава” – Какмуж се бира на период од 4 (четири) године.

Школски одбор министру доставља документацију и списак кандидата који испуњавају услове конкурса за именовање директора, у року од осам дана од дана разматрања пријава.

На приједлог министра Влада именује за директора једног од кандидата са списка из претходне алинеје.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

IV - Услови за учешће на конкурсу

За директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Какмуж може бити изабрано лице које испуњава услове утврђене Уставом Босне и Херцеговине, Законом о раду, Законом о основном васпитању и образовању и Статутом школе, и то:

1. Општи услови:

- да има општу здравствену способност за рад,

- да је држављанин Босне и Херцеговине/Републике Српске

- да је старији од 18 година.

2. Посебни услови:

- има завршен први циклус студија у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент или да испуњава услове у складу са чланом 177. став 1. и 2. Закона о основном васпитању и образовању (“Службени гласник РС”, број 44/17 и 31/18).

- има најмање пет година радног искуства као стручни сарадник или наставник на предметима који се изучавају у основној школи након стицања дипломе из тачке 1) овог става,

- није осуђиван правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, против којег није покренут кривични поступак за дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

3. Поред општих и посебних услова које кандидат мора да испуњава, за директора не може бити изабрано лице на које се односи члан IX став 1. Устава Босне и Херцеговине, тј. ниједно лице које служи казну изречену од Међународног суда за бившу Југославију и ниједно лице које је под оптужницом тог суда, а није се повиновало налогу да се појави пред Судом,

V - Потребна документација

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова кандидати су дужни приложити:

- Кратку биографију са подацима о кретању у струци и до сада оствареним резултатима рада,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Увјерење о држављанству,

- Доказ односно диплома о стеченом степену стручне спреме или еквивалента,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Доказ односно увјерење о дужини радног искуства у просвјети након стицања дипломе (најмање пет година),

- Препоруку ранијег послодавца односно наставничког вијећа школе у којој је кандидат запослен,

- Љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима (не старије од шест мјесеци),

- Увјерење да се против њега не води кривични поступак издато од надлежног суда,

- Овјерена изјава кандидата да није обухваћен одредбом члана IX став 1. Устава Босне и Херцеговине,

- Приједлог програма рада директора у наредном четворогодишњем мандату

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом на безусловну казну затвора, у складу са чланом 103. став 2. Кривичног закона Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 49/03, 108/04, 37/06, 70/06, 73/10, 01/12 и 67/13), школа ће службеним путем затражити од надлежног ЦЈБ за кандидате који су доставили потпуну документацију,

- Друге доказе о потврђивању знања и способности кандидата.

Докази (документа) се достављају у оригиналу или овјереном препису у складу са законом.

VI – Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријаве

Пријаве се могу доставити у затвореној коверти лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

Јавна установа Основна школа “Свети Сава” Какмуж, Баре 11, 74317 Петрово, са назнаком “Јавни конкурс за избор и именовање директора Јавне установе Основна школа “Свети Сава” Какмуж.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним новинама које излазе на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Достављена документација школи по овом конкурсу се неће враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

VII - Напомене

Школски одбор ће писменим путем обавијестити све учеснике о рјешењу о избору и именовању директора Јавне установе Основне школе “Свети Сава” Какмуж у року од осам (8) дана од дана достављања рјешења школи.

***********

ЈУ СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ШКОЛА

ДЕРВЕНТА

Светог Саве бб

ДЕРВЕНТА

Тел: 053-333-300

Е-mail: ssrzs,de@teol.net

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1.       Директор Средње школе “ЈУ Стручна и техничка школа” из Дервенте расписује јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста и то:

 - Наставник практичне наставе занимање варилац – 12 часова

 са радним искуством, (потребан је положен стручни испит ),

 на одређено вријеме ( до краја наставне године)

 Број извршилаца 1.

 - Наставник машинске групе предмета - 10 часова

са радним искуством , (потребан је положен стручни испит),

 на одређено вријеме (до краја наставне године)

 Број извршилаца 1.

 - Наставник практичне наставе занимање бравар – 18 часова

са радним искуством, (потребан је положен стручни испит),

 на одређено вријеме (до краја наставне године)

 Број извршилаца 1.

- Наставник физике - 2 часа

 са радним искуством, (потребан је положен стручни испит),

 на одређено вријеме ( до краја наставне године)

 Број извршилаца 1.

- Наставник услуживања – 4 часа

са радним искуством, (потребан је положен стручни испит),

 на одређено вријеме (до краја наставне године)

 Број извршилаца 1.

- Наставник за основе електротехнике – 2 часа

са радним искуством, (потребан је положен стручни испит),

               на одређено вријеме (до краја наставне године)

 Број извршилаца 1

           

 2. Услови за учешће на конкурсу

Општи услови:

- да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске, а то се доказује увјерењем о држављанству

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених

- да има општу здравствену способност за рад, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од 6 мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа.

- да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред општих услова кандидати морају да испуњавају и посебне услове прописане Законом о средњем образовању и васпитању и Правилником о процедури и критеријумима за пријем радника у радни однос у средњој школи.

3. Потребна документација

Кандидати уз пријаву (у пријави обавезно навести адресу и број телефона) на јавни конкурс дужни су доставити овјерене копије свих докумената и то:

- Увјерење о држављанству,

- Извод из матичне књиге рођених,

- Љекарско увјерење не старије од шест мјесеци (прилаже само онај кандидат који буде изабран, након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа),

- Увјерење да лице није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Поред наведене документације кандидати достављају и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање према одредбама Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у средњој школи, и то:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова, у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, ако у дипломи не постоје подаци о просјеку оцјена,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, (напомена - није потребно за приправника)

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим  до ступања на снагу Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), испуњавали услове у погледу профила и звања наставника.

Изузетно од услова из члана 104. став 1. тачка 3) Закона о средњем образовању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске” број: 41/18), право учешћа имају и лица која су радни стаж стекла ван школе у трајању од најмање годину дана у струци, уколико испуњавају и остале услове прописане законом.

4. Рок за учешће на конкурсу и начин достављања пријава

Пријаве се могу доставити лично или поштом препоручено на сљедећу адресу:

“У Стручна и техничка школа”, ул. Светог Саве бб, Дервента, са назнаком “Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста”.

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса.

Неблаговремене и непотпуне пријаве кандидата неће се узети у разматрање.

Кандидати који испуњавају услове утврђене овим конкурсом, дужни су приступити интервјуу и тестирању, који ће са кандидатима обавити Комисија за избор. Интервју са кандидатима и тестирање ће се одржати дана, 14.8.2018. године, у 10 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју и тестирање, а ако се не појаве, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

5. Напомене

Школа ће писменим путем обавијестити све учеснике о исходу конкурса у року од осам (8) дана од дана доношења одлуке               

          **********************     

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

Трг ослобођења бб Дервента

Тел: 053 333-461

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи  Дервента

I -  У Општинску управу Дервента – Територијална ватрогасна јединица Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме:

-        Ватрогасац возач моторних возила .................................................1 извршилац

Статус запосленог: Намјештеник

II - Опис послова

- Опис послова које обавља ватрогасац возач: управља и рукује ватрогасним возилима, пумпама, опремом и другим уређајима према распореду и задужењу у ТВЈ, рукује ватрогасним уређајима на возилу приликом интервенција и учествује у гашењу пожара, спасавању људи и материјалних добара при пружању помоћи код елементарних и других непогода, стара се о одржавању и редовном подмазивању ватрогасних возила, пумпи и других уређаја и опреме, одржава чистоћу возила, опреме и гаражног простора, самостално отклања мање кварове на возилима и другим уређајима, врши детаљан преглед возила и алата које прима у смјени и одговоран је за саставне дијелове који припадају возилу, одговоран је да ватрогасна возила буду увијек попуњена средствима за гашење пожара, горивом, мазивом и др., утврђује исправност и стање опреме по примопредаји и евентуалне недостатке на возилу и опреми пријављује непосредном руководиоцу, према својој ужој специјалности и стеченој квалификацији обавља све потребне послове за јединицу, по повратку са интервенција стара се да се возила очисте и комплетирају потребним средствима за гашење, горивом, мазивом, евентуално изврши замјену оштећене опреме или употребљене, која се мора претходно опрати, осушити и сл., обавезан је да се путем стручне литературе, теоретских предавања и практичних вјежби стручно усавршава као возач и ватрогасац, обавља и друге послове по налогу вође смјене и старјешине ТВЈ.

III – Општи услови:

1.       да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине

2.       да је старији од 18 година,

3.       да има општу здравствену способност,

4.       да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској односно општинској управи

5.       да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса

6.       да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској односно општинској управи.

ИВ – Посебни услови

Посебни услови за радно мјесто:

 Поред општих услова прописаних законом, посебни услови су:

       IV или III степен стручне спреме, средња школа техничког смјера  или најмање КВ радник одговарајуће техничке струке (ватрогасне, грађевинске, металске, саобраћајне, хемијске, електричарске и друге струке),

       најмање 6 мјесеци радног искуства у одговарајућем степену и врсти стручне спреме,

       положен стручни испит за професионалног ватрогасца,

       посједовање доказа о здравственој способности за вршење послова и задатака гашења пожара и спашавања људи и материјалних добара,

       посједовање возачке дозволе за управљање моторним возилом “Ц” категорије

       године старости: да није старији од 25 година (кандидат се може примити у радни однос иако је старији од 25 година под условом да има положен стручни испит за ватрогасца и да је радио као професионални ватрогасац у професионалној ватрогасној јединици.

V – Потребна документа

Приликом пријаве на јавни конкурс, кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова .

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

а) фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и изјаве да кандидат:

б) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

в) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

г) не није у сукобу интереса, односно да не обаља дужност која је  неспојива са дужношћу службеника у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) .

Горе наведене изјаве о општим условима су саставни дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца.

Као доказ о испуњавању посебних услова кандидат прилаже фотокопије:

1.       свједочанства и диплому о завршеној средњој стручној спреми

2.       исправа којом се доказује положен стручни испит за професионалног ватрогасца

3.       исправа којом се доказује положен стручни испит за професионалног ватрогасца и да је радио као професионални ватрогасац у професионалној ватрогасној јединици (који су старији од 25 година),

4.       исправе којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство ),

5.       возачке дозволе за управљање моторним возилом “Ц” категорије.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника,  обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Уколико више кандидата на ранг-листи има исти број бодова предност ће имати кандидат који има статус члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца, како је прописано члановима 36. 54. и 73. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 134/11, 9/12 , 40/12 и 18/15 ). Да би остварили наведене предности кандидати су дужни да приложе одговарајући доказ о испуњавању услова 30. 39. и 60. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.

Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији као и овјерене изјаве:

а) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,

б) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања конкурса,

в) не није у сукобу интереса, односно да не обаља дужност која је  неспојива са дужношћу службеника у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и

г) увјерење о општој здравственој способности

Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг-листе успјешних кандидата, да достави тражене доказе.

VI - Рок за подношење пријаве

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу – Пријава на јавни конкурс , која је доступна на интернет страници Министарства управи и локалне самоуправе и на интернет страници општини Дервента њњњ.дервента.ба а може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала.

Тачност података наведених у обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, који се потврђују наводи из изјава, чије се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова јавног конкурса.

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.

Пријаве се могу доставити лично (пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, Трг ослобођења бб Дервента, са назнаком Комисија за спровођење поступка за попуну упражњеног радног мјеста у статусу намјештеника”.

Јавни конкурс биће објављен у дневном листу “Гласу Српске” и у “Службеном гласнику Републике Српске”

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања

 Јавни конкурс ће се објавити и у “Дервентском листу” и на званичној интернет страници општине Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.

Контакт особа: Славен Пијетловић 053 333-461© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица