ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 6. 09. 2017. године

08.09.2017 00:04 | ЈУ ЗЗЗРС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 6.09. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

*********

ПД "СЕМБЕРИЈА" АД

БИЈЕЉИНА

расписује:

 

ОГЛАС

о заснивању радног односа за радно мјесто

- Помоћник главног књиговође --------------1 извршилац, на одређено вријеме у трајању до 3 мјесеца

Услови:

VII степен стручне спреме, дипломирани економиста са посједовањем лиценце сертификованог рачуновође и радним искуством у струци од 3 године.

Пријаве се подносе послодавцу у року од 8 дана од дана објављивања.

Са свим пријављеним кандидатима обавиће се интервју на околности стручне и организационе способности за горе наведено радно мјесто.

Број тел: 055/210 – 394 (Правна служба).

***********

ЈУ ОМШ "ВОЈИН КОМАДИНА"

ЗВОРНИК

Расписује:

КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Професор флауте 12 часова седмично, приправник на одређено вријеме школска 2017/18. година.

Општи услови конкурса:

1) Да је држављанин Републике Српске и БиХ, а то се доказује увјерењем о држављанству.

2) Да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

3) Да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци, прилаже се након пријема у радни однос.

4) Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела.

Уз потписану пријаву потребно је доставити сљедећу документацију:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој се наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

(Правилник о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача члан 7. ("Сл. гл. РС", бр.77/09)

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4)у вјерење о држављанству

5) извод из матичне књиге рођених

6) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дијела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности.

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се дана  20.9.2017. године у 10 сати у просторијама ЈУ ОМШ "Војин Комадина" Зворник.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању и интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих тражених докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве са наведеном документацијом доставити на адресу: Јавна установа Основна музичка школа "Војин Комадина" ул. Свети Сава бр.17. Зворник.

*****

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у радни однос

 

1. Полицајац – приправник (мушки пол)...........................3 извршиоца

2. Кувар инструктор – приправник (мушки пол)..............1 извршилац

Радни однос се заснива на период од 6 (шест) мјесеци ради обављања приправничког стажа за полицајце у Служби обезбјеђења, а за кувара инструктора ради обављања приправничког стажа у Служби за правне, финансијске и опште послове у осуђеничкој кухињи.

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену подобност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест  мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ

7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

Посебни услови:

За радно мјесто под редним бројем 1.1.:

- ССС, IV степен образовања, да није старији од 27 година, да испуњава здравствене и психофизичке способности потребне за обављање послова полицајац

За радно мјесто под редним бројем 1.2.:

- ВКВ/ССС, V/IV степен образовања угоститељског смјера – кувар

Потребна документа:

 Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан приложити доказе   о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

- увјерење о неосуђиваности по мјесту рођења, не старије од три мјесеца,

- диплому о школској спреми и свједочанства за завршене разреде средње школе,

- увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених,

- овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабран кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

За кандидате полицајац - приправник који испуне услове конкурса вршиће се провјера психофизичких способности и провјера радних способности.

За кандидата кувар инструктор - приправник који испуни услове конкурса вршиће се само провјера радних способности.

Провјеру психофизичких способности кандидата полицајац - приправник врши Комисија именована од стране министра правде, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбјеђења, број.08.030/020-820/10 од 18.10.2010. године.

Провјеру радних способности кандидата под редним бројем 1.1. и 1.2. вршиће Комисија именована од стране директора завода.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса.

Кандидат полицајац - приправник који задовољи услове на тестовима провјере психофизичке способности, радиће провјеру радних способности (писмено тестирање опште информисаности, провјера рада на рачунару и интервју).

Кандидат кувар инструктор – приправник који испуни услове конкурса радиће само провјеру радних способности (писмено тестирање опште информисаности, провјера рада на рачунару и интервју).

Кандидати ће бити благовремено обавијештени о датуму провјере психофизичких способности и радних способности поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом у затвореној коверти се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул. Шабачких ђака бр.9. са назнаком "Пријава за конкурс".

***********

ЈУ ОШ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ"

ЧЕЛОПЕК - ЗВОРНИК

Расписује

ОГЛАС

за пријем радника

 На одређено вријеме:

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, до повратка радника - 3 извршиоца са радним искуством и положеним стручним испитом.

2. Наставник српског језика, за 17 часова, до повратка радника – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

3. Наставник српског језика, за 4 часа, до 31.8.2018. године – 1 извршилац приправник.

4. Наставник руског језика, за 8 часова, до 31.8.2018. године – 1 извршилац приправник.

5. Наставник ликовне културе, за 5 часова, до 31.8.2018. године – 1 извршилац приправник.

На неодређено вријеме:

1. Наставник њемачког језика, за 12 часова – 1 извршилац приправник.

2. Наставник математике, за 12 часова – 1 извршилац са радним искуством и положеним стручним испитом.

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) потребно је доставити сљедеће документе:

- родни лист или копију личне карте,

- увјерење о држављанству,

- овјерену копију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

- као и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова, предвиђену чланом 8. Правилника о процедури и критеријумима пријема радника у радни однос у основној школи.

Љекарско увјерење доставиће кандидат који буде изабран на конкурсу, а прије заснивања радног односа. Увјерење да није осуђиван за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем, за кандидата који је изабран прибавиће школа службеним путем.

Пријаве које су неблаговремене или непотпуне неће се разматрати.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене.

Интервју ће се обавити у понедјељак, 25.9.2017. године, у школи у Челопеку, са почетком у 9 часова. Кандидати неће бити посебно позивани на интервју, а ако се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаве слати на адресу: ЈУ ОШ "Десанка Максимовић" Челопек бб, 75400 Зворник.

**************

ЈУ ОШ "КОСТА ТОДОРОВИЋ"

75436 СКЕЛАНИ

Расписује

                           

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник физике, 6 часова седмичне норме, на неодређено вријеме - 1 извршилац - приправник;

Услови конкурса

  Општи и посебни услови које кандидати треба да испуњавају:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

- да је пунољетан;

- да је радно способан за рад са ученицима;

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

- да имају одговарајући ниво образовања - завршен први циклус студијског програма и стручно звање у одређеној области или еквивалент;   

Уз пријаву (потписану од стране кандидата) на конкурс кандидат треба да достави сљедећу документацију на основу које се доказује испуњености општих и посебних услова и на основу које се врши бодовање по критеријумима:

- увјерење о држављанству Републике Српске или Босне и Херцеговине (не старије од шест мјесеци);

- извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- љекарско увјерење (не може бити старије од шест мјесеци и прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу а прије заснивања радног односа);

- увјерење о неосуђиваности за кривична дјела учињена (за изабраног кандидата школа ће прибавити увјерење по службеној дужности прије заснивања радног односа);

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;  

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- увјерење општинског/градског органа управе за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца;  

Тестирање и интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе дана, 19.9.2017. год. и то тестирање у 10 часова а интервју у 11 часова. Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћане кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Кандидати пријаве достављају лично или поштом на адресу: ЈУ Основна школа "Коста Тодоровић" Скелани 75436 Скелани, са назнаком "Комисија за избор". 

*****

  

ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

"ДУШКО РАДОВИЋ"

УГЉЕВИК

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Васпитач............ 2 извршиоца, на неодређено вријеме.

Опис послова:

Васпитач у ЈУ Дјечијем вртићу "Душко Радовић" Угљевик обавља послове и задатке одређене Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста и то:

- планира васпитно-образовни рад кроз подршку развоју и учењу путем игре,

- реализује непосредни васпитно-образовни рад - 30 часова седмично,

- врши припрему за васпитно-образовни рад - 10 часова седмично,

- креира окружење за учење и развој,

- креира дидактичка средства, играчака и одржавање материјала за учење,

- сарађује са родитељима и друштвеном средином,

- води групни родитељски састанак,

- прати стручну литературу из области васпитно-образовног рада и ради на стручном усавршавању,  

- врши документовање и евалуацију васпитно-образовног рада,

- тимски рад и рад у стручним органима

- води евиденције предвиђене у области васпитно-образовног рада и стручног усавршавања,

- учествује у организацији свечаности и манифестација,

- обезбјеђује партнерство са породицом и окружењем,

- брине о уредности дјечијег простора,

- брине о дезинфекцији играчака и њиховом правилном коришћењу,

- ради и друге послове за које се укаже потреба и које му наложи директор вртића.

Општи услови

- да је држављанин Републике Српске и БиХ,

- да је пунољетан

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

Посебни услови

- завршен први циклус студијског програма или еквивалент и стечено високо образовање на студијском програму предшколског васпитања и образовања или програму за образовање васпитача,

-        има положен стручни испит за васпитно-образовни рад,

-        има љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са дјецом.

Потребна документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Увјерење о општој здравственој способности накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити лично или путем поште на адресу вртића (ЈУ Дјечији вртић "Душко Радовић" Угљевик, Јована Дучића бр.5, 76330 Угљевик, са назнаком "Комисија за избор радника", Контакт телефон: 055/419-063).

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

*********

ЈУ ОШ "ЈОВАН ДУЧИЋ"

БИЈЕЉИНА

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

 

1. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до 30.06.2018. године, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

2. Наставник разредне наставе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са боловања, а најдуже до 30.6.2018. године, лице без радног искуства, 1 извршилац,

3. Секретар школе, пуна норма, на одређено вријеме до повратка раднице са породиљског одсуства, лице са радним искуством и положеним стручним испитом, 1 извршилац.

За радна мјеста под редним бројем 1. и 2. поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи и посебних услова прописаних у члану 104. став 1. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17), кандидати треба да испуњавају услове предвиђене Правилником о стручним профилима и звањима  наставника, стручних сарадника и васпитача ("Службени гласник Републике Српске", број 77/09, 86/10, 25/14 и 76/15).

За радно мјесто под редним бројем 3. – секретар школе, поред општих услова утврђених Законом којим се уређују радни односи, кандидати треба да испуњавају и посебне услове прописане у члану 129. став 2. Закона о основном васпитању и образовању ("Службени гласник РС" број 44/17).

- Општи услови које кандидат треба да испуњава:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

- Уз потписану пријаву кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем у радни однос, поред општих услова, кандидат доставља документацију о испуњености посебних услова:

1) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент

- за радно мјесто наставника разредне наставе:

а) проф. разредне наставе или проф. који у дипломи о завршеном факултету има уписану двопредметну групу у којој је разредна настава самосталан или равноправан предмет,

б) наставник разредне наставе са завршеном педагошком академијом, смјер разредна настава,

в) учитељ са завршеном учитељском школом који се затекао у радном односу у вријеме ступања на снагу Правилника о стручним профилима и звањима наставника, стручних сарадника и васпитача.

- за радно мјесто секретара школе

Послове секретара школе може обављати лице са завршеним првим циклусом студијског програма у трајању од четири године и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, са завршеним правним факултетом.

2) додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

3) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

4) уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан да достави увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

Под стручним испитом за радно мјесто секретара школе подразумијева се сљедеће:

а) стручни испит у предшколској установи, основној или средњој школи,

б) стручни испит за рад у органима државне управе,

в) положен правосудни испит.

Услове испуњавају кандидати у складу са чланом 26. и чланом 30. Правилника о полагању стручног испита у школама ("Службени гласник РС" број 93/15).

5) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством,

6) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

7) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

8) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 20.9.2017. године у 12 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, обавиће интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а ако се не појаве интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Јован Дучић", ул. Српске војске бр. 104, Бијељина, 76 300.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ОШ "МЕША СЕЛИМОВИЋ"

ЈАЊА       

објављује

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник њемачког језика - 14 часова редовне наставе –на одређено вријеме до повратка радника са неплаћеног одсуства а најдуже до 31.8.2018. године - лице без радног искуства - приправник, 1 извршилац,

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или овјерена копија личне карте,

в) љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерена фотокопија дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент,

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Дана 20.9.2017. године у 110 часова у просторијама ЈУ Основне школе "Меша Селимовић" Јања, обавиће се интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно, који испуњавају услове конкурса.

Кандидати се неће посебно позивати на интервју, а уколико се не појаве на интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа "Меша Селимовић" Јања, Бијељинска 250, 76316 Јања.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

**************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

расписује:

 

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

1. Наставник српског језика, 2 извршиоца, пуна норма часова, одређено радно вријеме  до повратка радника са боловања, лице са искуством.

2. Наставник економске групе предмета 1 извршилац, пуна норма часова.

одређено радно вријеме до повратка радника са боловања, приправник.

За наведена радна мјеста под редним бројем 1. потребан положен стручни испит за рад у настави.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) извод из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) љекарско увјерење не старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке б) конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса);

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у настави (достављају кандидати за радна мјеста под редним бројем 1.;

г) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

д) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца које садржи податке из којих се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина радног стажа по врстама посла.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 20.9.2017. године (сриједа) у 11 часова у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на  тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима достављати у затвореним ковертама са назнаком "конкурс" и навести радно мјесто на које се конкурише или слати на адресу ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА БИЈЕЉИНА, Рачанска 96.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица