ЈУ ЗЗЗ РС – Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 29.08. 2018. године

31.08.2018 00:03 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању “Гласа Српске” од 29.08. 2018. године.

Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

**********

**********

ОКРУЖНИ ПРИВРЕДНИ СУД У БИЈЕЉИНИ

Расписује:

 

 ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем у радни однос

- Дактилограф - асистент - 1 извршилац, на одређено вријеме у трајању двије (2) године уз пробни рад

Опис послова: креирање судских писмена, сређивање списа предмета, регистровање свих поднесака који стижу у спис предмета, регистровање свих радњи по наредби судије, дактилографски послови по диктату и у CMS систему, записничар на судским рочиштима те други послови по наредби предсједника суда и судије.

Кандидат треба да испуњава сљедеће опште услове:

- да је држављанин Босне и Херцеговине

- да је пунољетан

- да се против њега не води кривични поступак

- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у суду

- да има општу здравствену способност

Поред општих услова, кандидат треба испуњавати и посебно услове и то:

- завршена средња управна или економска школа или гимназија – IV степен,

- познавање рада на рачунару

- најмање 6 мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима

Кандидати су дужни да доставе писмену, потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом те доказима о испуњавању општих и посебних услова и то:

- извод из матичне књиге рођених у оригиналу или овјереној копији (не старије од шест мјесеци)

- увјерење о држављанству у оригиналу или овјереној копији (не старије од шест мјесеци)

- диплому о завршеној средњој школи у оригиналу или овјереној копији

- увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од шест мјесеци)

- увјерење или потврду о радном искуству на истим или сличним пословима

- увјерење или потврду о познавању рада на рачунару

- овјерену - посебну изјаву да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање послова у државним органима.

Доказ о општој здравственој способности - љекарско увјерење (не старије од три мјесеца), доставиће изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре.

У писменој пријави за конкурс обавезно је навести потпуну и тачну адресу пребивалишта и контакт телефон.

Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања

Писмене пријаве на конкурс, заједно са доказима о испуњавању општих и посебних услова, слати искључиво путем поште, препоручено, на адресу: Окружни привредни суд Бијељина, ул. Мајора Драгутина Гавриловића бр. 10, са назнаком “Пријава на конкурс за пријем дактилографа-асистента”.

Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове, неће се узимати у разматрање.

Подносиоци благовремених, уредних и потпуних пријава биће позвани путем телефона на тестирање брзине куцања по диктату/препису, а кандидати који задовоље на тестирању биће позвани на интервју, након чега ће се извршити избор кандидата.

*********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА УГЉЕВИК

ЈУ ОШ “АЛЕКСА ШАНТИЋ” УГЉЕВИК

Бр. 573/18

доноси

ОДЛУКУ

о поништењу дијела конкурса објављеног у “Гласу Српске” 15.8.2018. године

У наведеном конкурсу под редним бројем 3. стајало је: “Наставник биологије – 4 часа непосредног васпитно-образовног рада, са искуством, на неодређено вријеме”.

Конкурс се у тачки 3. поништава из разлога што је у овако расписаном конкурсу уочен пропуст, јер се конкурс, када је мање од 50% норме расписује на одређено вријеме.

************

ЈУ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ

“ДУШКО РАДОВИЋ”

УГЉЕВИК

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

    за пријем у радни однос на одређено вријеме - приправник

1. Логопед (ВСС) – 1 извршилац.

Приправнички стаж лица са високом стручном спремом траје годину дана.

Кандидат који се пријављује на јавни конкурс треба да испуњава сљедеће услове:

Општи услови

- да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине,

- да је старији од 18 година,

- да има општу здравствену способност,

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела,

- да се против кандидата не води кривични поступак.

 Посебни услови

- да је завршио најмање први циклус студијског програма или еквивалент и стекао академску титулу дипломирани логопед.

Право учешћа на јавном конкурсу имају лица која први пут заснивају радни однос са стеченом високом стручном спремом.

Опис послова

Непосредни ментор ће упознати приправника са садржином програма и начином праћења његовог оспособљавања.

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству,

- увјерење о неосуђиваности правоснажном пресудом за кривична дјела,

- увјерење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак,

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у којој је наведено стручно звање или еквивалент,

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених.

Увјерење о општој здравственој способности накнадно ће доставити кандидат са којим ће се засновати радни однос.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс са траженом документацијом доставити лично или путем поште на адресу Вртића (ЈУ Дјечији вртић “Душко Радовић” Угљевик, Јована Дучића бр.5, 76330 Угљевик, са назнаком “Комисија за избор радника”, Контакт телефон: 055/419-063).

Кандидати су у пријави на конкурс дужни навести контакт телефон. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити разматране.

Са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве обавиће се интервју о чему ће кандидати бити накнадно обавијештени.

******************

ЈУ СШЦ “МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”

УГЉЕВИК

расписује

КОНКУРС

за пријем у радни однос

1. Наставник практичне наставе вариоци (ВКВ варилац), 1 извршилац, 24 часова, на  одређено вријеме до 31.8.2019. године са радним искуством

Услови:

Кандидати су дужни приложити сљедећа документа:

- Пријаву на конкурс (потписану од стране кандидата који се пријављује на јавни конкурс за пријем радника у радни однос наставника или стручног сарадника);

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

- Уколико је расписан конкурс за пријем у радни однос лица са радним искуством и положеним стручним испитом, кандидат је дужан доставити увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (Уколико кандидат из оправданих разлога не може прибавити увјерење високошколске установе просјечна оцјена се може доказати и овјереном фотокопијом индекса);

- Извод из матичне књиге рођених или копију личне карте;

- Увјерење о држављанству (не старије од 6 мјесеци)

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица;

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, уколико је конкурс за пријем у радни однос лица са искуством

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице ратног војног инвалида,

- Увјерење општинског/ градског органа управе надлежног за борачко- инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца,

Кандидат који буде изабран дужан је прије заснивања радног односа доставити љекарско увјерење о психичкој и физичкој способности за рад са ученицима, издато од надлежне установе (не старије од 6 мјесеци).

Школа ће за кандидата који буде изабран службеним путем затражити увјерење да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Тестирање и интервју са кандидатима који су доставили потпуне и благовремене пријаве ће се обавити 11.9.2018. године у 11 часова у просторијама школе.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и њихово непојављивање ће се сматрати одустанком од пријаве на конкурс. Кандидати су дужни доставити овјерене фотокопије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања.

Пријаву на конкурс и потребна документа кандидати су дужни доставити

лично или путем поште на адресу:

Јавна установа Средњошколски центар “Михаило Петровић Алас” Угљевик, Карађорђева 19, 76330 Угљевик, са назнаком “За конкурс”.

******************

ЈУ ЕКОНОМСКА ШКОЛА

Рачанска 96, Бијељина

расписује:

КОНКУРС

за пријем радника у радни однос

- Наставник економске групе предмета, 1 извршилац, 20 часова седмично, на одређено  радно вријеме, до 31.8.2019. године, приправник.

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, издатим од надлежне здравствене установе, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, 

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена.

Увјерење о неосуђиваности из тачке г) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање по критеријумима и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о најмање завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент;

б) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања, (уколико кандидат не може из оправданих разлога прибавити документ из тачке б) конкурса, просјечна оцјена може се доказати и овјереном фотокопијом индекса);

в) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица.

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу  ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве, односно који испуњавају услове конкурса обавиће се 12.9.2018. године (сриједа) у 11 часова у просторијама ЈУ Економске школе у Бијељини

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а ако се не појаве на  тестирању и интервјуу сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Некомплетне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Пријаве са потребним документима достављати лично у затвореним ковертама са назнаком “конкурс” и навести радно мјесто на које се конкурише или слати поштом на адресу ЈУ Економска школа Бијељина, Рачанска 96.

********************

ЈУ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”

БИЈЕЉИНА       

објављује

 КОНКУРС

     за пријем радника у радни однос и то:

1. Наставник биологије - пуна норма - на неодређено вријеме - 1 извршилац, са радним искуством.

2. Наставник демократије и људских права - 2 часа - на одређено вријеме - 1 извршилац, са радним искуством, најкасније до 31.8.2019. године;

3. Наставник техничког образовања - 2 часа - на одређено вријеме - 1 извршилац, са радним искуством, најкасније до 31.8.2019. године.

         

Општи и посебни услови за пријем у радни однос

Уз пријаву на расписани конкурс потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс са биографијом, потребно је да кандидати доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

а) да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

б) да је пунољетан, што се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

в) да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

г) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена, што се доказује увјерењем о неосуђиваности које ће школа прибавити службеним путем за изабраног кандидата, а прије заснивања радног односа (Увјерење за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа).

Кандидати су дужни да доставе и документацију на основу које се доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање и то:

а) овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у   којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно диплому стечену након завршених интегрисаних академских студија у одговарајућој области;

б) увјерење о положеној педагошко-психолошкој и дидактичко-методичкој групи предмета, које је дужан да достави кандидат који у току студија није положио педагошко-психолошку и дидактичко-методичку групу предмета;

в) увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу,

г) увјерење да се кандидат ослобађа обавезе полагања стручног испита или је положио разлику дијела испита у складу са Правилником о полагању стручног испита;

д) додатак дипломи, који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

ђ) увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица који траже запослење;

е) увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца ако је расписан конкурс за пријем радника у радни однос лица с искуством,

Уколико се ради о кандидату из категорије члана породице погинулог борца, ратног војног инвалида и борца Одбрамбено-отаџбинског рата кандидат је дужан доставити и документацију за одређивање предности у случају да два или више кандидата имају једнак број бодова и то:

а) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца;

б) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида;

в) увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Комисија писаним путем обавјештава кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве о датуму и мјесту спровођења тестирања и интервјуа.

 Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Пријаве достављати лично или путем поште на адресу: ЈУ Основна школа “Вук Караџић” Бијељина, Ул. Војводе Степе број 4.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

          *************************

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА И МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

БИЈЕЉИНА

расписује 

 КОНКУРС

      За попуну радних мјеста

1. Наставник стручних предмета – медицинска група (вјежбе), 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице без искуства у струци – приправник.

2. Наставник стручних предмета – медицинска група, 1 извршилац, непуна норма од 14 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице без искуства у струци - приправник.

3. Наставник стручних предмета – прехрамбена група (практична настава), 1 извршилац, пуна норма часова, на неодређено вријеме, лице са искуством у пекарској индустрији.

4. Наставник стручних предмета – прехрамбена група, 1 извршилац, непуна норма од 10 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са искуством у струци.

5. Наставник практичне наставе за фризера, 1 извршилац, непуна норма од 5 часова, на одређено вријеме до 31.8.2019. године, лице са искуством у струци.

Уз пријаву потписану од стране кандидата који се пријављује на конкурс за пријем у радни однос са кратком биографијом и контакт телефоном, потребно је да кандидат достави и документацију на основу које се доказује испуњеност општих услова и то:

- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине, а то се доказује увјерењем о држављанству,

- да је пунољетан, а то се доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- да је радно способан, а то се доказује љекарским увјерењем, које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа, и

- да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена. Увјерење о неосуђиваности из тачке 4) за изабраног кандидата школа ће прибавити службеним путем, а прије заснивања радног односа.

Кандидат је дужан доставити и документацију којом доказује испуњеност посебних услова и документацију на основу које се врши бодовање:

- овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма у четворогодишњем трајању са најмање остварених 240 ECTS бодова (осим за радно мјесто под тачком 5.) у којој је наведено стручно звање у одређеној области или еквивалент, односно у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у средњим техничким и средњим стручним школама.

За радно мјесто под тачком 5. је потребно доставити доказ о стеченом звању: фризер-специјалиста пети степен или струковни козметичар-естетичар.

- додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовању (само за радна мјеста под тачкама 3, 4. и 5).

- увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца, из којег се јасно види врста посла, степен стручне спреме и дужина оствареног стажа (само за радна мјеста под тачкама 3, 4. и 5).

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено- отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида,

- увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, уколико се ради о кандидату из категорије борца.

Тестирање и интервју за кандидате који су доставили потпуне и благовремене пријаве,                 односно који испуњавају услове конкурса обавиће се у просторијама школе – Семберских ратара 1, дана 12.9.2018. године у 10 часова.

Кандидати се неће посебно позивати на тестирање и интервју, а уколико се не појаве на тестирању или интервјуу, сматраће се да су одустали од пријаве на конкурс.

Кандидати су дужни доставити овјерене копије свих докумената и те копије неће бити враћене кандидатима.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Конкурс остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Пријаве са потребним документима доставити у ковертама са назнаком “за конкурс” на адресу Јавна установа Пољопривредна и медицинска школа Бијељина, Семберских ратара 1.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица