JУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 27. 12. 2017. године

28.12.2017 00:03 | JУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 27.12. 2017. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

***********

****************

ЈУ ОШ "ПЕТАР КОЧИЋ"

БРОДАЦ – БИЈЕЉИНА

Расписује 

  

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

1. Наставник разредне наставе............ 1 извршилац на одређено вријеме, до повратка радника са функције, а најкасније до 31.8.2018. године, са радним искуством - положен стручни испит.

2. Наставник њемачког језика.....................1 извршилац са ½ радног времена, на одређено вријеме, са радним искуством, положен стручни испит,

3. Наставник математике..................1 извршилац на 16 часова, без радног искуства - приправник, на одређено вријеме,

4. Наставник физике................1 извршилац на 4 часа, на одређено вријеме, са радним искуством, положен стручни испит,

Уз потписану пријаву на конкурс са краћом биографијом кандидати прилажу сљедећа документа:

I - Општи услови

- Да је држављанин Републике Српске и Босне и Херцеговине, што доказује увјерењем о држављанству,

- Да је пунољетан, што доказује изводом из матичне књиге рођених или овјереном копијом личне карте,

- Да је радно способан, што доказује љекарским увјерењем које не може бити старије од шест мјесеци и које прилаже само изабрани кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа,

- Да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела

II – Посебни услови

- Овјерену фотокопију дипломе о завршеном првом циклусу студијског програма,

- Додатак дипломи који садржи податке о просјеку оцјена током студирања или увјерење високошколске установе о просјеку оцјена током студирања,

- Увјерење о положеном стручном испиту за рад у васпитно-образовном процесу, за радно мјесто под тачком 1, 2 и 4,

- Увјерење о радном стажу издато од ранијег послодавца,

- Увјерење издато од Завода за запошљавање о времену проведеном на евиденцији незапослених лица,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу члана породице погинулог борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије породице погинулог борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу борца Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије борца,

- Увјерење општинског/градског органа управе надлежног за борачко-инвалидску заштиту о утврђеном статусу ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата, ако се ради о кандидату из категорије ратног војног инвалида

Право учешћа на конкурсу имају и лица која су по прописима важећим до ступања на снагу Закона о основном васпитању и образовању, испуњавали услове у погледу степена и врсте стручне спреме, као и лица која су стекла радни стаж ван школе у трајању од најмање годину дана у струци уколико испуњавају остале услове прописане овим законом.

Конкурс ће бити отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Кандидат, пријаву на конкурс са адресом пребивалишта, телефонским бројем и доказима о испуњавању услова, доставља на адресу: ЈУ ОШ "Петар Кочић" Бродац, 76313 или лично доноси у секретаријат школе.

Кандидати који испуњавају услове конкурса неће се накнадно позивати на интервју.

Уколико се не појаве на интервјуу сматраће се као да су одустали од конкурса.

Непотпуна и неблаговремено достављена документа неће се узимати у разматрање.

Са кандидатима који испуњавају услове конкурса обавиће се интервју дана, 16.1.2018. године, са почетком у 9 сати.

Сви кандидати ће писаним путем бити обавијештени о Одлуци о пријему.© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица