ЈУ ЗЗЗ РС - Филијала Бијељина: Оглашава слободна радна мјеста на дан 23.05 2018. године

25.05.2018 01:22 | ЈУ ЗЗЗ РС

Огласи за слободна радна мјеста објављени су у штампаном издању "Гласа Српске" од 23.05. 2018. године.

 Детаљне информације о свим објављеним слободним мјестима заинтересовани могу наћи на веб страници Завода www.zzzrs.net  или у бироу гдје су пријављени као незапослено лице.

********

***********

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ ЗАВОД БИЈЕЉИНА

расписује

 ЈАВНИ КОНКУРС

 за пријем приправника у радни однос

-        Полицајац – приправник (мушки пол)...........................3 извршиоца

 Радни однос се заснива на период од 6 (шест) мјесеци ради обављања приправничког стажа у служби обезбјеђења.

Општи услови које кандидати морају испуњавати:

1. да је држављанин Републике Српске или БиХ,

2. да је старији од 18 година,

3. да има општу здравствену подобност,

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело која га чини неподобним за обављање послова у установи,

5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

6. да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ

7. да испуњава и друге услове утврђене законом или другим прописима

Посебни услови:

 – ССС IV степен образовања, да није старији од 27 година, да испуњава здравствене и психофизичке способности потребне за обављање послова полицајац и познавање рада на рачунару

Потребна документа:

 Уз пријаву на конкурс, са краћом биографијом, кандидат је дужан да приложи доказе о испуњавању општих и посебних услова, и то:

- увјерење о држављанству,

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење да се не води кривични поступак, не старије од три мјесеца,

- увјерење о неосуђиваности по мјесту рођења,

- диплому о школској спреми и свједочанства за завршена сва четири разреда средње школе,

- увјерење Завода за запошљавање да се води на евиденцији незапослених,

- овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,

- овјерену изјаву да се на њега не односи члан IX став 1. Устава БиХ,

- доказ о општој здравственој способности доставиће изабран кандидат након извршеног избора по конкурсу, а прије заснивања радног односа

Документација која се доставља уз пријаву на јавни конкурс мора бити у оригиналу или у овјереној копији.

Вршиће се провјера психофизичких способности кандидата који задовоље услове конкурса и провјера радних способности.

Провјеру психофизичких способности кандидата врши Комисија именована од стране министра правде, а у складу са Упутством о критеријумима за провјеру психофизичких способности кандидата за пријем у службу обезбјеђења, број.08.030/020-820/10 од 18.10.2010. године.

Провјеру радних способности вршиће Комисија именована од стране директора завода.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања

Кандидати који задовоље услове на тестовима провјере психофизичке способности, радиће провјеру радних способности (писмено тестирање опште информисаности, провјера рада на рачунару и интервју).

Кандидати ће бити благовремено обавијештени поштом или телефонским путем на контакт телефон, који су дужни навести у пријави, о датуму провјере психофизичких способности и радних способности.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве са документацијом се могу доставити лично на протокол Завода или путем поште на адресу: Казнено-поправни завод Бијељина, ул. Шабачких ђака бр.9. са назнаком "Пријава за конкурс".

*************

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА "ДУГА" ЛОПАРЕ

Расписује

ОГЛАС                                                                                                                      

за пријем у радни однос радника на одређено вријеме и то:

1. Медицински техничар - сестра,

2. Спремачица.

Услови за радно мјесто под 1.

- Најмање ССС (Медицински техничар - сестра),

- Положен стручни испит за рад у струци.

Услови за радно мјесто под 1.

- Завршено основно образовање.

За пријаву на оглас потребно је доставити доказ о стручној спреми и остале доказе, (доказ о положеном струном испиту за радно мјесто под 1.)

Пријаве доставити лично или на адресу установе

(Установа социјалне заштите - Дом за старија лица "ДУГА" Лопаре, улица "Мајке Ангелине" бр.8. 75240, Лопаре)

Оглас остаје отворен до попуне радних мјеста

Информације на телефон: 066/350-263© Глас Српске 2012 ISSN 2303-7385 | Импресум | Маркетинг | Контакт | Латиница | Ћирилица